موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

سازمانهای حل اختلاف کارگری در کشورهای انگلستان و فرانسه

عنوان سفارش :
سازمانهای حل اختلاف کارگری در کشورهای انگلستان و فرانسه
تعداد صفحه :
38
قیمت :
9000 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • حل اختلاف کارگری در انگلستان

 • انواع اختلافات ناشي از كار
 • حل اختلاف در حقوق و حل اختلاف در منافع

 • مراجع صالح جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از روابط صنعتي
 • خراج کارگر و راهکارهای مقابله با آن
 • فسخ ناموجّه قرارداد کار از سوی کارفرما

 • قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب
 • مداخله قانونگذار در روابط كار و افول قرارداد كار بعنوان منبع اساسی این روابط
 • الف- مداخله قانونگذاران در روابط كار و تصویب مقررات كار .
 • ب - جنبه جمعی روابط كار
 • ج - رابطه كار بر اساس غیر قراردادی
 • رابطه كار جانشین قرارداد كار :نظریه كارگاه
 • الف – نظریه كارگاه : رابطه كار در چهارچوب كارگاه
 • منابع و مآخذ
 • مقدمه
 • به¬طورکلی سازمان و اتحاديه¬ي كارگري، سازماني است، داوطلبانه و مستقل، متشكل از كارگران يك حرفه يا يك صنعت، صرف¬نظر از تفاوت¬هاي عقيدتي، سياسي، مذهبي، جنسي و نژادي كه به¬منظور تامين و حمايت از منافع گروهي و اعتلاي موقعيت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آنان ايجاد مي¬شود. سازمان¬هاي كارگري در كشورهاي مختلف عناوين گوناگون دارند؛ مثلا در انگلستان عناوين اين سازمان¬ها عبارتند از: اتحاديه، فدراسيون، كنفدراسيون؛ در فرانسه، سنديكا، فدراسيون و كنفدراسيون؛ و در ايران انجمن صنفي، كانون و كانون عالي. پاره¬اي از مورخان، انجمن يا اتحاديه¬هاي قرون وسطايي صنعت¬گران و اربابان حرف را به منزله¬ي پايه-هاي اوليه و منشاء سازمان¬هاي كارگري بعدي تلقي نموده¬اند، لكن اعضاء اتحاديه¬هاي صنفي قرون وسطي به -هيچ ¬وجه افرادي نبوده¬اند كه شخصا و پنهاني در حرفه¬ي مربوطه كار نمايند، بلكه اغلب كارفرماياني بودند كه به كارگران نسبتا معدود خود (بين 2 الي 12نفر) مزد مي¬پرداختند و حتي اجتماعات مربوط به كارگران ماهر قرون وسطايي را نمي¬توان به¬عنوان اسلاف بلاواسطه و مستقيم اتحاديه¬هاي كارگري پذيرفت. مسلّم است كه اجتماعات مربوط به کارگران از نيازمندي به حمايت متقابل سرچشمه گرفته و توسعه¬يافته است. در واقع همبستگي¬ها و فعاليت سازمان¬هاي كارگري، عملا از زماني آغاز شده است كه ضمن احساس «اشتراك منافع» و «سرنوشت مشترك»، تبايني دائمي بين ارباب و خدمت¬گزار (و به عبارتي كارگر و كارفرما) رو به فزوني گذاشت. مخصوصا از زماني كه دست صنعت¬گران از تملك اغلب وسائل و ابزار مورد لزوم حرفه كوتاه و تهي ماند، اين تباين و اختلاف آشكارتر گرديد. البته اين امر جنبه¬ي حصري نداشته و در واقع يكي از نتايج پيشرفت انقلاب صنعتي بود كه طي آن نيروي بخار، ماشين آلات جديد و سيستم كارخانه به¬وجود آمد. بنابراین توسعه-ي سازمان¬هاي كارگري نتيجه¬اي است از توسعه¬ي بازار، تجارت و نيز رشد و توسعه¬ي صنعت، كه توليد انبوه و سازمان وسيع، استخدام تعداد زيادي از افراد و بسط ارتباطات متعدد كاري را به دنبال داشته است. نتيجه¬ي مستقيم اين رشد و توسعه، از يك طرف، قوي¬تر شدن طبقه¬ي سرمايه¬دار و ناتوان¬گرديدن فرد كارگر در مقام مذاكره با كارفرما و از طرف ديگر، رشد آگاهي طبقه¬ي كارگر بوده است، طبقه¬اي كه با توجه به گستردگي و مهارت و تخصص اعضاي خود مي¬تواند با تشكل و همبستگي، قدرت زيادي به دست آورد و از منافع خويش در مقابل سرمايه¬دار دفاع كند. از نظر سیاسی نيز، انقلاب کبیر فرانسه(1789) تاثیر فراوانی در سرنوشت کارگران برجای گذاشت، به این ترتیب که در نتیجه¬ي از بین رفتن فئودالیته در این کشور و گسترش افکار آزادی¬خواهی، کارگران بیدارتر و هشیارتر گردیدند. با بروز انقلاب صنعتي در اواخر قرن هجدهم، گروه¬هاي گارگري خودبه¬خود مشخص گرديد و مقارن با اين زمان مي¬توان سوابقي از اتحاديه¬هاي كارگري آن روزگار يا «باشگاه-هاي حرفه¬اي» بين گارگران ماهر از قبيل حروف¬چين¬ها، كلاهدوزها به¬وجود آمد، كه معمولا براي نيل به اهداف و مقاصد محدودي تشكيل مي¬گرديد و غالبا محلي و موقتي بوده و به خاطر قدرت و نفوذ كارفرمايان و خصومت دولت در تحقق آرمان¬هاي خود توفيقي نيافتند. بدون شك طي قرن هجدهم، مهمترين سازمان و تشكيلات طبقه¬ي كارگر، همان باشگاه¬هاي حرفه¬اي بوده كه ضمن ادغام در يكديگر، اتحاديه¬هاي كارگري را پديد آوردند. برای مثال سازمان¬های کارگری متشکل انگلستان در یک شبکه¬ي پیچیده و سردرگم وسیعی از نظامات و همبستگی¬های طبقه¬ي کارگر با مختصات ویژه¬ای به فعالیت خود ادامه می¬دهند و با به دست آوردن اعضایی با بیش از 10میلیون نقش قاطع و انکارناپذیری را نه تنها در حیات ملی انگلستان بلکه در جزایر بریتانیا به عهده داشته و حتی نفوذ آنها از داخل مرزهای این جزایر گذشته و در پی¬ریزی سازمان¬های کارگری بین¬المللی به کار افتاده است. اتحادیه¬های کارگری نقش غیرقابل انکاری در پی¬ریزی بسیاری از اتحادیه¬های کارگری داشته¬اند. بسیاری از احزاب سوسیالیست مستقیما به¬وسیله¬ي سندیکاها ایجاد شده¬اند. حزب کارگر انگلیس نوع مبین تاثیر سندیکاهاست. این حزب به موجب تصمیم کنگره¬ي کارگران در 1899م پدید آمد و به¬عنوان یک تشکیلات انتخاباتی و پارلمانی اعلام گردید. حقوق کار انگلستان اگرچه در جهاتی زیر تأثیر حقوق کامن لاو، با واقعیّت های روز فاصله گرفته، امّا قوانینی که از تاریخ 1963 در جهت حمایت شغلی کارگران به تصویب رسیده، بسیاری از خلاءهای موجود قانونی را پر و توان جوابگوئی به نیازهای روز را افزایش و نتیجتا توصیه های سازمان بین المللی کار را رعایت کرده است.به غیر از موارد«ناممکن شدن انجام کار»و همچنین«تفاسخ»که خارج از شمول حمایتی قرار گرفته، سایر موارد انحلال قرارداد کار چه فسخ از ناحیه کارگر و چه فسخ از ناحیه کارفرما که منتهی به اخراج کارگر شود مشمول حمایت قانونی قرار می گیرند.در حقوق انگلستان قراردادهای کار به صورت دائمی بوده و قراردادهای موقّت کاربردی محدود دارند و صرفا در مواقع عدم امکان حضور کارگر دائمی به طور موقّت به لحاظ بیماری یا مرخّصی او قابل انعقاد می باشد و از اینرو در انقضای مدّت و یا در مراجعت کارگر دائم به کار خود، کار کارگر موقّتی خاتمه خواهد یافت و اخراجهای ناشی از پایان دادن به کار این قبیل کارگران مشمول حمایت های مربوط به اخراج ناموجّه نخواهد بود.دامنه حمایت شغلی کارگران در بریتانیا به حدّی گسترده است که در فسخ قرارداد کار توسّط کارگر نیز اجبار او از طرف کارفرما به فسخ و کناره گیری از کار مفروض بوده و آثار اخراج از ناحیه کارفرما به آن مترتّب می باشد.با توجّه به اینکه خاستگاه اولیه مقرّرات حمایتی کار و همچنین محل آغازین انقلاب صنعتی کشور بریتانیا می باشد، مقرّرات این کشور، خواه منشاء عرفی داشته باشند یا منشاء قانونی، نمومه موفّقی در حمایت از کارگران و تأمین امنّیّت شغلی آنها بوده و معیار مناسبی را تشکیل می دهد.صرفنظر از برخی وجوه مشترک میان مقرّرات مزبور با مقرّرات مشابه در کشورمان، در بسیاری موارد نیز فاصله های زیادی محسوس می باشد که ایجاد تغییرات در آنها و تطبیق با موازین بین المللی از لوازم و وجوبات ایجاد امنّیّت شغلی و کار پایدار است.

  تحقیقهای مشابه
  سازمانهای حل اختلاف کارگری در کشورهای انگلستان و فرانسه
  38 صفحه - 9000 تومان
  نظارت سازمانهای اداری در کشور انگلیس و فرانسه - تطبیقی
  28 صفحه - 13500 تومان
  نقش هیات حل اختلاف در احقاق کارگران در قوانین کار ایران
  21 صفحه - 18000 تومان
  نقش هیات حل اختلاف در احقاق کارگران در قوانین کار ایران
  21 صفحه - 10500 تومان
  اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
  54 صفحه - 18000 تومان
  قراردادهای بین المللی تحت نظام « تعارض قوانین» کشورهای انگلستان و ژاپن
  29 صفحه - 9000 تومان
  مقــایســه حقــوق اساســی ۵ کشــور آلمان ، فرانسه ، انگلستان ، ایالات متحده آمریکا و ایران
  16 صفحه - 9000 تومان
  مقایسه صلاحیت های شورای دولتی فرانسه ومجلس اعیان انگلستان در حوزه حقوق اداری روش تحقیق
  55 صفحه - 24000 تومان
  اختیارات حکومت محلی انگلستان و فرانسه روش تحقیق
  23 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007