تلگرام سایت تحقیق
امروز : 7 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 5619 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 44

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - اختلال کم توجهی- بیش فعالی (ADHD) در کودکان 13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in Children 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت پایداری با حمایت از هوش کسب و کار : ادغام شاخص های اجتماعی – محیطی و بافت سازمانی 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Managing sustainability with the support of business intelligence 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی حامی اجرایی 33این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. EXECUTIVE SPONSOR APPRAISAL 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی مزایده ایستگاه تولید در بازار نیرو و با استفاده از نظریه تصمیم شکاف اطلاعاتی (IGDT) 24این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Optimal bidding strategy of generation station in power market using information gap decision theory (IGDT) 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژیک کردن سیستم¬های اطلاعاتی ، زیر جوامع سازمان ، و لزوم یک استراتژی پایدار 44این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Information systems strategizing, organizational sub-communities, and the emergence of a sustainability strategy 18
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - افزایش کارایی منابع انسانی در فرآیند تولید 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Increasing human resource efficiency in the production process 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اقتصاد سیاسی تحریم های اقتصادی آمریکا بر علیه کره ی شمالی : گذشته، حال و آینده 30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. POLITICAL ECONOMY OF THE U.S. ECONOMIC SANCTIONS AGAINST NORTH KOREA: PAST, PRESENT AND FUTURE 22
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - امر به معروف و نهی از منکر 4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Enjoining the Good and Forbidding the Evil 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ایجاد وفاداری برندی(مارکی) از طریق مدیریت تعهد جامعه برندی 30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. builiding brand loyalty through managing brand community commitment 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی عملکرد سدهای سنگریزه ای با هسته آسفالتی و با رویه بتنی در مقابل زلزله از طریق آزمایشات بستر لرزان در مقیاس بزرگ 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Seismic performanceofearth-coreandconcrete-facedrock-fill dams bylarge-scaleshakingtabletests 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی لابراتوار ارزیابی و تصمیم گیری فازی در خصوص مدل پذیرش تکنولوژی 24این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Analysis of fuzzy Decision Making Trial and Evaluation Laboratory on technology acceptance model 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ای کاربردی در مدیریت منابع انسانی جهت برآورده سازی الزامات تمایز و نوآوری در تجارت: مدیریت استعداد 26این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An application in human resources management for meeting differentiation and innovativeness requirements of business: talent management 15
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بهبود رویت پذیری با استفاده از تعیین محل بهینه ی واحدهای اندازه گیری فازور 3این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Improving observability using optimal placement of phasor measurement units 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پاسخ لرزه نگاری دیواره های نگاه دارنده ی خاک تقویت شده ی چندلایه ای 23این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Seismic responseofmulti-tieredreinforcedsoilretainingwalls 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش 26این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Monte Carlo Data Envelopment Analysis with Genetic Algorithm for Knowledge Management performance measurement 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مجله بین المللی مهندسی مکانیک برنامه¬های کامپیوتری 18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Design and Stress Analysis of a Mixed Flow Pump Impeller 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تخمین وضعیت معادل پویا برای سیستم های برق چند حوزه ای با واحد های اندازه گیری فازور همگام شده 3این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Dynamic equivalent state estimation for multi-area power systems with synchronized phasor measurement units 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تخمین هزینه های راه اندازی نیروگاه برق در عملکرد دوره ای 32این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Estimating power plant start costs in cyclic operation 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تسخیر جامدات 64این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. solids capture 30
  تعداد صفحه : 30 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - توازن بین بازرسی و بازاریابی 29این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. balance between auditing and marking 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017