یکشنبه 9 فروردین 1399
بازدید امروز : 1757 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : پروژه حقوق نقش هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه حقوق نقش هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی
تعداد صفحه :
71
قیمت :
15000 تومان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
تاریخچه هيت منصفه در حقوق ايران
بیان مسئله
معرفی موضوع
اهمیت و ضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیه ها تحقیق
روش تحقیق
ابزار جمع آوری اطلاعات
فصل اول
گفتار اول :جرایم مطبوعاتی
بخش اول :تعريف عام جرم مطبوعاتي
بخش دوم : تعريف جرم مطبوعاتي
گفتار دوم :متن كامل قانون مطبوعات
بخش اول: تعريف مطبوعات
بخش دوم : رسالت مطبوعات
بخش سوم : حقوق مطبوعات
بخش چهارم : حدود مطبوعات
بخش پنجم : شرايط متقاضي و مراحل صدور پروانه
بخش ششم : جرايم
بخش هفتم : هيئت منصفه مطبوعات
بخش هشتم : موارد متفرقه
فصل دوم
گفتار اول :دادرسی های مطبوعاتی و هیات منصفه
بخش اول :حضور هيأت منصفه
بخش دوم :مقررات قانوني بعد از پيروزي انقلاب اسلامي
فتار اول :ضرورت حضور هيات منصفه در دادرسي مطبوعاتي
گفتار سوم :تركيب و چگونگي انتخاب اعضاي هيات منصفه
بخش اول :شرايط هيأت منصفه
گفتار چهارم :لزوم رفع ابهام از تعریف جرایم مطبوعاتی
بخش اول : جرایم علیه ارزش های مذهبی
بخش دوم : جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
گفتار پنجم :جرایم علیه حقوق اشخاص
گفتار ششم: نقش هيات منصفه در دعاوي کيفري
بخش اول: براي عضويت در هيات منصفه چه شرايطي لازم است؟
بخش دوم: نقش هيات منصفه در چه دعاوي و چگونه مي باشد؟
بخش سوم :اعضاي هيات منصفه چگونه از جلسه دادرسي آگاه مي شوند و در آن شرکت مي کنند؟
گفتار هفتم :نحوه انتخاب اهضای هیات منصفه از دیدگاه قوانین مطبوعاتی
گفتار هشتم :نحوه انتخاب اعضای هیأت منصفه از دیدگاه قوانین مطبوعاتی ایران چیست ؟
فصل سوم
گفتار اول:دادرسی مطبوعات ـ هیات منصفه‌
گفتار دوم : نهاد هيات منصفه
گفتار سوم: هيات منصفه و اختيارات آن
گفتار چهارم :قانون مطبوعات اولیه هیات منصفه چگونه عمل می کرد؟
گفتار پنجم :تعارض نظر قاضی و هیات منصفه
گفتار ششم :آيا براساس مباني اسلامي، هيأت منصفه مشروعيت دارد؟
نتیجه گیری
منابع
چكيده:
قانونگذار گاه به اعتبار اموري مانند نوع جرم، سمت و شغل مجرم، مرجع رسيدگي‌كننده، وضع مجني عليه، موضوع جرم و وسيله ارتكاب آن، شيوه خاصي از دادرسي را تجويز، يا تشكيلات ويژه‌اي براي رسيدگي به جرم درنظر مي‌گيرد. در مورد جرايم مطبوعاتي باتوجه به تشريفات خاص انتشار مطبوعات و رسالتي كه براي اين رسانه منظور شده است، تشريفات خاصي منظور شده است.اصلي 168 قانون اساسي، براي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي همانند جرايم سياسي، قيود و تشريفات خاصي پيش‌بيني كرده است و مقرر مي‌دارد: «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد...» در اجراي اصل مذكور در ماده 34 قانون مطبوعات مصوب 1364 آمده است: «رسيدگي به جرايم مطبوعاتي باتوجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي، مي‌تواند در محاكم عمومي يا انقلاب يا ساير مراجع قضايي باشد در هر صورت علني‌بودن و حضور هيأت منصفه الزامي است.»مستنبط از موازين قانوني مذكور، دادرسي مطبوعاتي ضمن آن‌كه تابع اصول و قواعد كلي و عمومي دادرسي كيفري است، تابع قواعد خاصي شامل حضور هيأت منصفه، علني‌بودن رسيدگي و صلاحيت دادگاه عمومي است.اين توجه خاص به جرايم مطبوعاتي در قوانين پيشين، يعني قانون مطبوعات سال‌هاي 1311، 1334، قانون هيأت منصفه مصوب 1310 و اصل 79 متمم قانون اساسي مشروط شده است. اين ويژگي‌ها در جهت تطبيق تشريفات رسيدگي با ماهيت و طبع مطبوعات است.
كليد واژه‌ها: مطبوعات، جرم مطبوعاتي، دادرسي، هيأت منصفه، علني‌بودن رسيدگي
  مقدمه
در تعريف هيأت منصفه گفته‌اند «هيأت منصفه عبارت از گروهي از افراد عادي است كه در رسيدگي به پاره‌اي از جرايم، تحت شرايط خاص با دادستان و دادگاه‌هاي كيفري همكاري مي‌كنند.» بعضي ديگر هيأت منصفه را گروهي از مردم عادي، بي‌طرف و غيرمتخصص در امور قضايي مي‌دانند كه به عنوان نمايندگان افكار عمومي و به طور تصادفي از ميان اهالي محل وقوع جرم برگزيده مي‌شوند و به قيد سوگند در دادگاه كيفري حاضر مي‌شوند تا دعوي كيفري مطروحه را براساس دلايل و تعاريف و طبيعت جرم، همچنين نحوه دفاعيات متهم، شهادت شهود ملاحظه كنند و درخصوص اين كه آيا شخص متهم، مقصر يا مجرم است، يا در صورت تقصير آيا مستحق تخفيف است؟ به اتفاق يا اكثريت آراء تصميم بگيرند...» در تعريف ديگر آمده است: «گروهي از اشخاص غيررسمي كه در رسيدگي به پاره‌اي از جرايم تحت شرايط خاص با قضات دادگاه‌ها همكاري مي‌كنند.» به نظر مي‌رسد كه تعريف زير مناسب‌ترين تعريفي است كه مي‌توان از اين نهاد ارائه داد: «گروهي از اشخاص عادي كه به عنوان نماينده افكار عمومي از بين اقشار مختلف به طور اتفاقي انتخاب مي‌شوند تا در باب اين كه متهم مقصر است يا خير اظهارنظر كنند.»براي تعريف جرم مطبوعاتي، ابتدا بايد به معناي لغوي اين تركيب توجه كرد و سپس به تعريف اصطلاحي آن پرداخت. اين تركيب مركب از دو كلمه ((جرم)) و ((مطبوعات)) است. ((جرم)) در لغت به معني گناه، خطا، ذنب، تعدي، بزه، عصيان و معصيت است. معناي لغوي ((مطبوعات))، نوشته هاي چاپي است؛ اين كلمه جمع مطبوعه است و مطبوعه به معني كتاب ها و مجله ها و روزنامه هاي چاپ شده است.
تاریخچه هيت منصفه در حقوق ايران
تأسيس هيت منصفه در حقوق ايران، فراز و نشيب‌هاي متعددي را به خود ديده است:
نهاد هيأت منصفه براي نخستين‌بار در اصل 79 متمم قانون اساسي، پيش بيني شد. قانون محاكمه وزراء و هيأت منصفه مصوب 1307 و قانون مطبوعات مصوب 1310 نيز به اين نهاد پرداخت. در قانون اخير مقررات جديدي تصويب و جايگزين قانون هيأت منصفه مصوب 1307 شد و آن را منسوخ كرد. در قانون منصفه كه به تصويب وزارت دادگستري رسيده بود، مقررات راجع به هيأت منصفه، مشتمل بر 14 ماده و يك تبصره پيش‌بيني شد كه متضمن ضرورت حضور هيأت منصفه در دادرسي مطبوعاتي و سياسي، شرايط انتخاب، تعداد اعضا، مقام تعيين‌كننده هيأت منصفه، چگونگي انتخاب و نحوه صدور رأي توسط آنها و ضمانت اجراي حضورنيافتن اعضاء در جلسات بيان شده بود.متعاقباً لايحه قانوني مطبوعات مصوب 1331 مقررات جديدي در مورد نهاد هيأت منصفه پيش‌بيني و قانون هيأت منصفه مصوب 1310 را منسوخ كرد. قانون مطبوعات 1331، در فصل پنجم تحت عنوان دادرسي مطبوعاتي، مقررات راجع به هيأت منصفه را در مواد 35، 37، 38، 39، 40 و 41 آورده بود. اين مقررات شامل نحوه حضور هيأت منصفه در دادرسي مطبوعاتي، ترتيب و چگونگي انتخاب اعضاء، تعداد، شرايط، تركيب، چگونگي اظهارنظر، موارد رد هيأت و تكليف دادگاه در صورت حضورنيافتن اعضاء بود.قانون مطبوعات مصوب 1334 نيز مكرراً تأسيس هيأت منصفه موردنظر قرار داد. در اين قانون، تشكيل هيأت منصفه از ميان اصناف مختلف، لزوم حضور آنها در جرايم سياسي و مطبوعاتي، شرايط و چگونگي انتخاب، نحوه تعيين اعضاي اصلي و علي‌البدل، چگونگي اظهارنظر هيأت منصفه و ضمانت اجراي حضورنيافتن اعضاء در جلسه دادرسي پيش‌بيني شد.
..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2020 - 2007