موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

General Health Questionnaire پرسشنامه سلامت عمومی

عنوان سفارش :
General Health Questionnaire پرسشنامه سلامت عمومی
تعداد صفحه :
15
قیمت :
9000 تومان

پرسشنامه سلامت عمومی یک «پرسشنامه سرندی» مبتنی بر روش خود گزارش دهی است که در مجموعه بالینی با هدف ردیابی کسانی که دارای یک اختلال روانی هستند مورد استفاده قرار می گیرد .(گلدبرگ 1972).

در این پرسشنامه به دوطبقه اصلی از پدیده ها توجه می شود ناتوانی فرد در برخورداری از یک کنش وری «سالم» و بروز پدیده های جدید با ماهیت معلول کننده، در حال حاضر این نکته آشکار شده است که پاره ای از سطوح نشانه های مرضی را می توان به وسیله مصاحبه های استاندارد شده روان پزشکی ،تشخیص داد؛ اما پایین تراز سطح معینی، احتمال قرار گرفتن اختلال در سطح زیر - آستانه ای و عدم تشخیص آن وجود دارد.(گلدبرگ و بلاک ول 1970،وینگ و همکاران 1977،به نقل از دادستان 1377)

پرسشنامه سلامت عمومی را می توان به عنوان مجموعه پرسشهایی در نظر گرفت که از پایین ترین سطوح نشانه های مشترک مرضی که در اختلالهای مختلف روانی وجود دارد ، تشکیل شده است و بدین ترتیب می تواند بیماران روانی را به عنوان یک طبقه کلی از آنهایی که خود را سالم می پندارند متمایز کند، بنابراین ،هدف این پرسشنامه دستیابی به یک تشخیص خاص در سلسله مراتب بیماری های روانی نیست بلکه منظور اصلی آن ایجاد تمایز بین بیماری روانی و سلامت است . (دادستان 1377)

 • نسخه اصلی پرسشنامه سلامت عمومی از 60 سوال تشکیل شده است . اما تعدادی از نسخه های کوتاه تر نیز تهیه شده که مهمترین آنها عبارتند از :GHQ-12,GHQ-28,GHQ-30(گلدبرگ 1972)
 • فرم 28 ماده ای پرسشنامه سلامت عمومی دارای این مزیت است که برای تمام افراد جامعه طراحی شده است . این پرسشنامه بعنوان یک ابزار سرندی می تواند احتمال وجود یک اختلال روانی را در فرد تعیین کند. در حال حاضر با اجرای این پرسشنامه توانسته اند به گستره وسیعی از نتایج در جمعیت های مختلف دست یابند وجود رابطه بین فرم اصلی پرسشنامه سلامت عمومی و فرم ردیابی اختصاصی (آزمون سرندی) را با تشخیص های روان پزشکی ثابت کنند و امکان درک رابطه بین خود گزارش دهی و برآورد بر مینای مشاهدات بالینی را فراهم سازند.

  این پرسشنامه دارای 4 زیر مقیاس است :خرده مقیاس نشانه های جسمانی ،اضطراب و بی خوابی ،نارساکنش وری اجتماعی و افسردگی ، مدت زمان اجرای آزمون بطور متوسط حدود 10 تا 12 دقیقه است .

  از این آزمون برای هر فرد 5 نمره به دست می آید که 4 نمره آن مربوط به خرده مقیاس ها و یک نمره هم از مجموع نمرات خرده مقیاس ها به دست می آیدکه نمره کلی می باشد . وجود چهار زیر مقیاس بر اساس تحلیل آماری پاسخ ها (تحلیل عاملی) به دست آمده است .

  زیر مقیاس اول(A)شامل مواردی درباره احساس افراد نسبت به وضع سلامت خود و احساس خستگی آنهاست و با نشانه های جسمانی همراه است . مواد این زیر مقیاس در پرسشنامه در سوال های 1تا 7 مشخص شده است .

  پرسش های مقیاس دوم(B) شامل مواردی است که با اضطراب و بی خوابی مرتبط اند . هفت ماده مربوط به این زیر مقیاس در سوال های 8 تا 14 مشخص شده اند .

  مقیاس سوم(C گستره توانایی افراد را در مقابله با خواسته های حرفه ای و مسایل زندگی آشکار می کند . هفت ماده مزبور به این زیر مقیاس در سوال های 8 تا 14 مشخص شده اند.

  ...
  تحقیقهای مشابه
  General Health Questionnaire پرسشنامه سلامت عمومی
  15 صفحه - 9000 تومان
  GHQ پرسشنامه سلامت عمومی
  3 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه سلامت عمومی و رضایت شغلی
  4 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه سلامت عمومی همراه با نمره گذاری GHQ
  4 صفحه - 9000 تومان
  کار آماری رابطه سلامت عمومی و درگیر شدن در کار
  20 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی رضایت شغلی با سلامت عمومی معلمان
  12 صفحه - 90000 تومان
  پرسشنامه سلامت عمومی GHQ
  11 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09385735506 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2024 - 2007