تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
یکشنبه 28 اسفند 1396
بازدید امروز : 233 نفر

موضوع : برنامه گزارش سفر به اهواز تشریح کامل مربوط به رشته مسافرتی و جهانگردی
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
برنامه گزارش سفر به اهواز تشریح کامل مربوط به رشته مسافرتی و جهانگردی
تعداد صفحه :
54
قیمت :
7000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چكيده
مقدمه
فصل اول
1-1.(عملیات قبل ازسفر)
2-1.بروشورتبلیغاتی
3-1.پیش بینی هزینه سفرزمینی
4-1 پيش بيني هزينه سفرهوایی
5-1رزرواسیون
فصل دوم
1-2.طراحی بسته سفر
2-2.بسته سفرزمینی
3-2.بسته هوایی
4-2.اطلاعات کلی شناخت مقصد
5-2.طراحی وبرنامه ریزی یک سفریکروزه
6-2.عملیات درحین انجام سفر
7-2.پیامک
8-2.وب سایت
9-2.بنرتبلیغات شهری
10-2.تبلیغات
11-2.بروشورتبلیغی
12-2.فرم نظرخواهی مسافران
13-2.برنامه سفراجراشده
فصل سوم
3-1.عملیات درحین انجام تور
فصل چهارم
1-4منابع
« چكيده »
چکیده
((استان خوزستان درجنوب غربی ایران قراردارد ومرکزاین استان ،شهراهوازمی باشدودرمجاورتش ازشمال شرقی استان لرستان وشمال غربی استان اصفهان استان ایلام وچهارمحال بختیاری وخلیج فارس واستان کهکلویه وبویراحمدوکشورعراق واقع است.))
آب وهوای مختلفی دارددربعضی نقاط این استان مثل شهرهای آبادان وخرمشهرو...نیمه بیابانی وآب وهوای استپ گرم که نواحی شمال دزفول و...رادربرمی گیرد.وسعت این استان 64236کیلومترمربع وجمعیت آن 3746772نفرمی باشدوتقسیمات آن 16شهرستان ،29شهر،36بخش،112دهستان و3880آبادی مسکونی قراردارد.
ازلحاظ فرهنگ ومذهب ودامپروری وکشاورزی صنایع ومعادن ومشخصات جغرافیایی درادامه مطالب توضیحاتی داده خواهدشد.
مقدمه
امروزه صنعت گردشگری در دنیا، یکی از منابع مهم درآمد ور در عین حال از عوامل موثر در تبادلات فرهنگی بین کشورهاست و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان، حائز جایگاه ویژه ای است از این رو بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده، در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود از این فعالیت بین المللی اند.
کشور ما نیز با قدمت تاریخی چندین هزارساله و منابع فراوان و غنی جذب گردشگر، می تواند در این رقابت جهانی فعالانه شرکت کند و از این منبع سرشار، سهمی شایسته و در خور داشته باشد. البته پر واضح است که موفقیت در این عرصه و دستیابی به منافع مادی و غیر مادی حاصل از آن مستلزم درک پدیده گردشگری، شناخت ابعاد و آثار آن و همچنین آشنایی با مدیریت صحیح موسسات و دستگاههای، متولی صنعت گردشگری است، مدیریتی که با جدیدترین دستاوردهای علمی هماهنگ باشد.
در زمان انقلاب صنعتی از سال 1750 تا 1850 میلادی، پایه و اساس گردشهای دسته جمعی به مفهوم امروزی به وجود آمد، ولی سیستم توزیع محصولات و خدمات جهانگردی که امروزه وجود دارد، ریشه در فعالیتهایی دارد که توسط ((توماس کوک)) انگلیسی به عمل آمد و می توان آن را منشاء گردشهای دسته جمعی کنونی دانست.
با استفاده ا تجربیات شرکتهای خدمات مسافرتی در اروپا، نخستین آژانس جهانگردی ایران به نام آژانس ((ایرانتور)) در شهر تهران ، در سال 1319 خورشیدی تاسیس شد، این آژانس در شروع فعالیت خود فقط گشت هایی برای علاقه مندان به اسکی ترتیب می داد.
جهانگردی واژه ای است فارسی به مفهوم ((جهان گردنده وآنکه دراقطارعالم بسیارسفرکند.)) جهانگردی ظاهرا معادل سیاحت عربی وتوریسم فرانسوی است.سیاحت درعربی به معنای زیادسفرکردن است وسیاح یامعادل فارسی آن ،جهانگرد،کسی است که زیادسفرمی کند.اما درزبان رایج فارسی، ازنظرکمی ،تفاوتی میان جهانگردی ،کسی است که زیادسفرمی کندامادرزبان رایج فارسی ازنظرکمی تفاوتی میان جهانگردی ومسافرت یاسفروجوددارد.
یعنی اغلب فارسی زبانان جهانگردی رامترادف بازیادسفرکردن می دانند.
درحالی که واژه های سفرومسافرت به سفرهای کوتاه مدت دوریانزدیک نیز مربوط می شود.هم اکنون باوجوداینکه درزبان فارسی گفتاری ونوشتاری استفاده ازواژه های جهانگردی وجهانگردبه جای سفرومسافرت ومسافرمرسوم است ،به کاربردن واژه های جهانگرد وجهانگرد به جای سفرومسافرت ومسافرمرسوم است، به کاربردن واژه های مزبوردرگفتگوی میان مردم چندان نیست وبیشترمردم ترجیج می دهند واژه های مسافرت سفرومسافررابه کاربرند. هرچندواژه های سفر،مسافرت ومسافرریشه عربی دارند،امانسبت به واژه جهانگردی رایج ترهستند وبارمعنایی بیشتری دارند.
مفاهیم سفرعبارتنداز:بقیه سپیدی روزبعدازفروشدن آفتاب وسپیدی صبح ،صلح کردن میان دوقوم ومیانجی گری وبیرون شدن ازشهرخودوبه محلی دیگررفتن :قطع مسافرت راهی که بپیمایند ازمحلی به محل دور:توجه دل به سوی حق تعالی .
شایددلیل اینکه سفربه معنای سپیدی صبح آمده است که بسیاری ازناشناخته های ذهن آدمی (تارکی ها،مجهولات)درباره نواحی ،سرزمین ها،طبیعت ،مردم و... شناخته می شود(روشنی ها،معلومات ).وانگهی ،سفر،نیکی ها وبدی های نهادآدمی راروشن می سازد.درمقابل واژه عربی تفرج ،درلغت نامه دهخدا معانی زیر آمده است :گشایش یافتن وازتنگی ودشواری بیرون آمدن
وخوشحالی .همچنین به نظراستاد دهخدا این واژه به معنای زیر آمده است :دراستعمال فارسی مجازا به معنای سیر وتماشا وخوشحالی کردن وگشادگی خاطر تنگدلان ،سیر وگردش نمودن جهت گشایش خاطر ،تماشا کردن .ولی امروزه این لفظ به گردش های کوتاه مدت وبه منظورهواخوری اطلاق می شود.
توریسم که واژه ای است فرانسوی ازریشه ((تور))گرفته شده است .توردرزبان فرانسه به معانی زیرآمده است:حرکت دورانی (چرخش)،عمل پیمودن ،طی کردن پیرامون ،سیرکردن ،گردش نمودن. 1-1فصل اول عملیات قبل ازسفر نقطه شروع عملیات قبل ازاجرای تورراباید عرضه بسته سفربه مشتریان دانست. اینک مشتری بسته سفرمورد نظرخودرا رزروکرده ووجه مربوطه رامطابق رویه اعلام شده ازسوی تورگردان خواهد پرداخت ومدارک لازمه درخصوص سفررادراختیارتورگردان قرارخواهدداد.به این ترتیب تورگردان عملیات ماقبل سفررابلپذیرش رزرواسیون مسافر،اخذمدارک لازم نظیرگذرنامه معتبر ودریافت وجه مربوطه طبق جدول زمانی اعلام شده خودآغاز می کند واطلاعات مربوطه راجهت نهایی کردن رزروجادرخط هوایی ،هتل،رستوران وجاذبه هایااجاره خودروهای حمل ونقل درمقصدوبه کارگماری راهنمایان بکارمی بندد. اوبه طورمستمرمشغول به هنگام کردن اطلاعات خودچه درخصوص سمت متقاضیان وعرضه کنندگان است.تهیه فهرست مسافران جهت ارسال به عرضه کنندگان (مثلادرخط هوایی برای صدوربلیط ودرهتل جهت اطلاع ازنحوه ترکیب مسافران دراتاق ها وتعیین هم اتاقی )،تعیین مسیرها،زمانبندی عملیات وآموزش راهنمایان ، تدارک اطلاعات موردنیازبسته سفرنظیردفترچه های راهنمای ذکرشده درفصل پنجم وهماهنگی نهایی باعرضه کنندگان عملیات دیگری هستندکه درقالب مرحله ماقبل اجرای تورازسوی تورگردان به مورداجراگذارده می شوند. ..................

تحقیقهای مشابه
برنامه گزارش سفر به اهواز تشریح کامل مربوط به رشته مسافرتی و جهانگردی
54 صفحه - 7000 تومان
گزارش کارآموزی در دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته گردشگری و جهانگردی و هتل داری
41 صفحه - 8000 تومان
بررسی مدیریت دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته جهانگردی
30 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
23 صفحه - 6000 تومان
پروژه تور سفر- گزارش سفر به تبریز- مربوط به رشته مسافرت و جهانگردی و هتلذاری و توریسم
82 صفحه - 15000 تومان
پروژه تور سفر- گزارش سفر به زاهدان - مربوط به رشته مسافرت و جهانگردی و هتلداری و توریسم
92 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری بسته سفر - سفر به اهواز
57 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری- بسته سفر -پکیج مسافرتی اهواز
57 صفحه - 10000 تومان
نمونه ای از یک doucument کامل مربوط به همراه تشریح کامل نرم افزار
106 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته خودرو آشنایی و عیب یابی و تشریح کامل انژکتور
103 صفحه - 12000 تومان
تشریح کامل دفتر خدمات مسافرتی و مسئولیت بخش های مختلف آن
8 صفحه - 1500 تومان
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری بسته سفر - تور مسافرتی به ماسوله
86 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری - بسته سفر- پکیج مسافرتی تبریز
57 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری- بسته سفر- پکیج مسافرتی زاهدان
89 صفحه - 14000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری- بسته سفر- پکیج مسافرتی زنجان فایل به صورت پاورپوینت
189 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و مسافرتی و توریسمی - پکیج - بسته سفر شهر کرمانشاه
141 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و مسافرتی و توریسمی - پکیج - بسته سفر کشور سوریه
53 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و مسافرتی و توریسمی - پکیج - بسته سفر شهر تبریز
99 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
75 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی وجهانگردی در دفتر مسافرتی
53 صفحه - 12000 تومان
پکیج مسافرتی رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی استان البرز.docx
53 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی پکیج مسافرتی - بسته سفر کاشان- رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
73 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی در مورد کشور ترکیه
81 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
76 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری برنامه ریزی بسته سفر تورگردانی
54 صفحه - 10000 تومان
برنامه ريزي بسته سفر ( تور گرداني )-کارورزی
55 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه های مربوط به فرآیند گیربوکس بازاوایه راست 3
8 صفحه - 10400 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - برنامه مدیریت رستوران با ویژوال بیسیک واکس همراه با مستند document vb access
117 صفحه - 15000 تومان
پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
120 صفحه - 20000 تومان
تشریح کامل قوانین و مقررات گزارش نویسی تهیه شده بر اساس روش تحقیق
15 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی در شرکت کاشی خزر تشریح کامل و چارت
28 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی گزارش و تشریح کارخانه ماکارونی
40 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی در بخش رنگرزی کارخانه با تشریح بخشهای مختلف رنگ کاری و کوره رنگ
7 صفحه - 2500 تومان
پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
60 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت کران اسکاپاسارگاد مربوط به سیستمهای اطلاعات مدیریت
60 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی تهیه گزارش شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم مربوط به کارخانه دستکش گیلان
67 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در روستا مربوط به رشته دامپزشکی
24 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
35 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی مربوط به درس تربیت بدنی پایه ی اول دبستان
17 صفحه - 3500 تومان
گزارش کارآموزی در ایران خودرو مربوط به مکانیک خودرو
7 صفحه - 2000 تومان
گزارش زمان سنجی مربوط به كارگاه گارد
32 صفحه - 4000 تومان
گزارش زمان سنجی مربوط به خط مونتاژ آبمیوه گیری
20 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی معماری عمران تجهیز کارگاه مربوط به پل سازی
42 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
66 صفحه - 12000 تومان
گزارش آموزشي مربوط به معلمان
7 صفحه - 2000 تومان
گزارش کار آزمایشگاه مدار الکتریکی رشته الکترونیک
26 صفحه - 3000 تومان
گزارش کار آزمایشگاه اصول دیجیتال رشته ICT
15 صفحه - 2000 تومان
گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
385 صفحه - 20000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
20 صفحه - 5000 تومان
گزارش کار آموزی رشته برق در شرکت برق منطقه گیلان - رشت
89 صفحه - 15000 تومان
کار آموزی رشته کامپیوتر ، گزارش کار در یک شرکت
8 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - گزارش خرید و مدیریت عرضه رشته مدیریت can governments use their construction contract to inprove training outcomes
14 صفحه - 14000 تومان
گزارش آزمایشگاه شیمی عمومی رشته فیزیک
37 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت...
50 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
61 صفحه - 9000 تومان
گزارش از سازمان آتش نشانی رشته آموزش ابتدایی
8 صفحه - 2500 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
12 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
22 صفحه - 4500 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر گزارش کار در شرکت
37 صفحه - 6000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
121 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
68 صفحه - 15000 تومان
گزارش کار آموزی رشته کامپیوتر نرم افزار در پارک علم و فناوری گیلان
72 صفحه - 12000 تومان
گزارش آزمایشگاه بتن رشته معماری عمران
31 صفحه - 6000 تومان
گزارش کار بازدید از مدرسه رشته علوم تربیتی
37 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 10000 تومان
گزارش کار آموزی رشته کامپیوتر در شرکت
10 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
10 صفحه - 2500 تومان
گزارش کارآموزی رشته معماری - عمران
56 صفحه - 9000 تومان
گزارش کار آزمایشگاه رشته کامپیوتر با موضوع شمارنده
10 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
28 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در آموزشگاه علمی
12 صفحه - 3000 تومان
گزارش کار آزمایش بتن - آزمايش نمونه برداري از مصالح سنگی رشته معماری عمران
29 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
55 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
37 صفحه - 10000 تومان
گزارش کار رشته کامپیوتر در آزمایشگاه
28 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 4000 تومان
پروژه رشته کشاورزی تأثیر کاربرد فسفر بر رشد و عملکرد گیاه برنج
43 صفحه - 10000 تومان
ماتریس - تشریح کامل
34 صفحه - 3000 تومان
شبکه چیست - تشریح کامل
55 صفحه - 6000 تومان
چیلر ها - وسایل برودتی - تشریح کامل
69 صفحه - 7000 تومان
ایران خودرو - تشریح کامل
25 صفحه - 2500 تومان
چوب - تشریح کامل
21 صفحه - 2000 تومان
سیستم تعلیق خودرو (تشریح کامل)
64 صفحه - 5000 تومان
بررسی اسپورزای باسیلوس (تشریح کامل)
45 صفحه - 6000 تومان
آب و هوای زمین (تشریح کامل)
101 صفحه - 9000 تومان
معرفی پنتیوم (تشریح کامل)
11 صفحه - 1500 تومان
قانون کار - تشریح کامل
47 صفحه - 4000 تومان
فن کوئل - تشریح و بررسی کامل
27 صفحه - 2500 تومان
کولرهای آبی - تشریح کامل
46 صفحه - 4000 تومان
زیتون - تشریح کامل
18 صفحه - 2000 تومان
ایدز HIV تشریح کامل
40 صفحه - 4000 تومان
اعتیاد - تشریح کامل
41 صفحه - 4000 تومان
دانشگاه مجازی (الکترونیکی) تشریح کامل
59 صفحه - 7000 تومان
حجاب تاریخچه حجاب و تشریح کامل
24 صفحه - 2000 تومان
رادیولوژی تشریح کامل
71 صفحه - 6000 تومان
فلاپی درایو - تشریح کامل
16 صفحه - 2000 تومان
تحلیل و بررسی یک شرکت کامپیوتری - خلاصه مدیریتی و تشریح کامل
15 صفحه - 3000 تومان
معرفی و تشریح کامل شهرستان ماسال
51 صفحه - 6000 تومان
پروژه مستند سازی مربوط به رشته کامپیوتر تشریح نرم افزار اتوماسیون سیستم بانکی
123 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - نرم افزار تشریح چای و چایکاری در گیلان تهیه شده با نرم افزار mmb
10 صفحه - 8000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
65 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
29 صفحه - 6000 تومان
طرح هادی شهرستان رضوانشهر رشته جغرافیای انسانی، تشریح شهرستان
20 صفحه - 5000 تومان
مقاله کامل در مورد گچ مربوط به شناخت مصالح ساختمانی-عمران، معماری ساختمان(پاور پوینت)
39 صفحه - 5000 تومان
مقاله کامل در مورد کاشی های ساختمانی مربوط به شناخت مصالح ساختمانی-عمران، معماری ساختمان(پاور پوینت)
34 صفحه - 5000 تومان
مقاله کامل در موردقیر مربوط به شناخت مصالح ساختمانی-عمران، معماری ساختمان(پاور پوینت)
56 صفحه - 6500 تومان
مقاله کامل در مورد فلزات ساختمانی مربوط به شناخت مصالح ساختمانی-عمران، معماری ساختمان(پاور پوینت)
150 صفحه - 10000 تومان
مقاله کامل در مورد شیشه و مصارف آن مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان
45 صفحه - 5000 تومان
مقاله کامل در مورد شیشه و مصارف آن مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
84 صفحه - 7000 تومان
مقاله کامل در مورد سیمان مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
70 صفحه - 8000 تومان
مقاله کامل در مورد سنگهای ساختمانی مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
44 صفحه - 4500 تومان
مقاله کامل در مورد سرامیک مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
50 صفحه - 5500 تومان
مقاله کامل در مورد چوب مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
52 صفحه - 6000 تومان
مقاله کامل در موردچوب مربوط به شناخت مصالح ساختمانی-عمران، معماری ساختمان
31 صفحه - 3500 تومان
مقاله کامل در مورد بلوک مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
22 صفحه - 3000 تومان
مقاله کامل در مورد آهک مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
50 صفحه - 6000 تومان
مقاله کامل در مورد آجر مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
58 صفحه - 6000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته مکانیک طراحی سردخانه نگهداری موارد همراه با طراحی کامل و نقشه
114 صفحه - 20000 تومان
درایو های Ac مربوط به رشته برق
33 صفحه - 3000 تومان
پروژه مربوط به رشته صنایع غذایی با عنوان صنایع گوشت و فراورده های دریایی
86 صفحه - 13000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - مربوط به رمز نگاری و پروتکل امنیت شبکه
59 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارتوگرافی مربوط به رشته زبان
40 صفحه - 8000 تومان
مربوط به رشته انگلیسی - درس 3 Reding
29 صفحه - 4000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مربوط به بابری بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس
8 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر مربوط به مهندسی نرم افزار بررسی سیستم مکانیزه فروش لوازم خانگی
30 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
10 صفحه - 4000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نمودار های مربوط به کتابخانه سطح 0 تا 3
11 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته شیلات و ماهیان و آبزیان مربوط به پرورش ماهیان گرمابی
57 صفحه - 10000 تومان
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن- مربوط به رشته حقوق
18 صفحه - 2500 تومان
حقوق بشر و حمایت از پناهندگان- مربوط به رشته حقوق
46 صفحه - 6000 تومان
شرط باطل و ماهیت آن مربوط به رشته حقوق
108 صفحه - 10000 تومان
پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
19 صفحه - 3000 تومان
تصمیمات مربوط به سفارشات خاص مربوط به رشته حسابداری
17 صفحه - 2500 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 22000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و توریسم بررسی گردشگری سلامتی و تندرستی در ایران
77 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و گردشگری بررسی و مطالعه هتل
134 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و گردشگری امکان سنجی توسعه گردشگر در جذب گردشگر در شهرستان ماسال
96 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و گردشگری بررسی تاثیر آژانس گردشگری بر گردشگری گیلان
99 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته گردشگری و جهانگردی - نقش جاذبه های شیراز در جذب توریسم
11 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته گردشگری و جهانگردی نقش جاذبه های کرمانشاه در جذب توریسم
84 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته گردشگری و جهانگردی نقش شهرداری صومعه سرا در جهانگردی
97 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته گردشگری وجهانگردی بررسی جاذبه های گردشگری گیلان در ساخت لوکیشن فیلم
62 صفحه - 16000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 15000 تومان
پروژه کار ورزی در دفتر خدمات جهانگردی و مسافرتی
81 صفحه - 15000 تومان
پکیج مسافرتی ایرانگردی جهانگردی و مسافرتی البرز
67 صفحه - 18000 تومان
پکیج مسافرتی ایرانگردی جهانگردی و مسافرتی سیستان و بلوچستان
54 صفحه - 15000 تومان
پکیج مسافرتی ایرانگردی جهانگردی و مسافرتی ورامین
84 صفحه - 18000 تومان
پکیج مسافرتی ایرانگردی و جهانگردی مسافرتی به کیش
88 صفحه - 18000 تومان
پکیج مسافرتی ایرانگردی و جهانگردی مسافرتی به زاهدان
89 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی
81 صفحه - 14000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007