موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجود آورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان از ديدگاه نوجوانان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان از ديدگاه نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله
تعداد صفحه :
76
قیمت :
34000 تومان

فهرست مطالب »
فصل اول(كليات تحقيق)
مقدمه
بيان مسئله
. اهميّت موضوع تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيات تحقيق
تعاريف عملياتي
فصل دوم
مباني نظري تحقيق
تحقيقات انجام گرفته
فصل سوم(روش اجراي تحقيق)
جامعه ي آماري
روش نمونه گيري
ابزار تحقيق(ابزار_روايي_پايايي)
روش گردآوري داده ها
شيوه ي تحليل داده ها
فصل چهارم(تجزيه و تحليل داده ها)
تجزيه و تحليل توصيفي و استنباطي(جداول،توضيحات،نمودارها)
فصل پنجم (نتيجه گيري)
بحث و نتيجه گيري
پيشنهادات تحقيق
محدوديتهاي تحقيق
فهرست منابع
پرسشنامه ي تحقيق
« مقدمه »
در دوره ي نوجواني به دليل افزايش سطح آگاهي،شناخت و رشد تفكر،نوجوان مي تواند بطور انتزاعي فكر كند و استدلال داشته باشد و باورها و ارزشهاي موجود در خانواده ها و جامعه را با استفاده از توان جديد خود،بازسازي كند.
نوجواني،دوره ي انتقالي از كودكي به بزرگسالي است كه در همه ي زمينه ها بروز مي نمايد؛رفتارهاي كودكانه را بتدريج از دست مي دهد،خواهان استقلال است،مي خواهد همه چيز را خود تجربه كند،افكار انقلابي دارد،طغيانگر است،تمايل به نتهايي دارد،رابطه با همسالان براي او ارزش بسياري دارد و در برابردستورات بزرگسالان مقاومت مي كند.
نوجواني،دوره ي نوسان بين عواطف است،يعني درعين حال كه شاد است،احساس افسردگي مي كند،گاهي اوقات رفتار خشن و گاه 6رفتاري ملايم دارد.
نوجواني دوره ي نوسان رفتاري نيز هست،يعني نوجوان مدام در حالت رفت و برگشت بين حالات كودكي و نوجواني است. با توجه به شناختي كه از خود،تواناييها،شرايط و امكانات كسب نموده،خواستار رفتار بزرگسالانه است،درحاليكه تجربه ي لازم را ندارد.
رشد و تكامل نوجوان در اين مرحله،بيشتر تحت تأثير هيجان و عواطف مي باشد. «
بطوركلي،يكي از ويژگيهاي مهم رشد نوجوانان در اين مرحله،سازش يافتن با احساسات جديدي است كه در نتيجه ي دگرگونيهاي بدني پديد مي آيد.»(نجاتي،1386) «در واقع،نوجوان سازگار و سلامت از نظر شخصيتي و رواني،فردي است كه صفات و ويژگيهاي گوناگون او با يكديگر در تعامل و ارتباطند.درعين حال كه سازگاري مطلق وجود ندارد،ولي سازگاري مطلوب قابل دسترسي است.»(نوابي نژاد،1384)
اريك اريكسون،نوجواني را بعنوان يكي از مراحل رشد آدمي مطرح كرده است.به اعتقاد وي،نوجوان در اين دوره با يك انقلاب فيزيولوژيكي مواجه مي شود كه نيازهاي متنوع عقلي،اجتماعي و شغلي دوره ي بزرگسالي را در پيش روي وي قرار مي دهد.پيامد دگرگونيهاي جسمي و جنسي دوران نوجواني،تحولات بيشماري است كه روانشناسان آن را متمايزترين راه شناسايي دوره ي نوجواني از ديگر دوره هاي زندگي عنوان كرده اند.به اعتقاد آدلر،محور اين تحولات عظيم را،توجه به «خود» و بسط و احياي «من» تشكيل مي دهد كه بدوا" بصورت تفرد و درونگرايي جلوه مي كند. نوجواني طي اين دوره،درپي كسب ارزشهاي خويش است و با توجه به اين ارزشها،در گروه هاي مختلف عضويت مي يابد.عضويت در گروه ها و سازمانهاي مختلف فرهنگي،هنري،ورزشي و... همگي به نوعي نشان دهنده ي ارزشهاي انتخابي و مورد علاقه و توجه نوجوان مي باشد.
برخي از نظامهاي نامطلوب بزرگسالان درمحيط نوجوانان نيز مي تواند تأثير نامطلوبي بر فرد داشته باشد و وي را دچار سرگرداني و ترديد در اتخاذ ارزشها و يا حتي دوگانگي در كسب آنها بنمايد.
با توجه به ويژگيهاي خاص نوجواني،اين دوران با مشكلات خاص خود نيز مواجه است.فراهم نبودن شرايط تربيتي مناسب،عدم آشنايي اولياء و مربيان با نيازها و ويژگيهاي نوجوان،علل اساسي بوجودآمدن مشكلات دوران نوجواني هستند.
بدون ترديد،نوجواني از جمله مهمترين و حساسترين دوره ي تحول زندگي آدمي محسوب مي شود.دراين دوران هويت انسان رو به تكامل است،گرچه زيربناي آن دوره هاي قبل تلقي مي شود.بنابراين سرمايه گذاري دقيق تربيتي بر روي رشد كودكي تا نوجواني نقش بسيار اساسي درشكل گيري هويتي شايسته و كسب ارزشهاي والاي انساني ايفا خواهد نمود،تا آينده و سلامت رواني فرد تضمين گردد.
« اهميت موضوع تحقيق »
اهميت بنيادي :
موضوع دوگانگي ارزشي دربين مردم جامعه ي ما موضوعي تقريبا" ناشناخته و غريب است تا حدي كه خيلي از نوجوانان با اين موضوع آشنايي ندارند،درحاليكه ممكن است خودشان به آن دچار باشند.
اميد است با انجام اين تحقيق اطلاعاتي بدست آيد و تا حدي به اين عزيزان در شناخت اين موضوع،كه خود روزنه اي براي ايجاد مشكلات رواني حادتر مي باشد، كمك كند.
اهميت كاربردي :
از نتايج اين پروژه،دست اندركاران تعليم و تربيت،معلمان،مشاوران ومديران مدارس و مؤسسات آموزشي،والدين و كليه ي عزيزاني كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم با نوجوانان و تعليم و تربيت شان درارتباطند،مي توانند بهره گيرند و به نوجوانان درجهت يافتن هويتي واقعي و ملي_مذهبي،متناسب با ارزشها و معيارهاي كشور اسلامي ما،كمك كنند.
انگيزه از انتخاب موضوع تحقيق :
درطي دوران دبيرستان با افراد زيادي برخورد مي كردم كه دچار نوعي تضاد و دوگانگي در افكار و رفتارشان بودند و در انتخاب ارزشهاي واقعي خود دچار ترديددودلي بودند و قادر به انتخاب يكي از دو نوع ارزش متضاد نبودند.اين مواردكنجكاوي مرا،راجع به اين مطلب برانگيخت و موجب شد آنرا بعنوان موضوع تحقيق خود انتخاب كنم.اميدوارم با انجام اين تحقيق برخي از دلايل بروز اين اختلال را بيابم.
« تعاريف عملياتي »
دوگانگي ارزشي :
در سايت«Nojavan»دوگانگي ارزشي بصورت تعارضات فرهنگي بين خانواده هاونوجوانان تعريف شده است.شخص دچارتعارض است واگربا ارزشهاي والدين وجامعه نيز درتعارض باشد اين سردرگمي باعث ايجاد مشكلات عاطفي _رواني حادتر مي گردد.
در اين تحقيق كه موضوع اصلي«دوگانگي ارزشي» مي باشد،اين اصطلاح بدينصورت تعريف مي شود: «وجود ارزشهاي متفاوت والبته متعارض در نوجوان وخانواده،نوجوان ومدرسه (مسئولين مدرسه )ونوجوان وهمسالان وي كه موجب سردرگمي و ترديد او درانتخاب يكي از دو نوع ارزش شود واورا در اتخاذ تصميم نهايي در گزينش ارزش خود،دچار مشكل سازد.»
همبستگي خانوادگي :
خانواده اي كه اعضايش يعني پدر،مادر و فرزندان،ارتباطات را بخوبي مي شناسند و به حقوق وتكاليف خود آگاهي دارند،علاوه برآن سعي مي كنند ويژگيهايي مانند تفاهم،گفتگو،مشاوره،تعاون و همكاري و... را كه سبب پايداري ساختارخانواده و تقويت ارتباطات اجتماعي مناسب مي شود بر فضاي خانواده حاكم كنند،داراي همبستگي است و يك خانواده ي متعادل و ايده آل بحساب مي آيد.(كشاورز،1386)
منظور از همبستگي خانوادگي دراين تحقيق،داشتن ويژگيهايي از اين قبيل مي باشد: «تعاون،همدلي و هفكري و درك متقابل افراد خانواده و ديگر ويژگيهايي است كه سبب افزايش و تحكيم همبستگي و ارتباط عاطفي عميق و البته عقلاني و منطقي بنيان خانواده مي شود.»

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان از ديدگاه نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله
76 صفحه - 34000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان
94 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 50000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان برای شرکت در کلاس
81 صفحه - 44000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به خدمات مشاوران
131 صفحه - 36000 تومان
پروژه کارشناسی علوم تربیتی بررسی عوامل بوجود آورنده دو گانگی ارزشی در نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله منطقه سنگر
80 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
59 صفحه - 50000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
74 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی شیوع اختلال نوشتن در مقطع ابتدایی
76 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان گرایشات دینی دانشجویان رشته های کامپیوتر
62 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
88 صفحه - 32000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه اظطراب با پیشرفت تحصیلی
45 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی علل گرایش نوجوان به انحرافات اجتماعی
27 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
142 صفحه - 40000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه
142 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
38 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 50000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 50000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
153 صفحه - 50000 تومان
کارآموزی رشته علوم تربیتی مشاوره فردی و مصاحبه با مراجعه کنندگان در اداره بهزیستی
15 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 20000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمان - رشته علوم تربیتی - در اداره آموزش و پرورش
66 صفحه - 20000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمانها رشته علوم تربیتی آموزش و پرورش
116 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی ارزشیابی مهارتهای حرفه ای معلمان دوره ابتدایی
95 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
101 صفحه - 40000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان
112 صفحه - 40000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به خدمات مشاوران
120 صفحه - 50000 تومان
پروژه اقدام پژوهی رشته آموزش ابتدایی - علوم تربیتی کاهش اضطراب (حین امتحان) دانش آموزان
48 صفحه - 24000 تومان
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
78 صفحه - 28000 تومان
گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
37 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
121 صفحه - 44000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
70 صفحه - 40000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 44000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی وآموزشی مقایسه مهارت های حرفه ای مدیران و معلمان مدارس هوشمند با مدارس عادی همراه با پرسشنامه و کار آماری
160 صفحه - 50000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي جامعه شناختي روسپيگري
211 صفحه - 50000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
57 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 40000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
113 صفحه - 32000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان
45 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 32000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
115 صفحه - 36000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
131 صفحه - 50000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 12000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 30000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 30000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 36000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 36000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 56000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 36000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 44000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 20000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 60000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 28000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 30000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 20000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 18000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 20000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 16000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 20000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 36000 تومان
رابطه عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی بچه های(دانش آموزان) پروژه روانشناسی علوم تربیتی
66 صفحه - 24000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
106 صفحه - 30000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 30000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
115 صفحه - 36000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
18 صفحه - 70000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 30000 تومان
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
71 صفحه - 24000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و تجزیه تحلیل
39 صفحه - 12000 تومان
بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد در بین جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
122 صفحه - 36000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی ، بررسی انتظارات نوجوان از والدین
70 صفحه - 30000 تومان
پروژه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی با موضوع جهانی شدن و فرهنگ
100 صفحه - 36000 تومان
\پروژه رشته علوم اجتماعی روند حاشیه نشینی در شهر رشت
60 صفحه - 30000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مفهوم مدرنیته و روند تحول و پیامد های آن در غرب
100 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 32000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر اشتغال والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
33 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر مثبت رفتار والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
104 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی گرايش مردم به گياه درمانی
80 صفحه - 34000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
118 صفحه - 32000 تومان
پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
193 صفحه - 40000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی بررسی خواص دارویی گیاه مریم گلی و چای
33 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی مطالعه و بررسی كرم ساقه خوار نواري برنج
25 صفحه - 12000 تومان
گزارش کار بازدید از مدرسه رشته علوم تربیتی
37 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی
60 صفحه - 28000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
80 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی در ایجاد امنیت اجتماعی
110 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی تغییرات نگرشی سن ازدواج دختران در سه نسل- روش تحقیق
113 صفحه - 32000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی - رسانه و جوانان همراه با پرسشنامه و کار آماری
91 صفحه - 40000 تومان
پروژه رشته علوم باغی و پرورش گیاهان زینتی - گیاهان مورد استفاده در تراریوم
34 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی رابطه بين باورهاي ارتباطي با كاركرد خانواده و رضايت زناشويي
160 صفحه - 50000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان
98 صفحه - 50000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي رابطه بين خودپنداره و رضايت شغلي كاركنان
130 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي مولفه هاي شخصيتي در نوجوانان داراي پدر و فاقد پدر
60 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي تاثير تحصيلات مادران بر اجتماعي شدن نوجوانان
95 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان
143 صفحه - 50000 تومان
پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته محیط زیست عوامل کاهنده و تهدید کننده اکوسیستم
61 صفحه - 14000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی و مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان محروم از پدر و نوجوانان دارای پدر
96 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
94 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نمودار های مربوط به کتابخانه سطح 0 تا 3
11 صفحه - 20000 تومان
گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
68 صفحه - 30000 تومان
تحقیق عملی درس اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی حل مساله
19 صفحه - 5000 تومان
پروژه علوم تربیتی - روانشناسی - بررسی علل ترس در کودکان و نوجوانان
51 صفحه - 28000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مؤلفه های آموزش محیطی در برنامه ی آموزشی علوم تربیتی در بلغارستان و ترکیه6
13 صفحه - 18000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی و مطالعه استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری کودکان
50 صفحه - 34000 تومان
کارآموزی علوم تربیتی گزارش فیزیکی ، عاطفی، آموزشی مدرسه ابتدایی.docx
51 صفحه - 20000 تومان
پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
120 صفحه - 50000 تومان
پروژه علوم باغبانی و کشاورزی بررسي خواص درماني گياه گل گاو زبان و گياه چاي
39 صفحه - 20000 تومان
پروژه کشاورزی و علوم باغی بررسي گياه گل گاو زبان وچاي از نظر خصوصيات دارويي
45 صفحه - 18000 تومان
بزهکاری - عوامل موثر در بهکاری اطفال و نوجوانان و بررسی
24 صفحه - 5000 تومان
بررسي نقش برخي عوامل در مشاركت دانشجويان دختر در كلاس درس تربيت بدني 2 با مطالعه بر ورزش پینگ پنگ
11 صفحه - 4000 تومان
ویژگیهای رشد عمومی نوجوانان تا پایان سن 15 سالگی
11 صفحه - 4000 تومان
تاثیر اینترنت بر بحران هویت نوجوانان 15 تا 18 سال - روش تحقیق
25 صفحه - 16000 تومان
پرسشنامه ارزیابی سلامت روان كودكان و نوجوانان 6 تا 14 ساله
5 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007