شنبه 4 اسفند 1397
بازدید امروز : 8210 نفر
تحویل در محیط : word

عنوان : قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني

عنوان سفارش :
قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني
تعداد صفحه :
10
قیمت :
2000 تومان

خلاصه تحقیق
ماده 1
كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديد بنا، تعميرات اساسي و يا تخريب مربوط به ساختمان و به ترتيب مندرج در اين قانون با نام نويسي و اخذ كد ملي نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه مي‌شوند. تبصره ـ كارگران شاغل در كارهاي ساختماني تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب اين قانون، كماكان از حيث خدمات مشمول قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 و اصلاحات بعدي آن هستند و در صورت احراز شرايط از مزاياي قانون يادشده برخوردار خواهند شد.
ماده 2
كارگران شاغل در كارهاي ساختماني در موارد زير از شمول اين قانون خارج و كماكان تابع قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن هستند:
1. وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي غيردولتي، شهرداريها، بانكها و مؤسسات عام المنفعه و نيز كارخانجات داراي پروانه بهره برداري اعم از اين كه انجام كار را به پيمانكار واگذار نمايند يا رأساً انجام دهند.
2. در مورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار مي‌شود حق بيمه كارگران پيمانكار براساس ماده 38 قانون تأمين اجتماعي وصول خواهد شد.
ماده 3
وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه‌اي) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اقدام و كارت مهارت فني براي آنها صادر نمايد.
تبصره 1: زمانبندي، شرايط و ترتيب صدور، تمديد، تعليق كارت مهارت فني و نحوه شناسايي كارگران شاغل در كارگاههاي ساختماني موضوع اين ماده و اشتغال آنها در طول دوره اعتبار كارت، طبق آيين نامه‌اي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2: كارگران شاغل داراي كارت مهارت فني معتبر از تاريخ نام نويسي در سازمان تأمين اجتماعي مبتني بر كد ملي مشمول مقررات اين قانون هستند و از تعهدات آن بهره‌مند خواهند شد.
ماده 4
تعهدات موضوع اين قانون شامل موارد زير است كه به بيمه شده در صورت احراز شرايط ارائه خواهد شد:
‌الف ـ حوادث و بيماريها
‌ب ـ غرامت دستمزد
ج ـ ازكارافتادگي
د ـ بازنشستگي
هـ ـ فوت
تبصره : افراد خانواده بيمه شده جهت برخورداري از خدمات موضوع بند «الف» اين ماده طبق ماده 58 قانون تأمين اجتماعي و در مورد بازماندگان طبق مواد (81) و (82) قانون يادشده تعيين مي‌گردند.
ماده 5
در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه مي‌باشد، مراجع ذي‌ربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر متر مربع سطح زير بنا معادل چهارصد (4%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابي كه سازمان تأمين اجتماعي اعلام خواهد كرد، نمايند.

....

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007