دوشنبه 5 اسفند 1398
بازدید امروز : 8312 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
تعداد صفحه :
57
قیمت :
15000 تومان

فهرست مطالب
فصل اول : كليات تحقیق
1-1) مقدمه
2-1) بیان مسئله
3-1) پیشینه تحقیق
4-1 )ضرورت و اهمیت تحقیق
5-)1 اهداف تحقیق 6-1 )چارچوب نظری تحقیق
7-1 )مدل تحلیلی تحقیق
8-1) فرضیه ها
9-1) روش تحقیق ،هدف
10-1) قلمرو مكاني تحقیق
11-1 )قلمرو زمانی تحقیق
12- 1 )ابزارهای گردآوری اطلاعات
13-1 )روشهای نمونه گیری
14-)1 تجزیه و تحلیل داده ها
15-1) محدودیت های تحقیق
16-1 )تعریف واژه و اصطلاحات
فصل دوم : ادبیات موضوع تحقیق
1-2)پیشینه تحقیق
2 -2)چارچوب نظری تحقیق:
3-2)ذخيره بيكاري و عوامل موثر برآن
4-2 )تحولات ساختار نيروي كار و بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
1-4-2 )ساختار سني جمعيت و بيكاري ساختاري تحولات جمعيتي
2-4-2) نرخ مشاركت نيروي كار ( زنان ) و بيكاري ساختاري
5-2) رفتار نيروي كار سالخورده كشور و بيكاري ساختاري تحولات جمعيتي
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
1-3 ) روش تحقیق ،هدف
1-2) قلمرو مكاني تحقيق
3-3)قلمرو زمانی تحقیق
4-3) ابزارهای گردآوری اطلاعات
5-3)روش های نمونه گیری و تعيين حجم نمونه
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
1-4 )تحلیل داده ها
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 )تفسیر نتایج تحقیق و پیشنهادات مبتنی بر آن
منابع:
پیوست ها
فصل اول : كليات تحقیق
1 -1 )مقدمه
اگر دليل اصلي گسترش بيكاري ، كاهش تقاضاي كل است ، بديهي است مجموعه سياستهاي پولي و مالي كه منجر به افزايش تقاضاي كل مي‎شود جهت كاهش بيكاري كفايت مي‎كند ، اما اگر عوامل اساسي در گسترش بيكاري عوامل ديگر خصوصاً خردي باشد پس اتخاذ تدابيري متناسب با آن مي بايست مورد توجه قرار گيرد . بديهي است در ايـن شرايط تبيين بيـكاري ديگر ناشي از نـاكارايي تقــاضا (Demand – deficient) unemployment نيست بلكه در چارچوب بيكاري از نوع ساختاري (Structural unemployment) مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد . لذا در اين پژوهش مروري خواهد شد به تعريف و ماهيت انواع بيكاري ساختاري و در ادامه با توجه به تحولات مربوط به تعداد و سهم شاغلين و بيكاران دانشگاهي به ويژه افزايش سهم آنـان از حدود 2/4 درصد بيكاران كل كشور در سال 1375 به سطح 2/11 درصد در سال 1380، و5/12درصد درسال1385علل و عــوامل اين دستــه از بيــكاران در چارچوب نــظرات مرتبط بــا انــواع بيكاري ساختــاري مورد تحليل و بررسي قرار خواهد گرفت .
2-1 )بیان مسئله سوال اساسي پژوهشگر اين است كه عوامل اساسي در گسترش بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي چيست؟
3-1) پیشینه تحقیق
خلاصه ای از مطالعاتی كه در خصوص مسئله بيكاري انجام شده به شرح زیر است:
مجموعه مطالعات صورت گرفته در خصوص مسئله بيكاري به ويژه در كشورهاي بزرگ صنعتي بيانگر آن است كه پس از سالهاي دهه 1930 كه نرخ بيكاري بسيار بالا بود به تدريج نرخ بيكاري كاهش يافت به طوري كه در اوايل دهه 50 نرخ بيكاري در آمريكا در سطح چهار درصد و در انگلستان در سطح يك درصد قرار گرفت و اين روند تا اوايل دهه 70 ادامه يافت به نحوي كه در آمريكا طي سالهاي 73-1956 نرخ بيكاري بطور متوسط در سطح 9/4 درصد قرار داشت و در انگلستان نيز به مراتب كمتر از 3 درصد بود (Jeffry Parker , 1992).
از اوايل دهه 1970 ، نرخ بيكاري در كشورهاي بزرگ صنعتي از جمله آمريكا و انگلستان رو به افزايش نهاد به طوري كه در آمريكا در سال 1982 به بالاترين سطح خود يعني 2/9 درصد رسيد و در انگلستان نيز در سال 1984 به بالاترين سطح نرخ بيكاري در دهه 80 يعني به 2/13 درصد افزايش يافت . (peter E Hart, 1983).
با ظهور روند افزايش نرخ بيكاري از دهه 70 ميــلادي در كشورهـاي صنعتي تحـــقيقات فراواني از طرف اقتصاددانان آغاز شد به طوري كه هر يك در چارچوب تئوريهاي رايج مبادرت به تبيين نــظري مسئله بيكاري كردند . از جمله اين اقتصاددانان مي‎توان به ديويد ليلينز ، جفري پاركر، كوين مورفي، استفان ديويس، پيتر هارت، كاترين ابراهام و روبرت تاپل اشاره كرد كه تحقيقات گسترده اي را در خصوص تبيين نظري خصوصاً در آمريكا به عمل آوردند . نتيجه جالب توجه در اين مطالعات پاسخ به اين سئوال بود : اگر دليل اصلي گسترش بيكاري كاهش تقاضاي كل است بديهي است مجموعه سياستهاي پولي و مالي كه منجربه افزايش تقاضاي كل مي‎شود جهت كاهش بيكاري كفايت مي كند ، اما اگر عوامل اساسي در گسترش بيكاري عوامل ديگر خصوصاً عوامل خرد باشد ، پس اتخاذ تدابيري همچون تجديد ساختار مثلاً در بازار كار از طريق قوانين حداقل دستمزد ، برنامه هاي بيمه بيكاري ، برنامه هاي آموزشي و نظاير آن مؤثر خواهد بود ، بديهي است در اين حالت تبيين نظري بيكاري ديگر ناشي از ناكارايي تقاضا (Demand – deficient unemployment ) در چارچوب نظريات كينزي و يا اصطكاكي (Frictional unemployment ) در چارچوب نظريات پول گرايان كه يك پديده موقتي و كوتاه مدت است ، نخواهد بود، بلكه در چارچوب بيكاري از نـوع ساختاري(Structural unemployment ) مورد تجربه و تحليل قرار مي گيرد . بدين ترتيب به دنبال نظريات كينزينها و پول گرايان ، نظريات گروه سومي در خصوص بيكاري ، به ويژه بيكاري انــبوه ظاهر مي‎شود به نحـوي كه بيكاري ساختاري از دل تغييرات ساختــاري در الگوي عــرضه و تقاضاي كار ناشي مي‎شود . از جهت عرضه كار، تحولات جمعيتي و يا عوامل مؤثر بر روي نرخ مشاركت نيروي كار خصوصاً زنان بسيار با اهميت است، به نحوي كه منجر به تغييرات ساختاري در الگوي عرضه كار و در نهايت فزوني عرضه نسبت به تقاضاي كار مي گردند . از جهت تقاضاي كار نيز عواملي چون تغيير در فنون توليد ـ كه منجربه بي فايده شدن برخي مهارتها مي گردد ـ ، انعطاف ناپذيري نهادهاي توليدي در رقابت با بنگاههاي رقيب خارجي و همچنين الــگوي آموزشي جامعــه در زمينه‎هاي پــايه و اساسي، فنـــي و حرفه اي و عالي ـكه منجربه عدم تطابق مهارتها مي گردد ـ و در نهايت امنيت سرمايه گذاري و حقوق مالكيت فردي ، از جمله عواملي هستند كه بر روي ساختار تقاضاي كار اثر گذاشته و منجربه كمبود تقاضا براي نيروي كار نسبت به عرضه كار مي گردند . علاوه بر اين ، مجموعه عوامل مؤثر بر عدم تسويه بازار كار مثل مجموعه قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار و يا نقش اتحاديه ها و نهادهاي كارگري و يا حتي دولت در تغييرات ساختاري در بازار كار بسيار با اهميت است، ضمن اينكه نبايد به نقش و جايگاه دولت و رفتارهاي اجتماعي در تحولات مربوط به بازار كار بي توجه بود .
4-1)اهميت و ضرورت موضوع تحقيق
........

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
57 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي جامعه شناختي روسپيگري
211 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
113 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان
45 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 25000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی ، بررسی انتظارات نوجوان از والدین
70 صفحه - 15000 تومان
پروژه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی با موضوع جهانی شدن و فرهنگ
100 صفحه - 18000 تومان
\پروژه رشته علوم اجتماعی روند حاشیه نشینی در شهر رشت
60 صفحه - 15000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مفهوم مدرنیته و روند تحول و پیامد های آن در غرب
100 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی گرايش مردم به گياه درمانی
80 صفحه - 17000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
118 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
115 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی
60 صفحه - 14000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
80 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی در ایجاد امنیت اجتماعی
110 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی تغییرات نگرشی سن ازدواج دختران در سه نسل- روش تحقیق
113 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی - رسانه و جوانان همراه با پرسشنامه و کار آماری
91 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی رابطه بين باورهاي ارتباطي با كاركرد خانواده و رضايت زناشويي
160 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان
98 صفحه - 25000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 22000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان از ديدگاه نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله
76 صفحه - 17000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان
94 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان برای شرکت در کلاس
81 صفحه - 22000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
115 صفحه - 18000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 6000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 15000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian i