موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

گزارش کارآموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان امور تدارکات و قراردادها

عنوان سفارش :
گزارش کارآموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان امور تدارکات و قراردادها
تعداد صفحه :
29
قیمت :
21000 تومان

فهرست مطالب کاراموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان

 • مقدمه
 • شركت مادر تخصصی توانير و شركت های زير مجموعه

  شركت برق منطقه ای گيلان

 • شيلات
 • اداره بندر
 • درباره برق منطقه ای گیلان
 • تاريخچه صنعت برق در استان گيلان
 • معرفی امور تداركات و قراردادها و نمونه شرح وظایف
 • معرفی واحد آمار و اطلاعات

  نيروگاه سيكل تركيبی

  معرفی امور تدارکات و قراردادها

 • شرح وظايف
 • نمودار سازمانی
 • نتیجه گیری
 • مقدمه

  در قرن بيستم جهان با بهره گيری از انر‍ژی الكتريكی،‌ در جهت صنعتی شدن گامهای بلندی برداشت و چهره آن دچار دگرگونی ريشه ای شد. امروز به دشواری جنبه ای از زندگی مردم در جوامع بشري بويژه در كشورهای در حال توسعه و يا توسعه يافته را مي توان يافت كه برق در آن جايگاه ويژه ای به خود اختصاص نداده باشد. بدون ترديد در زمينه های روشنايی،‌ مخابرات و ارتباطات،‌ به راه اندازی چرخهای صنايع بزرگ و كوچك،‌ بكاراندازی تجهيزات مورد نياز در محيط های كاری و خانه از همه مهمتر در زمينه بكار گيری رايانه ها و برنامه های نرم افزاری،‌ انرژی الكتريكی نقش انكار ناپذيری ايفا می كند و اينها همه از بركت برق ممكن شده است.

  گرچه نزديك به دو نيم سده قبل ولتا با طراحی و ساخت باتری خود توانست جريان برق را در سيمهاي رسانا به راه اندازد ولی كاربرد جدي برق از نيمه سده نوزدهم آغاز شد. در اين زمان در حاليكه جهان صنعتی با سرعت رو به پيشرفت و به شدت نيازمند استفاده از منابع قابل انعطاف انرژي بود،‌ اولين نسل موتورهای برقی جريان مستقيم پاسخ به اين نياز وارد عرصه صنعت شد. دو دهه پيش از پايان قرن نوزدهم،‌ اديسون در نمايشی آينده ساز،‌ لامپ روشنايی خود را عرضه كرد. در كمتر از دو دهه تاريكي دشب از شهرهای بزرگ امريكا و اروپا به تدريج رخت بر بست و بدين ترتيب بود كه فرمانروايي صنعت برق را در زمينه روشنايی آغاز گرديد. هنوز اين جنبه از حضور برق در زندگی مردم مراحل اوليه خود را سپری مي كرد كه پيشرفتهای شگفت انگيز يكی پس از ديگری پديدار شد. جريان برق متناوب در كنار جريان برق دائم به خدمت گرفته شد و به تدريج در بسياری كاربردها جای آْن را گرفت،‌ براي توليد و انتقال برق از ولتاژهای بالاتری استفاده بعمل آمد و به تبع آن تجهيزات متنوع فشار قوی به بازار آمد،‌ موتورها و ژنراتورهاي نيرومندتری ساخته شدند،‌ نيروگاههای توليد برق يكی پس از ديگری احداث و شبكه های انتقال برق روز به روز گسترده تر گرديدند،‌ و سرانجام برق خيلی زود جايگاه خود را به عنوان يكی از مهمترين زير بناهای رشد و توسعه مطرح و تثبيت نمود. بدين سان بود كه برق بسياری از زوايای زندگی انسان را با حضور خود پر كرد. به واقع انسان امروزين بويژه در بخشهای توسعه يافته جهان،‌ در كنار نياز به هوا و سپس آب، به برق نيز وابسته شده است. انسان امروزی به قدری امكانات و تجهيزات برقی برای زندگی بهتر و آسانتر ساخته كه ديگر نمی تواند بدون آن بسر برد،‌ و به تعبيری خود را اسير برق كرده است.

  كشور ما نيز خيلی زود خود را با اين جريان هماهنگ نمود. حدود 10 سال پس از روشن شدن لامپ برق اديسون در نيويورك،‌ چند لامپ در كاخ گلستان تهران روشن شد و هنوز چيزی نگذشته بود كه روشنايی حرم مطهر امام رضا (ع) نيز توسط برق تامين گرديد و به دنبال آن تهران و در فاصله نه چندان زيادی ساير شهرهای بزرگ و كوچك كشور،‌ حضور برق را تجربه كردند و تا به امروز كه تمام جمعيت شهری و بيش از 99 درصد جمعيت روستايی كشور از نعمت برق برخوردار هستند.

  امروزه صنعت برق ايران يكي از نقش آفرينان اصلی توسعه فرهنگی،‌ اجتماعی و اقتصادی كشور به شمار می آيد. تاسيسات عظيم صنعت برق،‌ نيروگاههای بزرگ و شبكه های گسترده ای كه عمدتا از دهه 40 به بعد برپا شده اند نمايانگر تلاش خستگی ناپذير مردان و زنانی است كه زندگی خود را وقف خدمت به مردم،‌ در اين صنعت زيربنايی نموده اند،‌ تلاش و خدمت آنان نيز مشكور باد.

  صنعت برق ايران با اتكاء به سرمايه های بزرگ انسانی خود آينده ای روشن در پيش رو دارد. در يك دو دهه آينده توسعه متناسب تاسيسات به لحاظ رشد سريع و فزاينده مصرف برق،‌ افزايش كيفيت خدماتی كه به مشتركين ارايه می شود،‌ جلب مشاركت بخش غيردولتی در ايجاد و بهره برداری از تاسيسات و كاهش تصدی گري دولت،‌ ايجاد فضای رقابت در تمام زمينه های فعاليت صنعت برق،‌ تقويت ارتباطات موجود شبكه برق كشور با شبكه برق كشورهای همسايه برای افزايش تبادل انرژی برق و مهمتر از همه تغيير نگاه جامعه نسبت به برق از يك خدمت دولتی به يك كالای اقتصادی و البته مهم از نظر سياسی و اجتماعی و برقراری ساز و كارهای مناسب برای خريد و فروش اين كالا از جمله توسعه كمی و كيفی فعاليتهای بازار برق زمينه های اصلی تلاش و كوشش مديران،‌ كارشناسان و كاركنان صنعت برق ايران تشكيل خواهد داد. گرچه پيش بينی آينده دورتر دشوار می نمايد ولی ترديدی نيست كه صنعت برق ايران همراه با تحولات جهانی اين صنعت، با بهره گيری از فن آوريهای جديد در دنيای پر از رقابت و تحول آينده،‌ با ارايه خدمات خود كماكان پاسخگوی نياز مردم ايران به انرژی برق خواهد بود.

  شركت مادر تخصصی توانير و شركت های زير مجموعه

  شركت مادر تخصصی توانير با 16 شركت برق منطقه ای،‌ 42 شركت توزيع،‌ 27 شركت مديرت توليد،‌ سازمان توسعه برق،‌ مديريت پروژه های نيروگاهی ايران (مپنا)، سازمان انرژی های نو ايران (سانا)،‌ سازمان بهره وری انرژی ايران (سابا) و شركت تعميرات نيروگاهی ايران متولی حفظ و توسعه سرمايه های ملی در صنعت برق است كه در زمينه برنامه ريزی،‌ هماهنگی،‌ نظارت و ارزيابی از اين صنعت انجام وظيفه می كند.

  تامين،‌ توليد،‌ انتقال،‌ توزيع و فروش نيروی برق مطمنئن توسط 16 شركت برق منطقه ای در سطح كشور اعمال می شود. وظيفه توسعه نيروگاه های حرارتی شبكه سراسری توسط سازمان توسعه برق ايران و شركت مديريت پروژه های نيروگاهی ايران با استفاده از پيمانكاران (داخلی و خارجی) تحقق می پذيرد. 98 درصد از سهم توليد برق سالانه كشور توسط واحدهای تحت پوشش وزارت نيرو و مابقی سهم نيروگاه های اختصاصی است. از سهم توليد وزارت نيرو 98 درصد توسط 53 نيروگاه حرارتی و بقيه توسط 17 نيروگاه برق آبی توليد می شود. وظايف نگهداری‌ و بهره برداری از 53 نيروگاه های حرارتی توسط 27 شركت مديريت توليد انجام می گيرد. وظايف توسعه نيروگاه های تجديد پذير توسط سازمان انرژی های نو ايران (سانا) با استفاده از پيمانكاران داخلی و خارجی تحقق می پذيرد. وظايف نگهداری و بهره برداری و توسعه شبكه توزيع توسط 42 شركت توزيع نيروی برق در سطح كشور (تحت پوشش 16 شركت برق منطقه ای) غير دولتی اجرا می شود. وظايف خدمات پشتيبانی فنی و غير فنی (از قبيل تعميرات نيروگاهی،‌ شبكه،‌ تامين كالا و ...) توسط شركت تعميرات نيرو و شركت های غيردولتی جدا شده از بدنه اصلی صنعت برق در مجموعه شركت ساتكاب اجرا می شود.

  شركت برق منطقه ای گيلان

  ناحيه گيلان به علت نزديكی به قفقاز و از آنجا كه در دوران قاجار يكی از مسيرهای اصلی سفر به اروپا و روسيه بود يكی از دروازهای تبادل فرهنگی و اقتصادی كشور به شمار می آمده است،‌ به ويژه آن كه در رخدادهای پس از مشروطيت كه قوای شمالی تهران را گشودند و تاريخ را ورقی نو زدند نقش گيلانيان در تاريخ معاصر ايران حساس تر شد و مدت ها آنها،‌ افكارشان و رفتارشان در همه اركان سياسی و اقتصادی كشور موثر افتاد. اين وضع تا كودتای 1299 ادامه داشت حتی در اين دوران اين كودتا نخست وزير ايران يكی از اهالی گيلان بود،‌ جالب اينجاست كه تاريخچه ورود برق و صنعت برق در ايران نيز كه پيش از مشروطيت آغاز ولی پس از آن جدی تر شد.

  تاريخ ورود برق به گيلان

  صنعت برق از زمانی كه نخستين لامپ روشنايی در ساعت 8 صبح روز يكشنبه 26 مهر ماه سال 1258 خورشيدی (19 اكتبر 1879 ميلادی) توسط توماس آلوا اديسون روشن و تا ساعت 2 بعداظهر روز سه شنبه 21 اكتبر پس از سه روز و شش ساعت كه جريان چراغ را قطع و آن را خاموش ساخت،‌ تا به امروز فراز و نشيب های فراوانی را پشت سر نهاده و تحولات چشمگير و تاثيرگذاری را پديد آورده است.

  نيويورك،‌ نخستين شهر آمريكا و دنيا بود كه در سال 1261 خورشيدی (1882 ميلادی) پس از سه سال از روشن شدن آن چراغ لامپ مشهور از برق استفاده كرد و در پی آن بهره گيری از برق در بسياری از كشورها و شهرهای مختلف آن كمابيش آغاز گرديد. تا پيش از ورود برق به كشور،‌ روشنايی خيابان ها و معابر شهرهای بزرگ بويژه رشت از طريق فانوس های شيشه ای تامين گرديد كه به فاصله هر بيست تا سی قدم بر روی پايه های چوبی و يا ديوارها نصب بود و نور اين چراغ ها بقدری كم و اندك بود كه به ده قدمی نيز چراغ نمی رسيد.

  با توجه به برخی شواهد تاريخی چنين به نظر می رسد كه اهالی بندر انزلی و گيلان به علت نزديكی و رفت و آمد به روسيه،‌ از گذشته های دور به چراغ های روشنايی روسی و اروپايی دسترسی بيشتری داشتند. در همين رهگذر انواع چراغ های نفت سوز با پايه های شيشه ای و بلوری و معمولی و يا در سطح عالی با فتيله هايی به اندازه 7 و 10 و فانوس و چراغ های گردسوز و بعدا چراغ های زنبوری،‌ به سرعت جای چراغ های پيه سوز و روغن سوز را در خانه ها می گرفتند،‌ اين كالاها همه از راه روسيه به ايران آورده می شدند.

  در اين دوران،‌ اكثر معابر و گذرگاه های مركزی شهر به ويژه بازار،‌ شب ها بوسيله پيه سوز و فانوس های فتيله ای و بعدها چراغ های نفتی روشن می شد. پيه سوزها با روغن پيه افروخت می گشت. و فانوس ها و چراغ ها را با نفت پر و روشن می ساختند. اين چراغ ها دارای يك متصدی ويژه بود كه شب ها آنها را روشن و صبح ها خاموش می كرد و از آنجايی كه اداره اين چراغ ها مستلزم داشتن تشكيلاتی بود،‌ به نظر می رسد كه اين تشكيلات توسط بلديه ها اداره می شد. همچنين به نظر می رسد در كوچه ها و خيابان ها و محله های اعيان نشين زودتر از محله های ديگر اين چراغ ها استفاده شده باشد.

  در اين رابطه روزنامه ايران چاپ تهران شماره 73 مورخه غــره ی ذی الحجه 1288. هــ. ق (1250 شمسی) می نويسد:

  « در اين سنوات سوزانيدن چراغ لامپ و جوهر نقت در گيلان متداول شده و در غالب از دكان های مردم شيشه های جوهر نفت گذاشته و می فروختند.»

  كار اين فانوس ها نيز چنين بود كه در كوچه ها و معابر عمومی به فواصل معينی،‌ پايه ای به ارتفاع حدود 2 متر برپا كرده و روی آن فانوسی سوار می كردند كه چهار طرف آن شيشه بود و طوری می ساختند كه باران به درون چراغ فرو نريزد و باد فتيله را خاموش نسازد. هر روز قبل از تاريكی شب ماموری با يك نرده بان كوتاه در حالی كه مشعلی در دست داشت،‌ به روشن كردن چراغ ها می پرداخت و اينها چراغ هايی بودند كه با نفت می سوختند و روزها پس از خاموش كردن آن را با نفت پر می كردند.

  تحقیقهای مشابه
  گزارش کارآموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان امور تدارکات و قراردادها
  29 صفحه - 21000 تومان
  کارآموزی شرکت برق منطقه ای گیلان - معاونت مالی و پشتیبانی- امور قرار دادها و تدارکات
  27 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته برق در شرکت برق منطقه گیلان - رشت
  89 صفحه - 45000 تومان
  پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
  60 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در ایران خودرو گزارش عیب و تعمیر ماشینها
  35 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
  51 صفحه - 30000 تومان
  کار آموزی رشته کامپیوتر ، گزارش کار در یک شرکت
  8 صفحه - 7500 تومان
  کارشناسی (نحوه صدور بیمه اتش سوزی و بیمه مسئولیت در شرکت بیمه دی) گزارش کارورزی
  118 صفحه - 45000 تومان
  پروژه کاراموزی شرکت فومن شیمی
  79 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی شرکت کران اسکاپاسارگاد مربوط به سیستمهای اطلاعات مدیریت
  60 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی در یک شرکت گاز
  26 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری.....
  70 صفحه - 21000 تومان
  گزارش کارآموزی در شرکت تولید کاشی
  26 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی در نمایندگی شرکت بیمه ایران
  32 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی در شرکت کاشی خزر تشریح کامل و چارت
  28 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی در شرکت تبلیغاتی
  51 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی در شرکت غله و خدمات بازرگانی
  15 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
  23 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
  69 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
  52 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
  44 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
  43 صفحه - 24000 تومان
  پروژه کاراموزی در شرکت نایلون
  54 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کاراموزی بررسي سيستم انبارداري در شرکت فروشگاههاي رفاه
  68 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
  9 صفحه - 7500 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
  18 صفحه - 9000 تومان
  پروژه کاراموزی برق قدرت - تابلوی پست برق و ...
  48 صفحه - 15000 تومان
  پروژه کاراموزی برق قدرت
  78 صفحه - 24000 تومان
  پروژه کاراموزی پست برق رشته برق قدرت
  48 صفحه - 16500 تومان
  گزارش کارآموزی در نیروگاه برق آبی
  59 صفحه - 21000 تومان
  گزارش کارآموزی درشرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
  20 صفحه - 12000 تومان
  مراحـل اجـرای یـک سـاخـتمـان کاراموزی ساختمان بتنی در گیلان رشت
  36 صفحه - 12000 تومان
  گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
  385 صفحه - 120000 تومان
  گزارش کارآموزی امور اراضی وابسته به جهاد کشاورزی
  26 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کارآموزی در امور اراضی وابسته به جهاد کشاورزی
  27 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
  44 صفحه - 21000 تومان
  پروژه کارآموزی در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  22 صفحه - 18000 تومان
  تفاوت شرکت های سهامی و غیر سهامی
  33 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای موفق ائی.آر.پی در یک شرکت اتیوپیایی (حبشه): یک بررسی موردی در زمینه اجرای ائی در مهندسی صنعتی مسفاین، سهامی خاص
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ERP ارزیابی عملکرد اجرایی شرکت تامین کننده برق بر مبنای مثلث خاکستری سفید کردن تابع
  9 صفحه - 27000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  84 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  82 صفحه - 45000 تومان
  گزارش كارآموزي حسابداری اموا ل و تاسیسات شرکت آب منطقه ای گیلان
  54 صفحه - 36000 تومان
  بررسی حقوق و دستمزد در شرکت آب و منطقه ای رشت پروژه مالی
  73 صفحه - 21000 تومان
  کارآموزی اداره برق استان گیلان بخش حسابداری
  51 صفحه - 30000 تومان
  پروژه علل و عوامل توسعه نیافتگی منطقه لشت نشاء گیلان از دیدگاه مردم و مسئولین - رشت
  75 صفحه - 36000 تومان
  معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
  43 صفحه - 18000 تومان
  معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
  46 صفحه - 24000 تومان
  معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
  46 صفحه - 15000 تومان
  تخصص گرایی در منطقه استان گیلان درس سمینار
  57 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007