موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحقیق آماده در محیط ورد قابل ویرایش

تعداد کل صفحات 65
.. ترجمه مقاله و تحقیق - انجماد سریع و اختصاصی مواد غذایی 14
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. INDIVIDUAL QUICK FREEZING 9
تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 27000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات 11
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Interface investigations of alumina and aluminosilicate shortfiber reinforced 6
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - مقدمه برمواد هیبریدی 64
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Introduction to Hybrid Materials 48
تعداد صفحه : 112 صفحه
قیمت : 144000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات روبرو شده با OD و آینده آن 25
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Issues Facing OD and Its Future 9
تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 27000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل شغلی در مورد یک محیط کار در حال تغییر 32
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Job analysis for a changing workplace 13
تعداد صفحه : 45 صفحه
قیمت : 39000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - آزادسازی انرژی راه انداز 17
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Liberating Enterpeneurial Energy 24
تعداد صفحه : 41 صفحه
قیمت : 72000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - جایگزین هاي شیوه زندگی برای باكتري ريزوبيوم : همزیستی ، انگل شناسی ، و چشم پوشي از همزیستی 20
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Lifestyle alternatives for rhizobia: mutualism, parasitism, 7
تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - شاخص های مدیریتی برای ارزیابی و سنجش عملکرد مسئولیت عمومی
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. management caveats for measuring and assessing 17
تعداد صفحه : 37 صفحه
قیمت : 51000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - ادغام دو شرکت و کسب سود در صنایع تکنوزیستی و داروسازی 34
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Mergers and Acquisitions in the Pharmaceutical and Biotech Industries 25
تعداد صفحه : 59 صفحه
قیمت : 75000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه های عصبی مبانی استفاده از mattab جعبه ابزار شبکه عصبی 45
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. NEURAL NETWORKS - Basics using MATLAB - Neural Network Toolbox 28
تعداد صفحه : 73 صفحه
قیمت : 84000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - نيويورك به عنوان مدلي در بررسي شهرسازي 5
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. New York as model for the study of urbanization 3
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نیوبیُم آلومینید به عنوان یک منبع ابررسانای جریانهای بالا 45
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Niobium aluminide as a source of high-current superconductors 25
تعداد صفحه : 70 صفحه
قیمت : 75000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - مطالعات بر روی ماهیان آبسنگی در آبهای مرجانی جزایر ایران در خلیج فارس 2
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Observation on reef fishes in the coastal waters off some 1
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 1000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - تحولات سازمانی در انجمن محلی 18
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Organisational change in a regional, local council 11
تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 33000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - قابلیت تغییر سازمانی گسترش سیستماتیک یک شاخص 21
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Organizational change capacity the systematic development 11
تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 33000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - عملکرد مسیر یابی در شبکه نظیر به نظیر 14
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. peer to peer network routing 7
تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - ويژگي هاي عملكردي حسابرسان داخلي 26
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Performance Attributes of Internal Auditors A Cross-Cultural Study 15
تعداد صفحه : 31 صفحه
قیمت : 45000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه های مشبک28
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Mesh Networks18
تعداد صفحه : 46 صفحه
قیمت : 54000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - طرح انبارداده ای در ارتباط با بازمهندسی فرآیند مراقبت های پزشکی35
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Proposal of data warehouse in the context of healthcare process reengineering23
تعداد صفحه : 58 صفحه
قیمت : 69000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Public Schools as Public Infrastructure Roles for Planning Researchers5
تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - معرفي كيفيت خدمات 29
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. quality of service7
تعداد صفحه : 36 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - معرفي كيفيت خدمات27 (Q O S)
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Quality of servise - QOS 7
تعداد صفحه : 34 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - امنيت در محيط آموزش الكترونيك آنلاین21
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. security in tne online E-learning environment23
تعداد صفحه : 44 صفحه
قیمت : 69000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - گام برداشتن به سوی تصور احتمالات جدید24
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. stepping back to envision19
تعداد صفحه : 43 صفحه
قیمت : 57000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - تأثير بي ثباتي تورم بر روي تورم - ناپايداري تصادفي در مدل ميانگين21
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Stochastic volatility in mean model within a dynamic framework 6
تعداد صفحه : 27 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک و عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Strategic human resource practices and innovation performance — The 9
تعداد صفحه : 30 صفحه
قیمت : 27000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استعداد استراتژیک - یک بررسی و اهداف مورد بحث تحقیق 24
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Strategic talent management - A review and research agenda9
تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 27000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - ستراتژي – كاربردهاي فناوري اطلاعات در برنامه ريزي و كنترل ، و عملكرد شركت 25
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Strategy, IT applications for planning and contro10
تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی، ساختار سازمان و موفقیت در صنعت مسکن14
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Strategy, organization structure and success in the lodging industry 6
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - اطمینان ساختاری با استفاده از متد اصل محدود 18
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. STRUCTURAL RELIABILITY USING THE FINITE 11
تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 33000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - ساختن شبکه های نظیر به نظیر بدون ساختار 15
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Structuring Unstructured Peer-to-Peer Networks 10
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - مطالعه منطقه تایگا8
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Taiga 6
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - داستان قوزپشت 5
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Tales from the6
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - تیم راهبردها و ابزار برای افزایش کارآیی و ایمنی بیمار19
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Teams communicating through STEPPS4
تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - بر زمان دوره ای دریافتی NPD استراتژی تولید و فرایندهای - npd تأثیر استراتژی 28
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. the impact of npd strategy, product strategy and npd process on perceived cycle time 12
تعداد صفحه : 40 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی درونی محتوا، فرایند، خط مشی ها، تأثیرات و چالش ها18
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. the inside scoop on content, process , polocies , impact and challenges 12
تعداد صفحه : 30 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - چالش هاي مديريت آگاه و علم مديريت 30
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. the knowledge leadership challenge 23
تعداد صفحه : 53 صفحه
قیمت : 69000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - توهم جهانی سازی 18
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. the myth of globalization 8
تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - جهش ساختاری در طراحی سازمانی نشأت گرفته از منظر دانش20
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. THE PARADIGMATIC SHIFT IN ORGANIZATIONAL DESIGN10
تعداد صفحه : 30 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - تمايل به ادغام و يكپارچه سازي در صنعت داروسازي25
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The Urge to Merge in the Pharmaceutical Industry 7
تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - اكوسيستم تندرا 14
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Tundra Ecosystems14
تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 42000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - درک نیاز به تنظیم مقررات در سراسر جهان 24
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Understanding Worldwide Regulatory Requirements16
تعداد صفحه : 40 صفحه
قیمت : 48000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - آب و هوا در آرهاس3
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Weather In Aarhus3
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - سیستمهای خبره کاربردی 17
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Web-services classification using intelligent techniques 6
تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - چه زمانی باید از پيشگيري از زخم استرس در بخش مراقبتهای ویژه استفاده می شود 19
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. When should stress ulcer prophylaxis be used in the ICU 4
تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - معمار زاها حدید 19
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Zaha Hadid13
تعداد صفحه : 32 صفحه
قیمت : 39000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - پیش بینی انرژی ذرت طبیعی و معمولی از روی ترکیب بندی شیمیایی خود در اردکهای چینی بالغ 13
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Predicting Metabolizable Energy of Normal Corn from its Chemical 5
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگی های اصطکاکی و سایشی خشک فیبر کوتاه 27
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Dry wear and fliction properties 10
تعداد صفحه : 37 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - داروهای گیاهی در درمان بیماران آلزایمر 11
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Herbal medicine in the treutment 7
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی از بازاریابی رابطه ی سهام دار در چین 14
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. an evalution of stakeholder relationship marketing in china 11
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 33000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. ANALYSIS OF LSB BASEDIMAGE STEGAOGRAPHY THCHNIQUES 3
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل بانک اطلاعات متنی، از طریق داده کاوی به منظور فعال سازی سریع فرایند بهبود - توسعه - محصول 30
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Analyzing textual databases using data mining to enable 9
تعداد صفحه : 39 صفحه
قیمت : 27000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - معاملات با تجارت الکترونیک Eu استفاده از ارزش افزوده مالیات 30
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Application of the EU Value Added Tax to E-Commerce Transactions 16
تعداد صفحه : 46 صفحه
قیمت : 48000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - ارزشیابی 14
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Assessment 10
تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - تولید ویتامین های B از طریق باکتری های محرک رشد اسیدلاتیک 21
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. B- Group vitamins production by probitic lactic 17
تعداد صفحه : 38 صفحه
قیمت : 51000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - متعادل سازي اولويت ها : تصميم گيري در موديريت عرضه پايدار 38
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Balancing priorities:Decision-makinginsustainablesupplychainmanagement 13
تعداد صفحه : 51 صفحه
قیمت : 39000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - همدلی زیستی 14
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Bio-Empathy 7
تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - دیسک 9
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Blu-ray Disc 5
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - ارتباطات 11
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. communication 12
تعداد صفحه : 23 صفحه
قیمت : 36000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسه تصمیمات مناسب حمایت کننده ازروش های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با استفاده از الگوی 33DEA/AHP
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Comparing appropriate decision support of human resource practices 10
تعداد صفحه : 43 صفحه
قیمت : 30000 تومان
سفارش
.. ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر تجارت الکترونیک بر انعطاف پذیری سازمانی 34
این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. E business impact on organizational 9
تعداد صفحه : 43 صفحه
قیمت : 27000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 65
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09928002357
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2023 - 2007