تلگرام سایت تحقیق
امروز : 8 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 1689 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 7

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - تصمیم واقعی زمان تعمیر و نگهداری با استفاده از عا مل فازی15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A real-time decision-making of maintenance using fuzzy agent13
  تعداد صفحه : 28 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مروری سیستماتیک بر تکنیک های انتخاب آزمایش رگرسیون38این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A systematic review on regression test selection techniques - Information and Software Technology24
  تعداد صفحه : 62 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دستیابی به منابع، سازمان دهی رسمی و گرایشات کارآفرینی فعالیت های اقتصادی جدید20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Acquisition of resources, formal13
  تعداد صفحه : 33 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تقویت کننده (Amplifier ) 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Amplifier9
  تعداد صفحه : 24 صفحه
  قیمت : 11700 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تجربی حق مالکیت عنوان تجاری مبتنی بر ناظر و تما شاگر18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An Emirical Assessment of Sectator-Based Brand Equity16
  تعداد صفحه : 34 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک نمای کلی از رشته ار تباطات بین الملل31این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. AN OVERVIEW OF THE FIELD OF INTERNAIONAL RELATIONS14
  تعداد صفحه : 45 صفحه
  قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خودگرایی یا اخوت جهانی6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. PATRIOTIDM OR UNIVERSAL BROTHEHOOD6
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 7800 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نمونه های ابتدایی10این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. BRIEF SURVEY OF MICROBIAL GROUPS5
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 6500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شاخص های B-tree و حافظه های پنهان CPU23این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. B-tree Indexes and CPU caches18
  تعداد صفحه : 41 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پایه ریزی یک جو منا سب برای نوآوری، از طریق رهبری تحول گرا و فرهنگ سازمانی 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Building a Climate for Innovation Through Transformational Leadership and rganizational Culture19
  تعداد صفحه : 41 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت بازرگانی11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Business Management10
  تعداد صفحه : 21 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دیفرانسیل (وسیله مکانیکی)9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Differential (mechanical device)6
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چالشهای تجاری سازی فناوری در ایران6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Challenges of Technology Commercial making in Iran17
  تعداد صفحه : 23 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Co-management from the top? The roles of policy entrepreneurs and distributive conflict in developing co management arrangements15
  تعداد صفحه : 39 صفحه
  قیمت : 19500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Co-management from the top? The roles of policy entrepreneurs and distributive conflict in developing co management arrangements15
  تعداد صفحه : 39 صفحه
  قیمت : 19500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مؤلفه های آموزش محیطی در برنامه ی آموزشی علوم تربیتی در بلغارستان و ترکیه6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Components of Environmental Literacy in Elementay Science Education Curriculum in Bulgaria and Turkey7
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش هماهنگ سازي تضاد و تعارض در روابط مجاري بازاريابي30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Conflict-coordination learning in marketing channel relationshios:The distributor view17
  تعداد صفحه : 47 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تصمیم گیری54این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. DECISION MAKING43
  تعداد صفحه : 97 صفحه
  قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی مواد هیبریدی و پیوندی31این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Designing hybrid materials29
  تعداد صفحه : 60 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اختلاف بین ارزش های اقتصادی و مالی4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Difference Between Economic and Financial Prices2
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 2600 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017