موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها

عنوان سفارش :
وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها
تعداد صفحه :
64
قیمت :
30000 تومان
فهرست مطالب
 • چکیده
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • تعاریف
 • بخش اول: کنوانسیون 1982 حقوق دریاها
 • فصل اول: قانون مناطق دریایی ایران
 • فصل دوم: تسری تکالیف کنوانسیون به دول غیر عضو در حقوق بین الملل
 • بخش دوم:حقوق بین الملل دریاها از حقیقت تا واقعیت
 • فصل اول:حقوق کشورهاي محاط به خشکي در حقوق بين الملل درياها
 • فصل دوم: حقوق بين الملل و کشور هاي محاط در خشکي
 • نتیجه گیری
 • منابع
 • مقدمه
 • حقوق دریاها که محققان انگلیسی به آن The Law of the Sea میگویند شامل قواعدی است که دولت‌ها و مؤسسات بین‌المللی خود، راجع به امور دریایی بایستی رعایت کنند. به عبارت دیگر حقوق دریاها مشتمل بر مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در امور دریایی است. بعضی از محققین آن را حقوق بین‌الملل عمومی‌دریایی و حقوق بین‌الملل دریاها نامیده‌اند.

 • بیان مسئله
 • بنابراین می‌توان گفت که حقوق دریاها از موضوعات حقوق بین‌الملل عمومی‌است. زیرا حقوق دریاها حاکم است بر روابط دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که از موضوعات حقوق بین‌الملل و سازمان ملل متحد هستند.دایره شمول و حوزه عملکرد حقوق دریاها رژیم حقوقی در خصوص موارد زیر را در بر می‌گیرد:

  خط مبدأ، دریای ساحلی یا سرزمینی، تنگه‌ها، مجمع الجزایرها، منطقه مجاور، فلات قاره، منطقه انحصاری اقتصادی، دریاهای آزاد، بستر دریاها، ماهیگیری و استفاده از منابع دریاها، آلودگی دریاها، تحقیقات علمی‌و صنعتی دریایی و انتقال دانش فنی، استفاده نظامی‌از دریا ، وضعیت کشورهای محاط در خشکی، و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی و اجرای قوانین و حقوق دولت‌های ساحلی و حق حاکمیت کشورها در آب‌های ساحلی.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • قبل از اين که به تعريف کشورهاي محصور در خشکي و دولت ترانزيت بپردازيم به اين نکته توجه ميکنيم که آيا در تعريفي که از حقوق درياها ارائه شده است، به کشورهاي محاط به خشکي نيز توجهی شده است يا خير؟در تعريف حقوق درياها بيان شده است که حقوق درياها عبارت است از قواعد و مقرراتی که بر روابط ميان دولتهاي ساحلی و دولتهاي محصور در خشکی و يا سازمانهاي بين المللی در رابطه با مناطقی از دريا که ميتواند تحت صلاحيت يک دولت ساحلي و يا در ماوراء صلاحيت دولتها باشد، حاکم است. بنا بر اين تعريف ميتوان در درياها حقوق و تکاليفی را نيز براي کشورهاي محصور در خشکی در نظر گرفت.

 • تعاریف
 • تعريف کشورهاي محصور در خشکي:موقعيت سرزمينی يک دولت را ميتوان از دو جهت مورد بررسي قرار داد. 1- از جهت موقعيت رياضي که تعيين کنندهي دوري يا نزديکی يک سرزمين به خط استوا و دو قطب است و 2- از جهت موقعيت نسبي که يکي از موارد تعيين کنندهي آن، دوري يا نزديکی به دريا است. يکی از پيچيده ترين مسائل در روابط بين الملل، دسترسی کشورهاي محصور در خشکی به دريا و منابع آن است. اين کشورها براي دسترسی به دريا بايد از سرزمين دولتهاي ديگر که سر راهشان قرار دارند، عبور کنند و اغلب مشاهده ميشود که اين عبور مستلزم پرداخت عوارض سنگينی است. در حقوق و جغرافيا کشورهاي محصور در خشکی، شامل دولتی ميشود که فاقد ساحل است و بنا بر اين بايد به يک يا بيش از يک کشور همسايه براي دسترسی به دريا وابسته باشد.

  طبق کنوانسيون 1982 حقوق درياها نيز دولت محصور در خشکي به معناي دولتيست که فاقد ساحل است.چنين پيداست که نکتهي اصلي مشترک ميان دولتهاي محصور در خشکي، دوري آنها از دريا است. با اين وجود، حتي در اين مورد نيز نبايد چنين فرض شود که هيچ تفاوت مهمی ميان کشورهاي محصور در خشکی وجود ندارد زيرا ميزان دوري از دريا يکسان نيست و به همين دليل ممکن است گفته شود که بعضی از دولتهاي محصور در خشکي از نظر جغرافيايي مشکل کمتري دارند زيرا درجهي دوريشان از دريا نسبت به ديگر دولتهاي محصور در خشکی کمتر است.

  تعريف دولت ترانزيت:دولتهاي محصور در خشکي براي دسترسی به دريا، نياز به عبور از دولتهاي ديگر دارند که به اين دولتها که محل عبور کشورهاي محصور در خشکي جهت دسترسی به دريا هستند، دولتهاي ترانزيت ميگويند.کنوانسيون 1982 حقوق درياها در تعريفی که از دولت ترانزيت ارائه ميکند، بيان ميدارد که دولت ترانزيت دولتيست که داراي ساحل يا فاقد ساحل است، که ميان يک دولت محصور در خشکي و دريا واقع شده است و عبور ترانزيت از طريق سرزمين آن دولت صورت ميگيرد. براي مثال: نپال يک کشور محصور در خشکی است و کشورهاي هند و بنگلادش براي نپال دولتهاي ترانزيت هستند، براي کشور مالي، سنگال دولت ترانزيت است، براي بوليوي، ديگر دولتهاي آمريکاي جنوبی مانند آرژانتين دولت ترانزيت ميباشد. دولتهاي محصور در خشکي براي دسترسی به دريا خواهان استفاده از امکانات و تسهيلات دولتهاي ترانزيت هستند.مورد ديگري از دولتهاي ترانزيت که در بيانيه اي که در دهمين اجلاس سازمان همکاريهاي اقتصادي اکو به آن اشاره شده است، کشور ايران است. اعضاي حاضر در اجلاس در بيانيهي صادره، اهميت ويژهي همکاری در زمينهي حمل و نقل دريايي را براي کشورهاي محصور در خشکي مورد تأکيد قرار دادند و در اين خصوص از کشور ايران بخاطر در نظر گرفتن تخفيفات و تسهيلات براي کشورهاي محصور در خشکی در بنادر جنوبي، تقدير و تشکر به عمل آوردند.

  تحقیقهای مشابه
  وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها
  64 صفحه - 30000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی در حقوق بین الملل دریاها
  32 صفحه - 15000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
  37 صفحه - 18000 تومان
  لجستیک در کشورهای توسعه یافته و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه
  17 صفحه - 7500 تومان
  بررسی و مطالعه وضعیت جغرافیایی طبیعی دهستان زیباکنار
  31 صفحه - 12000 تومان
  بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ در بازار های بین المللی
  19 صفحه - 7500 تومان
  بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ در بازار های بین المللی
  19 صفحه - 6000 تومان
  قراردادهای بین المللی تحت نظام « تعارض قوانین» کشورهای انگلستان و ژاپن
  29 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
  40 صفحه - 120000 تومان
  حقوق بین الملل عمومی - حقوق محکومین و متهمین
  12 صفحه - 6000 تومان
  روابط بین الملل دو کشور ایران و روسیه
  19 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات مطرح شده در حسابداری بین الملل 9
  5 صفحه - 15000 تومان
  روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
  16 صفحه - 7500 تومان
  سازمان بین الملل کار.docx
  20 صفحه - 10500 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع حقوق رسانه ها
  22 صفحه - 12000 تومان
  تفاوت حقوق بین الملل اقتصادی
  8 صفحه - 3000 تومان
  مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
  25 صفحه - 12000 تومان
  نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
  55 صفحه - 24000 تومان
  قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
  20 صفحه - 7500 تومان
  اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
  20 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007