موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

ترجمه آماده مقاله ها تحقیق پژوهشهای معتبر علمی

تعداد کل صفحات 5
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل ارزیابی کیفیت برای دانش حوزه KADS و 30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Quality measurement model for KADS- Domain knowldge 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 42000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قالب دهی دوباره نقش دانشگاه ها در ارتقاء سیستم های نوآوری منطقه 24این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Reframing the role of universities in the development of regional innovation systems 29
  تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 87000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جداکردن کروم شش ظرفیتی ( هگزا والنت ) از فاضلاب با استفاده از ضایعات آهن 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Removal of Hexavalent Chromium from Wastewater by Use of Scrap Iron 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پتانسیل جایگزین های انرژی تجدید پذیر در استرالیا 28این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Potential of renewable energy alternatives in Australia 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انرژی تجدیدپذیر در هند: وضعیت کنونی و پتانسیل¬های آینده 23این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Renewable energy in India: Current status and future potentials 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انرژی قابل تمدید:پیشرفت از بین بخش انرژی. 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Renewable energy: Progressing towards a net zero energy island, the case of Reunion Island 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 51000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بازبینی مجدد 25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. RI Revisited 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت خطر(ریسک)بودجه بندی سرمایه ،وسیاست ساختار سرمایه و دارایی برای موسسات مالی 49این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Risk management, capital budgeting, and capital structure policy for financial institutions 28
  تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 84000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تشخیص گفتار صریح با استفاده از نظریه مشخصه ی غایب در حوزه ی copstral یا LAD باشد 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Robust Speech Recognition Using Missing Feature Theory in the Cepstral or LDA Domain 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل برنامه زمانی حمایت ناظر و تعهدکاری :ترکیبی جذاب برای کارگران در مشاغل ساعتی؟ 33این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Schedule control, supervisor support and work engagement: A winningcombination for workers in hourly jobs 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اسکیزوفرنی 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Schizophrenia 15
  تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 45000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - محکم سازی چارچوب های بتنی تقویت شده شکل ناپذیر در برابر زلزله با استفاده از پایه های آلومینیومی به عنوان ابزارهایی برای پراکنده سازی انرژی 23این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Seismic strengthening of non-ductile reinforced concrete frames using aluminum shear links as energy-dissipation devices 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پشم خودپاك كن و آب دوست با استفاده از نانو تركيبات TiO2/SiO2 و 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Self-cleaning and superhydrophilic wool by TiO2/SiO2 nanocomposite 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اعتماد به نفس 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. SELF-CONFIDENCE 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انزوای اجتماعی و جنسیت 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Social Isolation and Gender 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدلسازی موج طیفی در محیط های ریف های حاشیه ای 28این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Spectral wave modeling in fringing reef environments 13
  تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 39000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آتروفی عضلات نخاعی 5این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Spinal muscular atrophy 3
  تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مقاله ای جهت انتقاد از دیدگاه استگلیتز 46این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Critique of the Stiglitz Perspective 33
  تعداد صفحه : 33 صفحه
قیمت : 99000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها 38این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Strategic Planning and Organisational Effectiveness in Jordanian Hotels 15
  تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 45000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کوچکتر 16این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Strategic planning in smaller enterprises 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی, ساختار و عملکرد : جامعه شناسی استراتژی سازمانی 21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Strategy, Structure, and Performance The Sociology of Orga n izational Strategy 30
  تعداد صفحه : 30 صفحه
قیمت : 90000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سکته 3این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Stroke 2
  تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خانواده درمانی ساختاری 16این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Structural Family Therapy 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سنتز ترکیب های چند چرخه ای که حاوی ژرمانیوم و نیتروژن به صورت هترو اتم های II هستند 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Synthesis of heterocyclic compounds containing germanium and nitrogen as hetero - atoms 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سنتز LiMn2O4 از ماتریکس اوالبومین ژلاتینی 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Synthesis of LiMn2O4 from a gelled ovalbumin matrix 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سنتز اکسید آلومینیوم نانو کریستال با استفاده از سفیده تخم مرغ 7این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Synthesis of Nanocrystalline Alumina Using Egg White 2
  تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دیدگاه سیستم ها به انتخاب مدیران 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. systems approach to the selection of managers 3
  تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تفکر سیستمی 60این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Systems thinking 39
  تعداد صفحه : 39 صفحه
قیمت : 117000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آزمایش فاصله¬گذاری مقطع عرضی مختلف در مدلسازی هیدرولیک ID : یک مطالعه موردی در مورد رودخانه جوهور ، مالزی 13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Testing different cross-section spacing in 1D hydraulic modelling: A case study on Johor River, Malaysia 18
  تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 54000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد مدیریت علمی در ارتقاءعملکرد دانشگاه های مالزی 25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Application of Knowledge Management in Enhancing the Performance of Malaysian Universities 13
  تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 39000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - هنر و فن مراقبت تکاملی در NICU : تجزیه و تحلیل یک ایده کلی 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. the art of developmental care in the NICU 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک دیدگاه SIM تحلیل مانع در اجرای مدیریت زنجیره ی تامین سبز 32این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An ISM approach for the barrier analysis in implementing green supply chain management 15
  تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 45000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارتباط بین اعتماد و مدیریت دانش : مفاهیم این ارتباط برای عملکرد و کارایی تیمی چیست 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The connection between trust and knowledge management: what are its implications for team performance 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انتقال آموزش در حین کار از دیدگاه اقتصادی 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The transfer of on-the-job training from the perspective of economics 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی تجربی. نقش وظایف یکنواخت و خلاقانه 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An experimental examination. The role of dull and creative tasks 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی بیرونی 43این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The External Assessment 29
  تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 87000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر قضاوت های حسابرس از نفوذ CEO بر استقلال کمیته حسابرسی 26این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Impact on Auditor Judgments of CEO Influence on Audit Committee Independence 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 60000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر اعتماد بر روی نوآوری و عملکرد زنجیره های تامین 30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The impactoftrustoninnovativenessandsupplychainperformance 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر تشخیص هویت سازمانی بر مدیریت دانش سازمانی 25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The influence of organizational identification on organizational knowledge management 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 42000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی صرفه جویی در محدوده مقیاس و گوناگونی 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The measurement of scope, scale and diversification economies 28
  تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 84000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نقش واسطه گرفتار شهروندان سازمانی 28این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The mediating role of organizational citizenship behavior 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر تعدیلی هوش هیجانی بر واکنشهای کورتیزول آزاد نسبت به استرس 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The moderating impact of emotional intelligence on free cortisol responses to stress 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 42000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - هنجارها و پایداری معیارهای چند بُعدی ساخت تصویر بدنی 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The norms and stability of new measures of the multidimensional body image construct 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مقیاس مقبولیت اجتماعی اوهایو 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THE OHIO SOCIAL ACCEPTANCE SCALE 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه مشاركت بين اقتصاد دانشگاهي و محيط تجاري ، اجزاء جهت گيري بازاريابي دانشگاهي مدرن 13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The partnership relationship between economic academic and business environment, component of modern university marketing orientation 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای یک کد اجرایی اخلاقیات و هویت سازمانی اخلاقی 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Enacting a living code of ethics and ethical organizational identity 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 51000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نقش آلبومین (سفیده تخم مرغ) در اندازه ذرات کنترل شده و رفتار رسانایی الکتریکی ریزذرات اکسید روی 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The role of albumen (egg white) in controlled particle size and electrical conductivity behavior of zinc oxide nanoparticles 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نقش استعاره ها در زبان بانکداری سرمایه گذاری 16این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The role of metaphors in the language of investment banking 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 51000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مفهوم ارزش زمانی پول در سرمایه گذاری اسلامی 23این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Time Value of Money Concept in Islamic Finance 24
  تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 72000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از میزان فرصت در طول دوازده فرهنگ 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. LEISURE TIME USE ACROSS TWELVE CULTURES 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تیم های مدیریت درجه یک(تاپ) مطابق(در) شرکت های چندملیتی 30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. TOP MANAGEMENT TEAMS WITHIN multinational corporations 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 60000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رشد فاکتور کل بهره وری در صنعت ارتباطات از راه دور اگاندا 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Total factorproductivitygrowthinUganda’s telecommunicationsindustry 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - گردشگری و مهمان نوازی 30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Tourism and Hospitality 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 48000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دسترسی بازار تجاری به تکنولوژی؟ محرک¬های مالیاتی، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و مازاد تولید در چین 24این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Trading market access for technology? Tax incentives foreign direct investment and productivity spillovers in china 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 48000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تبدیل رقابتی بودن به منافع اقتصادی : آیا گردشگری رشد اقتصادی را در مقاصدگردشگری رقابتی تر بر می انگیزد 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Transforming competitiveness into economic benefits: Does tourism stimulate economic growth in more competitive destinations 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مثلث بندی اسناد حسابرسی در ارزیابی ریسک تقلب 30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Triangulation of audit evidence in fraud risk assessments 13
  تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 39000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اطمینان و عدم اطمینان در روابط تجاری بلند مدت 30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Trust and Distrust in Long-Term Business Relationships 18
  تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 54000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استراتژیک منابع انسانی 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. STRATEGIC HR MANAGEMENT 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Influence of feasibility constrains on the bidding strategy selection in a day-ahead electricity market session 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اثر یکپارچگی اقتصادی بر قابلیت قیاس حسابرسی،شواهدی از پذیرش یورو 29این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Effect of Economic Integration on Accounting Comparability: Evidence from the Adoption of the Euro 35
  تعداد صفحه : 35 صفحه
قیمت : 105000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اختلال کم توجهی- بیش فعالی (ADHD) در کودکان 13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in Children 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت پایداری با حمایت از هوش کسب و کار : ادغام شاخص های اجتماعی – محیطی و بافت سازمانی 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Managing sustainability with the support of business intelligence 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 42000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی حامی اجرایی 33این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. EXECUTIVE SPONSOR APPRAISAL 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 51000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی مزایده ایستگاه تولید در بازار نیرو و با استفاده از نظریه تصمیم شکاف اطلاعاتی (IGDT) 24این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Optimal bidding strategy of generation station in power market using information gap decision theory (IGDT) 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژیک کردن سیستم¬های اطلاعاتی ، زیر جوامع سازمان ، و لزوم یک استراتژی پایدار 44این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Information systems strategizing, organizational sub-communities, and the emergence of a sustainability strategy 18
  تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 54000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - افزایش کارایی منابع انسانی در فرآیند تولید 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Increasing human resource efficiency in the production process 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اقتصاد سیاسی تحریم های اقتصادی آمریکا بر علیه کره ی شمالی : گذشته، حال و آینده 30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. POLITICAL ECONOMY OF THE U.S. ECONOMIC SANCTIONS AGAINST NORTH KOREA: PAST, PRESENT AND FUTURE 22
  تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 66000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - امر به معروف و نهی از منکر 4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Enjoining the Good and Forbidding the Evil 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ایجاد وفاداری برندی(مارکی) از طریق مدیریت تعهد جامعه برندی 30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. builiding brand loyalty through managing brand community commitment 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 60000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی عملکرد سدهای سنگریزه ای با هسته آسفالتی و با رویه بتنی در مقابل زلزله از طریق آزمایشات بستر لرزان در مقیاس بزرگ 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Seismic performanceofearth-coreandconcrete-facedrock-fill dams bylarge-scaleshakingtabletests 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی لابراتوار ارزیابی و تصمیم گیری فازی در خصوص مدل پذیرش تکنولوژی 24این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Analysis of fuzzy Decision Making Trial and Evaluation Laboratory on technology acceptance model 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ای کاربردی در مدیریت منابع انسانی جهت برآورده سازی الزامات تمایز و نوآوری در تجارت: مدیریت استعداد 26این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An application in human resources management for meeting differentiation and innovativeness requirements of business: talent management 15
  تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 45000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بهبود رویت پذیری با استفاده از تعیین محل بهینه ی واحدهای اندازه گیری فازور 3این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Improving observability using optimal placement of phasor measurement units 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پاسخ لرزه نگاری دیواره های نگاه دارنده ی خاک تقویت شده ی چندلایه ای 23این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Seismic responseofmulti-tieredreinforcedsoilretainingwalls 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش 26این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Monte Carlo Data Envelopment Analysis with Genetic Algorithm for Knowledge Management performance measurement 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مجله بین المللی مهندسی مکانیک برنامه¬های کامپیوتری 18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Design and Stress Analysis of a Mixed Flow Pump Impeller 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تخمین وضعیت معادل پویا برای سیستم های برق چند حوزه ای با واحد های اندازه گیری فازور همگام شده 3این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Dynamic equivalent state estimation for multi-area power systems with synchronized phasor measurement units 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تخمین هزینه های راه اندازی نیروگاه برق در عملکرد دوره ای 32این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Estimating power plant start costs in cyclic operation 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تسخیر جامدات 64این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. solids capture 30
  تعداد صفحه : 30 صفحه
قیمت : 90000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - توازن بین بازرسی و بازاریابی 29این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. balance between auditing and marking 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جایگذاری و گسترش شبکه های حسگر بی سیم با تحمل خطا برای نظارت بر سلامت ساختاری 37این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Deploying Wireless Sensor Networks with Fault Tolerance for Structural Health Monitoring 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جنبش نیروی هیدراته کردن استیلن در تولید اتیلن 26این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Kinetics of Front-End Acetylene Hydrogenation in Ethylene Production 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حل مسئله ریاضیاتی :چشم انداز های بین المللی در آموزش ریاضیات 45این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. international perspectives on mathematics education 27
  تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 75000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چگونه مهندسی معکوس فرایند کاری بر سرمایه تکنولوژی اطلاعات وعملکرد کارکنان تحت شرایط سنجش متفاوت تاثیر میگذارد؟ 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. how business process reengineering affects information technology investment and employee performance under different performance measurment 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری بی¬بهره چیست؟ 19این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. حسابداری بی¬بهره چیست؟ 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خود بیمار انگاری 7این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Hypochondriasis 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آیا سن نمایندگی agency در اصلاحات سازمانی مهم است 28این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Does agency age matter in administrative reform 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 48000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دسته بندی انطباقی کنترل شده ایستگاه پایه برای Qos در شبکه های حسگر بی سیم 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Base Station Controlled Adaptive Clustering for Qos in Wireless Sensor Networks 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - درک محرک متعصب روان و تن شناسی از علایم اضطراب جسمی در کودکان و نوجوانان اجتماع پریش 28این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Psychophysiological arousal and biased perception of bodily anxiety symptoms in socially anxious children and adolescents 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 48000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دیده بانی پایداری ولتاژ سیستم نیرو با استفاده از شبکه¬های عصبی مصنوعی با مجموعه¬ای کاهش یافته از ورودی¬ها 35این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Power system voltage stability monitoring using artificial neural networks with a reduced set of inputs 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تاثیرات سیستم های هوش کسب و کار : رابطه بین فرآیند تجاری و عملکرد سازمانی 35این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Measuring the effects of business intelligence systems The relationship between business process and organizational performance 19
  تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 57000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه دستمزد با مدیریت کارآمد منابع انسانی در یک دوره بحران 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Relevance of Wage for an Efficient Human Resource Management in a Period of Crisis 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رفتار و اثرات نشت نفت در محیط زیست آبی 10این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Behavior and Effects Of Oil Spills In Aquatic Environments 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سرعت و ایمنی 37این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. speed and safety 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 60000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه سنسور برای کنترل سلامتی سازه 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Sensor Network for Structural Health Monitoring 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه های کامپیوتری پیشرفته 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Advanced Computer Networks 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ظرفیت سازی در تربیت مدیران پیشرفته 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Capacity building to advance entrepreneurship education 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 42000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل تاثیرگذار بر مهارت های شنیداری 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Factors affecting the listening skill 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمان و نتایج آن 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Determinants of Organizational Citizenship Behavior and Its Outcomes 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - غلبه بر وابستگی ، خلق یک اقتصاد مقاومتی 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. DEFEATING DEPENDENCY, CREATING A RESISTANCE ECONOMY 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فرسودگی ناشی از عدم تبعیض 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. the erosion of non-discrimination 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کفایت سرمایه،نسبت درآمد/هزینه وعملکرد بانکهای سعودی 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Capital Adequacy, Cost Income Ratio and the Performance of Saudi Banks 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت دانه درختان در آب و هوای متغیر 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Managing Tree Seed in an Uncertain Climate 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مکانیزم های مولکولی کشف مواد مغذی توسط سلول های ترشح کننده اینکرتین 13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Molecular mechanisms underlying nutrient detection by incretin-secreting cells 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مکانیزم های مولکولی هورمون ترشح کننده اینکرتین 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Molecular mechanisms of incretin hormone secretion 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مهندسی عمران 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. civil engineering 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - میزان رشد گونه رایج درختان در وستمینستر کلورادو 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Growth Rates of Common Tree Species in Westminster, Colorado 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نقش فرقه و جشن گرفتن در پیدایش جوامع نوسنگی،مدارک جدیدی از تپه گوب کلی G¨obekli Tepe, ،جنوب شرقی ترکیه 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The role of cult and feasting in the emergence of Neolithic communities New evidence from G¨obekli Tepe, south-eastern Turkey 22
  تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 66000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نمونه های کوچک برای توضیح اصول و رمز گذاری گزارش دهی 27این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Short cases to illustrate reporting principles and coding 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 48000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روابط با OCB و بهره وری فروش 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. relations with OCB and sales productivity 15
  تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 45000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک دور نمای کلی از فلز شناسی ( متالورژی )برنز بین النهرینی ها در طی هزاره ی سوم پیش از میلاد 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An overview of Mesopotamian bronze metallurgy during the 3rd millennium BC 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک طرح مدیریت کلید کارآمد برای ذخیره سازی داده محور شبکه های حسگر بی سیم 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An Efficient Key Management Scheme for Data-Centric Storage Wireless Sensor Networks 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مفاهیم مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Knowledge Management Perceptions in Academic Libraries
  تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 54000 تومان


استفاده از سیستم های مدیریت دانش : طبقه بندی استراتژی های SMEاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Using knowledge management systems: A taxonomy of SME strategies
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شراکت ترنس-پاسیفیکاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Trans-Pacific Partnership
  تعداد صفحه : 30 صفحه
قیمت : 90000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - 329-VpCIاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. 329-VpCI
  تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اثر متقابل فعل و انفعالات اتصال پروتئین ، مکانیک DNA ، و بی¬نظمی در سینیتیک حلقه¬زنی DNAاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Interplay of Protein Binding Interactions, DNA Mechanics, and Entropy in DNA Looping Kinetics
  تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی پروتکل های مسیریابی برای شبکه های حسگر بی سیم فعال شده توسط اینترنتاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Evaluation of Routing Protocols for Internet-Enabled Wireless Sensor Networks
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - Risk assessment in non-standard forms of civil engineering consulting servicesاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ارزیابی ریسک در فرم های غیر استاندارد خدمات مشاوره ای مهندسی عمران
  تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 45000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی منابع قدرتی مقاوم هایبرید برای برق رسانی روستایی در مالزیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Assessment of hybrid renewable power sources for rural electrification in Malaysia
  تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 42000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از حسابداری تعهدی در شهرداری های ایراناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Application of accrual accounting in Iran municipalities
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهریاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Application of AHP method for multi-criteria evaluation of variants of the integration of urban public transport
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - امیتر VpCI-105،انحصاریاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. VpCI®-105 Emitter, Patented
  تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آزردگی صوتی با پریشانی و اضطراب در جوامع عمومی رابطه دارد-با مشارکت سروصدای هواپیمااین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Noise Annoyance Is Associated with Depression and Anxiety in the General Population- The Contribution of Aircraft Noise
  تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 51000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آیا ارزیابی عملکرد EVA ، ارزش نگهداشت وجه را بهبود می دهد؟ شواهد کشور چیناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Does EVA performance evaluation improve the value of cash holdings? Evidence from China
  تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 87000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آیا الگوریتم های ژنتیک ابزار دیگری برای بهینه سازی مش چهارتایی هستند؟این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Genetic Algorithms, Another Tool for Quad Mesh Optimization?
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آیا چار چوب های قضاوت حسابرس به محدود کردن گزارشگری متهورانه کمک می کند؟شواهد تحت استانداردهای حسابداری با دقت کم و زیاداین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Do auditor judgment frameworks help in constraining aggressive reporting? Evidence under more precise and less precise accounting standards
  تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بازار بورس نایروبی: یک رگرسیون از عوامل موثر بر قیمت های سهاماین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Nairobi Stock Exchange: A Regression of Factors Affecting Stock Prices
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - برآورد پارامتر تطبیقی مدل پویایی سیستم قدرت با استفاده از اطلاعات مدلاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Adaptive Parameter Estimation of Power System Dynamic Model Using Modal Information
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی یک الگوریتم تخصیص منبع انرژی بهینه سازی شده برای یک نیروگاه برق مجازی مبتنی بر جامعهاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Investigation of an Optimized Energy Resource Allocation Algorithm for a Community Based Virtual Power Plant
  تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پلت فرم خدمات اطلاعاتی قابل پیکره بندی مبتنی بر IoT برای مدیریت چرخه ی عمر محصولاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. IoT-Based Configurable Information Service Platform for Product Lifecycle Management
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه‌ریزی منابع آب با استفاده از AHP و روش‌های چند معیاره ی پرومته : مطالعه موردی رودخانه نِستاس - یوناناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. WATER RESOURCES PLANNING USING THE AHP AND PROMETHEE MULTICRITERIA METHODS: THE CASE OF NESTOS RIVER - GREECE
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در معماریِسیستمِ امنیتیِ مورد اعتماد(Trusted Security System) بر اساس اینترنتِ اشیاءاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Research on the Architecture of Trusted Security System Based on the Internet of Things
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پودرهای زیست تخریب پذیر VpCI-609/609S که پودرهای مهار کننده ی خوردگی برای فلزات آهنی ، انحصاری می باشنداین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. VpCI®-609/609S Biodegradable Powders Corrosion Inhibiting Powders for Ferrous Metals, Patented
  تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پهنه بندي فقر در فضاهاي شهري (نمونه موردي: شهر هرات)این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Zoning poverty in urban areas (Case Study: City of Herat (
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پیشرفت نشانه های روانپزشکی در جوانانی که به دنبال آشکارشدن سینوزیت هستنداین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Improvement of psychiatric symptoms in youth following resolution of sinusitis
  تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 21000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پیش بینی صلاحیت استراتژیک مدیران منابع انسانی چینی: نقشهای هویت،تنوع شغلی،حمایت سازمانی و انطباق شغلیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Predicting Chinese human resource managers strategic competence: Roles of identity, career variety, organizational support and career adaptability
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر خشک کردن و ذخیره سازی بر ویژگی های رئولوژیکی پنیر مازارلااین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Effect of Drying and Storage on the Rheological Characteristics of Mozzarella Cheese
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیرات هاتا یوگا بر آرتروز زانواین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Effects of Hata Yoga on Knee Osteoarthritis
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تعیین بهره وری ورودی انرژی برای تولید ذرت علوفه ای: یک رویکرد اقتصادسنجیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Determining efficiency of energy input for silage corn production: An econometric approach
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تمرکز بر جریان مالی زنجیره های تامین : یک بررسی تجربی از مدیریت زنجیره ی تامین مالیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Focusing the financial flow of supply chains: An empirical investigation of financial supply chain management
  تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 51000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تولید سناریو نیروی باد از مشخصات موقعیت-فضا برای تحلیلات نامعلوم از نیروگاهای باداین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Wind power scenario generation through state-space specifications for uncertainty analysis of wind power plants
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حداقل ارتفاع فیلتر ذوزنقه ای سدهای خاکی با استفاده از نظریه ی تابع مختلطاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Minimum height of the trapezoidal filter in earth dams using Complex Function Theory
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - راه حل های عددی معادلات انتگرال فردهلم با استفاده از چند جمله‌ای های برنشتایناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Numerical Solutions of Fredholm Integral Equations Using Bernstein Polynomials
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رئولوژی و منشا گیاه شناسی عسل مونوفلورال در اتیوپیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Rheology and botanical origin of Ethiopian monofloral honey
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ساختار و عملکرد ترکیب پلی (وینیل الکل) / پودر چوب تهیه شده از طریق فرایند حرارتی و فن آوری فرزکاری برش حالت جامداین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Structure and performance of Poly(vinyl alcohol)/wood powder composite prepared by thermal processing and solid state shear milling technology
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سبک های ارتباطی در مشاوره ی سرطان:اولویت ها برای یک رویکرد بیمار-محوراین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Communication styles in the cancer consultation: preferences for a patient-centred approach
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سلامت ذهنی اطفالاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. INFANT MENTAL HEALTH
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سلول های خورشیدی سیلیکونی کریستالی با افزایش به دام انداختن نور از طریق توری پراش رو به عقباین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Crystalline silicon solar cells with enhanced light trapping via rear side diffraction grating
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستاناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Online word-of-mouth antecedents, attitude and intention-topurchase electronic products in Pakistan
  تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 39000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم ترافیک هوشمند برای VANET: یک بررسیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Intelligent Traffic System for VANET: A Survey
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم شناسایی چهره بااستفاده از الگوریتم ژنتیکاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Face Recognition System Using Genetic Algorithm
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - The Google File Systemاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. سیستم فایل گوگل
  تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 45000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه ای از اقدامات برای سیستم های سازمانی تولید مدرناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Internet of Things for Enterprise Systems of Modern Manufacturing
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شناخت تهدید بیولوژیکیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Recognition of Biological Threat
  تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 48000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی سلول های تمام جمع کننده ی کم توان ،پر سرعت بر مبنای تکنولوژی نانو لوله ی کربنیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. DESIGNING HIGH-SPEED, LOW-POWER FULL ADDER CELLS BASED ON CARBON NANOTUBE TECHNOLOGY
  تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 39000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طرح ادغام فتوولتائیک سوخت همراه برای انرژی تامین در مناطق دور افتادهاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Integration of Photovoltaic-Fuel Cell Scheme for Energy Supply in Remote Areas
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فشردن الکتریکی کیتوسان/محلولهای اکسید پلی اتیلن با روغن های ضروری: علم تبدیل محلول های مرتبط برای تشکیل نانوفیبراین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Electrospinning chitosan/poly(ethylene oxide) solutions withessential oils: Correlating solution rheology to nanofiber formation
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد اطلاعات عملکرد توسط سیاستمداران و مدیران دولتی به منظور کنترل داخلی و جوابگویی خارجیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Performance information use by politicians and public managers for internal control and external accountability purposes
  تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 48000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد تکنیک تحلیل تصویر برای تشخیص بافت پارچهاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. APPLICATION OF THE IMAGE ANALYSIS TECHNIQUE FOR TEXTILE IDENTIFICATION
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد چند جمله ای های برنشتاین در راه حل های عددی معادلات انتگرال ولترااین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Use of Bernstein Polynomials in Numerical Solutions of Volterra Integral Equations
  تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 45000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کدهای کامپیوتری برای بهینه سازی اجسام برخورد کننده و نسخه ی بهبودیافته ی آناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. COMPUTER CODES FOR COLLIDING BODIES OPTIMIZATION AND ITS ENHANCED VERSION
  تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 57000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - محلول پنیر فرآوری شدهاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. P r o c e s s e d C h e e s e S o l u t i o n s
  تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک زنجیره ی تامین در بحران های مالی- یک رویکرد بررسی موردی چندگانهاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Supply chain risk management in financial crises—A multiple case-study approach
  تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 45000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - معماری پروتکل بلوتوثاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Bluetooth Protocol Architecture
  تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 60000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسه ی تاثیر سریع یوگا آساناهای مختلف بر ضربان قلب و فشار خون برافراد سالم و جواناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Comparative immediate effect of different yoga asanas on heart rate and blood pressure in healthy young volunteers
  تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - منحنی عملیاتی دریافت‌کننده ( ROC)این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Operational Receiver Curve (ROC)
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مولفه های تکراری که به درک مطلب بندهای موصولی: شواهد از زبان فارسیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Resumptive elements aid comprehension of object relative clauses: evidence from Persian
  تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 39000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مهار کننده های مقاوم در برابر خوردگی مبتنی بر روغن انحصاری،M-529/M529 LM529SCاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. M-529/M-529 L/M-529 SC, Patented Oil Based Corrosion Inhibitors
  تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نانوالیاف نانوکامپوزیت بیومیمتیک الکتروریسی شده ی هیدروکسی آپاتیت/کیتوسان برای مهندسی بافت استخواناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Electrospun biomimetic nanocomposite nanofibers of hydroxyapatite/chitosan for bone tissue engineering
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم های بهداشت عمومی و عوارض در حال ظهور: ارزیابی توانایی های عمومی و بخش خصوصیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Public Health Systems and Emerging Infections: Assessing the Capabilities of the Public and Private Sectors
  تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نقش لوازم کمک آموزشی در تقویت درک شاگردان در مفاهیم کسریاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Role of Manipulatives in Enhancing Pupils’ Understanding on Fraction Concepts
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - هم تراز نمودن استراتژی های عملیات، بازاریابی و رقابتی جهت افزایش عملکرد: یک آزمون تجربی در صنعت بانکداری خرداین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Aligning operations, marketing, and competitive strategies to enhance performance:An empirical test in the retail banking industry
  تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 33000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - هیئت مدیره ی شرکتی و بیمه ی مسئولیت اجتماعی شرکتی: شواهد حاصل از کشور چیناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Corporate Board and Corporate Social Responsibility Assurance: Evidence from China
  تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 45000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک تحلیل APOS از درک دانشجویان در مورد مقوله حدی از یک تابعاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An APOS Analysis of Students Understanding of the Concept of a Limit of a Function
  تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 36000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک نانو الیاف زیست تجزیه پذیر که توسط الکترو ریسی چار چوب بندی شده و پتانسیل آن برای مهندسی بافت و نسوج استخواناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A biodegradable nanofiber scaffold by electrospinning and its potential for bone tissue engineering
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل مقایسه ای و مسائل انتقادی در مورد قوانین اصلی ساخت و ساز برای عناصر بتنی محصور شده با FRPاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Comparative analysis and critical issues of the mail constitutive laws for concerete elements confined with FRP
  تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چالشهای جدی امنیت و حریم خصوصی برای اینترنت اشیاءاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. security and privacy grand challenges for the internet of things
  تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 24000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شکست خستگی تیرهای تکیه گاه سکو در یک صفحه ی لرزشیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. fatigue failure of deck support beams on a vibrating screen
  تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 39000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. integrated fuzzy analytic hierarchy process and VIKOR method in the prioritization of pavment mailtenance activities
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدل محصور سازی برای بتن در ستون های کامپوزیت دو پوسته ای فولاد –بتن FRPمربعی و مدوراین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. confinement model for concrete in circular and square frp- concrete double-skin coposit columns
  تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نوسازی زمین بلا استفاده برای فُرم شهری پایدار: بررسی موردی منطقه ی شهری باندونگ، اندونزیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. rejuvenating idle land to sustainble urban form: Case study of banung metropolitain area, indonesia
  تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 27000 تومان


تعداد کل صفحات 5
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007