سه شنبه 1 آبان 1397
بازدید امروز : 7972 نفر

موضوع : برنامه ریزی طراحی مدرسه محوری
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
برنامه ریزی طراحی مدرسه محوری.docx
تعداد صفحه :
21
قیمت :
3500 تومان

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
هدفهای این پژوهش
تجزیه و تحلیل موضوع
مدل عوامل یا متغیرهای برنامه ریزی درسی
کمک در شناساندن اهداف سازمان؛
جایگاه معلم در برنامهریزی درسی مدرسه محور
دلایل پذیرش برنامه ریزی درسی مدرسه محور
دادن استقلال به مدارس؛
مشکلات برنامه ریزی درسی مدرسه محور
بحث و نتیجه گیری
منابع فارسی
منابع انگلیسی
مقدمه
امروزه تمرکز زدایی در امور مختلف یکی از گرایشهای جدی جوامع پیشرفته است. از جمله راهکارهای اعمال تمرکز زدایی در آموزش و پرورش، اتخاذ خط مشی مدرسه محوری است. مدرسه محوری، نوعی نگریستن به مدرسه و کارکنان آن است که به کارکنان مدرسه اجازة تصمیم گیری در امور مدرسه داده میشود. میزان این اختیار در سیستم های مختلف متفاوت است. به عبارت دیگر، تفویض اختیار و مشارکت هر چه بیشتر کارکنان در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی مدرسه، از جمله مبانی اساسی خط مشی مدرسه محوری است. مبنای این ایده، آن است که هر چه تصمیم گیران به محلی که قرار است تصمیمی برای آن گرفته شود، نزدیکتر باشند، میتوانند واقع بینانه تر تصمیم بگیرند. به عبارت دیگر، از آنجا که مدیر و مجموعة کارکنان مدرسه، بهتر از دیگران از شرایط محیط خود آگاهی دارند، باید توان و اختیارات لازم به آنها اعطا شود تا حتی الامکان تصمیمات لازم را خود اتخاذ نمایند. تفویض اختیار معقولانه، تصمیم گیری و مسؤولیت، از مشخصه های اصلی مدیریت مدرسه محور است. اگر چه این مشخصه ها با میزان متفاوتی در همة امور مدرسه انجام میگیرد، لکن در تخصیص منابع نمود بیشتری دارد. به عنوان مثال کالدول (1994، ص 5303) اظهار داشته است در حالی که بعضی از تصمیماتی که در مدارس آمریکا اتخاذ میشود مربوط به برنامه های درسی و تدریس است، اما بیشتر تصمیمات، مربوط به اختصاص بودجه و استخدام کارکنان آموزشی و غیر آموزشی مدرسه است. میزان واگذاری اختیار به مدارس در کشورهای مختلف، حتی در استانهای یک کشور متفاوت است. واگذاری اختیار روی پیوستاری قرار دارد که یک طرف آن به تمرکز بیشتر، و طرف دیگر آن به عدم تمرکز بیشتر گرایش دارد.در پیشینة پژوهشی مدرسه محوری و اسناد مربوط، مدارسی که مسؤولیت ادارة خود و تدوین برنامه های درسی را عهده دار هستند، به نامهای متعددی نامیده شده اند که از جملة آنها موارد زیر است. بخاطر نبودن این واژه ها در متون فارسی، معادلهای پیشنهادی ارائه شده است. البته ممکن است صاحبنظران و واژهشناسان، معادلهای فارسی بهتری نیز ارائه نمایند.
School –based management مدیریت مدرسه محور
Site –based management مدیریت مبتنی بر موقعیت
Self – determining school مدرسة خودگردان
Self – governing school مدرسه خودگردان
School site decision making تصمیم گیری مدرسه محور
School site management مدیریت مبتنی بر مدرسه
School self management مدیریت خاص مدرسه

تحقیقهای مشابه
برنامه ریزی طراحی مدرسه محوری.docx
21 صفحه - 3500 تومان
سیستم نگهداری و تعمیرات - پیش بینی برنامه ریزی و کنترل P.M
27 صفحه - 3000 تومان
برنامه ریزی کایزن - برنامه ریزی مواد
13 صفحه - 1500 تومان
مدیریت پروژه - فرآیند برنامه ریزی محدوده پروژه و ورودی های آن
6 صفحه - 1000 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
27 صفحه - 2500 تومان
نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
25 صفحه - 2500 تومان
خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون
18 صفحه - 2500 تومان
خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون بصورت پاور پوینت
15 صفحه - 2500 تومان
کاربرد مدل و مدل سازی در برنامه ریزی بانکداری الکترونیک
16 صفحه - 2000 تومان
مدل سازی در برنامه ریزی صنعت توریسم
13 صفحه - 1500 تومان
پروژه مدیریت و برنامه ریزی دلایل عدم گرایش معلمان به کاربرد وسایل کمک آموزشی و راههای بهبود آن
76 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity
7 صفحه - 7000 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
28 صفحه - 3000 تومان
اهمیت برنامه ریزی آموزش و پرورش
36 صفحه - 4000 تومان
معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز شهری
29 صفحه - 3500 تومان
اصول برنامه ریزی آموزشی فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 2000 تومان
برنامه درسی - برنامه ریزی درسی
15 صفحه - 2000 تومان
کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
16 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری برنامه ریزی بسته سفر تورگردانی
54 صفحه - 10000 تومان
اهمیت نیاز سنجی در برنامه ریزی درسی
24 صفحه - 2500 تومان
شهر و برنامه ریزی شهری
58 صفحه - 5000 تومان
فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان
23 صفحه - 2500 تومان
مطالعه تطبیقی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
10 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17
22 صفحه - 5000 تومان
بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
31 صفحه - 4000 تومان
مدیریت برنامه ریزی راهبردی
17 صفحه - 2000 تومان
بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
31 صفحه - 4000 تومان
انواع برنامه ریزی در توسعه
43 صفحه - 6000 تومان
شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران - ساماندهی فضایی مجله شالکوه رشت فایل بصورت پاورپوینت
35 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط بهينه سازي مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی 36
16 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تنظیم استراتژیک مراحل پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) 29
9 صفحه - 9000 تومان
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فایل بصورت پاورپوینت
77 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی مبادلات به وسیله واگن بار با هزینه ثابت در یک تاسیسات لنگرگاهی متقاطع با زمان هایورود واگن ها به صورت نامعلوم
21 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل سازی نقاط قوت تنوع زیستی اس. ائس.ای و برنامه ریزی کاربری زمین
3 صفحه - 3000 تومان
پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
120 صفحه - 25000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 7000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 5000 تومان
اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
13 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه تأثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام jit
2 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها 38
15 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کوچکتر 16
11 صفحه - 11000 تومان
کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی - اتوماسیون صنعتی plc
91 صفحه - 12000 تومان
مروری بر برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا
14 صفحه - 2000 تومان
اصول برنامه ریزی درسی
12 صفحه - 2000 تومان
وضعیت برنامه ریزی درسی استان مازندران
11 صفحه - 1500 تومان
بررسی دیدگاه انسان گرایانه در برنامه ریزی درسی
14 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه جهت بررسی موانع و محدودیت های مدرسه محوری یا مدیریت مبتنی بر مدرسه
2 صفحه - 3000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007