تلگرام سایت تحقیق
امروز : 9 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 3973 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 35

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - اهمیت اعتبار پیش¬بینی (پیشگویانه) و اعتبار صوری در گزینش کارمند و شیوه¬های بیشینه¬سازی آنهااین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Importance of Predictive and Face Validity in Employee Selection and Ways of Maximizing Them
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاريخ و ماقبل تاريخ صيد مرواريد در خليج فارساین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THE HISTORY AND PREHISTORY OF PEARLING IN THE PERSIAN GULF
  تعداد صفحه : 71 صفحه
  قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سه سیاست گذاری از طریق افزودگی گرایی منفصل 37این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. 3Policy Making through Disjointed Incrementalism 18
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش فنی و حرفه ای در ترکیه 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. technical and vocational education in Turkey 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک برآورد وضعیت چند منطقه ای توزیع شده 36این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Distributed Multiarea State Estimation 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رویکردی تازه برای تحریر سؤال چندگزینه ای: نمونه ، شفاف ، و تنوع 19این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A New Approach to Multiple-Choice Question Writing: Example, Transparency, and Variation 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک رویکرد جدید برای تحلیل مؤلفه ای اصلی مقاوم 4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A New Approach to Robust Principal Component Analysis 3
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک شاخص ترکیبی جدید از تامین منبع انرژی در سیستم های صنعتی دارای ساختار تولیدی توزیع شده 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A new composite index of reliability of supply in the industrial systems with distributed generation 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک الگوریتم نقطه مقابله بدون وقفه برای سیستم های توزیع شده 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Non-blocking Checkpointing Algorithm for Distributed Systems 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک شکل دهی ریخته گری جدید برای سرامیک با استفاده از ژلاتین و تجزیه آنزیم 10این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A novel casting forming for ceramics by gelatine and enzyme catalysis 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی 28این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Post-SOX Examination of Factors Associated with the Size of Internal Audit Functions 26
  تعداد صفحه : 26 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک خط سیر ساده برای ترکیب و توصیف صفات اختصاصی نانوکریستال های CoAl2O4 از طریق متد های احتراق با استفاده از سفیده ی تخم مرغ (اُوالبومین ) به عنوان یک سوخت جدید 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A simple route to synthesis and characterization of CoAl2O4 nanocrystalline via combustion method using egg white (ovalbumine) as a new fuel 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک خط سیر ساده برای ترکیب نانوذرات نیکل فریت (NiFe2O4) با استفاده از سفیده ی تخم مرغ 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A simple route to synthesize nickel ferrite (NiFe2O4) nanoparticles using egg white 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Study of the Systemic Relationship Between Worker Motivation and Productivity 3
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - توضیحی برای خطاهای داده¬ای کشف شده از یک بررسی در رگرسیون خطی چند گانه 26این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Accounting for Data Errors Discovered from an Audit in Multiple Linear Regression 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم های اطلاعات حسابداری 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Accounting Information Systems 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شکاف انتظارات از نرم افزار حسابداری بر مبنای ویژگی های سیستم های اطلاعات حسابداری 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Accounting Software Expectation Gap Based on Features of Accounting Information Systems 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رهبری زیبایی 34این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Aesthetic leadership 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بسط و تکمیل جدول رهبری زیبایی شناختی مدیران مدرسه 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Development and implementation of aesthetic leadership scale of the school directors 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - الگوریتم هایی برای زمانبندی موارد کاربرد به منظور محاسبه ی موازی 25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Algorithms for scheduling with applications to parallel computing 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017