موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

تهديدشناسي اموزش در دانشگاهها روش تحقیق

عنوان سفارش :
تهديدشناسي اموزش در دانشگاهها روش تحقیق
تعداد صفحه :
19
قیمت :
7500 تومان
 • فهرست
 • چکیده
 • ـمقدمه
 • ـ بیان مسئله
 • ـ اهمیت و ضرورت تحقیق
 • ـ سئوالات تحقیق
 • ـ روش تحقیق و ابزارهاي گردآوري اطلاعات
 • ـ تجزیه موضوع
 • ـ اهداف تحقیق
 • ـ برنامه ریزي آموزشی و آموزش عالی در ایران

  ـ کیفیت آموزش چیست ؟

  ـ چرا کارکرد آموزش در دانشگاه ، در مقایسه با پژوهش ، بیشتر مورد بی¬توجهی قرار می¬گیرد ؟

  ـ عوامل مؤثر در تهدید آموزشی و نتایج ارزش¬یابی دانشجو از استاد

  ـ آموزش و بازآموزي

  ـ ایجاد توازن میان آموزش و پژوهش

 • نتیجه گیری
 • مقدمه
 • پرداختن به مقوله ي آموزش بسيار پيچيده فني ونياز به كار گروه هاي كارشناسي مجرب و متخصص دارد .اما آنچه كه مرا وا داشت تا در اين باره به طرح موضوع بپردازم.اشكالاتي بود كه در زمان تدريس و برنامه ريزي آموزشي در دانشگاهها متوجه آن شده بودم.دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، مانند هر نظام اجتماعی دیگر با تهدید هایی مواجه می باشد. سازمان علمی فرهنگی ملل متحد (یونسکو) سه کار کرد اصلی دانشگاه ها را (تولید دانش یا پژوهش)،( انتقال دانش یا آموزش) و (اشاعه و نشر دانش یا ارائه خدمات ) می داند . هر یک از این کارکردها از اهمیت خاصی برخوردار است و بی توجهی به هر یک از آنها ممکن است ، زیان های جبران ناپذیری برای جامعه ما به دنبال داشته باشد. عدم تاکید به آموزش، می تواند به تربیت نیروی انسانی ناکار آمد و ناتوان از کاربرد آموخته های خود در دنیای کار و تولید و صحنه ای اجتماع بیانجامد. آموزش عالی کشور در طول دو دهه گذشته با چالش ها و تهدید های بسیاری مواجه بوده است که می توان به ناتوانی در تولید دانش نظری و مصرف دانش های بنیادی تولید شده در سایر کشورهای جهان، کاربردی نبودن آموزش های دانشگاههی ، فقدان رابطه ی مناسب بین دانشگاه ها و سایر بخش ها، بی توجهی به کارکردهای پژوهش و ارائه ی خدمات در دانشگاهها،...می توان اشاره کرد.

 • ـ بیان مسئله
 • تأكيد بر داشتن كاركنان ماهر رمز موفقيت بسياري از سازمانهاست . دانشگاهها هم از این قاعده مجزا نیستنداما اين نكته قابل تأمل است كه صرفاً آموزش و اجراي دورههاي آموزشي نميتواند به سازمان در راه رسيدن به اهداف خويش كمك كند. آموزشها بايد با توجه به اصول و روشهاي علمي بنا گذاشته شوند تا نتيجه بدست آمده نيازهاي موجود را برطرف سازد. بدین منظور باید ضعف ها و آسیب های وارد بر بخش آموزش در دانشگاهها مورد بررسی قرار گیرد در زمینه تهدید شناسی در بخش آموزش دانشگاهها در ایران كمتر از هر زمينه ديگري تحقيقات جامع انجام شده است. يكي از دلايل كم توجهي به اين امر اين است كه ارزشيابي از برنامه هاي آموزشي مورد توجه دقيق و صحيح قرار نگرفته است. عدم انجام ارزشيابي ناكافي و نادرست با فلسفه اصلاح مداوم و بهبود برنامه آموزشي در تناقض است؛ زيرا تنها از طريق ارزشيابي آموزشي مي توان نقاط ضعف و معايب را شناسايي كرد و در راستاي بهبود آنها در دانشگاه قدم برداشت.

 • ـ اهمیت و ضرورت تحقیق
 • توسعه منابع انسانی، پایه ي اصلی و اساسی توسعه ي کشور است . سرمایه ي انسانی پشتوانه مهم توسعه در ابعاد اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است و بخش آموزش در دانشگاهها در این راستا، نقش و جایگاه محوري در نظام توسعه ي ملی دارد. در واقع راهبرد توسعه ي ملی به تعر یف مجددي از مأموریت بخش آموزش عالی و اهداف و کارکردهاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی نیاز دارد و این مهم بدون تحلیل بخش آموزش عالی امکانپذیر نیست.بنا به رویکرد سیستمی، نظام توسعه ي اقتصادي و اجتماعی فرهنگی و سیاسی در کشور به نوبه ي خود از خرده نظامهایی تشکیل یافته است که یکی از تعیین کننده ترین آنها، خرده نظام آموزش عالی است به حدي که بروندادها،محصولات و نتایج خرده سیستم آموزش عالی، در واقع دروندادي براي سایر خرده سیستمهاي توسعه است . براي اینکهبخش آموزش عالی بتواند نقش بنیادین خود را در اقتصاد د انش براي کمک به نظام توسعه ي اقتصادي، اجتماعی،فرهنگی و سیاسی ایفاد بکند نیازمند بازتعریف مقاصد، جهتگیري ها ، راهبردها، خط مشی ها و اهداف و کارکردهاي

  خود است تا بتواند سازگاري فعال تري با محیط متحول جهانی وداخلی و تغییرات ساختاري و رقابتهاي فزاینده داشته باشند.

 • ـ اهداف تحقیق
 • وقتي از تهدید شناسی دانشگاه سخن به ميان مي آوريم، دانشگاه را به بدن انسان تشبيه مي شود. اين يك استعاره است و در توضيح آن گفته مي شود همان طوريكه امكان دارد اجزاي مختلف بدن انسان دچار بيماري و آسيب شود، بخش هاي مختلف دانشگاه نيز ممكن دچار آسيب شود که در این تحقیق بخش آموزش دانشگاه بیشتر مورد نظر است. آسيب شناسي دانشگاهی مفهومي است كه در سده نوزدهم از علوم زيستي گرفته شده و دانشي است براي بررسي و ريشه يابي بي نظمي هاي سازماني.همان گونه كه آسيبهاي مربوط به بدن انسان ممكن است منشأ وراثتي(دروني) و يا محيطي(بيروني)داشته باشد، آسيبهاي وارده بر دانشگاه نيز ممكن است در نتيجه عوامل دروني و يا بيروني ايجاد شود. دانشگاه های دولتي در مقايسه با دانشگاه های خصوصي بيشتر درگير آسيب هاي دروني هستند تا بيروني. هدف آسيب شناسي سازماني (دانشگاه) ايجاد چارچوبي است كه بتواند براي افزايش تلاش ها در جهت برقراري سلامت سازماني ایجاد انگیزه نماید.

 • ـ سئوالات تحقیق
 • 1.مهم¬ترین علل و عوامل مؤثر در بی¬توجهی به کیفیت آموزش در مقایسه با پژوهش چیست ؟

  2. در پژوهش¬های گذشته، استفاده از ارزیابی دانشجو از کیفیت تدریس مدرسین، چگونه ارزیابی شده است ؟

  3. مهم¬ترین عواملی که موجب کاهش میزان اعتمادپذیری ارزش¬یابی دانشجو از کیفیت تدریس شده است، کدام¬اند ؟

  4. برای ارزش¬یابی کیفیت تدریس، از چه رویکردها و منابع جمع¬آوری اطلاعات دیگری به غیر از این روش و یا در کنار این روش می¬توان استفاده کرد ؟

 • 6ـ روش تحقیق و ابزارهاي گردآوري اطلاعات:
 • دراین تحقیق در بخش نظري از مطالعه ي کتابخانه اي و برا ي تحلیل از روش مطالعه ي اسنادي و بررسی اسناد و مدارك استفاده شده است و بدین ترتیب با روش توصیفی – تحلیلی، روند

  عملکرد بخش آموزش دردانشگاهها مورد بررسی قرار گرفته است

 • ـ تجزیه موضوع
 • بررسی علل و عوامل بی¬توجهی به کیفیت کارکرد آموزش در مقایسه با کارکرد پژوهش در دانشگاه¬ها ، ارتباط آن با شیوه¬ی رایج ارزش¬یابی کیفیت تدریس، و انتقادات به عمل آمده از شیوه¬ی رایج ارزش¬یابی مبتنی بر دیدگاه¬های دانشجویان درباره کیفیت تدریس ، و عوامل متفاوتی که موجب کاستی و ناکارامدی این شیوه شد و به طور غیرمستقیم زمینه¬ی بی¬توجهی به کیفیت آموزش را فراهم ساخته¬اند، و سرانجام معرفی منابع و روش¬های دیگری برای ارزش¬یابی کیفیت تدریس، به منظور بهبود فرایند ارزیابی کیفیت تدریس در دانشگاه¬ها، هدفهای اصلی این مقاله را تشکیل می¬دهند.

  تحقیقهای مشابه
  تهديدشناسي اموزش در دانشگاهها روش تحقیق
  19 صفحه - 7500 تومان
  پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
  63 صفحه - 24000 تومان
  بررسی تاثیر آموزش راه های مقابله با پرخاشگری بر آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در مرکز روانپزشکی بر اساس روش تحقیق
  13 صفحه - 6000 تومان
  بررسی وضعیت آموزش زیست شناسی بر اساس روش تحقیق
  13 صفحه - 9000 تومان
  بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت کارکنان با افزایش کارآیی مطابق با روش تحقیق
  43 صفحه - 27000 تومان
  بررسی روش آموزش - روش کاوشگری اکتشافی فایل بصورت پاورپوینت
  21 صفحه - 10500 تومان
  تدابیر لازم جهت ارتقای امنیت در آموزش دانشگاه ها و مدارس- روش تحقیق
  37 صفحه - 15000 تومان
  تدابیر لازم جهت ارتقای امنیت در آموزش دانشگاه ها و مدارس- روش تحقیق
  37 صفحه - 30000 تومان
  بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  32 صفحه - 36000 تومان
  نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران روش تحقیق
  14 صفحه - 7500 تومان
  عوامل و مانع پژوهشی در آموزش و پرورش روش تحقیق
  25 صفحه - 10500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش نرم افزار pc hardware بخش interface organization
  25 صفحه - 75000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تاریخچه آموزش واقعی و طبیعی در iust
  2 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش الگوریتم ژنتیک37
  74 صفحه - 144000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مؤلفه های آموزش محیطی در برنامه ی آموزشی علوم تربیتی در بلغارستان و ترکیه6
  13 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش هماهنگ سازي تضاد و تعارض در روابط مجاري بازاريابي30
  47 صفحه - 66000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش ورزش در زنان سالم18
  33 صفحه - 58500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - امنيت در محيط آموزش الكترونيك آنلاین21
  44 صفحه - 69000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پیش¬بینی کاربرد دولت الکترونیک و پشتیبانی عمومی دسترسی و آموزش کام
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش کارآفرینی: دستورالعمل هایی برای توسعه الگوی پورتوریکوی دانشگاه 7
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - درک توسعه یک سیستم آموزشی جامع بخش آموزش دانشگاه منچستر – انگلستان 7
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش و پرورش در ایالات متحده آمریکا 7
  3 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش در سازمانهای بخش عمومی 21
  19 صفحه - 57000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش فنی و حرفه ای در ترکیه 14
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انتقال آموزش در حین کار از دیدگاه اقتصادی 22
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حل مسئله ریاضیاتی :چشم انداز های بین المللی در آموزش ریاضیات 45
  25 صفحه - 75000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سبک¬های تفکر و مفهوم خلاقیت دربین دانشجویان دانشگاهها 20
  16 صفحه - 48000 تومان
  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
  279 صفحه - 60000 تومان
  متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
  9 صفحه - 6000 تومان
  درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
  38 صفحه - 18000 تومان
  اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
  46 صفحه - 10500 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 30000 تومان
  پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
  35 صفحه - 21000 تومان
  وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 12000 تومان
  بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
  21 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
  65 صفحه - 36000 تومان
  مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
  8 صفحه - 12000 تومان
  در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
  29 صفحه - 18000 تومان
  مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  16 صفحه - 24000 تومان
  بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  12 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 46800 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
  45 صفحه - 175500 تومان
  بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
  22 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
  14 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
  19 صفحه - 57000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
  21 صفحه - 21000 تومان
  حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
  46 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
  10 صفحه - 30000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
  11 صفحه - 33000 تومان
  بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  42 صفحه - 30000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 30000 تومان
  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
  27 صفحه - 18000 تومان
  بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
  88 صفحه - 36000 تومان
  تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی
  56 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)
  9 صفحه - 27000 تومان
  فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
  34 صفحه - 9000 تومان
  فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
  بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق
  22 صفحه - 10500 تومان
  بررسی مساله مهریه در قانون روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 9000 تومان
  وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
  50 صفحه - 36000 تومان
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 12000 تومان
  تاثیر پشیمانی امین در موضوع امانت پس از تعدی و تفریط روش تحقیق حقوق
  24 صفحه - 12000 تومان
  جنگل و اثرات آن بر زندگی انسان روش تحقیق منابع طبیعی
  18 صفحه - 6000 تومان
  ضمان قهری روش تحقیق حقوق
  35 صفحه - 15000 تومان
  قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق
  40 صفحه - 21000 تومان
  مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
  23 صفحه - 7500 تومان
  نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
  55 صفحه - 24000 تومان
  تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
  19 صفحه - 9000 تومان
  تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق
  25 صفحه - 12000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق
  51 صفحه - 24000 تومان
  مجازاتهای جایگزین حبس روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 15000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
  37 صفحه - 18000 تومان
  اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
  20 صفحه - 9000 تومان
  اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
  54 صفحه - 18000 تومان
  آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق
  66 صفحه - 21000 تومان
  بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 9000 تومان
  بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
  144 صفحه - 36000 تومان
  بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 21000 تومان
  تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
  5 صفحه - 3000 تومان
  دادگاههای عالی عدالت انگلستان روش تحقیق حقوق
  32 صفحه - 9000 تومان
  تعارض قوانین در فرزند خواندگی روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 15000 تومان
  تعدد مشاغل عمومی و ممنوعیت های قانونی وارد بر آن روش تحقیق حقوق
  67 صفحه - 21000 تومان
  ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  قرار منع تعقیب روش تحقیق حقوق
  41 صفحه - 24000 تومان
  مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  مفهوم آزادی مشروط روش تحقیق حقوق
  21 صفحه - 12000 تومان
  نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق
  31 صفحه - 15000 تومان
  اقسام حقیقت روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 9000 تومان
  حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
  102 صفحه - 45000 تومان
  جایگاه تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی روش تحقیق حقوق
  15 صفحه - 6000 تومان
  خشونت علیه زنان آسیب های فردی و اجتماعی روش تحقیق و سمینار
  70 صفحه - 21000 تومان
  خشونت علیه کودکان -از دیدگاه بالینی روش تحقیق فایل پاورپوینت
  49 صفحه - 21000 تومان
  ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی- روش تحقیق حقوق
  28 صفحه - 18000 تومان
  خشونت علیه کودکان از دیدگاه بالینی روش تحقیق و سمینار
  48 صفحه - 24000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007