جمعه 27 مهر 1397
بازدید امروز : 4393 نفر

موضوع : کشاورزی پایدار گیاهان دارویی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
کشاورزی پایدار گیاهان دارویی
تعداد صفحه :
24
قیمت :
2500 تومان

انقلاب سبز Green revolution
درطول جنگ جهاني دوم وبعد ازآن يعني ازسالهاي 1940_1960 ، انقلاب سبز ازسوي بنيادهاي فورد، راكفلرو دولت آمريكا مورد حمايت قرارگرفت، البته بتدريج دولت آمريكا ايفاگرنقش محوري دراين رابطه شد. انقلاب سبزبه مجموعه اي ازواريته هاي پربازده، كودهاي شيميايي، سموم وديگرمواد شيميايي وهمچنين كنترل وحفاظت رطوبت Moisture اشاره دارد.
وقتي ازاين ديدگاه محدود به تكنولوژي انقلاب سبز مي نگريم، زمينه هاي كاربرد آن صرفا" به مناطق مرغوب ومستعد Susceptible كه درآنها امكان ايجاد شرايط مناسب مثلا" رطوبت خاك ازنظر اقتصادي موجود است، محدود ميگردد. انتقاداتي بر مبحث انقلاب سبز وارد است كه اين انتقادات وتبعات منفي ناشي ازانقلاب سبز درنهايت ودرحدود دهه ي 1980 منجربه شكل گيري بحث كشاورزي پايدار گرديد.
ازجمله انتقادات وارد برانقلاب سبزميتوان موارد ذيل را نام برد:
.1 ايجاد نابرابري هاي جغرافيايي
انقلاب سبز زمينه هاي كاربرد محدودي داشت بدين صورت كه دركشورهايي مانند هند،چين وسايركشورهاي جنوب شرقي آسيا پيشرفتهاي قابل توجهي صورت گرفت اما درساير نقاط ازجمله آفريقا ومناطقي كه داراي خاك حاصلخيز Fertile يا آب فراوان نبودند اين فرآيند با شكست مواجه شد.
.2 نابرابريهاي اجتماعي- اقتصادي
استفاده ازتكنولوژي انقلاب سبز مستلزم توانايي ريسك، دسترسي به سرمايه ي ثابت وجاري(وسايل وتجهيزات، زمين، آبياري Irrigation، زهكشي Drainage، بذور Seeds، كود شيميايي Chemical manure و...)، دسترسي به زمين وتوانايي استخدام نيروي كار مزد بگيرميباشد، بنابراين كشاورزان خرده پا كه دردسترسي به سرمايه ها Capital، نهاده ها Inputs و... مشكل داشتند دراستفاده ازانقلاب سبز دچارشكست شدند.
البته مسئله هميشه اين نبود كه كشاورزان Farmers كوچك نميتوانند تكنولوژي جديد را بپذيرند بلكه مسئله دراينجا بود كه كشاورزان خرده پا خيلي ديرتراز كشاورزان بزرگ آن را مي پذيرفتند وآن هم زمانيكه دسترسي به اين تكنولوژي آسانتربود وفي الواقع دراين زمان مزاياي مالي روي آوري به سيستمهاي نو وپربازده نصيب زودپذيران گرديده بود، چرا كه پذيرش انبوهي غالبا" درنهايت سبب كاهش قيمت محصولات ميگرديد، بعلاوه تبعيضات Discriminations اعمال شده ازسوي سازمانهاي ترويجي ومشخصا" تاكيد آنها بربكارگيري مروجان Promoters مرد باعث شد كه زنان كشاورز درموقعيت نامطلوبي Undesirable قرار گيرند.
.3 مشكلات بهداشتي ودرماني
روشهاي انقلاب سبز درمناطق با پتانسيل بالا به لحاظ توليدي با موفقيت زيادي بكار گرفته شد ولي آنچه بتدريج Gradually محسوس ترميگردد آن است كه اين موفقيت درافزايش عملكرد محصول Crop yield به قيمت بسيارگزاف وغيرقابل قبول ازنظرسلامتي انسانها ومحيط زيست تمام شد. استفاده ازمواد شيميايي دركشاورزي با توجه به سطح پايين سواد Literacy، ناكافي ونامطلوب بودن وسايل حمل ونقل وامكانات نگهداري سموم شيميايي، با سوء مديريت Management همراه ميباشد.
دراين رابطه داستانهاي وحشتناكي Terrible ازجمله وجود سبزيجات Greens وميوه جات Fruitery آلوده به سموم دربازارهاي مناطق شهري به گوش ميرسيد، شمارمرگ ميرهاي ناشي ازمصرف سموم نيزدرحال افزايش بود وشواهد فراواني درخصوص افزايش ميزان مرگ ومير Fatality درماههايي كه استفاده ازسموم زياد بود وجود دارد.
4 مشكلات زيست محيطي
كشاورزي مدرن بطرق مختلفي منافع نسلهاي آينده را ناديده ميگيرد، ازبين رفتن خاك زنده ي سطحي كه تنها ميتواند بتدريج وبا زحمات زياد ترميم Regeneration گردد، آلودگي خاك وآب وجوزمين Atmosphere، جنگل زدايي Deforestation، آبياريهاي بي رويه اي كه خاك را بعلت قليايي كردن غيرمولد Barren وغيرقابل استفاده ميكنند، مداخله ي غيرمسئولانه وهمه جانبه دراكوسيستم كه منجربه عدم تعادل Unbalance وآسيب پذيريهاي فراوان ميگردد، ازبين رفتن تنوع Diversity زيستي گياهي وجانوري، ازبين رفتن ذخيره ي ژنتيكي، گرم شدن Warming زمين و... همه ازتبعات كشاورزي مدرن ميباشند.
دردرازمدت كيفيت زيست محيطي ومنابع پايه اي را كه كشاورزي بدانها وابسته است ارتقاء دهد، نيازهاي اساسي غذا وفيبرانسان را فراهم آورد، ازنظراقتصادي بادوام بوده وكيفيت زندگي كشاورزان وجامعه ي روستايي Rural society را بهبود Improvement بخشد،(Anon 1989). ..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007