تلگرام سایت تحقیق
امروز : 6 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 1501 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 8

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگی های اصطکاکی و سایشی خشک فیبر کوتاه б-Al2 O3 ترکیبات ماتریسی و زمینه فلز آلیاژی Al-Si (LM13) تقویت شده27ویژگی های اصطکاکی و سایشی خشک فیبر کوتاه б-Al2 O3 ترکیبات ماتریسی و زمینویژگی های اصطکاکی و سایشی خشک فاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Dry wear and friction properties of8 〖Al〗_2 O_3short fiber reinforced Al-si(LM 13) alloy metal matrix composites12
  تعداد صفحه : 39 صفحه
  قیمت : 15500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مشاوره ی آموزشی2این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Educational consultant2
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 2600 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اثر وضعیت اتمسفر محیطی در طول زمان تابیدن تار بر روی مشخصه های تار و کیفیت تابیدن تار13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Textile Research Journal12
  تعداد صفحه : 25 صفحه
  قیمت : 15500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اثرات تغذیه میکوتوکسین ها ی فوساریوم بر روی عملکرد، متابولیسم، و سیستم ایمنی گاوهای شیرده. 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Effects of Feedborne Fusarium Mycotoxins on the Performance, Metabolism, and Immunity of Dairy Cows13
  تعداد صفحه : 33 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - محور سیستمهای اطلاعات استراتژیک 27این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Effects if informational technology failurs on the markt value of firms 11
  تعداد صفحه : 38 صفحه
  قیمت : 14500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تشویق رفتار نقش اضافی در یک زمینه کانال : نقش اقتصادی، اجتماعی و مکانیزم مبتنی بر عدالت17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Encouraging extra-role behavior in a channel context: The role of economic-, social-, and justice-based sharedness mechanisms12
  تعداد صفحه : 29 صفحه
  قیمت : 15500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خدمات اخلاقی و مالی9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Case study : Ethics and financial services7
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش ورزش در زنان سالم18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Exercise Training in the Normal Famale15
  تعداد صفحه : 33 صفحه
  قیمت : 19500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قلعه فلک الافلاک4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Falak – al – aflak castle.3
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کبد چرب چیست؟6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Fatty Liver9
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حالت های عملیات فایروال یا ضد هکر(پیکر بندی)7این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Firewall Operation Modes(configuring)3
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پرورش هوش اجتماعی وعاطفی26این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Fostering Emotional and Social Intelligence in Organizations14
  تعداد صفحه : 40 صفحه
  قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ژئودزی هندسی113این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. GEOMETRIC GEODESY92
  تعداد صفحه : 205 صفحه
  قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - صنعت هتلداری در ایران9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Hotel industry in Iran11
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 14500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نحوه سازماندهی یک سمینار موفق17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. How to Organize a Successful Seminar8
  تعداد صفحه : 25 صفحه
  قیمت : 10500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بقعه امامزاده اسماعیل میانه2این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Im am zade I shmael (miyane) tomb 2
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 2600 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - امام زاده داوود2این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Imamzadeh david2
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 2600 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اصلاح ثبت رویداد در سیستم رأی گیری16این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Improving Voting System Event Logs14
  تعداد صفحه : 30 صفحه
  قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تجزیه و تحلیل تصمیم پذیرش فناوری اطلاعات با استفاده از AHP12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. INFORMATION TECHNOLOGY ADOPTION DECISION ANALYSIS USING AHP5
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 6500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Iterface in vesting ations of alumina and aluminosilicate short-fiber-reinforced aluminum-alloy composites8
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 10500 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017