موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته روانشناسی مقایسه تأثیر میزان استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی بین دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تأثیر میزان استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی بین دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
تعداد صفحه :
78
قیمت :
54000 تومان

عنوان
فهرست مطالب
فصل اول. کلیات طرح
مقدمه
1-1 بیان مسئله
1-2 اهمیت مسئله
1-3 سوالات پژوهشی
1-4 اهداف تحقیق
1-5 فرضیه های پژوهش
1-6 بیان متغیرهای پژوهش
1-7 تعریف نظری واژه ها و اصطلاحات
1-8 تعریف عملیاتی
فصل دوم. مطالعات نظری
مقدمه
2-1 تاریخچه بیماری سرطان
2-2 بیماری سرطان
2-3 شیوع سرطان
2-4 علل ایجاد کننده سرطان
2-5 شروع پیشرفت سرطان
2-6 انواع سرطان
عنوان
فهرست مطالب
2-7 سلول سرطانی
2-8 خصوصیات سلولهای سرطانی
2-9 علائم هشدار دهنده سرطان
2-10 واکنش به فشار روانی و نوع شخصیت
2-11 تأثیرات هورمونی
2-12 سرطان دوران کودکی
2-13 درمان سرطان
2-14 پاسخ های روانشناختی به سرطان
2-15 نقش تفکر مثبت در درمان سرطان
2-16 راهبردهای روانشناختی برای مقابله با سرطان
2-17 مداخلات روانی- اجتماعی برای بیماران سرطانی
2-18 فشار روانی(استرس) چیست
2-19 مراحل استرس
2-20 عوامل استرس زا
2-21 انواع استرس
2-22 کمرویی و استرس
2-23 وقایع آسیب زا
2-24 نشانه های استرس یا فشار روانی
عنوان
فهرست مطالب
2-25 نقش دستگاه ایمنی در استرس
2-26 روشهای پیشگیری از ایجاد فشار روانی
2-27 راه های مقابله با فشار روانی
2-28 آموزش مایه کوبی در برابر فشار روانی
2-29 مجموعه ای از روشهای کسب آرامش
2-30 استرس و بیماری
2-31 استرس چگونه موجب بیماری روان – تنی می شود
2-32 استرس روانی و سرطان
2-33-1 رابطه استرس و سرطان
2-34-2 رابطه استرس و سرطان
2-35 نظریه ها
2-36 پیشینه تحقیق
فصل سوم. روش شناسایی تحقیق(متدولوژی)
3-1 روش تحقیق
3-2 جامعه آماری و نمونه
3-3 ابزار اندازه گیری
3-4 اعتبار و دوایی اندازه گیری
3-5 پایایی
3-6 روش نمره گذاری
عنوان
فهرست مطالب
3-7 روش آماری و تحلیل داده ها
3-8 اجرای پژوهش
فصل چهارم. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 تفسیر داده های فرضیه اول
4-2 تفسیر داده های فرضیه دوم
4-3 تفسیر داده های فرضیه سوم
4-4 تفسیر داده های فرضیه چهارم
4-5 تفسیر داده های فرضیه پنجم
4-6 تفسیر داده های فرضیه ششم
فصل پنجم. نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 نتیجه گیری
5-2 پیشنهادات
5-3 محدودیتها
منابع
منابع انگلیسی
چکیده
پیوست ها
فصل اول
کلیات طرح
مقدمه :
به راستی استرس یا فشار روانی چیست
هر فردی زمان به دنیا آمدنش، فشار و استرس را تجربه می کند. فشار و استرس یک پدیده جهانی و همگانی است. در واقع استرس همان فشار روانی یعنی تنش می باشد که ممکن است در اثر یک حادثه طبیعی سیل، زلزله، طوفان ... ، یک خبر بد، اختلاف با هم اتاقی، فشار روانی امتحانات نهایی، مرگ یکی از والدین. همسر و یا فردی که به آن وابستگی شدید دارد اتفاق بیافتد. استرس یا فشار روانی یک بیماری ذهنی و فکری است که اگر به شدت و در طول زمان ادامه پیدا کند باعث آسیب جسمانی شدید می شود . ما می خواهیم در این پژوهش فشارهای روانی که بین دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده در زندگی روزمره وجود دارد در ایجاد بیماری جسمی (سرطان) بررسی کنیم.
بیماری سرطان چیست
بیماری سرطان بیماری است که از تکثیر بیش از حد سلولها ایجاد می شود و تکثیر این سلولها، تا جایی ادامه پیدا می کند که تمام بدن انسان ، تبدیل به توده با تومور سرطانی می شود و این بافتها آنقدر رشد می کند که حتی غذا و اکسیژن به سلولهای سالم نمی رسد و در نتیجه با از بین رفتن سلولهای سالم. انسان نیز از بین می رود.
حال می خواهیم بدانیم ، آیا استرس یا فشار روانی در ایجاد، کاهش و افزایش بیماری سرطان نقشی داشته است و چه کسانی در این مورد پژوهش انجام داده اند.
در کشورهای در حال توسعه یافته، بیماری دومین عامل مرگ و میر است تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده می توان تحقیقات هولمز و دامه را نام برد که در سال 1967 در مورد فشار رویدادهای زندگی به ترتیب پر فشارترین آن مرگ همسر، و کم فشار ترین آن تخلفات قانونی جزئی تدوین شده است.
همچنین «کری برگ» در تحقیقات (1962) نشان داده که از نظر تاریخی دو نوع مشخص سرطان وجود دارد، که احتمالاً دارای طیفی از سازوکارهای علمی هستند. بافتهای نو ساخته نیز دارای دوره های نهفتگی طولانی، قبل از تشخیص بالینی هستند(بن فلچر،1381)
«بامر» در سال 1981 از تحقیقات خود در مورد سرطان نتیجه گرفت که هیچ اطلاعات شناخته شده ای بر تأیید این مفهوم وجود ندارد که فشار روانی، غده اولیه را ایجاد خواهد کرد(بن فلچر،1381)
ولی محققان دیگر علت این امر را، نپرداختن دقیق به دیدگاه شناختی می دانند.
«آیزنگ» نیز طبق تحقیقاتی که انجام داده است، تنها به یک عامل فیزیکی محیط بسنده نکرده و عوامل روانشناختی – تنش زاهای شخصیتی و محیط زندگی را با هم در ایجاد سرطان دخیل دانسته است.
1-1 بیان مسئله :
«استرس یا تنیدگی چیست؟ به نظر می رسد که امروزه همه از استرس به طرق مختلف استفاده می کنند، و آن اصطلاح را نه تنها در مکالمات روزمره که در تلویزیون، رادیو و روزنامه ها به کار می برند وهمواره تعداد فزاینده ای از سخنرانی ها، مراکز درمانگری و دروس دانشگاهی به این موضوع اختصاص داده می شود.» «تقریباً اکثر مردم تصور می کنند که می دانند استرس چیست، اما عده نسبتاً معدودی درک صحیح و درستی از آن دارند و از آثار سوء آن در بدن خود آگاه هستند و می دانند که چگونه می توانند آن را کنترل کنند و با آن کنار بیایند و یا حتی از آن به نفع خود استفاده نمایند.» (تدریس حسنی، 1384)
«البته واکنش فرد نسبت به تنیدگی بر حسب ویژگی های وی و با توجه به منابعی که در این رویارویی می تواند در اختیار داشته باشد تغییر می کند. منابع مالی، سطح تحصیلی، وضع سلامت، ویژگی های روان شناختی مانند هوش و حالات خلقی و خصیصه های فردی مانند مهارت ها و همچنین سن و جنس در سطح اول اهمیت قرار دارد. در نیمه دوم قرن 20 به دلیل رشد و گسترش جوامع و تغییرات سریع تکنولوژی و افزایش مشکلات، انسانها دچار یک زندگی توأم با مسایل متعدد و متنوع و موانع زیاد در تحقق اهداف و خواسته های خود شده اند که این مسایل به نوبه خود موجب بروز فشار روانی قابل ملاحظه ای در آنها گردیده است» (تدریس حسنی، 1384)
در این پژوهش قصد داریم تأثیر استرس را بر بیماری سرطان در افراد تحصیل کرده و تحصیل نکرده بررسی کنیم که تا چه اندازه استرس بر بیماری سرطان تأثیر دارد. و تا چه اندازه آگاهی و دانش یا تحصیلات می تواند از فشار روانی زندگی مردم جلوگیری کند تا مردم با آرامش و سلامتی بیشتری زندگی کنند.
استرس
منظور از استرس در این پژوهش میزان فشار روانی است که افراد در زندگی روزانه تجربه می کنند که به وسیله پرسشنامه استرس هری اندازه گیری می شود که توسط دکتر اس. چاندارن در سال 2005 برای سنجش فشار روانی در موقعیت های مختلف زندگی تهیه شده است این آزمون دارای 66 ماده است.
بیماری سرطان
بیماری سرطان بیماری است که از تکثیر بیش از حد سلولها ایجاد می شود. منظور ما از بیماران سرطانی در این پژوهش، انواع بیماران سرطانی بستری شده تحت درمان در بیمارستان رازی است می باشد.
تحصیل کرده و تحصیل نکرده
در این پژوهش منظور از افراد تحصیل نکرده افراد بی سواد و ابتدائی را شامل می شود و افراد تحصیل کرده راهنمایی – دبیرستان ، دیپلم و فوق دیپلم را شامل می شود.
فصل دوم
مطالعات نظری
مقدمه :
در این فصل می خواهیم به تعریف واژه استرس یا فشار روانی و همچنین تعریف بیماری سرطان و عوامل و نشانه های آنها بپردازیم. استرس همان فشار است که در فارسی کلمه معادل دیگری ندارد، بیماری سرطان نیز یک بیماری سلولی است که در اثر تکثیر زیاد، سلولها به تومور تبدیل می شوند و زمانی که در تمام بدن پخش شد انسان را از بین می برد. و در این بخش نظریه های تحلیل گرایی، روانکاری، رفتاری و شناختی در مورد استرس بکار رفته است و درآخر تحقیقات انجام شده در مورد بیماری سرطان می باشد.
2-1 تاریخچه بیماری سرطان :
«سرطان یا کانس دیگرآن بیماری ترسناک و تداعیگر مرگ نیست. این عارضه که اولین بار حدود 400 سال قبل از میلاد مسیح در زمان هیپوکراتها شناخته شده است از یک اصطلاح لاتین به معنای خرچنگ گرفته شده است. این نامگذاری به دلیل وجود تشابه بین سرطان و خرچنگ از نظر قدرت گسترش و جابجایی سریع آنها صورت گرفته است » (بقائی، 1379)
2-2 بیماری سرطان
سرطان توده بدخیمی است که از تقسیم غیر عادی و کنترل نشده سلولها ناشی شده به بافت های مجاور حمله کرده و آنها را از بین می برد. دو نوع توده وجود دارد. «توده های خوش خیم » که در سراسر بدن پخش نمی شوند و «توده های بدخیم » که گسترش میکروب بیماری (فرآیند جداسازی سلولها از توده و حرکت به جاهای دیگر) را نشان می دهد. سه نوع سلول سرطانی وجود دارد:
«کارسینوما » که 90% تمام سلولهای سرطانی که ریشه در سلولهای بافت دارند را تشکیل می دهد؛ «سارکوما » که از بافت پیوندی ناشی می شود، و «لوسمی » که از خون منشا می گیرد.(کرتیس،1382)
2-3 شیوع سرطان
«در سال 1991 گزارش شد که هر سال 6 میلیون بیمار جدید سرطانی در جهان وجود دارد و یک دهم تمام مرگ ها ناشی از سرطان است. در انگلستان، سرطان ها و بیماری کرونری قلب، مهم ترین علت اصلی مرگ هستند و این بیماری های مزمن، سبب نیمی از تمام مرگ ها محسوب می شوند. بر اساس این اطلاعات، به نظر می رسد تفاوت هایی از نظر جنس در مرگ و میر سرطان وجود داشته باشد: زنان آسیب پذیری بیشتری برای سرطان سینه دارند(2 % میزان مرگ و میر) مردان بیشتر مستعد سرطان ریه هستند (36% میزان مرگ و میر) در حالی که به نظر نمی رسد میزان بروز مرگ های ناشی از سرطان رویهم رفته در حال افزایش باشد. میزان بروز سرطان ریه در زنان به طور ملایم در طول چند سال گذشته، افزایش یافته است، که بخشی از آن به علت کاهش استعمال دخانیات در میان مردان است» (کرتیس،1382)
2-4 علل ایجاد کننده سرطان ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تأثیر میزان استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی بین دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
78 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تاثیر استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
72 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی و مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان محروم از پدر و نوجوانان دارای پدر
96 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی مقایسه ای بین شخصیت افراد درونگرا و برونگرا و اعتیاد
84 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
436 صفحه - 105000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان در افراد مبتلا به بیماری های قلبی ـ عروقی وافراد سالم
80 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی - رابطه بین بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی
70 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی
57 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله با استرس
99 صفحه - 75000 تومان
پروژه روانشناسی - پژوهش مقایسه ای در مورد میزان شیوع علایم رفتاری هیجانی در کودکان و نوجوانان و مادران مبتلا به اسکیزوفرنی
63 صفحه - 60000 تومان
کارشناسی روانشناسی مقایسه سرسختی روانشناختی و سبک های هویت در بین دانشجویان دختر و پسر همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
89 صفحه - 54000 تومان
کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی
8 صفحه - 105000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 18000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 66000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 90000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 42000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 30000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 27000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 30000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 24000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
رابطه عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی بچه های(دانش آموزان) پروژه روانشناسی علوم تربیتی
66 صفحه - 36000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
106 صفحه - 45000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 45000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
160 صفحه - 60000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
167 صفحه - 75000 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
80 صفحه - 45000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 54000 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
50 صفحه - 30000 تومان
کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام پروژه حقوق
54 صفحه - 30000 تومان
تاثیر تبلیغات بر میزان فروش شرکت پارس خزر پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی
73 صفحه - 36000 تومان
بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
47 صفحه - 36000 تومان
بررسی میزان رفاه مالیات دهندگان در ایران پروژه مالی
51 صفحه - 21000 تومان
پرسشنامه قابلیت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشارکت در پروژه ها (Judith Hale) (جودید هاله)
3 صفحه - 4500 تومان
بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
56 صفحه - 21000 تومان
بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد در بین جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
122 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل (درونی - برونی) با عزت نفس مقیاس سنجش ادرک خویشتن
103 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل با عزت نفس
103 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي رابطه بين خودپنداره و رضايت شغلي كاركنان
130 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
130 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي مولفه هاي شخصيتي در نوجوانان داراي پدر و فاقد پدر
60 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي تاثير تحصيلات مادران بر اجتماعي شدن نوجوانان
95 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی هوش هیجانی در دانشجویان
149 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته زراعت و کشاورزی بررسی مقایسه انواع برنج ایرانی با برنج باسماتی
57 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی وآموزشی مقایسه مهارت های حرفه ای مدیران و معلمان مدارس هوشمند با مدارس عادی همراه با پرسشنامه و کار آماری
160 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
88 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
115 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته کشاورزی تأثیر کاربرد فسفر بر رشد و عملکرد گیاه برنج
43 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته مدیریت آموزشی تأثیر سواد والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
40 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
74 صفحه - 90000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان گرایشات دینی دانشجویان رشته های کامپیوتر
62 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی در دیدگاه دانشجویان
100 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
142 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه
142 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
101 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته برق بررسی تلفات غیر فنی در سیستم های قدرت و راهکارهای کاهش آن
79 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته غلوم اجتماعی - بررسی رابطه بین خود پندار و اضطرلب در دانش آموزان
60 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
3 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک نمای کلی از رشته ار تباطات بین الملل31
45 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
70 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 60000 تومان
پروژه پایان نامه کارشناسی روانشناسی - مقایسه سلامت روحی نوجوانان پرورشگاهی با نوجوانان دارای خانواده در سنین 19-13 شهر رشت
63 صفحه - 60000 تومان
پروژه روانشناسی رابطه رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان
74 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی رابطه رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و غیر شاغل همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
143 صفحه - 75000 تومان
پتانسیل خوردگی لوله ها و تاسیسات انتقال آب و میزان آن در چندین شهر کشور به خصوص بندرعباس مقایسه آنان و عوامل کنترل و جلوگیری از آن
24 صفحه - 9000 تومان
خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
15 صفحه - 6000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
32 صفحه - 12000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
31 صفحه - 18000 تومان
بازاریابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با ایران
31 صفحه - 15000 تومان
روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
16 صفحه - 7500 تومان
پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
79 صفحه - 36000 تومان
پروژه حسابداری بودجه و کنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
117 صفحه - 36000 تومان
پرسشنامه عوامل مؤثر بر استرس شغلی (S.Thomas Ng.R.Martin Skitmore, Tony K.C. Leung) (توماس و مارتین اسکیتمور تونی و لنگ)
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استرس شغلی (Jagdish k.Dua) (جاگدیش)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استرس در محیط بیمارستان (Valerie J. Sutherland) (والری. ساترلند)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه رضایت بیمار (Pall Biering) (پال بیرینگ)
4 صفحه - 4500 تومان
رابطه یادگیری و میزان رسیدگی به دروس فرزندان مادران شاغل نسبت به مادران غیر شاغل
100 صفحه - 75000 تومان
آمار و مدلسازی میزان علاقه دانش آموزان به کتابهای غیر درسی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
17 صفحه - 27000 تومان
بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
32 صفحه - 36000 تومان
تاثیر ورود بانکهای خصوصی بر میزان رقابت بین بانکی
19 صفحه - 7500 تومان
تفاوت بین میزان حمله ومیزان بروزبیماری
6 صفحه - 6000 تومان
پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی و تیپهای شخصیتی زنان شاغل با میزان ترس از موفقیت آنان
27 صفحه - 21000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین زنان
89 صفحه - 60000 تومان
پرسشنامه روابط بین شخصی (Philip H.Siegel et all) (فیلیپ. سیگل و همکاران)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه روابط بین شخصی (Philip H.Siegel et all) (فیلیپ. سیگل و همکاران)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه روابط بین شخصی (Philip H.Siegel et all) (فیلیپ. سیگل و همکاران)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه روابط بین شخصی (Philip H.Siegel et all) (فیلیپ. سیگل و همکاران)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه تعاملات بین فعالیت های مدیریت دانش (Le Chen & Sherifi Mohamed) (لی چن و شریفی محمد)
4 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه سیستم های بین سازمانی اینترنت پایه (Gwo - Guang Lee et all) (گوا - گوانگ لی و همکاران)
4 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر میزان کاهش PH شکمبه ای بر تخمیر شکمبه ای در یک سیستم کشت پیوسته و با جریان دو طرفه
8 صفحه - 24000 تومان
رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی پرستاران همراه با پرسشنامه و جامعه آماری و تجزیه و تجلیل
14 صفحه - 12000 تومان
رابطه بین معامله فضولی و جرم فروشی مال غیر تحقیق حقوقی
44 صفحه - 18000 تومان
پرسشنامه ارتباطات غیر کلامی (John W. Newstorm & Keith Davis) (جوهن. نستروم و کید داویس)
2 صفحه - 4500 تومان
روابط بین الملل دو کشور ایران و روسیه
19 صفحه - 9000 تومان
کارآماری بررسی نمرات درس عربی بین دو کلاس همراه با نمودار ها
21 صفحه - 30000 تومان
کارآماری بررسی نمرات درس عربی بین دو کلاس همراه با نمودار ها
21 صفحه - 24000 تومان
بررسی گروههای مرجع دانش آموزان ایرانی شاغل به تحصیل در مجتمع های ّموزشی ایرانیان در سوریه- به روش تحقیق
27 صفحه - 18000 تومان
قاعده منع تحصیل دلیل در دادگاه تحقیق حقوقی
23 صفحه - 15000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007