موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمان

عنوان سفارش :
بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمان
تعداد صفحه :
27
قیمت :
7500 تومان
بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمان
 • مقدمه
 • در دنیای پر رقابت کنونی ،سازمان ها پیوسته در جستجوی شیوه های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنان شان هستند.با وجود افزایش استفاده از تکنولوژی اطلاعات ،باز هم در عملکرد کارآیی سازمان شکاف وجود دارد اکنون قویاً این اعتماد وجود دارد که عملکرد کارآیی سازمان تا حدود زیادی به تلاش کارکنان که فراتر از الزامات تعریف شده ،نقش می باشد بستگی دارد(صنوبری ،1387:2).سازمانها بدون تمایل افراد به همکاری قادر به توسعه اثربخشی خود نیستند تفاوت بین همکاری خودجوش و اجباری از اهمیت فراوان برخوردار است.در حالت اجباری فرد وظایف خود را در راستای مقررات و قوانین و استانداردهای تعیین شده سازمان و صرفا در حد رعایت الزامات انجام میدهد،در حالی که در همکاری خود جوش وآگاهانه افراد کوششها ،انرژی و بصیرت خود را برای شکوفایی توانایی های خود بنفع سازمان بکار می گیرند(زارعی متین و همکاران 1385:34) رفتار شهروند سازمانی برای هر سازمانی مطلوب است،چرا که با متغیرهای سازمانی مهمی همچون رضایت شغلی،نگهداری سیستم و بهره وری سازمانی ارتباط دارد نتایج مطالعات نشان میدهد مدیران میتوانند رفتار شهروندی سازمانی را با ایجاد یا بهبود محیط کاری مثبت پرورش دهند بجای آنکه متوسل به زور و اجبار شوند به فرایندهای انتخاب یا استخدام یا جامعه پذیری اتکا نمایند تا این رفتار ها را ایجاد نمایند(مقیمی 1384:2)به دلیل تاثیر مثبت و مستقیم رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات ارائه شده و به تبع ان بر سودآوری سازمان توجه به این گونه رفتارها می تواند یکی از راههای افزایش اثر بخشی باشد سازمانهای امروزی به افرادی نیازمندند که تمایل دارند با هنجارهای موجود هماوردی نمایند و برای آنها قابل قبول نباشند که فعالیت ها به روشی همیشگی انجام شوند و همچنین افرادی باشند که مسئولیت اقداماتشان را بپذیرند.اگر سازمانها (به خصوص سازمانهای دولتی خواهان این هستند تا در بازارهایی که امکان موفقیت وجود دارد حضور داشته باشند و واحدها و همچنین بوروکرات ها را به کارآفرینان مبدل سازند توسعه کارآفرینی درون سازمانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است (مقیمی 1385:2).

 • بیان مسئله
 • در نظام كنوني ارتقاي عملكرد فردي و سازماني از اهداف عمدة هر سازمان فعالي محسوب مي شود. اگر منابع انساني را يكي از مهمترين اركان ارتقاي عملكرد سازمان بدانيم، واضح است كه بررسي متغيرهاي اثرگذار بر عملكرد آنان تا چه اندازه راهنماي مديران در بهبود عملكرد سازمان خواهد بود پژوهشگران سازماني به اين نتيجه رسيدهاند كه برخي كاركنان با انجام مسئوليتهاي فراتر از وظايف تعيين شده در شغلشان به كارايي سازمان خود كمك مي كنند، به اين معني كه آنها همكاريهاي اضافي انجام مي دهند كه نه لازم است و نه پيشبيني مي شود سازمانها بدون تمايل داوطلبانة افراد به همكاري، قادر به توسعة اثربخشي خود نيستند. در همكاري داوطلبانه، افراد تلاش و انرژي خود را براي شكوفايي تواناييهاي خود به نفع سازمان به كار مي گيرند. در اين حالت به طور معمول افراد از منافع شخصي خود مي گذرند و مسئوليت پذيري در راستاي منافع ديگران را اولويت قرار مي دهند .(زارعي متين 10-11: 1385).با توجه به تاثیر عمیق سبک رهبری و رفتار شهروندی سازمانی در توسعه سازمانها تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین این دو می پردازد تا با بررسی رابطه رفتاری این دو فرایند زمینه را برای استفاده در توسعه سازمان فراهم آورد. در این تحقیق محقق به دنبال پاسخ به این سوال است که"آیا رابطه ای بین رفتار شهروندی سازمانی و سبک رهبری وجود دارد یا نه"؟

  کتز(1964) بر اهمیت یک دسته از رفتارهای اختیاری و خود جوش اشاره نموده است که فراتر از الزامات و نیازهای آشکار نقش هستند اسمیت(1983) چنین رفتارهایی را بعنوان رفتاری فردی که اختیاری می باشند و مستقیماً یا بطور آشکار بوسیله سیستم پاداش رسمی سازمان شناخته نشده است ولی در مجموع اثر بخشی را ارتقا میدهد،تعریف نمود تقریبا از همان موقع بود که پی بردند علاوه بر عملکرد درون نقشی ،عملکرد فرانقشی افراد در سازمان نیز میتواند در بهبود عملکرد و اثر بخشی سازمان موثر باشد و در همین راستا محققان بین عملکرد درون نقشی و فرانقشی تمایز قائل شدند(تز و همکاران2004:241) پی بردن به عوامل موثر و مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی دارای اهمیت زیادی است زیرا با دانستن رابطه این عوامل با رفتار شهروندی سازمانی میتوان با تغییر و دستکاری آنها در جهت بهبود رفتار شهروندی سازمانی و همچنین رشد و بهره وری سازمان گام برداشت .همانطور که تولد و مرگ سازمانها به بینش ،بصیرت و توانایی های موسسین بستگی دارد رشد و بقای آنها به عواملی نظیر توانایی خلاقیت و نوآوری منابع انسانی آنها وابسته است این سازمانها باید شرایطی را فراهم کنند تا همه کارکنان از چنین روحیه کارآفرینانه ای بهره مند شده و بتوانند به راحتی و به طور فردی یا گروهی فعالیت های کار آفرینانه خود را به اجرا درآورند.سازمانهای کارآمد و موفق سازمانهایی هستند که کارآفرینی را بعنوان جزء تفکیک ناپذیری از ویژگیها و خصایص خود دانسته و جهت تقویت روحیه کارآفرینی سازمانی،از هیچ کوششی فروگذار نباشد.در جهان امروز تفکر نوآوری ،کارافرینی و استفاده از آن در سازمانها امری اجتناب ناپذیر است(تقی زاده1386:2)
  کارآفرینی سازمانی به معنای توسعه شایستگی و فرصت ها در درون سازمان از طریق ترکیبات مختلف منابع جدید است.نجان تامپسون» معتقد است رفتار کارآفرینانه نیازی فراگیر و ضروری برای تمام سازمانهای دولتی به منظور بهبود در کارایی این سازمان ها از طریق کمک به رفع موانع سازمانی صورت گرفته است و در برخی کشورهای دیگر شیوه های مختلف خصوصی سازی دنبال می شود .و فرض اساسی این است که سازمانها در سراسر جهان برای ادامه حیات خود، باید رفتارهای کارآفرینانه را گسترش دهند.(مقیمی،1385:5-6) رهبری موثر یکی از موضوعات اساسی موفقیت سازمان است.پیتر دراکر اشاره میکند رهبرات منبع اصلی کسب و کار موفق به شمار می روند رهبری به خاطر این که پیامدهای مطلوبی را در سطوح فردی و گروهی و سازمانی در بر دارد حائز اهمیت بسیار است و نیاز به رهبری مدیران به طور قابل ملاحظه ای توسعه یافته که این بخاطر افزایش پیچیدگی در عصر حاضر است که باعث می شود موفقیت یا شکست هر سازمان به میزان زیادی به کیفیت رهبری وابسته شود( شیخی نژاد1378).

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • در سالهای اخیر بسیاری از نویسندگان و پیشگامان ،تغییراتی در سازمان و خدمات مدیریت دولتی را مورد توجه قرار داده اند و چارچوب مفهومی و اصول جدیدی را تحت عنوان «دولت کارآفرین» یا« مدیریت کارآفرینانه در بخش دولتی» بعنوان محورهای مدیریت نوین مطرح میکنند که میتواند سازمان های دولتی را در مواجهه با چالش های فرارو ، اثر بخش تر و پاسخگوتر سازد.(مقیمی 1383:3) کارآفرینی سازمانی به سرعت در حال تبدیل شدن به یک سلاح انتخابی برای بسیاری از سازمانها بویژه سازمانهای بزرگ است.کارآفرینی سازمانی تلاشی است برای ایجاد ذهنیت و مهارتهای کارآفرینانه و البته وارد ساختن این ویژگی ها و ذهنیت ها به درون فرهنگ و فعالیتهای سازمان(استونر و همکاران 1995:17) یکی از مولفه های رفتاری کارآفرینی سازمانی سبک رهبری است.نتایج تحقیقات پژوهشگران نشان میدهد رهبری مهمترین موضوع در حیطه رفتار سازمانی و روابط انسانی است. نیاز به شناخت و توجه به اهمیت فرایند رهبری در عملکرد سازمانها دارد بیشتر محسوس شده است.رهبر نقش حیاتی در پویایی سازمان دارد اجازه قابلیت انعطاف و پاسخگویی به تغییرات محیطی را فراهم آورده و راهی برای هناهنگی فعالیت های گروه های گوناگون در سازمان ایجاد نموده و ارضای نیازهای فردی و عضویت سازمانی را تسهیل میکند.(شیخی نژاد1389)

 • سئوالات تحقیق
 • رفتار شهروندی سازمانی چیست و ابعاد آن کدامند؟

  عوامل و متغیرهای سبک رهبری کدامند؟

  چه

  رابطه ای بین رفتار شهروندی سازمانی و سبک رهبری وجود دارد؟

 • با توجه به نوع رابطه بین سبک رهبری کارآفرینانه و رفتار شهروندی سازمانی چه راه کارهایی میتوان برای توسعه کارآفرینانه و رفتار شهروندی سازمانی چه راه کارهایی میتوان برای توسعه کارآفرینی سازمانی بیان نمود؟
 • فرضیات تحقیق
  1. فرضیه اصلی

  بین سبک رهبری و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

 • فرضیات فرعی
 • بین سبک رهبری کارآفرینانه و شکل گیری کارافرینانه سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
  بین رفتار شهروندی سازمانی و سبک رهبری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

 • روش تحقیق
  1. روش کتابخانه ای و اسنادی بوده است.
 • روش گردآوری اطلاعات تحقیق
  1. از کتابها و مقالات و پایان نامه های مرتبط با موضوع و اسناد و مطالب مرتبط با موضوع استفاده شده است.
 • موانع و محدودیت تحقیق
  1. با توجه به مضمون موضوع از لحاظ جدید بودن آن و همچنین نبودن منابع کافی در این زمینه ، و همچنین محدودیتهای زمانی .
 • مروری بر ادبیات تحقیق
 • مرور پیشینه و ادبیات زمینه را فراهم می سازد تا محقق با شناسایی مولفه های علمی مساله و الهام گیری از مطالعات مشابه ضمن طراحی ابزار مناسب تحقیق ،از این میانی علمی برای ارائه راهکارها و پیشنهادها استفاده لازم به عمل آورد. بر این اساس در این مقاله سعی در آن است تا ضمن مروری اجمالی بر مفاهیم مورد بررسی (رهبری،سبک رهبری و رفتار شهروندی سازمانی) مطالعاتی که به ارزیابی ارتباط دو مولفه و یا مولفه های مشابه پرداخته اند بیان گردد.

  رفتار شهروندی سازمانی

  باتمن و اورگان 1983 برای اولین بار از اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی استفاده کردند و آن را رفتارهایی سودمند میدانند که در شرح شغل کارمندان قید نشده اما کارکنان برای کمک به دیگران در انجام وظایف خود به نحوی مشهود از خود بروز میدهند ارگان و همکارانش طرح رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان بخشی از پژوهشهای جاری معرفی کرده اند که در صددند روابط معتدلی را به نگرش های کارکنان و عملکرد کاری ایجاد نمایند(برایفیلد و کروکت1995:396-424)باتمن و همکارانش بیان نموده اند در دهه اخیر رفتار شهروندی سازمانی بعنوان ساختار اصلی رشته های روانشناسی و مدیریت می باشد و توجه زیادی را به خود جلب نموده است .تقریباً30شکل متفاوت از رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد این رفتارها ساختارهای اجتماعی سازمان را به اصطلاح روغن کاری مینمایند و انعطاف پذیری مورد نظر را برای فعالیت نمودن از طریق رویدادهای پیش بینی نشده فراهم می سازد و همچنین کارکنان یک سازمان را در سازگاری با شرایط بهت انگیز وابسته به یکدیگر کمک مینماید(فوت و تانگ 2008،934)

  تحقیقهای مشابه
  کار آماری بررسی بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی
  12 صفحه - 105000 تومان
  بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمان -روش تحقیق
  25 صفحه - 12000 تومان
  بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمان
  27 صفحه - 7500 تومان
  کار آماری بررسی سبک رهبری - رهبری عملگرا و خودکارآمدی
  10 صفحه - 105000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
  52 صفحه - 36000 تومان
  رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
  64 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
  62 صفحه - 60000 تومان
  تبیین رفتار شهروندی سازمانی در پرتو رهبری معنوی مورد مطالعه آستان مقدس احمدی و محمدی شاه چراغ
  31 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمان و نتایج آن 11
  12 صفحه - 36000 تومان
  کار آماری بررسی سبک های مقابله با استرس و تاب آوری در دانشجویان
  21 صفحه - 105000 تومان
  پرسشنامه بررسی سبک های یادگیری (A.Akin Aksu, Bahattin Ozdemir) (آکین آکسو و بهاتین ازدمیر)
  2 صفحه - 1500 تومان
  ارزیابی فاصله قدرت و رهبری تحول آفرین بررسی سازمانهای چند ملیتی در تایوان-پاور
  20 صفحه - 18000 تومان
  پروژه بررسی عوامل فردی و خانوادگی موثر در بروز رفتار نابهنجار در بین دانشجوبان
  159 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
  95 صفحه - 45000 تومان
  معرفی و بررسی تطبیقی سازمان های ایرانی در گیر در امور کودک و نوجوان در ایران
  19 صفحه - 9000 تومان
  مطالعه و بررسی سازمان گردشگری به همراه چارت
  40 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
  88 صفحه - 48000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
  95 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مدیریت بررسی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان
  54 صفحه - 30000 تومان
  پرسشنامه اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید (دانگایاچ و دشموخ)(Dangayach and Deshmukh)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بررسی میزان خلاقیت در سازمان کارآفرین (Cormwall & Perlman) (کورنوال و پرلمن)
  3 صفحه - 1500 تومان
  بررسی رابطة هوش عاطفی به سبک رهبری بر اساس روش تحقیق
  27 صفحه - 21000 تومان
  پرسشنامه سبک رهبری همراه با شیوه نمره گذاری
  5 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه سبک رهبری سالزمن
  3 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه سنجش سبک رهبری تحولی آموزشی مدیران
  2 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه تعیین سبک رهبری (J.Wiliam Pfeiffer & John E.Jones,eds) (ویلیام پفیفر و جوهن)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سبک رهبری (Jeffery D.Houghton & Christopher P.Neck) (جفری. حوقتون و چریستوپر. نک)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سبک رهبری معلم (Husnayati Hssin et all) (حسنیاتی حسین و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - رهبری فعال (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
  1 صفحه - 1500 تومان
  بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سمینار
  56 صفحه - 24000 تومان
  پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (Livia Markoczy & Katherine Xin) (لیویا مارکوزی و کادرین)
  6 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (Liz Dickinson) (لیز دیکینسون)
  5 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (Liz Dickinson) (لیز دیکینسون)
  5 صفحه - 1500 تومان
  استانداردهای سازمانی در مدارس - شهروندی و رفتار خوب
  1 صفحه - 1500 تومان
  مدیریت رفتار سازمان
  18 صفحه - 7500 تومان
  پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان (Leonidas A.Zampetakis, Vassillis Moustakis) (لونیداس و زمپتاکیس و واسیلیس موستاکیس)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه حس مشترک درباره رفتار در سازمان (Rodney Overton) (رودنی اورتون)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه رفتار منطقی درک شده سازمان (John W) (جوون)
  2 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007