موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

الکترونگاتیوی

عنوان سفارش :
الکترونگاتیوی
تعداد صفحه :
12
قیمت :
6000 تومان
 • فهرست مطالب
 • الکترونگاتیوی
 • مقیاس نسبی پاولینگ
 • افزایش الکترو نگاتیوی عناصر

  الکترونگاتیوی فلزات و نافلزات

  کاربردهای مقادیر الکترو نگاتیوی

  آیا الکترو نگاتیوی یک عنصر همیشه ثابت است؟

 • عوامل مؤثر بر الکترونگاتیوی
 • (1تاثیر هیبریداسیون اوربیتالها در مقدار الکترونگاتیوی اتم
 • متداول‌ترین مقیاس الکترونگاتیویته
 • تعاریف مختلف الکترونگاتیویته
 • الکترونگاتیویته پاولینگ
 • الکترونگاتیویته آلرد_روکر
 • الکترونگاتیویته مولیکن
 • تغییرات الکترونگاتیویته عناصر
 • مفهوم الکترونگاتیوی
 • توجیه پیوند یونی با خاصیت الکترونگاتیویته
 • کاربردهای الکترونگاتیویته
 • آیا الکترونگاتیوی یک عنصر همیشه ثابت است؟
 • متداول‌ترین مقیاس الکترونگاتیویته
 • تعاریف مختلف الکترونگاتیویته
 • الکترونگاتیویته پاولینگ
 • الکترونگاتیویته آلرد_روکر
 • الکترونگاتیویته مولیکن
 • تغییرات الکترونگاتیویته عناصر
 • مفهوم الکترونگاتیوی
 • توجیه پیوند یونی با خاصیت الکترونگاتیویته
 • کاربردهای الکترونگاتیویته
 • آیا الکترونگاتیوی یک عنصر همیشه ثابت است؟
 • منابع

 • الکترونگاتیوی
 • الکترونگاتیوی یا الکترونگاتیویته یک اتم میزان تمایل نسبی آن اتم برای کشیدن الکترونهای یک پیوند کووالانسی به سمت هسته خود است. اتم وقتی در لایه ظرفیت خود الکترون کمتری داشته باشد تمایلش به گرفتن و یا دادن الکترون بیشتر می‌شود. هرچه عنصری تمایل بیشتری به گرفتن الکترون داشته باشد الکترونگاتیوتر است.

  اگرچه الکترونگاتیویته قطبیت پیوندهای شیمیایی بین اتم های یک مولکول را تعیین می کند اما عامل تعیین کننده قطبیت کلی مولکول نیست چون مولکول می تواند دارای مرکز تقارن باشد. در این حالت قطبیت پیوندها نسبت به هم به گونه ای خنثی می شود که قطبیت کلی مولکول را صفر در نظر می گیرند. بنابراین در مولکول هایی که فاقد مرکز تقارن مولکولی هستند می توان قطبیت کلی مولکول را با تعیین جهت بردار ممان دو قطبی در آنها نتیجه گرفت.

  الکترونگاتیوی بایک مقیاس نسبی سنجیده می شود. دراین مقیاس برای اجتناب از درج اعداد منفی،به اتم فلوئور به عنوان الکترونگاتیوترین عنصر،الکترونگاتیوی ۴ نسبت داده شده است و مقادیر الکترونگاتیوی برای عنصرهای دیگر نسبت به این مقدار محاسبه می شود. در این محاسبات،گازهای نجیب را در نظر نمی گیرند، زیرا این عناصربه تعداد کافی ترکیب های شیمیایی تشکیل نمی دهند. به طور کلی مقادیر الکترونگانیوی در یک گروه از عناصراز بالا به پایین کاهش و در یک دوره از جدول تناوبیاز چپ به راست افزایش می یابد. بنابراین کم ترین مقدار الکترونگاتیوی را می توان سزیم در پایین و سمت چپ جدول و بیش ترین مقدار الکترونگاتیوی (با چشم پوشی از گازهای نجیب) را به اتم فلوئور در بالا و سمت راست جدول نسبت داد.

 • مقیاس نسبی پاولینگ
 • مقیاس نسبی الکترونگاتیوی پاولینگ ، متداول ترین مقیاس و مبتنی بر مقادیر تجربی انرژی‌های پیوندی است. مقدار انرژی اضافی که از جاذبه متقابل بارهای جزئیб+ و б- اضافه بر انرژی پیوند کووالانسی آزاد می‌شود، به قدر مطلق б و به تفاوت الکترونگاتیوی دو عنصر پیوند شده بستگی دارد. در محاسبات الکترونگاتیوی تنها تفاوت الکترونگاتیوی عناصر تعیین می‌شود. برای بنا کردن یک مقیاس ، به اتم F (الکترونگاتیوترین عنصر) به طور دلخواه عدد 4 نسبت داده شده است.

 • افزایش الکترو نگاتیوی عناصر
 • الکترونگاتیوی عناصر با افزایش تعداد الکترون‌های والانس و همچنین کاهش اندازه اتم افزایش می‌یابد و در هر دوره از جدول تناوبی از چپ به راست و در هر گروه از پایین به بالا افزایش می‌یابد.

  تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007