تلگرام سایت تحقیق
امروز : 2 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 188 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 43

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش واسطه گرفتار شهروندان سازمانی 28این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The mediating role of organizational citizenship behavior 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر تعدیلی هوش هیجانی بر واکنشهای کورتیزول آزاد نسبت به استرس 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The moderating impact of emotional intelligence on free cortisol responses to stress 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - هنجارها و پایداری معیارهای چند بُعدی ساخت تصویر بدنی 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The norms and stability of new measures of the multidimensional body image construct 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مقیاس مقبولیت اجتماعی اوهایو 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THE OHIO SOCIAL ACCEPTANCE SCALE 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه مشاركت بين اقتصاد دانشگاهي و محيط تجاري ، اجزاء جهت گيري بازاريابي دانشگاهي مدرن 13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The partnership relationship between economic academic and business environment, component of modern university marketing orientation 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای یک کد اجرایی اخلاقیات و هویت سازمانی اخلاقی 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Enacting a living code of ethics and ethical organizational identity 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نقش آلبومین (سفیده تخم مرغ) در اندازه ذرات کنترل شده و رفتار رسانایی الکتریکی ریزذرات اکسید روی 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The role of albumen (egg white) in controlled particle size and electrical conductivity behavior of zinc oxide nanoparticles 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نقش استعاره ها در زبان بانکداری سرمایه گذاری 16این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The role of metaphors in the language of investment banking 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مفهوم ارزش زمانی پول در سرمایه گذاری اسلامی 23این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Time Value of Money Concept in Islamic Finance 24
  تعداد صفحه : 24 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از میزان فرصت در طول دوازده فرهنگ 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. LEISURE TIME USE ACROSS TWELVE CULTURES 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تیم های مدیریت درجه یک(تاپ) مطابق(در) شرکت های چندملیتی 30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. TOP MANAGEMENT TEAMS WITHIN multinational corporations 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رشد فاکتور کل بهره وری در صنعت ارتباطات از راه دور اگاندا 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Total factorproductivitygrowthinUganda’s telecommunicationsindustry 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - گردشگری و مهمان نوازی 30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Tourism and Hospitality 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دسترسی بازار تجاری به تکنولوژی؟ محرک¬های مالیاتی، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و مازاد تولید در چین 24این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Trading market access for technology? Tax incentives foreign direct investment and productivity spillovers in china 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تبدیل رقابتی بودن به منافع اقتصادی : آیا گردشگری رشد اقتصادی را در مقاصدگردشگری رقابتی تر بر می انگیزد 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Transforming competitiveness into economic benefits: Does tourism stimulate economic growth in more competitive destinations 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مثلث بندی اسناد حسابرسی در ارزیابی ریسک تقلب 30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Triangulation of audit evidence in fraud risk assessments 13
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اطمینان و عدم اطمینان در روابط تجاری بلند مدت 30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Trust and Distrust in Long-Term Business Relationships 18
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استراتژیک منابع انسانی 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. STRATEGIC HR MANAGEMENT 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Influence of feasibility constrains on the bidding strategy selection in a day-ahead electricity market session 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اثر یکپارچگی اقتصادی بر قابلیت قیاس حسابرسی،شواهدی از پذیرش یورو 29این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Effect of Economic Integration on Accounting Comparability: Evidence from the Adoption of the Euro 35
  تعداد صفحه : 35 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017