موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : انبارداری و قوامین مربوط به دستمزد در بیمه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
انبارداری و قوانین مربوط به دستمزد در بیمه
تعداد صفحه :
50
قیمت :
12000 تومان

براي ذخيريه کردن اجناس از انبار استفاده مي‌شود و مدت نگهداري اقلام طبعا متفاوت است . انبار کردن بايد به صورتي باشد که کالاي در خواستي توسط مصرف کننده با ساده‌ترين روش ترخيص شود. از اين رو لازم است ، تا تمامي ترددها به داخل و يا خارج از انبار و همچنين هزينه‌هاي ذخيره سازي کالا و کنترل فعاليتهاي ديگري که رد اين راستا انجام مي‌شود، مورد بررسي قرار گيرند. مقاله حاضر به دلايل انتخاب انبا رو محل آن، طراحي انبار، مقايسه هزينه‌ها و نقش رايانه در انبارداري اشاره دارد.
فعاليتهـــاي بيمه اي در دو بخش همگاني و مكمل انجام مي شود و تعهدات و خدمات هربخش براساس ضوابط ذيل تعيين مي شود : الف : خدمات بيمه همگاني كه با مشاركت بيمه شده ، كارفرما (درصورت وجود كارفرما ) و دولت ( حسب تكاليف قانوني آن ) تامين مي گردد شامل بيمه درمان ، بازنشستگي ، از كارافتادگي ، بازماندگان و بيكاري است كه كليه بيمه شدگان از آن بهره مند خواهند شد و حدود فعاليتهاي آن متناسب با حق بيمه دريافتي و توان مالي سازمانهاي بيمه اي و ميزان كمك دولت طبق مصوبات هيئت وزيران تعيين مي شود .
ب : بخش مكمل بيمه هاي تامين اجتماعي شامل خدماتي است كه سطح بالاتري از خدمات بيمه همگاني را در بر مي گيرد و يا خدمات جديدي را ارائه مي كند و يا هزينه بيشتري نسبت به تعهد بيمه همگاني تامين مي نمايد . اين بخش از خدمات بيمه اي براساس توافق بيمه شدگان و بيمه گر و با تعهد پرداخت هزينه توسط بيمه شده فعاليت نموده و گسترش مي يابد .
ج : تامين صددرصد (100% ) هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان خاص آنها ( صدمات ناشي از مجروحيت ) برعهده دولت مي باشد. د : نيروي انتظامي به جهت نوع ماموريت خود موظف است :
1- با استفاده از بيمه هاي مكمل نياز خدمات درماني پرسنل خود را تامين نمايد .
2- نسبت به برقراري بيمه مسئوليت براي ماموران اجرائي و عملياتي خود اقدام نمايد .
تبصره : خدماتي كه در قوانين فعلي سازمانهاي بيمه اي و صندوقهاي بازنشستگي براي كليه بيمه شدگان تحت پوشش هر سازمان و صندوق تعيين شده است ، به عنوان خدمات بيمه همگاني براي مشمولان همان سازمان و صندوق منظور خواهد شد.
ماده 38: حمايتهاي بخش غير بيمه اي پيشگيري ، توان بخشي و حمايتي براي نيازمندان ، علاوه بر خدمات ويژه اي كه در برنامه هاي بخش اشتغال ، مسكن و آموزش براي گروههاي نيازمند در نظر گرفته مي شود مشتمل بر موارد ذيل است :
1- پيشگيري از بروز آسيب هاي اجتماعي و معلوليت هاي جسمي و رواني براي آحاد جامعه .
2- پرداخت سرانه بيمه درمان در چارچوب نظام بيمه همگاني خدمات درماني .
3- فراهم آوردن تسهيلات لازم براي نگهداري افرادي كه نياز به سرپرستي و يا نگهداري دارند و فراهم آوردن زمينه بازتواني و خود اتكايي آنان .
4- پرداخت مستمري به نيازمنداني كه توان كار و فعاليت ندارند .
كليه نيازمنداني كه براي تامين معاش خود توان كار و فعاليت ندارند , براساس ضوابط مصوب دولت و مجلس شوراي اسلامي از طريق كميته امداد امام خميني ( ره ) مشمول تمام خدمات حمايتي مي گردند .
ماده 39: به منظور فراهم كردن امكان افزايش خدمات قابل ارائه به بيمه شدگان و جلوگيري از بروز بحران مالي در سازمانهاي بيمه اي و تقويت بنيه مالي آنها اقدامات ذيل انجام مي شود :
الف : دولت مكلف است ضمن پرداخت تعهدات ساليانه خود به سازمانهاي بيمه اي و عدم ايجاد بدهي جديد تا پايان برنامه سوم ، پنجاه درصد (50%) بدهيهاي خود به سازمانهاي مذكور را طبق تفاهم با آنان از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي و اموال و دارائيهاي دولت و طرحهاي نيمه تمام متناسب با فعاليت آنها تاديه كند .
ب : در صورتي كه نرخ رشد دستمزد اعلام شده كارگران در دو سال آخر خدمت آنان بيش از نرخ رشد طبيعي دستمزد كارگران بود و با سالهاي قبل سازگار نباشد ، مشروط بر آن كه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاي شغل نباشد ، سازمان تامين اجتماعي علاوه بر دريافت مابه التفاوت ميزان كسور سهم كارگر و كارفرما به نسبت دستمزد واقعي و دستمزد اعلام شده سالهاي قبل از كارفرماي ذيربط خسارات وارده بر سازمان را بر اساس آيين نامه اي كه توسط وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد از كارفرمايان اخذ خواهد كرد . ..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007