چهارشنبه 7 تیر 1396
بازدید امروز : 2566 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه گیلان
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژه رشته روانشناسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله با استرس
تعداد صفحه :
99
قیمت :
15000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فصل اول : مقدمه و بیان موضوع پژوهش……………………………………………………………………. 1
مقدمه 2
بیان مسئله 3
اهمیت و ضرورت مورد پژوهش 6
اهداف پژوهش 7
فرضیه های پژوهش حاضر 8
نعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات مهم 9
فصل دوم : مروری بر پیشینه ی نظری و عملی پژوهش…………..……………………………………….10
گستره ی اول : شخصیت 11
رویکرد های شخصیت 13
روان تحلیل گری 13
پدیدارشناختی 15
شناختی 15
رفتاری 16
یادگیری اجتماعی 17
رویکرد صفات 17
نظریه ی آلپورت 18
نظریه ی آیزنک 19
نظریه ی کتل 20
عوامل موثر در شکل گیری شخصیت 21
وراثت 21
عامل ژنتیک 21
سیستم عصبی 21
آنزیم ها و هورمون ها 22
محیط 23
خانواده 23
مدرسه 23
همسالان 23
جامعه 24
ویژگی های شخصیت و راهبردهای مقابله 24
تیپ های شخصیت و راهبردهای مقابله 26
گستره ی دوم : سبک های مقابله با استرس
استرس ، علائم و تأثیرات آن 28
استرس از دید روان شناسان 30
پژوهش های انجام شده درباه ی تأثیر استرس 31
مقابله 32
عوامل مؤثر بر انتخاب سبک های مقابله 34
تحول من 34
کارآمدی 34
خوش بینی 35
احساس یکپارچگی 35
شناخت 36
مکانیسم های دفاعی 37
توانایی حل مسئله 39
راهبردهای مقابله ای 39
مقابله ی شناختی –گرایشی 41
مقابله ی رفتاری –گرایشی 41
مقابله ی شناختی – اجتنابی 41
مقابله ی رفتاری- اجتنابی 41
راهبردهای مقابله ای از دید روان شناسان 42
اندلر و پارلر 42
لازاروس 43
راهبردهای سازش یافته و سازش نا یافته 46
مقابله ی سازش یافته 47
مقابله ی سازش نایافته 47
جنبه های سازش نایافته ی مقابله ی گرایشی 48
جنبه های سازش یافته ی مقابله ی اجتنابی 48
سبک های مقابله و نقش آن در بروز بیماری ها 49
نقش حمایت های اجتماعی و معنوی 52
نظریه های مربوط به مقابله 53
نظریه ی فروپاشی هویت 53
نظریه ی تکامل و سازگاری رفتاری 54
نظریه ی روان تحلیل گری 55
پیشینه ی پژوهش 58
تحقیقات انجام شده در ایران 58
تحقیق انجام شده در خارج از کشور 59
فصل سوم : روش اجرای پژوهش.......................................................................................................62
مقدمه 63
روش تحقیق 63
جامعه ی آماری ، نمونه و روش نمونه گیری 63
ابزارهای اندازه گیری 64
روش اجرای تحقیق 75
روش تحلیل داده ها 76
فصل چهارم:یافته های پژوهش (تجزیه و تحلیل )..............................................................................77
نتایج توصیفی 78
بررسی فرضیه ی اول پژوهش 80
بررسی فرضیه ی دوم پژوهش 82
بررسی فرضیه ی سوم پژوهش 83
بررسی فرضیه ی چهارم پژوهش 84
بررسی فرضیه ی پنجم پژوهش 85
بررسی فرضیه ی ششم پژوهش 86
بررسی فرضیه ی هفتم پژوهش 87
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری......................................................................................................88
مقدمه 89
بررسی نتایج بدست آمده 89
محدودیت ها 95
پیشنهادها 95
منابع 96
ضمائم........................................................................................................................
پرسشنامه آزمون NEO-FFI
پاسخنامه آزمون
پرسشنامه آزمون سبک های مقابله با استرس(CISS)
پاسخنامه آزمون
چکیده
پژوهش حاضر با عنوان بررسی رابطه ی میان ویژگی های شخصیتی و سبکهای مقابله با استرس در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 91-90 اجرا شد .
هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی دانشجویان و سبکهای مقابله ای مورد استفاده توسط آنان و نیز بررسی نقش عامل جنسیت در ویژگی های شخصیتی و سبکهای مقابله ای می باشد .
این پژوهش با روش همبستگی و خی دو بر روی یک نمونه ی 100 نفری از دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه گیلان که با روش در دسترس انتخاب شده بودند اجرا گردید .
ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه شخصیتی NEO-FFI و پرسشنامه مقابله با موقعیتهای استرس زا (CISS) بوده و اطلاعات حاصل با روشهای آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و روشهای آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
نتایج نشان داد که :
1) میان عامل روان نژند گرایی با سبک مقابله ای مسئله مدار رابطه ی منفی و معنادار وجود دارد و میان عامل های برون گرایی و وجدانی بودن با مسئله مدار بودن رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد .
2) میان عامل روان نژند گرایی با سبک مقابله ای هیجان مدار رابطه ی مثبت و معنادار و با عامل وجدانی بودن رابطه یمنفی و معنادار وجود دارد . 3) میان عامل وجدانی بودن با سبک مقابله ای اجتنابی رابطه ی منفی و معنادار وجود دارد .
4) میان سه سبک مقابله ای (مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی) در دختران و پسران دانشجو تفاوت وجود دارد .
5)میان ویژگی های روان نژند گرایی، برون گرایی ، انعطاف پذیر بودن و توافقی بودن در دختران و پسران دانشجو تفاوت وجود دارد و بین عامل وجدانی بودن در دختران و پسران تفاوت معناداری وجود ندارد .
در نهایت پژوهش نشان می دهد که صفات شخصیتی با سبک های مقابله ای آزمودنی به طور معنی دار ارتباط می یابد .
کلید واژه ها: شخصیت ، سبک های مقابله با استرس
مقدمه:
درک مسأله «شخصیت» هدف نهایی و پیچیده ترین دستاورد روان شناسی است . شخصیت به یک معنا تمام روان شناسی را در بر می گیرد . هیچ آزمایشی در روان شناسی وجود ندارد که در شناساندن شخصیت سهیم نباشد. البته این به معنای جزئی پنداشتن زمینه های دیگر روان شناسی ، و بنا کردن شخصیت به منزله رشته رهنمود دهنده نیست ، بلکه در حکم بر جسته ساختن این نکته است که هر آن کس که به بررسی شخصیت می پردازد نباید از دیگر قلمروهای روان شناسی نا آگاه باشد . به طور کلی دو راه برای تعریف شخصیت وجود دارد : شخصیت در حکم چیزی که به ارث برسد (یا به عبارت دیگر چیزی که مبانی زیستی یا ژنتیکی دارد ) یا به عنوان چیزی که اکتسابی یا یادگرفتنی باشد .
به بیان کلی ،ما شیوه های رفتار خود را به ارث می بریم یا می آموزیم . شواهدی وجود دارد دال بر این که جنبه هایی از شخصیت ما را احتمالاً و البته تا حدی ، عوامل زیست ژنتیکی تعیین می کنند در حالی که به نظر می رسد سایر جنبه ها به شدت تحت نفوذ یادگیری هستند . محتمل ترین مسبب تفاوتهای رفتاری در میان مردم تعامل بین آمادگی های موروثی یا اکتسابی و تأثیرات محیطی است . عوامل شخصیتی را صرف نظر از منشأ آنها می توان به عنوان زمینه هایی برای رفتار کردن به شیوه های خاص تعریف کرد (مای لی و همکاران ، ترجمه منصور ، 1380).
بیان مسأله:
افراد گوناگون به موقعیت واحد ، پاسخهای متفاوت می دهند . یکی از عیوب اصلی رویکرد افراد این است که رویدادها را ذاتاً تنش زا به شمار می آورند . اگر این فرض صحت می داشت ، در آن صورت همه به رویدادهای واحد به روشی یکسان پاسخ می دادند حال آنکه این طور نیست بنابراین اگر در روش ها ی مردم به رویدادها تنوع وجود دارد ، پس باید در خود مردم چیزی وجود داشته باشد که آنها را در مقابل فشار روانی محافظت کرده و یا برعکس ، آسیب پذیرتر سازد . یکی از این ویژگی های فردی ، شخصیت افراد است .
انسان ها از نظر مایه های شخصی ، با هم بسیار متفاوتند و شناسایی این مایه ها موجب می شود کنترل فشار روانی به روشی دقیق تر و متمرکز تر صورت گیرد . احساس کلی « تحت فشار روانی بودن » سود و ثمری ندارد- بیشتر به نیمرخی از قوت ها و ضعف ها نیاز است تا بتوان کار را به تغییر آن دسته عادتهای رفتاری معطوف کرد که انسان را آسیب پذیرتر می سازند .
نکته ی مهم در خصوص شخصیت این است که کسب اطلاعات در مورد آن مستلزم ارزیابی شخصیت است .
روان شناسان برای شناخت شخصیت انسان ها روشها و ابزارهای متفاوتی را به کار می گیرند . از میان روشها و ابزاری که برای شناخت شخصیت مورد استفاده قرار می گیرند می توان از مشاهده ، مصاحبه ، پرسشنامه و... نام برد . یکی از پرسشنامه های مشهور در زمینه ی شناخت ابعاد مختلف ، پرسشنامه جدید NEO می باشد . که توسط مک کری و کوستا تدوین شده است و تا کنون در کشورهای مختلف تحقیقات گسترده ای بر روی آن صورت گرفته است (کافی ، 1380).
تفاوت انسانها از لحاظ «آستانه ی گزارش بیمار شدن » نکته ای است که نشان می دهد « شخصیت » یکی از عوامل تأثیر گذار بر رابطه ی فشار روانی با بیماری است (درک راجر، ترجمه نجاریان و داوودی ، 1385).
افراد بر اساس ویژگی های شخصیتی ، در هر مرحله ای ازرشد که باشند چه در خانه ، چه در مدرسه و چه در دانشگاه و محل کار می توانند چگونگی روابط آتی خود را در هر مکانی و با هر فردی تعیین کنند .اینکه چه ویژگی هایی برای زندگی بهتر سازگاری با محیط مفیدند مهم است . امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه های زندگی بسیار ی از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی آسیب پذیر کرده است . سبک های مقابله ای یعنی شیوه های واکنشی که انسان را در برابر فشار روانی آسیب پذیر تر یا کمتر آسیب پذیر تر می سازد .
به عبارت دیگر مقابله تلاش شناختی ، هیجانی و رفتاری است که فرد از آنها برای کنترل در خواست های درونی و بیرونی خود استفاده می کند . همچنین فرد از طریق این تلاشها ، استرس های ناشی از عوامل استرس زا را کنترل می کند و هیجانات منفی ایجاد شده به وسیله ی این عوامل را تحت کنترل در می آورد (کلینیکه، ترجمه محمد خانی ، 1382، به نقل از قاسمی ، 1388).
اندلرو پارکر (1990) افراد را از نظر سبک های مقابله ای به سه دسته شامل سبک های مسئله مدار ، هیجان مدار و سبک مقابله اجتنابی تقسیم کرده اند .
که مقابله مسئله مدار عبارت است از تمرکز بر خود مسئله و تلاش برای حل آن، مقابله ی هیجان مدار که در آن بر کنترل هیجانات و واکنشهای عاطفی تأکید می گردد و نهایتاً سبک مقابله ی اجتنابی که شامل فعالیتها و تغییرات شناختی در جهت اجتناب از موقعیت استرس زا می باشد. منظور از سبکهای مقابله ای در این تحقیق نمرات بدست آمده از پرسشنامه مقابله با موقعیتهای استرس زا (CISS) می باشد که دارای سه نمره ی جداگانه برای سبک های مسئله مدار ، هیجان مدار و اجتنابی است .
در مجموع به نظر می رسد افرادی که از روش های مسئله مدار استفاده می کنند از سلامت روان بیشتری برخوردارند .
تحقیقات متعددی در سطح دنیا صورت گرفته است که وجود رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله را تأیید می نماید به عنوان مثال نتایج پژوهش شکری و همکاران (1386) نشان داد که توجه به نقش صفات شخصیت و سبک های مقابله ای در مطالعه سلامت روانی افراد بسیار مهم است . همچنین بین عوامل پذیرش ، وظیفه شناسی ، برون گرایی و سازگاری با سبک مقابله ای مسأله مدار رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد در حالی که رابطه بین عامل روان نژند گرایی با سبک مقابله ای مسأله مدار رابطه منفی و با سبک مقابله ای هیجان مدار مثبت معنی دار می باشد و همچنین پذیرش بر مسأله مداری اثر مثبت معنی دار و بر سبک های مقابله ای هیجان مدار و اجتنابی اثر منفی معنی دار داشت .
از این رو این تحقیق با مطرح کردن این فرضیه که رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای دانشجویان وجود دارد می کوشد تا اطلاعات مفیدی در این زمینه فراهم سازد .
اهمیت و ضرورت موضوع مورد پژوهش :
به کارگیری روش های مقابله می تواند در غلبه بر مشکلات جسمانی و روانی ، مشکلات در روابط اجتماعی، تعارضات فردی کمک کننده باشد و می توان آن را به عنوان یکی از عوامل مؤثر در سلامت عمومی و بهداشت روانی فرد در نظر گرفت (آلن ،2002) . دانشجویان در طول دوره تحصیلات خود استرس و فشارهای زیادی را از قبیل استرس های تحصیلی ، اجتماعی و مالی تجربه می کنند . بسیاری از آنها با این فشارها به طور موفقیت آمیزی مقابله می کنند اما برخی مستأصل و دچار اختلالات عاطفی ، رفتاری و مشکلات اجتماعی می شوند . این عوارض معمولاً عملکرد تحصیلی یا تعاملات اجتماعی دانشجویان تأثیر سوئی می گذارند ( حاجبی،1384).
گادبی و کوریج در سال 2004 نشان دادند که مهارتهای مقابله مسأله مدار با سلامت روان رابطه معنادار دارد و با آموزش آیین مهارت ها به دانشجویان ، افسردگی و اضطراب آنها به طور معناداری کاهش می یابد (صیفیان ، 1385 ) در مجموع چون نحوه ی عملکرد و رفتار انسان ارتباط بسیار نزدیکی با خصوصیات شخصیتی وی دارد و با توجه به اینکه الگوی مشکلات و رفتارهای بیمارگون در دانشجویان دختر و پسر متفاوت است ، شناخت این عوامل نقش جدی در برنامه ریزی و پیشگیری از مشکلات جمعیت دانشجویی دارد، بنابراین تحقیقات روان شناختی در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابراین در هدف پژوهش خود در واقع این مسئله را مورد بررسی قرار می دهیم که افراد با شخصیت متفاوت در میزان استفاده از هر یک از سبک های مقابله ای با هم تفاوت دارند یا نه و اینکه بین ویژگی های شخصیتی و میزان استفاده از هر یک از سبک های مقابله ای چه رابطه ای وجود دارد ؟


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017