موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : رژیم حقوقی دریا و دیوان بین المللی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
رژیم حقوقی دریا و دیوان بین المللی
تعداد صفحه :
29
قیمت :
6000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه
1- ماهيت كنوانسيون 1982 حقوق دريا
2- خزر، دريا يا درياچه؟
3- اثرات حقوقي دريا، يا درياچه بودن خزر
4- تعيين رژيم حقوقي درياچه‌هاي مرزي
5- تعيين رژيم حقوقي درياها بر اساس كنوانسيون 1982
الف) آبهاي داخلي
ب) درياي سرزميني
ج) منطقه نظارت يا مجاور
د) منطقه انحصاري اقتصادي
ه) فلات قاره
6- دكترينهاي موجود پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر
الف) غير نظامي كردن درياي خزر از طريق اعمال برخي از مقررات و محدوديتها
ب) تاكيد بر نظام حقوقي موجود (استفاده مشترك)
ج) تمسك به مفاهيم حقوق دريا (اعمال كنوانسيون 1982 حقوق دريا)
د) ايجاد مناطق دريايي ملي (تقسيم درياي خزر بين دول ساحلي آن)
7- نتيجه و ارزيابي
فهرست منابع و مآخذ
مقدمه
در سالهاي اخير، منطقه خزر از نظر استراتژيك، به يكي از مهمترين قسمتهاي جهان تبديل شده است، كه همين امر باعث شده تا اين منطقه بصورت كانون توجه قدرتهاي منطقه‌اي و ابر قدرتهاي جهاني در آيد. منابع نفتي اين منطقه بر اهميت ژئوپلتيك آن افزوده است و آنرا صحنه فعاليتهاي ديپلماتيك و اقتصادي بيشتري قرار داده است.
با همكاري فعال و مشاركت كشورهاي ساحلي درياي خزر، اين دريا، در آينده نزديك به نحو چشمگيري به مثابه صادر كننده عمده نفت خام به بازارهاي انرژي جهاني ظاهر خواهد شد. اين امر خود وابسته به تعيين رژيم حقوقي درياي خزر مي‌باشد، زيرا "اختلاف در مورد رژيم حقوقي درياي خزر عامل پيچيده‌اي در توسعه و گسترش منابع اين دريا بوده است"در نتيجه منابع آن به خوبي و بطور منطقي مورد بهره‌برداري قرار نمي‌گيرد.كارشناسان بخش انرژي ايالات متحده آمريكا تخمين مي‌زنند كه ذخاير نفتي درياي خزر شامل 200 بيليون بشكه (يعني حدود 16% ذخاير نفتي جهان) مي‌باشد. قريب به 80% ماهي خاويار جهان در درياي خزر قرار دارد. نفت را مي‌توان در ساير قسمتهاي جهان بدست آورد، حال آنكه خاويار تنها در درياي خزر يافت مي‌شود.
وضعيت حقوقي درياي خزر و رژيم حقوقي آن با چهار مشكل عمده روبروست:
الف) فقدان يك موافقت‌نامه همه جانبه در مورد بهره‌برداري از منابع درياي خزر؛
ب) مشكلات ناشي از دريانوردي و كشتيراني آزاد؛
ج) مشكلات مربوط به محيط زيست درياي خزر و
د) مسايل مربوط به ماهيگيري (شيلات) و حفاظت از منابع بيولوژيكي درياي خزر.
در حال حاضر معاهدات 1921 و 1940 –منعقده بين ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق- حاكم بر وضعيت حقوقي درياي خزر هستند. اين معاهدات هنوز بطور رسمي از درجه اعتبار ساقط نشده‌اند، زيرا هيچگونه سند جديدي راجع به ارايه مبنايي براي رژيم حقوقي اين دريا هنوز تهيه و تنظيم نشده است. تجزيه اتحاد جماهير شوروي سابق و افزايش تعداد اعضاي دولتهاي ساحلي درياي خزر هيچگونه تغييري در وضعيت حقوقي اين دريا ايجاد نكرده است و تنها سبب بروز پاره‌اي ادعاهاي يك جانبه از سوي دول ساحلي شده است. "فدراسيون روسيه از ديد جهاني و بين‌المللي وارث و جانشين تعهدات و الزامات اتحاد جماهير شوروي سابق مي‌باشد". بر اساس مقررات و قواعد حقوق بين‌الملل، تغيير در تعداد طرفين يك معاهده هيچگونه تاثيري بر وضعيت حقوقي آن ندارد؛ يعني وضعيت حقوقي درياي خزر همانگونه كه بر اساس معاهدات 1921 و 1040 بوده است، ادامه مي‌يابد؛ مگر اينكه معاهده جديدي در خصوص تغيير رژيم حقوقي آن منعقد شود، كه در اين صورت معاهده جديد حاكم بر روابط فيما‌ بين دولتهاي عضو خواهد بود.

تحقیقهای مشابه
رژیم حقوقی دریا و دیوان بین المللی
29 صفحه - 6000 تومان
سازمان دیوان بین المللی دادگـستری لاهه
28 صفحه - 2500 تومان
تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
38 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
22 صفحه - 4000 تومان
تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
65 صفحه - 15000 تومان
نظام حقوقی آبراههای بیم المللی خاورمیانه - روش تحقیق
43 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
3 صفحه - 3000 تومان
تنوع قرار دادهای بین المللی در صنعت نفت
44 صفحه - 4000 تومان
تالاب بین المللی امیر کلایه
18 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and update
2 صفحه - 2000 تومان
دعوای بین المللی ایران و عراق
14 صفحه - 2000 تومان
حسابداری بین المللی (پاور پوینت)
50 صفحه - 6000 تومان
حسابداری بین المللی فایل بصورت پاورپوینت
50 صفحه - 5500 تومان
دعوای بین المللی ایران و عراق
21 صفحه - 2500 تومان
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
41 صفحه - 4500 تومان
معرفی داور بین المللی فوتبال کولینا
6 صفحه - 1500 تومان
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
41 صفحه - 4000 تومان
آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی زمینه های شکل گیری ساختار و اهداف
14 صفحه - 2000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
32 صفحه - 4000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
31 صفحه - 6000 تومان
بحران انرژی نفت و تشکیل آژانس های بین المللی انرژی
21 صفحه - 3000 تومان
قاچاق بین المللی مواد مخدر
33 صفحه - 2500 تومان
دادرسی کیفری دادگاه بین المللی کیفری
47 صفحه - 5000 تومان
علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
25 صفحه - 5000 تومان
بازاریابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با ایران
31 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - هجدهمین کنفرانس تخصصی بین المللی ساختارهای فولادسرد 20
16 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - قیمت و کیفیت در جهانگردی بین المللی 23
14 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
30 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و انحراف شرکت بین المللی 22
10 صفحه - 10000 تومان
پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
42 صفحه - 8000 تومان
حقوق بین المللی هوایی
19 صفحه - 5000 تومان
فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
55 صفحه - 10000 تومان
فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
55 صفحه - 5000 تومان
خدمات تلفن بین المللی اینترنتی VOIP
40 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مجله بین المللی مهندسی مکانیک برنامه¬های کامپیوتری 18
7 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حل مسئله ریاضیاتی :چشم انداز های بین المللی در آموزش ریاضیات 45
25 صفحه - 25000 تومان
جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
40 صفحه - 6000 تومان
مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر اعمال نهضت های شورشی
27 صفحه - 5000 تومان
پروژه مالی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ارائه صورتهای مالی بین المللی استاندارد شماره 1
74 صفحه - 12000 تومان
سیستم بین المللی استاندارد واحد ها SI
6 صفحه - 1500 تومان
قراردادهای بین المللی تحت نظام « تعارض قوانین» کشورهای انگلستان و ژاپن
29 صفحه - 3000 تومان
مسئولیت خسارات وارده بر اشخاص و کالا در حمل و نقل بین المللی هوائی جقوقی
45 صفحه - 7000 تومان
ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
36 صفحه - 6000 تومان
مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
36 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007