موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه گیلان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته روانشناسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله با استرس
تعداد صفحه :
99
قیمت :
75000 تومان

فصل اول : مقدمه و بیان موضوع پژوهش……………………………………………………………………. 1
مقدمه 2
بیان مسئله 3
اهمیت و ضرورت مورد پژوهش 6
اهداف پژوهش 7
فرضیه های پژوهش حاضر 8
نعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات مهم 9
فصل دوم : مروری بر پیشینه ی نظری و عملی پژوهش…………..……………………………………….10
گستره ی اول : شخصیت 11
رویکرد های شخصیت 13
روان تحلیل گری 13
پدیدارشناختی 15
شناختی 15
رفتاری 16
یادگیری اجتماعی 17
رویکرد صفات 17
نظریه ی آلپورت 18
نظریه ی آیزنک 19
نظریه ی کتل 20
عوامل موثر در شکل گیری شخصیت 21
وراثت 21
عامل ژنتیک 21
سیستم عصبی 21
آنزیم ها و هورمون ها 22
محیط 23
خانواده 23
مدرسه 23
همسالان 23
جامعه 24
ویژگی های شخصیت و راهبردهای مقابله 24
تیپ های شخصیت و راهبردهای مقابله 26
گستره ی دوم : سبک های مقابله با استرس
استرس ، علائم و تأثیرات آن 28
استرس از دید روان شناسان 30
پژوهش های انجام شده درباه ی تأثیر استرس 31
مقابله 32
عوامل مؤثر بر انتخاب سبک های مقابله 34
تحول من 34
کارآمدی 34
خوش بینی 35
احساس یکپارچگی 35
شناخت 36
مکانیسم های دفاعی 37
توانایی حل مسئله 39
راهبردهای مقابله ای 39
مقابله ی شناختی –گرایشی 41
مقابله ی رفتاری –گرایشی 41
مقابله ی شناختی – اجتنابی 41
مقابله ی رفتاری- اجتنابی 41
راهبردهای مقابله ای از دید روان شناسان 42
اندلر و پارلر 42
لازاروس 43
راهبردهای سازش یافته و سازش نا یافته 46
مقابله ی سازش یافته 47
مقابله ی سازش نایافته 47
جنبه های سازش نایافته ی مقابله ی گرایشی 48
جنبه های سازش یافته ی مقابله ی اجتنابی 48
سبک های مقابله و نقش آن در بروز بیماری ها 49
نقش حمایت های اجتماعی و معنوی 52
نظریه های مربوط به مقابله 53
نظریه ی فروپاشی هویت 53
نظریه ی تکامل و سازگاری رفتاری 54
نظریه ی روان تحلیل گری 55
پیشینه ی پژوهش 58
تحقیقات انجام شده در ایران 58
تحقیق انجام شده در خارج از کشور 59
فصل سوم : روش اجرای پژوهش.......................................................................................................62
مقدمه 63
روش تحقیق 63
جامعه ی آماری ، نمونه و روش نمونه گیری 63
ابزارهای اندازه گیری 64
روش اجرای تحقیق 75
روش تحلیل داده ها 76
فصل چهارم:یافته های پژوهش (تجزیه و تحلیل )..............................................................................77
نتایج توصیفی 78
بررسی فرضیه ی اول پژوهش 80
بررسی فرضیه ی دوم پژوهش 82
بررسی فرضیه ی سوم پژوهش 83
بررسی فرضیه ی چهارم پژوهش 84
بررسی فرضیه ی پنجم پژوهش 85
بررسی فرضیه ی ششم پژوهش 86
بررسی فرضیه ی هفتم پژوهش 87
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری......................................................................................................88
مقدمه 89
بررسی نتایج بدست آمده 89
محدودیت ها 95
پیشنهادها 95
منابع 96
ضمائم........................................................................................................................
پرسشنامه آزمون NEO-FFI
پاسخنامه آزمون
پرسشنامه آزمون سبک های مقابله با استرس(CISS)
پاسخنامه آزمون
چکیده
پژوهش حاضر با عنوان بررسی رابطه ی میان ویژگی های شخصیتی و سبکهای مقابله با استرس در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 91-90 اجرا شد .
هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی دانشجویان و سبکهای مقابله ای مورد استفاده توسط آنان و نیز بررسی نقش عامل جنسیت در ویژگی های شخصیتی و سبکهای مقابله ای می باشد .
این پژوهش با روش همبستگی و خی دو بر روی یک نمونه ی 100 نفری از دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه گیلان که با روش در دسترس انتخاب شده بودند اجرا گردید .
ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه شخصیتی NEO-FFI و پرسشنامه مقابله با موقعیتهای استرس زا (CISS) بوده و اطلاعات حاصل با روشهای آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و روشهای آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
نتایج نشان داد که :
1) میان عامل روان نژند گرایی با سبک مقابله ای مسئله مدار رابطه ی منفی و معنادار وجود دارد و میان عامل های برون گرایی و وجدانی بودن با مسئله مدار بودن رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد .
2) میان عامل روان نژند گرایی با سبک مقابله ای هیجان مدار رابطه ی مثبت و معنادار و با عامل وجدانی بودن رابطه یمنفی و معنادار وجود دارد . 3) میان عامل وجدانی بودن با سبک مقابله ای اجتنابی رابطه ی منفی و معنادار وجود دارد .
4) میان سه سبک مقابله ای (مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی) در دختران و پسران دانشجو تفاوت وجود دارد .
5)میان ویژگی های روان نژند گرایی، برون گرایی ، انعطاف پذیر بودن و توافقی بودن در دختران و پسران دانشجو تفاوت وجود دارد و بین عامل وجدانی بودن در دختران و پسران تفاوت معناداری وجود ندارد .
در نهایت پژوهش نشان می دهد که صفات شخصیتی با سبک های مقابله ای آزمودنی به طور معنی دار ارتباط می یابد .
کلید واژه ها: شخصیت ، سبک های مقابله با استرس
مقدمه:
درک مسأله «شخصیت» هدف نهایی و پیچیده ترین دستاورد روان شناسی است . شخصیت به یک معنا تمام روان شناسی را در بر می گیرد . هیچ آزمایشی در روان شناسی وجود ندارد که در شناساندن شخصیت سهیم نباشد. البته این به معنای جزئی پنداشتن زمینه های دیگر روان شناسی ، و بنا کردن شخصیت به منزله رشته رهنمود دهنده نیست ، بلکه در حکم بر جسته ساختن این نکته است که هر آن کس که به بررسی شخصیت می پردازد نباید از دیگر قلمروهای روان شناسی نا آگاه باشد . به طور کلی دو راه برای تعریف شخصیت وجود دارد : شخصیت در حکم چیزی که به ارث برسد (یا به عبارت دیگر چیزی که مبانی زیستی یا ژنتیکی دارد ) یا به عنوان چیزی که اکتسابی یا یادگرفتنی باشد .
به بیان کلی ،ما شیوه های رفتار خود را به ارث می بریم یا می آموزیم . شواهدی وجود دارد دال بر این که جنبه هایی از شخصیت ما را احتمالاً و البته تا حدی ، عوامل زیست ژنتیکی تعیین می کنند در حالی که به نظر می رسد سایر جنبه ها به شدت تحت نفوذ یادگیری هستند . محتمل ترین مسبب تفاوتهای رفتاری در میان مردم تعامل بین آمادگی های موروثی یا اکتسابی و تأثیرات محیطی است . عوامل شخصیتی را صرف نظر از منشأ آنها می توان به عنوان زمینه هایی برای رفتار کردن به شیوه های خاص تعریف کرد (مای لی و همکاران ، ترجمه منصور ، 1380).
بیان مسأله:
افراد گوناگون به موقعیت واحد ، پاسخهای متفاوت می دهند . یکی از عیوب اصلی رویکرد افراد این است که رویدادها را ذاتاً تنش زا به شمار می آورند . اگر این فرض صحت می داشت ، در آن صورت همه به رویدادهای واحد به روشی یکسان پاسخ می دادند حال آنکه این طور نیست بنابراین اگر در روش ها ی مردم به رویدادها تنوع وجود دارد ، پس باید در خود مردم چیزی وجود داشته باشد که آنها را در مقابل فشار روانی محافظت کرده و یا برعکس ، آسیب پذیرتر سازد . یکی از این ویژگی های فردی ، شخصیت افراد است .
انسان ها از نظر مایه های شخصی ، با هم بسیار متفاوتند و شناسایی این مایه ها موجب می شود کنترل فشار روانی به روشی دقیق تر و متمرکز تر صورت گیرد . احساس کلی « تحت فشار روانی بودن » سود و ثمری ندارد- بیشتر به نیمرخی از قوت ها و ضعف ها نیاز است تا بتوان کار را به تغییر آن دسته عادتهای رفتاری معطوف کرد که انسان را آسیب پذیرتر می سازند .
نکته ی مهم در خصوص شخصیت این است که کسب اطلاعات در مورد آن مستلزم ارزیابی شخصیت است .
روان شناسان برای شناخت شخصیت انسان ها روشها و ابزارهای متفاوتی را به کار می گیرند . از میان روشها و ابزاری که برای شناخت شخصیت مورد استفاده قرار می گیرند می توان از مشاهده ، مصاحبه ، پرسشنامه و... نام برد . یکی از پرسشنامه های مشهور در زمینه ی شناخت ابعاد مختلف ، پرسشنامه جدید NEO می باشد . که توسط مک کری و کوستا تدوین شده است و تا کنون در کشورهای مختلف تحقیقات گسترده ای بر روی آن صورت گرفته است (کافی ، 1380).
تفاوت انسانها از لحاظ «آستانه ی گزارش بیمار شدن » نکته ای است که نشان می دهد « شخصیت » یکی از عوامل تأثیر گذار بر رابطه ی فشار روانی با بیماری است (درک راجر، ترجمه نجاریان و داوودی ، 1385).
افراد بر اساس ویژگی های شخصیتی ، در هر مرحله ای ازرشد که باشند چه در خانه ، چه در مدرسه و چه در دانشگاه و محل کار می توانند چگونگی روابط آتی خود را در هر مکانی و با هر فردی تعیین کنند .اینکه چه ویژگی هایی برای زندگی بهتر سازگاری با محیط مفیدند مهم است . امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه های زندگی بسیار ی از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی آسیب پذیر کرده است . سبک های مقابله ای یعنی شیوه های واکنشی که انسان را در برابر فشار روانی آسیب پذیر تر یا کمتر آسیب پذیر تر می سازد .
به عبارت دیگر مقابله تلاش شناختی ، هیجانی و رفتاری است که فرد از آنها برای کنترل در خواست های درونی و بیرونی خود استفاده می کند . همچنین فرد از طریق این تلاشها ، استرس های ناشی از عوامل استرس زا را کنترل می کند و هیجانات منفی ایجاد شده به وسیله ی این عوامل را تحت کنترل در می آورد (کلینیکه، ترجمه محمد خانی ، 1382، به نقل از قاسمی ، 1388).
اندلرو پارکر (1990) افراد را از نظر سبک های مقابله ای به سه دسته شامل سبک های مسئله مدار ، هیجان مدار و سبک مقابله اجتنابی تقسیم کرده اند .
که مقابله مسئله مدار عبارت است از تمرکز بر خود مسئله و تلاش برای حل آن، مقابله ی هیجان مدار که در آن بر کنترل هیجانات و واکنشهای عاطفی تأکید می گردد و نهایتاً سبک مقابله ی اجتنابی که شامل فعالیتها و تغییرات شناختی در جهت اجتناب از موقعیت استرس زا می باشد. منظور از سبکهای مقابله ای در این تحقیق نمرات بدست آمده از پرسشنامه مقابله با موقعیتهای استرس زا (CISS) می باشد که دارای سه نمره ی جداگانه برای سبک های مسئله مدار ، هیجان مدار و اجتنابی است .
در مجموع به نظر می رسد افرادی که از روش های مسئله مدار استفاده می کنند از سلامت روان بیشتری برخوردارند .
تحقیقات متعددی در سطح دنیا صورت گرفته است که وجود رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله را تأیید می نماید به عنوان مثال نتایج پژوهش شکری و همکاران (1386) نشان داد که توجه به نقش صفات شخصیت و سبک های مقابله ای در مطالعه سلامت روانی افراد بسیار مهم است . همچنین بین عوامل پذیرش ، وظیفه شناسی ، برون گرایی و سازگاری با سبک مقابله ای مسأله مدار رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد در حالی که رابطه بین عامل روان نژند گرایی با سبک مقابله ای مسأله مدار رابطه منفی و با سبک مقابله ای هیجان مدار مثبت معنی دار می باشد و همچنین پذیرش بر مسأله مداری اثر مثبت معنی دار و بر سبک های مقابله ای هیجان مدار و اجتنابی اثر منفی معنی دار داشت .
از این رو این تحقیق با مطرح کردن این فرضیه که رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای دانشجویان وجود دارد می کوشد تا اطلاعات مفیدی در این زمینه فراهم سازد .
اهمیت و ضرورت موضوع مورد پژوهش :
به کارگیری روش های مقابله می تواند در غلبه بر مشکلات جسمانی و روانی ، مشکلات در روابط اجتماعی، تعارضات فردی کمک کننده باشد و می توان آن را به عنوان یکی از عوامل مؤثر در سلامت عمومی و بهداشت روانی فرد در نظر گرفت (آلن ،2002) . دانشجویان در طول دوره تحصیلات خود استرس و فشارهای زیادی را از قبیل استرس های تحصیلی ، اجتماعی و مالی تجربه می کنند . بسیاری از آنها با این فشارها به طور موفقیت آمیزی مقابله می کنند اما برخی مستأصل و دچار اختلالات عاطفی ، رفتاری و مشکلات اجتماعی می شوند . این عوارض معمولاً عملکرد تحصیلی یا تعاملات اجتماعی دانشجویان تأثیر سوئی می گذارند ( حاجبی،1384).
گادبی و کوریج در سال 2004 نشان دادند که مهارتهای مقابله مسأله مدار با سلامت روان رابطه معنادار دارد و با آموزش آیین مهارت ها به دانشجویان ، افسردگی و اضطراب آنها به طور معناداری کاهش می یابد (صیفیان ، 1385 ) در مجموع چون نحوه ی عملکرد و رفتار انسان ارتباط بسیار نزدیکی با خصوصیات شخصیتی وی دارد و با توجه به اینکه الگوی مشکلات و رفتارهای بیمارگون در دانشجویان دختر و پسر متفاوت است ، شناخت این عوامل نقش جدی در برنامه ریزی و پیشگیری از مشکلات جمعیت دانشجویی دارد، بنابراین تحقیقات روان شناختی در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابراین در هدف پژوهش خود در واقع این مسئله را مورد بررسی قرار می دهیم که افراد با شخصیت متفاوت در میزان استفاده از هر یک از سبک های مقابله ای با هم تفاوت دارند یا نه و اینکه بین ویژگی های شخصیتی و میزان استفاده از هر یک از سبک های مقابله ای چه رابطه ای وجود دارد ؟

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته روانشناسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله با استرس
99 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته روانشناسی - رابطه بین بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی
70 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی
57 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
436 صفحه - 105000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان در افراد مبتلا به بیماری های قلبی ـ عروقی وافراد سالم
80 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل (درونی - برونی) با عزت نفس مقیاس سنجش ادرک خویشتن
103 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل با عزت نفس
103 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي رابطه بين خودپنداره و رضايت شغلي كاركنان
130 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی مقایسه ای بین شخصیت افراد درونگرا و برونگرا و اعتیاد
84 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تأثیر میزان استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی بین دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
78 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تاثیر استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
72 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی رابطه رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و غیر شاغل همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
143 صفحه - 75000 تومان
پروژه روانشناسی رابطه رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان
74 صفحه - 45000 تومان
پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی و تیپهای شخصیتی زنان شاغل با میزان ترس از موفقیت آنان
27 صفحه - 21000 تومان
کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
18 صفحه - 120000 تومان
کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
8 صفحه - 105000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
52 صفحه - 36000 تومان
بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
47 صفحه - 36000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
62 صفحه - 60000 تومان
کار آماری بررسی سبک های مقابله با استرس و تاب آوری در دانشجویان
21 صفحه - 105000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 18000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 66000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 90000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 42000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 27000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 30000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 24000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
رابطه عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی بچه های(دانش آموزان) پروژه روانشناسی علوم تربیتی
66 صفحه - 36000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
106 صفحه - 45000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 45000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
160 صفحه - 60000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
167 صفحه - 75000 تومان
بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
56 صفحه - 21000 تومان
بررسی رابطه ویژگیهای شرکت و سودآوری شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پروژه مالی
89 صفحه - 36000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 54000 تومان
بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد در بین جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
122 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
130 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي مولفه هاي شخصيتي در نوجوانان داراي پدر و فاقد پدر
60 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي تاثير تحصيلات مادران بر اجتماعي شدن نوجوانان
95 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی هوش هیجانی در دانشجویان
149 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی و مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان محروم از پدر و نوجوانان دارای پدر
96 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته غلوم اجتماعی - بررسی رابطه بین خود پندار و اضطرلب در دانش آموزان
60 صفحه - 24000 تومان
پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
191 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه اظطراب با پیشرفت تحصیلی
45 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان
112 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
121 صفحه - 66000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
70 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی رابطه بين باورهاي ارتباطي با كاركرد خانواده و رضايت زناشويي
160 صفحه - 75000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
3 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک نمای کلی از رشته ار تباطات بین الملل31
45 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - برنامه مدیریت رستوران با ویژوال بیسیک واکس همراه با مستند document vb access
117 صفحه - 45000 تومان
پروژه روانشناسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان همراه با کار آماری و تجزیه و تحلیل
116 صفحه - 75000 تومان
پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و رضایتمندی زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آمار
102 صفحه - 60000 تومان
کارشناسی روانشناسی مقایسه سرسختی روانشناختی و سبک های هویت در بین دانشجویان دختر و پسر همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
89 صفحه - 54000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین شهر ها و اقتصاد cities and economies
7 صفحه - 21000 تومان
بررسی رابطه بین مهارت های مدیران فنی – انسانی - ادراکی و عملکرد آنان در مدارس راهنمایی
50 صفحه - 18000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
131 صفحه - 75000 تومان
سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
21 صفحه - 10500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین حسابرسی داخلی و امنیت اطلاعات: تحقیقات اکتشافی
16 صفحه - 48000 تومان
کار آماری بررسی رابطه هویت و پرخاشگری در بین دانشجویان
23 صفحه - 105000 تومان
کار آماری بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی
33 صفحه - 135000 تومان
کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی
8 صفحه - 105000 تومان
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
36 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3
3 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تاثیرات سیستم های هوش کسب و کار : رابطه بین فرآیند تجاری و عملکرد سازمانی 35
19 صفحه - 57000 تومان
مطالعه تجربی رابطه بین نرخ ارز و تورم در ایران
23 صفحه - 3000 تومان
پروژه مشاوره رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با کار آماری
161 صفحه - 90000 تومان
پرسشنامه ارزیابی رهبر - پیرو (J.Wiliam Pfeiffer & John E) (ویلیام پفیفر و جوهن)
2 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روابط بین ویژگی های مشکل و رفتارهای مرتبط با موفقیت و پیشرفت تحصیلی در یادگیری مبتنی بر مسأله
10 صفحه - 30000 تومان
پروژه مدیریت آموزشی رابطه‌ بین سبک مدیریت تغییر با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی فایل بصورت پاورپوینت
68 صفحه - 18000 تومان
رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
64 صفحه - 24000 تومان
رابطه بین سبک های والدینی و سبک های وابستگی در مردان و زنان مرتکب خیانت
9 صفحه - 6000 تومان
رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی پرستاران همراه با پرسشنامه و جامعه آماری و تجزیه و تجلیل
14 صفحه - 12000 تومان
پرسشنامه ویژگی های شخصیتی رهبر (Jacque L.King) (جککیو. کینگ)
9 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - طبقه بندی سبک یادگیری یادگیرنده با توجه به IQ و استرس برمبنای EEG
10 صفحه - 30000 تومان
پرسشنامه استرس سبک زندگی (Jan Chadam & Zbigniew Pastuszak) (جان چادام و زبیگنیو پاستسزاک)
2 صفحه - 4500 تومان
پروژه تربیت بدنی و ورزشی بررسی اثر مدت و سابقه فعالیت بدنی بر انتخاب شیوه مقابله با استرس دوندگان
111 صفحه - 60000 تومان
پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا
3 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007