تلگرام سایت تحقیق
امروز : 8 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 1728 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 38

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد موثر پردازش ابری در موسسات آموزشی 10این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Effective use of cloud computing in educational institutions 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأملات در خصوص متدولوژی ارزیابی و سنجش پیشرفت ویژگی های «خود گردانی» 26این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. reflections on the methodology of assessing the development of traits of self- regulation 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سفیده تخم مرغ به عنوان رنگ پایه ای کم هزینه و موافق با محیط برای ریخته گری ژلاتینی سرامیک 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Egg White as an Environmentally Friendly Low-Cost Binder for Gelcasting of Ceramics 3
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تغییر شکل موج در ساختار ی با نقطه اوج (پوشش) پایین 33این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Evolution of wave shape over a low-crested structure 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی ابعاد و ارزیابی دانش دریافت شده توسط کاربر و کیفیت اطلاعات در بافت KMS (سیستم ارزیابی دانش) 28این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Examining the dimensionality and measurement of user-perceived knowledge and information quality in the KMS context 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش کشور و نوع شرکت در ارزیابی ریسک‎های حسابرسی شرکت و تصمیم‎گیری برنامۀ حسابرسی 18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Exploring the role of country and client type on the auditor’s client risk assessments and audit planning decisions 24
  تعداد صفحه : 24 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت عملیات های فرودگاه 41این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Airport operations management 19
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 19000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تصور زنان در مورد برابری در استخدام: آیا سقف شیشه ای در حال شکستن است؟ 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. FEMALE PERCEPTIONS ON EMPLOYMENT EQUITY: IS THE GLASS CEILING CRACKING? 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تصمیم گیری مالی در فضای تجاری 5این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. FINANCIAL DECISION MAKING IN A BUSINESS CONTEXT 3
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیرات ساختاربندی و تصمیم گیری مالی 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Framing Effects and Financial Decision Making 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. fuzzy AHP-based safety risk assessment methodology for tower crane 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ریخته گری ژلاتین اجزای سازنده سرامیک 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Gelatin gelcasting of ceramic components 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ریخته گری ژلی کاشی سازی آلومین با استفاده از شیوه ی ملاط پروتئین سفیده تخم مرغ 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. GELCASTING OF ALUMINA CERAMICS USING AN EGG WHITE PROTEIN BINDER SYSTEM 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - الگوریتم تکوینی با نمایش دو گانه زمان های روشن و خاموش کردن واحد تولیدی برای حل مشکل تعهد واحد 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Genetic algorithm with binary representation of generating unit start-up and shut-down times for the unit commitment problem 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل ژنتیکی برخی ترکیبات محصول دهنده و کیفیت دانه در ذرت شیرین 16این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. GENETIC ANALYSIS OF SOME YIELD COMPONENTS AND KERNEL QUALITY IN SWEET CORN 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - زنجیره¬گذاری ژنوم 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. GENOME SEQUENCING 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - به حداقل رساندن اثر جبرانی گروه MCDM تصمیم گیری تجمع افزودنی با استفاده از "مفهوم حق وتو" 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Minimizing the Compensatory Effect of MCDM Group Decision Additive Aggregation Using the Veto Concept 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - درک زیبایی شناسی چگونه با رهبری ارتباط می یابد؟ مروری بر ادبیات 18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. International Journal of Education & the Arts 18
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت منابع انسانی با اصول و قوانین مدیریت اسلامی : روشی برای انتشار معکوس در مدیریت 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Human Resource Management with Islamic Management Principles 23
  تعداد صفحه : 23 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بشر و جادوی قانون تابعیت خانوادگی 21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Human Rights and the Magic of Jus Cogens 18
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 18000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017