موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word , spss
عنوان :

کار آماری بررسی مقایسه شاخصهای انتروپومتریکی و عوامل امادگی جسمانی

تعداد فرضیه : 7 عدد
فرضیه فرعی : 0 عدد
نوع آزمون : کار آماری بررسی مقایسه شاخصهای انتروپومتریکی و عوامل امادگی جسمانی و آزمون T
تعداد نمونه : 200 عدد
پرسشنامه : پرسشنامه
نوع نرم افزار آماری بکار گرفته شده : spss
قیمت : 165000 تومان
عنوان سفارش :
کار آماری بررسی مقایسه شاخصهای انتروپومتریکی و عوامل امادگی جسمانی
تعداد صفحه :
34
قیمت :
165000 تومان

فرضیه های تحقیق

فرضیه اول: تفاوت معنی داری بین BMIدانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار وجود دارد.

فرضیه دوم: تفاوت معنی داری بین WHR دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار وجود دارد

فرضیه سوم: تفاوت معنی¬داری در آزمون درازونشست دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار وجود دارد.

فرضیه چهارم: تفاوت معنی داری در بارفیکس اصلاح شده دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار وجود دارد.

فرضیه پنجم: تفاوت معنی داری در انعطاف پذیری عضلات پشت ران دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار وجود دارد.

فرضیه ششم: تفاوت معنی داری در آزمون دو 540 متر دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار وجود دارد.

فرضیه هفتم : تفاوت معنی¬داری در پرش جفت پا دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار وجود دارد.

جامعه آماري تحقيق

جامعه آماري تحقيق حاضر، 450 نفر از دانش آموزان 10 تا 12 سال ورزشکار و غیرورزشکار منطقه چابکسر استان گيلان در سال تحصيلي 91-92 بودند.

نمونه و روش نمونه گیری آماري تحقيق

با توجه به آنكه اجراي آزمون هاي مورد نظر به روي تمام دانش آموزان ميسر نيست،200 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. نمونه آماري تحقيق حاضر از بين جامعه مورد نظر انتخاب شده است. از بین مدارس به صورت گزینشی در هر كلاس به صورت تصادفی آزمودني ها انتخاب شدند.

روش هاي آماري و تجزيه و تحليل داده ها

پس از جمع آوري و دريافت اطلاعات خام، براي توصيف و تجزيه و تحليل اطلاعات از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است. برای توصیف ویژگیهای اولیه آزمودنیها از روشهای آمار توصیفی (میانگین ، انحراف استاندارد) و برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کلموگراف – اسمیرنف (Ks) همچنین از آزمون¬هاي T مستقل برای یافتن تفاوت بین دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار استفاده شد. در ضمن عمليات آماري توسط نرم افزار spss انجام شده است.

تحقیقهای مشابه
کار آماری بررسی مقایسه شاخصهای انتروپومتریکی و عوامل امادگی جسمانی
34 صفحه - 165000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 54000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی - بازرگانی تاثیر بسته بندی بر رفتار مصرف کننده با کار آماری و پرسشنامه
85 صفحه - 75000 تومان
کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان
15 صفحه - 135000 تومان
کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان
2 صفحه - 54000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 45000 تومان
دلایل تمایل دانش آموزان به درس خواندن در چیست کار آماری دانش آموزان پاورپوینت
16 صفحه - 7500 تومان
پروژه روانشناسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان همراه با کار آماری و تجزیه و تحلیل
116 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته مدیریت بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
71 صفحه - 42000 تومان
پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس دانش آموزان همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
102 صفحه - 75000 تومان
پروژه مشاوره رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با کار آماری
161 صفحه - 90000 تومان
بررسی مقایسه ای تاثیر شغل زن در رضایتمندی زنان شاغل و خانه دار همراه با پرسشنامه و کار آماری
89 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی وآموزشی مقایسه مهارت های حرفه ای مدیران و معلمان مدارس هوشمند با مدارس عادی همراه با پرسشنامه و کار آماری
160 صفحه - 75000 تومان
پروژه بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی از کار در بین کارکنان همراه با پرسشنامه بدون کار آماری
63 صفحه - 54000 تومان
کار آماری بررسی مقایسه هوش هیجانی و بهزیستی روانی نوجوانان خانواده عادی و طلاق
40 صفحه - 105000 تومان
کارشناسی روانشناسی مقایسه سرسختی روانشناختی و سبک های هویت در بین دانشجویان دختر و پسر همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
89 صفحه - 54000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
37 صفحه - 24000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
18 صفحه - 105000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری
20 صفحه - 120000 تومان
کار آماری بررسی عوامل اجتماعی موثر بر علاقه به دینداری
26 صفحه - 105000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 45000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
115 صفحه - 54000 تومان
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
71 صفحه - 36000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و تجزیه تحلیل
39 صفحه - 18000 تومان
پتانسیل خوردگی لوله ها و تاسیسات انتقال آب و میزان آن در چندین شهر کشور به خصوص بندرعباس مقایسه آنان و عوامل کنترل و جلوگیری از آن
24 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007