موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحقیق آماده در محیط ورد قابل ویرایش

تعداد کل صفحات 100
.. ?????????R ??????? &? ? &?????? ???? ???????R?? ????? ?R ????????? ??? ???????? ???????? ??? !???? ?????? ? !? &????? ! ???? ????? &??? ! ??? &?????R ?? ????????? ??? &? ! ????????? ! ? &???R???R?? ?????????????
تعداد صفحه : 86 صفحه
قیمت : 45000 تومان
سفارش
.. ????????? ! ? &???R???R?? ?????????R ?????????? ? &???R???R?? ???????????? ???? ? &???????R ???? ???????R?? ? &???????R??? ????? ?? ? &? ?R ????????? ???R? ??? ? !? &????? ! ???? ????? &??? ! ??? &?????R ?? ??
تعداد صفحه : 91 صفحه
قیمت : 60000 تومان
سفارش
.. ???R????? ! ???????R ????????? ???????? ???R???? ?? ???????????? ???? ???R???R?? ????? ?? ????????? ! ? &???R???R?? ????????????? ?R ?? ??? ?????R
تعداد صفحه : 124 صفحه
قیمت : 45000 تومان
سفارش
.. ???R?????R?? ???????R?? ????????? ! ?????? ???? ???R?????
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
.. ???????R?? ??????? ! ??? ??? ???? ? &????? &? ???? - ????? ?R? ??? ??? ?R
تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
.. ???????R?? ???? ? ??? ?R ???? ??? ?? ????????? !
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
.. ???????R?????? ?? ???????? ? !??? 
تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
.. ?????????? ??? ? ? ???? ????? ??? &?R ???R????? ???? ???R???? ??? ? ? ????? !???R ??? !???
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
.. ?????????? ??? ?? ? &????
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
.. ?????????? ? !???` ?????????` ???????`?? ? ????? ?? ???????? ???? ? ????? ? ?`????
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
.. ??? ? &?`?????? ???? ???R????? ????? ??? ?R
تعداد صفحه : 38 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
.. ??? &???R?? ?? ??? ???R? & ????? ??????? ! ?????R? ?????????? ?????????????R? ??
تعداد صفحه : 63 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
.. ??? ?? ?????????? ?????R? ?????????? ?????????????R? ??
تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
.. ??? ?? ??????? &? ???R? &?R???R?R ?R? &?R?????????R?R ? !????? ! ???R
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
.. ? ?? ?????R?? ??? &?????? ?? ? &??? !?R?? ??? ??? ?R ??? ????? ?R? ??? ??? ?R ?????? ????? ?R? 
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
.. ? ????? ? ! ? &?R ??????? ???????? ???R???? ?? ??? ?????R ???? ????? ? & ???????? ???? ?????????? ??????
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
.. ??? ??? ?? ??????? ?R?? ? &??? ???R? ?? ? &???R?? ??????????? &??? ? ?????? ??? ! ? !? &???R???? ???? ? ???? ??? ??? ?R - ?????? ????? ?R? 
تعداد صفحه : 37 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
.. ??? ??? ?R?? ???? ? !? ??- ? !? ?? ??????? &?R
تعداد صفحه : 43 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
.. ????? ????? ?R ? !???R ????? ?R????? 
تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
.. ??????? ? ! ???? ???R??? !??? ????? ?????? ??? ??? &????? ?R??? & ??? &? 
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
.. ?????R?? ???????? ???R? ????? ???R ? ??????? & ?????????R ???? ???? ???R?? ??? ?? ???R ???? ???R ?????? ? ??
تعداد صفحه : 51 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
.. ??????? &?R?? ?? ??? ?????? ????????? &??? - ? &????? ?? ????????? &??? ?R
تعداد صفحه : 55 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
.. ??? &? ?R???? ????????? !???R ?????R?????R?R - ??? ?????? ?????R?????R?R
تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
.. ??? ?? ?? ??????????? ???? ???R?????
تعداد صفحه : 40 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
.. ? ???? ? ? &?? ?????R? ?????????? ?????????????R? ??
تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
.. ? ???? ? ? &??
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
.. ?????? ??? &? ?R ???????? ? ????????? ! ???? ??????????? ? ! ??? &??? &
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
.. ????????????? !???R ??? ?????R ?R ?????????R ???????R??? ! ? !???R ??? ????????? ?R
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
.. ? &??? !?R?? ??? ??? ?R ? ????? ??? &? ! ?????????R ??? &? ?R??
تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
.. ? &??????????? !???R ????? ?? ???R???? ???? ???R????? ? ?????? ?R ????????? & ?? ? ??? ????? ?R? ??? ??? ?R
تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
.. ? &???R???R?? ?????????? ??? &??? &?R
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
.. ? &???? ???????R??????? ! ? &??? ???R
تعداد صفحه : 31 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
.. ? &??????? ?R?? ? &??? ?R ?? ???????R?R ???????R?? ??? ??? ?R ????? ?R? ??? ??? ?R
تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 13500 تومان
سفارش
.. ? &????? ?????? ????? !? ?????????R ? !? ?? ???????R?? ?????R? ?????????? ?????????????R? ??
تعداد صفحه : 119 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
.. ? &???????R ????????? ???R? ???
تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 10500 تومان
سفارش
.. ? &???????R ?????????????R? ??? ???????? ??? !???
تعداد صفحه : 51 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
.. ? &? ?????????? ????? ??? ?? ???`?????? ???? ??? ???`??? ! ????? ??? &? 0
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
.. ? ???? ??????? ! ??? !? ???R
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 7500 تومان
سفارش
.. ? ???????? ??????? &??? ? !???R ?????????R ???? ???????? ??? ??? ?R?? ?? ??????? ??? ! - ???????R? ?R
تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 13500 تومان
سفارش
.. ? ? ?? ??? ???? ???????? ? &? ????- ????????? !
تعداد صفحه : 102 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
.. ??????? ! ?? ??????? ?????????? ? ?????
تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
.. ? !??? ?? ??? ???
تعداد صفحه : 50 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
.. ? !? ?? ?? ??? ?R???R?R ?????? ????? ??? ?????R
تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
.. ? !?R??????? ?????R ???R? ?????R? ?????????? ?????????????R? ??
تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
.. ? !?R??????? ?????R ???R? 
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 100
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09385735506 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2024 - 2007