تلگرام سایت تحقیق
امروز : 2 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 2334 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 42

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی, ساختار و عملکرد : جامعه شناسی استراتژی سازمانی 21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Strategy, Structure, and Performance The Sociology of Orga n izational Strategy 30
  تعداد صفحه : 30 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سکته 3این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Stroke 2
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خانواده درمانی ساختاری 16این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Structural Family Therapy 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سنتز ترکیب های چند چرخه ای که حاوی ژرمانیوم و نیتروژن به صورت هترو اتم های II هستند 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Synthesis of heterocyclic compounds containing germanium and nitrogen as hetero - atoms 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سنتز LiMn2O4 از ماتریکس اوالبومین ژلاتینی 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Synthesis of LiMn2O4 from a gelled ovalbumin matrix 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سنتز اکسید آلومینیوم نانو کریستال با استفاده از سفیده تخم مرغ 7این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Synthesis of Nanocrystalline Alumina Using Egg White 2
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دیدگاه سیستم ها به انتخاب مدیران 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. systems approach to the selection of managers 3
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تفکر سیستمی 60این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Systems thinking 39
  تعداد صفحه : 39 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آزمایش فاصله¬گذاری مقطع عرضی مختلف در مدلسازی هیدرولیک ID : یک مطالعه موردی در مورد رودخانه جوهور ، مالزی 13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Testing different cross-section spacing in 1D hydraulic modelling: A case study on Johor River, Malaysia 18
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد مدیریت علمی در ارتقاءعملکرد دانشگاه های مالزی 25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Application of Knowledge Management in Enhancing the Performance of Malaysian Universities 13
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - هنر و فن مراقبت تکاملی در NICU : تجزیه و تحلیل یک ایده کلی 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. the art of developmental care in the NICU 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک دیدگاه SIM تحلیل مانع در اجرای مدیریت زنجیره ی تامین سبز 32این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An ISM approach for the barrier analysis in implementing green supply chain management 15
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارتباط بین اعتماد و مدیریت دانش : مفاهیم این ارتباط برای عملکرد و کارایی تیمی چیست 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The connection between trust and knowledge management: what are its implications for team performance 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انتقال آموزش در حین کار از دیدگاه اقتصادی 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The transfer of on-the-job training from the perspective of economics 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی تجربی. نقش وظایف یکنواخت و خلاقانه 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An experimental examination. The role of dull and creative tasks 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی بیرونی 43این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The External Assessment 29
  تعداد صفحه : 29 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر قضاوت های حسابرس از نفوذ CEO بر استقلال کمیته حسابرسی 26این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Impact on Auditor Judgments of CEO Influence on Audit Committee Independence 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر اعتماد بر روی نوآوری و عملکرد زنجیره های تامین 30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The impactoftrustoninnovativenessandsupplychainperformance 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر تشخیص هویت سازمانی بر مدیریت دانش سازمانی 25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The influence of organizational identification on organizational knowledge management 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی صرفه جویی در محدوده مقیاس و گوناگونی 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The measurement of scope, scale and diversification economies 28
  تعداد صفحه : 28 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017