تلگرام سایت تحقیق
امروز : 3 تیر سال 1396
بازدید امروز : 3616 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده مقاله ها تحقیق پژوهشهای معتبر علمی

مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - حسابدار accountant



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. حسابدار accountant
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خلاصه شده از کتاب یک شوهر ایده آل an ideal husband



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. خلاصه شده از کتاب یک شوهر ایده آل an ideal husband
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه دندانپزشکی dental insurance



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیمه دندانپزشکی dental insurance
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ماهی fish



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ماهی fish
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - داستان کوتاه رمان در مورد پادشاه کریسلی برد king grisly beard story



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. داستان کوتاه رمان در مورد پادشاه کریسلی برد king grisly beard story
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پینت ویندوز paint windows



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. پینت ویندوز paint windows
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مکش - جذب suction



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. مکش - جذب suction
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیماری اسکیزوفرنی schizophernia



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیماری اسکیزوفرنی schizophernia
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


متن اصلی و ترجمه با عنوان : داستان - رمان



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. the memory keepers daughter
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


متن اصلی و ترجمه با عنوان : داستان - رمان قسمت دوم



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. the memory keepers daughter
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ماشین ترنچر trencher



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ماشین ترنچر trencher
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه وسایل نقلیه vehicle insurance



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیمه وسایل نقلیه vehicle insurance
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه تصادفات accident insurance



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیمه تصادفات accident insurance
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اذان - نماز



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. اذان - نماز
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اصول کار لامپ های برق رشته برق



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. اصول کار لامپ های برق رشته برق
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت مالی financial managment



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. مدیریت مالی financial managment
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - زمین لرزه earthquake



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. زمین لرزه earthquake
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چگالی آب density mesurements



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. چگالی آب density mesurements
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش در کاربرد های نرم افزاری رشته کامپیوتر



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. سنجش در کاربرد های نرم افزاری رشته کامپیوتر
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کاربردهای عکسهای هوایی در محیط زیست



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. کاربردهای عکسهای هوایی در محیط زیست
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیماری روانی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیماری روانی
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سئوال و جواب فارسی و انگلیسی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. سئوال و جواب فارسی و انگلیسی
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خوب فکر کن بعد کارت را عوض کن



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. خوب فکر کن بعد کارت را عوض کن
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - علوم وراثت در میکروبها



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. علوم وراثت در میکروبها
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بازیهای سنتی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بازیهای سنتی
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه زمین لرزه - بیمه زلزله



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیمه زمین لرزه - بیمه زلزله
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تدریس کردن در کلاس ابتدایی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. تدریس کردن در کلاس ابتدایی
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جامعه شناسی حسابداری مدرن



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. جامعه شناسی حسابداری مدرن
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری بیمه



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. حسابداری بیمه
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - باکتریها bacteria



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. باکتریها bacteria
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جریان الکتریکی - کموتاتور - رشته برق



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. جریان الکتریکی - کموتاتور - رشته برق
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خون blood



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. خون blood
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رسانه های جمعی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. رسانه های جمعی
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روده bowel obstruction



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. روده bowel obstruction
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - زبان شناسی - زبان



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. زبان شناسی - زبان
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قارج fungus



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. قارج fungus
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قلب heart



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. قلب heart
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مغز brain



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. مغز brain
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مهندسی عمران



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. مهندسی عمران
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رشد و اسکلت ساختمانی در ماهی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. رشد و اسکلت ساختمانی در ماهی
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آمار رگرسیون ناپارامتری



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. آمار رگرسیون ناپارامتری
  تعداد صفحه : 27 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طرح مدیریت



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. طرح مدیریت
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر چریدن دامهای روستایی در فراوانی ملخ در زمینهای کشاورزی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. تاثیر چریدن دامهای روستایی در فراوانی ملخ در زمینهای کشاورزی
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شرط بندی ورزشی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. شرط بندی ورزشی
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قطعات خودرو و ترمز و انواع آن



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. قطعات خودرو و ترمز و انواع آن
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل آماری



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. کنترل آماری
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل کیفیت رشته مدیریت صنعتی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. کنترل کیفیت رشته مدیریت صنعتی
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری فعالیت بودجه



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. حسابداری فعالیت بودجه
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بولدوزر



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بولدوزر
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - الکترودهای حاصل از زئولیت تغییر یافته در فرایندهای شیمیایی الکترو آنالیز رشته شیمی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. الکترودهای حاصل از زئولیت تغییر یافته در فرایندهای شیمیایی الکترو آنالیز رشته شیمی
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مالیات



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. مالیات
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مکانیک خودرو - قسمتهای متخلف ماشین



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. مکانیک خودرو - قسمتهای متخلف ماشین
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دسته بندی پوشش زمینی عوارض طبیعی منطقه سرادو با عکس هوایی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. دسته بندی پوشش زمینی عوارض طبیعی منطقه سرادو با عکس هوایی
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سرقت - دزدی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. سرقت - دزدی
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - عشق یا ثروت



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. عشق یا ثروت
  تعداد صفحه : 23 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری ممیزی ایمنی راه



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. حسابداری ممیزی ایمنی راه
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سی پی یو cpu



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. سی پی یو cpu
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه سفر



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیمه سفر
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم تخم گداری در مرغ A body condition scoring system for layer hens



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. سیستم تخم گداری در مرغ A body condition scoring system for layer hens
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اقلیدوس علم هندسه زبان نقشه کشی a geometry drawing language



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. اقلیدوس علم هندسه زبان نقشه کشی a geometry drawing language
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پرستاری a nursing service director in an acute health care center



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. پرستاری a nursing service director in an acute health care center
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نظارت و پویایی در کار آفرینی استراتژیک 2009 Agency and Governance in Strategic Entrepreneurship



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. نظارت و پویایی در کار آفرینی استراتژیک2009 Agency and Governance in Strategic Entrepreneurship
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فعالیت سازماندهی شده بر اساس الگوی یادگیری الکترونیکan activity level internet based elearning mode



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. فعالیت سازماندهی شده بر اساس الگوی یادگیری الکترونیکan activity level internet based elearning mode
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and update



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and update
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - گزارش خرید و مدیریت عرضه رشته مدیریت can governments use their construction contract to inprove training outcomes



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. گزارش خرید و مدیریت عرضه رشته مدیریت can governments use their construction contract to inprove training outcomes
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین شهر ها و اقتصاد cities and economies



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. رابطه بین شهر ها و اقتصاد cities and economies
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رشته کامپیوتر - ابزارهای ارتباطی که منجر به ترافیک می شوند communication tools to bulid website traffic



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. رشته کامپیوتر - ابزارهای ارتباطی که منجر به ترافیک می شوند communication tools to bulid website traffic
  تعداد صفحه : 76 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - هندسه ترسیمی Descriptive geometry



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. هندسه ترسیمی Descriptive geometry
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کتابخانه early modern libraries



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. کتابخانه early modern libraries
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل مالی و اقتصادی مربوط به بنادر و کشتی economic and financial feasibility



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. عوامل مالی و اقتصادی مربوط به بنادر و کشتی economic and financial feasibility
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خشونت علیه زنان ending violence against women



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. خشونت علیه زنان ending violence against women
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه خانواده Family Insurance



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیمه خانواده Family Insurance
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جریان حرارتی کابل فیبر نوری به منظور تامین عملکرد پایدار Fiber optic cable thermal preparation to ensure stable operation



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. جریان حرارتی کابل فیبر نوری به منظور تامین عملکرد پایدار Fiber optic cable thermal preparation to ensure stable operation
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کابلهای فیبر نوری fiber optice cables



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. کابلهای فیبر نوری fiber optice cables
  تعداد صفحه : 28 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مبانی پی ریزی footing undamental



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. مبانی پی ریزی footing undamental
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جامعه شناسی از مارتین آلبرو جامعه شناس globalization - knowledge and society



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. جامعه شناسی از مارتین آلبرو جامعه شناس globalization - knowledge and society
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری مدیریت منابع انسانی human resorce management review



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بازنگری مدیریت منابع انسانی human resorce management review
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مشاهدات از صنعت ارتباط از راه دور influences and outcomes of outsourcing - insights from the telecommunications industry



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. مشاهدات از صنعت ارتباط از راه دور influences and outcomes of outsourcing - insights from the telecommunications industry
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش و رویه ی بیمه insurance research and practice



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. پژوهش و رویه ی بیمه insurance research and practice
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش نرم افزار pc hardware بخش interface organization



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ترجمه مقاله و تحقیق آموزش نرم افزارpc hardware بخش interface organization
  تعداد صفحه : 25 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
  تعداد صفحه : 40 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آیا همیشه حق با مشتری است؟ is the custoner always right



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. آیا همیشه حق با مشتزی است؟ is the custoner always right
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاریخچه آموزش واقعی و طبیعی در iust



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. تاریخچه آموزش واقعی و طبیعی در iust
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یاد گیری سازمان learning organization



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. یاد گیری سازمان learning organization
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه مسئولیت Liability insurance



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیمه مسئولیت Liability insurance
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - میدان مغناطیسی magnetic field



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. میدان مغناطیسی magnetic field
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - در مورد خزه ها meet the bryophytes



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. در مورد خزه ها meet the bryophytes
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - زیست شیمی - آمیختگی بخش پیچ مانند dna بدون افزایش قدرت رنگ پذیریmelting of a sna hairpin hyper chromism



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. زیست شیمی - آمیختگی بخش پیچ مانند dna بدون افزایش قدرت رنگ پذیریmelting of a sna hairpin hyper chromism
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یادگیری قابل انتقال mobile learning - cognitive architecture and study of literature



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. یادگیری قابل انتقال mobile learning - cognitive architecture and study of literature
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم عامل ناول novell



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. سیستم عامل ناول novell
  تعداد صفحه : 57 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بانکداری شخصیpersonal banking



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بانکداری شخصیpersonal banking
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه حیوانات خانگی Pet insurance



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیمه حیوانات خانگی Pet insurance
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی ابعاد و مفاهیم اصلی - ترجمه انفرادی phonemics



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بررسی ابعاد و مفاهیم اصلی - ترجمه انفرادی phonemics
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آسیب شناسی گیاهی planet patology



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. آسیب شناسی گیاهی planet patology
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پروتکل شبکه های بیسیم planning a wireless network



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. پروتکل شبکه های بیسیم planning a wireless network
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - معرفی مارتین آلبرو پوفسور و استاد دانشگاه - رشته جامعه شناسی Professor Martin Albrow



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. معرفی مارتین آلبرو پوفسور و استاد دانشگاه - رشته جامعه شناسی Professor Martin Albrow
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نتیجه کیفیت زندگی و شاخصه های ورزشی پس از جراحی پریکاردیت استخوان مفصلی Quality of life and sports-specific outcomes after Bernese periacetabular osteoto



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. نتیجه کیفیت زندگی و شاخصه های ورزشی پس از جراحی پریکاردیت استخوان مفصلی Quality of life and sports-specific outcomes after Bernese periacetabular osteotomy
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - علم scientific



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. علم scientific
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - sms gateway



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. sms gateway
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن ، دانش و اقتصاد از مارتین آلبرو جامعه شناس sociology basics



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. جهانی شدن ، دانش و اقتصاد از مارتین آلبرو جامعه شناس sociology basics
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آسیب های ورزشی - ضایعات متداول آسیب های ورزشی و اتیام آنها sports injuries



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. آسیب های ورزشی - ضایعات متداول آسیب های ورزشی و اتیام آنها sports injuries
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - عرضه supply



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. عرضه supply
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جایگاه ورزش در نظریه های کیفیت زندگی The Position of Sport in the Theories of Quality of Life



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. جایگاه ورزش در نظریه های کیفیت زندگی The Position of Sport in the Theories of Quality of Life
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کار آفرینی TOWARD A THEORY OF ENTREPRENEURIAL ACTION Exploring Risk, Opportunity and Self in Technology Entrepreneurship



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. کار آفرینی TOWARD A THEORY OF ENTREPRENEURIAL ACTION Exploring Risk, Opportunity and Self in Technology Entrepreneurship
  تعداد صفحه : 67 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اثرات فشار ( سختی ) آب ، سیستم مدیریت آب و الزامات آبیاری برای برنج در سریلانکا WATER STRESS EFFECTS



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. اثرات فشار ( سختی ) آب ، سیستم مدیریت آب و الزامات آبیاری برای برنج در سریلانکا WATER STRESS EFFECTS
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رشته عمران با عنوان بتن چوب wood concrete



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. رشته عمران با عنوان بتن چوب wood concrete
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کابل فیبر نوری zeon fiber optic cable



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. کابل فیبر نوری zeon fiber optic cable
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رابط شبیه سازی و bismulation برای زنجیره های مارکف



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. رابط شبیه سازی و bismulation برای زنجیره های مارکف
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ریاضی با عنوان مکعب جادویی n بعدی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ریاضی با عنوان مکعب جادویی n بعدی
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ساختمان



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ساختمان
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - در مورد خشکسالی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. در مورد خشکسالی
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تشخیص چهره سه بعدی مبتنی بر تنوع ساختاری چهره های انسانی 16



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. 10 3D Face Recognition Founded on the Structural Diversity of Human Faces
  تعداد صفحه : 26 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی خطای قابل پیش بینی12



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Aconceptual precipitation-run off modeling suite; model selection,calibration and predic tive uncertainty assessment7
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - يك مدل چند گانه براي محاسبه اعتماد به جريان كار با استفاده داده هاي منشااي خلاصه12



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Fuzzy Model for Calculating Workflow Trust using12
  تعداد صفحه : 24 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - يك مدل فازی براي محاسبه اعتماد به جريان كار با استفاده داده هاي اصلی20



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Fuzzy Model for Calculating Workflow Trust using12
  تعداد صفحه : 32 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش الگوریتم ژنتیک37



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Genetic Algorithm Tutorial37
  تعداد صفحه : 74 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک معیار شناخت تطبیقی در بررسی کار آفرینی 11



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Measure of Adaptive Cognition for Entrepreneurship Research5
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تصمیم واقعی زمان تعمیر و نگهداری با استفاده از عا مل فازی15



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A real-time decision-making of maintenance using fuzzy agent13
  تعداد صفحه : 28 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مروری سیستماتیک بر تکنیک های انتخاب آزمایش رگرسیون38



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A systematic review on regression test selection techniques - Information and Software Technology24
  تعداد صفحه : 62 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دستیابی به منابع، سازمان دهی رسمی و گرایشات کارآفرینی فعالیت های اقتصادی جدید20



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Acquisition of resources, formal13
  تعداد صفحه : 33 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تقویت کننده (Amplifier ) 15



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Amplifier9
  تعداد صفحه : 24 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تجربی حق مالکیت عنوان تجاری مبتنی بر ناظر و تما شاگر18



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An Emirical Assessment of Sectator-Based Brand Equity16
  تعداد صفحه : 34 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک نمای کلی از رشته ار تباطات بین الملل31



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. AN OVERVIEW OF THE FIELD OF INTERNAIONAL RELATIONS14
  تعداد صفحه : 45 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خودگرایی یا اخوت جهانی6



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. PATRIOTIDM OR UNIVERSAL BROTHEHOOD6
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نمونه های ابتدایی10



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. BRIEF SURVEY OF MICROBIAL GROUPS5
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شاخص های B-tree و حافظه های پنهان CPU23



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. B-tree Indexes and CPU caches18
  تعداد صفحه : 41 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پایه ریزی یک جو منا سب برای نوآوری، از طریق رهبری تحول گرا و فرهنگ سازمانی 22



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Building a Climate for Innovation Through Transformational Leadership and rganizational Culture19
  تعداد صفحه : 41 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت بازرگانی11



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Business Management10
  تعداد صفحه : 21 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دیفرانسیل (وسیله مکانیکی)9



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Differential (mechanical device)6
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چالشهای تجاری سازی فناوری در ایران6



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Challenges of Technology Commercial making in Iran17
  تعداد صفحه : 23 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Co-management from the top? The roles of policy entrepreneurs and distributive conflict in developing co management arrangements15
  تعداد صفحه : 39 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Co-management from the top? The roles of policy entrepreneurs and distributive conflict in developing co management arrangements15
  تعداد صفحه : 39 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مؤلفه های آموزش محیطی در برنامه ی آموزشی علوم تربیتی در بلغارستان و ترکیه6



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Components of Environmental Literacy in Elementay Science Education Curriculum in Bulgaria and Turkey7
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش هماهنگ سازي تضاد و تعارض در روابط مجاري بازاريابي30



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Conflict-coordination learning in marketing channel relationshios:The distributor view17
  تعداد صفحه : 47 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تصمیم گیری54



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. DECISION MAKING43
  تعداد صفحه : 97 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی مواد هیبریدی و پیوندی31



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Designing hybrid materials29
  تعداد صفحه : 60 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اختلاف بین ارزش های اقتصادی و مالی4



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Difference Between Economic and Financial Prices2
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 2600 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگی های اصطکاکی و سایشی خشک فیبر کوتاه б-Al2 O3 ترکیبات ماتریسی و زمینه فلز آلیاژی Al-Si (LM13) تقویت شده27ویژگی های اصطکاکی و سایشی خشک فیبر کوتاه б-Al2 O3 ترکیبات ماتریسی و زمینویژگی های اصطکاکی و سایشی خشک ف



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Dry wear and friction properties of8 〖Al〗_2 O_3short fiber reinforced Al-si(LM 13) alloy metal matrix composites12
  تعداد صفحه : 39 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مشاوره ی آموزشی2



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Educational consultant2
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 2600 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اثر وضعیت اتمسفر محیطی در طول زمان تابیدن تار بر روی مشخصه های تار و کیفیت تابیدن تار13



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Textile Research Journal12
  تعداد صفحه : 25 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اثرات تغذیه میکوتوکسین ها ی فوساریوم بر روی عملکرد، متابولیسم، و سیستم ایمنی گاوهای شیرده. 20



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Effects of Feedborne Fusarium Mycotoxins on the Performance, Metabolism, and Immunity of Dairy Cows13
  تعداد صفحه : 33 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - محور سیستمهای اطلاعات استراتژیک 27



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Effects if informational technology failurs on the markt value of firms 11
  تعداد صفحه : 38 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تشویق رفتار نقش اضافی در یک زمینه کانال : نقش اقتصادی، اجتماعی و مکانیزم مبتنی بر عدالت17



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Encouraging extra-role behavior in a channel context: The role of economic-, social-, and justice-based sharedness mechanisms12
  تعداد صفحه : 29 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خدمات اخلاقی و مالی9



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Case study : Ethics and financial services7
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش ورزش در زنان سالم18



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Exercise Training in the Normal Famale15
  تعداد صفحه : 33 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قلعه فلک الافلاک4



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Falak – al – aflak castle.3
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کبد چرب چیست؟6



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Fatty Liver9
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حالت های عملیات فایروال یا ضد هکر(پیکر بندی)7



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Firewall Operation Modes(configuring)3
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پرورش هوش اجتماعی وعاطفی26



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Fostering Emotional and Social Intelligence in Organizations14
  تعداد صفحه : 40 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ژئودزی هندسی113



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. GEOMETRIC GEODESY92
  تعداد صفحه : 205 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - صنعت هتلداری در ایران9



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Hotel industry in Iran11
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نحوه سازماندهی یک سمینار موفق17



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. How to Organize a Successful Seminar8
  تعداد صفحه : 25 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بقعه امامزاده اسماعیل میانه2



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Im am zade I shmael (miyane) tomb 2
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 2600 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - امام زاده داوود2



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Imamzadeh david2
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 2600 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اصلاح ثبت رویداد در سیستم رأی گیری16



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Improving Voting System Event Logs14
  تعداد صفحه : 30 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تجزیه و تحلیل تصمیم پذیرش فناوری اطلاعات با استفاده از AHP12



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. INFORMATION TECHNOLOGY ADOPTION DECISION ANALYSIS USING AHP5
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات11



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Iterface in vesting ations of alumina and aluminosilicate short-fiber-reinforced aluminum-alloy composites8
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت سلامت ماهیان11



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Interoduction to Fish Health Management5
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شکاف پاسخگویی HTTP 8



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. HTTP RESPONSE SPLITTING5
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اصفهان و بناهای تاریخی آن9



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Isfahan15
  تعداد صفحه : 24 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سرمایه گذاری مشترک 14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Introduction4
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت دانش13



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Knowledge management7
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم مدیریت یادگیری3



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Learning management system2
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 2600 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری مدیریت7



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Management accounting5
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Probe into the Modes of International Human Resource12
  تعداد صفحه : 26 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم های اطلاعات مدیریتی34



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS16
  تعداد صفحه : 50 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پیکربندی های میانجی بازاریابی – فروش در شرکت های B2B44



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Marketing–sales interface configurations in B2B firms22
  تعداد صفحه : 66 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش این که مردم چگونه اوقات خود را سپری می کنند .5



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Measuring How People Spend Their Time16
  تعداد صفحه : 21 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش اثر بخشی یک سیستم اطلاعات منابع انسانی در شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران یک ارزیابی تجربی19



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Measuring the effectivenss of a human resource in for mation system in National Iranian Oli Comany10
  تعداد صفحه : 29 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مرسریزه کردن در محلول هیدروکسید سدیم گاز زدایی شده سیانگ II کیم ، ایوسولی و هینونگ سویون بخش مهندسی نساجی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ترجمه مقاله و تحقیق - مرسریزه کردن در محلول هیدروکسید سدیم گاز زدایی شده سیانگ II کیم ، ایوسولی و هینونگ سویون بخش مهندسی نساجی
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روشهایی در ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستان - بازیابی متون25



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Methods for evaluating hospital systems:a literature review16
  تعداد صفحه : 41 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - معماری مدرن11



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Modern architecture7
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم های کنترلی - سیستم های کنترل درب های هوشمند7



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Applications for all sectors27
  تعداد صفحه : 34 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - معماری اسلامی کشور مراکش12



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Almoravid Koubba,marrakesh9
  تعداد صفحه : 21 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سنجشهای چند کاناله در دستگاهای ضخامت ستج ور قهای نورد گرم29



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Multi-channel gauges in hot strip mills9
  تعداد صفحه : 38 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - موسيقي در استان گيلان2



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Music in province of Guilan3
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نگلر یا فلوری 6



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Naegleria fowleri4
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تخمین تراکم غیر پارامتری24



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Nonlinear Time Series20
  تعداد صفحه : 44 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تایپ در مورد معمار موفق6



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Lord Foster Britains most successful architect of recent times is to lay off almost3
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش عملیاتی10



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Operations research9
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نمای کلی چالش های عدیده ای که درسر راه شناسایی صورت ( چهره نگاری ) وجود دارد21



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Overview of the Face Recognition Grand Challenge_15
  تعداد صفحه : 36 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کار پاره وقت در اروپا25



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Part-time work in Europe19
  تعداد صفحه : 44 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پاول کورین 4



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Pavel Korin3
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تخت جمشید 5



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. 4 Persepolis
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اصول کلی برای مربیان 8



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. PHILOSOPHY FOR COACHES 6
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تکثیر گیاهان فضای سبز 6



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Level Sociology AResource-Based Learning Approach 6
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تکثیر گیاهان فضای سبز 6



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Plant propagationf 6
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Level Sociology AResource-Based Learning Approach 15
  تعداد صفحه : 45 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خصوصی سازی و اعتماد در یک دنیای تجارت الکترونیک : استخراج و ذخیره اطلاعات محدودیت هماهنگ سازی و افشاء 24



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Privacy and Confidentiality in 13
  تعداد صفحه : 37 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه های مربوط به فرآیند گیربوکس بازاوایه راست 3



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Right Angle Gearbox Process Plans 5
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شناسایی و ثبت چهره سه بعدی بر اساس - تصویر گرفته شده 14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Profile-Based 3D Face Registration 9
  تعداد صفحه : 23 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نقش سیستم خبره در مدیریت منابع طبیعی 14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ROLE OF EXPERT SYSTEM IN NATURAL RESOURCES MANAGEMENT 9
  تعداد صفحه : 23 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خطرات و آسیب پذیری های فضای مجازی 90



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. SECURE CYBERSPACE 122
  تعداد صفحه : 212 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خودشکوفایی 2



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Self-actualization 1
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مروری بر تکنولوژی سنسورهای امروزی 37



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Introduction 34
  تعداد صفحه : 71 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بخش 5 . کنترل طریقه ریزش - سر خوردن 16



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Chapter 5 Sliding Mode Cintrol 10
  تعداد صفحه : 26 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فاکتورهای ساختاری گروه NPO(توسعه محصول جدید) در راستای قابلیت تولید (تولید پذیری) 22



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Structural factors of NPD (new product development) 21
  تعداد صفحه : 43 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سلامت و بهداشت سالمندان 6



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The age hygiene and health 4
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - وضعیت رایج سیستم های اطلاعات بازاریابی در صنعت بانکداری 22



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The current status of Marketing Information Systems in Jordanian 11
  تعداد صفحه : 33 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت خطر امنیت تجارت و پژوهش معیار 12



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The E- Commerce Security Risk Management and Measure Research 7
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - موقعیت محیطی کارآفرینی 26



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The environmental context of 15
  تعداد صفحه : 41 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر هواشناسی و انواع چرخش جوی 16



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Influence of Meteorological Conditions and Atmospheric Circulation Types on 18
  تعداد صفحه : 34 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خط مشی بروکراسی 17



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THE POLITIC OF BUREAUCRACY 11
  تعداد صفحه : 28 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیاستهای بروکراسی25



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THE POLITS OF BUREAURACY 17
  تعداد صفحه : 42 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - توان و تاثیرات تحقیق کارآفرینی 21



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Power and Effects 13
  تعداد صفحه : 34 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بين علائم روانشناسي و انگيزشي رفتار چالشي: يك مطالعه مقدماتي 10



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The relationship between psychiatric symptomatology and motivation of challenging behaviour: A preliminary study 10
  تعداد صفحه : 21 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش تهیه حساب جهت مدیران 14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The roles and effects of paradigms in accounting research 12
  تعداد صفحه : 26 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دیدگاه امنیت تجارت الکترونیک در اقتصاد دیجیتالی 7



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Viewpoint of E-Commerce Security in the Digital Economy 6
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - عدد ایده آل ضعیناَ شبه اول برای نیم گروه 5



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THE WEAKLY SEMI-PRIME IDEALD OF po-T- SEMIGROUPS 5
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - - شهرهای جهان سوم 15



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THIRD WORLD Cities 9
  تعداد صفحه : 24 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - توریسم در ترکیه 8



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Tourism in Turkey 8
  تعداد صفحه : 64 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ترانزیستور 5



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Transistor 3
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت صحیح و پروتکل امنیت در لایه شبکه 9



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Trust Management and Network Layer Secuirty protocols 5
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ترایپانوسوما 4



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Trypanosoma 6
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حافظه رم -حافظه دسترسی تصادفی 6



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Types of RAM Memory - Random Access Memory 4
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انواع استراتژی 17



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. TYPES OF STRATEGIES 6
  تعداد صفحه : 23 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از هندسه دستی در سیستم های امنیتی بیومتریک 15



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Using of Hand Geometry in Biometric Security Systems 12
  تعداد صفحه : 27 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طرح واسکوب ویلا 5



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. As the Work on the vila Schwob neared 4
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پیش بینی سطح آب بوسیله شبکه عصبی مصنوعی در سیستم رودخانة SURMA-KUSHIYARA از بنگلادش 11



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. WATER LEVEL PREDICTION BY ARTIFICIAL 6
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت هتل چیست؟ 4



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. What is Hotel Management? 2
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیم کشی 4



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Wire drawing 4
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بانک جهانی 8



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. World Bank 7
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مخابرات جهانی 4



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Message from the Minister Energy, Water & Communications 11
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تغذیه و کشاورزی 7



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Foreword 4
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ساختار شبکه بی سیم – 35



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Wireless Network Structure - v1.3 20
  تعداد صفحه : 55 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مترولوژِی 19



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Methodology for Comparing Service Policies Using a Trust Model 12
  تعداد صفحه : 31 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ساختار بی نظیر برنامه ها و رخ دادهای کارآفرینان اکسفورد 4



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. • Brilliant line up of events for Oxford Entrepreneurs 2
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحقیق بر روی موضوعات امنیت تجارت الکترونیکی 8



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Research on E-Commerce Security Issues 6
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - لکوربوزیه 5



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Le Corbusier 2
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه نامه شکست ماشین آلات 6



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Machinery Breakdown Policy ( MB 9
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - الگوهای دیگر تعامل قانونی 15



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. POLTICS AND PULICE ADMINISTRATION 9
  تعداد صفحه : 24 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کاربریِ الگوی پویایی پایین رتبۀ جهت دار برای sofc مسطح 22



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A control oriented low order dynamic model for planar SOFC 14
  تعداد صفحه : 36 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - يك تحليل كيفي مراقبت دوره اي راهها - درك مكانيسم ها در مديريت پياده رو 48



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Qualitative Analysis of Periodic Maintenance of Roads 23
  تعداد صفحه : 71 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی الگوریتم های مسیر یابی 11



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Survey of QoS Routing Algorithms qos 4
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نظرسنجی در مدیریت خطا در شبکه های حسگر بی سیم21



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Survey on Fault Management in Wireless Sensor Networks6
  تعداد صفحه : 27 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نظر سنجی در مورد قدرت تحمل نقص در شبکه های حسگر بی سیم15



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Survey on Fault Tolerance in Wireless Sensor Networks11
  تعداد صفحه : 26 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دستیابی به منابع، سازمان دهی رسمی و گرایشات کارآفرینی فعالیت های اقتصادی جدید20



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Acquisition of resources, formal13
  تعداد صفحه : 33 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انطباق و یکپارچگی ( ارتباط ) سازمانی در برنامه های نوآوری ریشه ای شرکت 33



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Adaptation and Organizational Connectedness in Corporate15
  تعداد صفحه : 48 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - توان هوازی و بي هوازی در دوچرخه سوار ان خارج از جاده25



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Aerobic and anaerobic power characteristics7
  تعداد صفحه : 32 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل عوامل تعیین کننده تقاضای بیمه عمر در کشورهای برگزیده آسیا و هند32



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An Analysis of Life Insurance Demand26
  تعداد صفحه : 58 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مبحث رسانایی6



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. conductometry3
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مودم 34



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Conexant USB ADSL Modem34
  تعداد صفحه : 68 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مودم 34



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Conexant USB ADSL Modem34
  تعداد صفحه : 68 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تعریف نوآوریی3



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. DEFINITION OF INNOVATION4
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طرح یک مدل امتیازدهی متوازن در مورد شناسایی تعدادی از معیارهای مالی یا غیرمالی13



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Design of a Balanced Scorecard ultimately7
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - توسعه¬ي معماري فرايند متوالي53



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Develop an End-to-End Process Architecture33
  تعداد صفحه : 86 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل دیجیتال جریان مقاومتی (DRC) در مبدل¬های تفکیک شده موازی 26DC–DC



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Digital Resistive Current (DRC) Control for the12
  تعداد صفحه : 38 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آیا ایدئولوژی دولت بر قانون زدایی بازارهای تولید اثر می گذارد30



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Does government ideology influence deregulation21
  تعداد صفحه : 51 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأیید داس مقاوم با جداول معمایی ایستگاه پردازشگر داس14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. DOS-resistant Authentication with Client Puzzles8
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نوآوری های آموزشی7



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Educational “Innovation” v. Educational Innovation 5
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه¬ریزی استراتژیک موثر در سیستم¬های ترانزیت دولتی 31



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Effective strategic planning in public transit systems 20
  تعداد صفحه : 51 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مقايسه زيست چينه اي سازند تاربور در فارس داخلي و لرستان 4



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Environmental stratigraphic comparison of Tarbur Formation in interior Fars and Lorestan: 10
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تئوری مدیریت شرکت – شانس های موفقیت در بیولوژی اجتماعی و دگر خواهی متقابل 25



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Exploring co-management theory: Prospects for sociobiology and 12
  تعداد صفحه : 37 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چارچوبی در پیاده سازی رسمی مرحله شناخت شغلی پروژه های داده کاری 32



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Framework for formal implementation of the business understanding 11
  تعداد صفحه : 43 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جنسیت و نفوذ اجتماعی 21



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. GenderAndSocialInfluence 17
  تعداد صفحه : 38 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سلامت ، ورزش و توسعه 4



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. HEALTH, DEVELOPMENT 52
  تعداد صفحه : 56 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیران HR ايجاد فناوری بیشتر 3



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. HR Executives Making More Of Technology 3
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اجرا و تحقق الگوریتم QOS بر ای کاربردهای زمان واقعی در شبکه ی 12Diff Serv – aware MPLS



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Implement a QoS Algorithm for Real-Time Applications in the 5
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انجماد سریع و اختصاصی مواد غذایی 14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. INDIVIDUAL QUICK FREEZING 9
  تعداد صفحه : 23 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انجماد سریع و اختصاصی مواد غذایی 14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. INDIVIDUAL QUICK FREEZING 9
  تعداد صفحه : 23 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات 11



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Interface investigations of alumina and aluminosilicate shortfiber reinforced 6
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مقدمه برمواد هیبریدی 64



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Introduction to Hybrid Materials 48
  تعداد صفحه : 112 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات روبرو شده با OD و آینده آن 25



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Issues Facing OD and Its Future 9
  تعداد صفحه : 34 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل شغلی در مورد یک محیط کار در حال تغییر 32



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Job analysis for a changing workplace 13
  تعداد صفحه : 45 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آزادسازی انرژی راه انداز 17



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Liberating Enterpeneurial Energy 24
  تعداد صفحه : 41 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جایگزین هاي شیوه زندگی برای باكتري ريزوبيوم : همزیستی ، انگل شناسی ، و چشم پوشي از همزیستی 20



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Lifestyle alternatives for rhizobia: mutualism, parasitism, 7
  تعداد صفحه : 27 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شاخص های مدیریتی برای ارزیابی و سنجش عملکرد مسئولیت عمومی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. management caveats for measuring and assessing 17
  تعداد صفحه : 37 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ادغام دو شرکت و کسب سود در صنایع تکنوزیستی و داروسازی 34



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Mergers and Acquisitions in the Pharmaceutical and Biotech Industries 25
  تعداد صفحه : 59 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه های عصبی مبانی استفاده از mattab جعبه ابزار شبکه عصبی 45



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. NEURAL NETWORKS - Basics using MATLAB - Neural Network Toolbox 28
  تعداد صفحه : 73 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نيويورك به عنوان مدلي در بررسي شهرسازي 5



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. New York as model for the study of urbanization 3
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نیوبیُم آلومینید به عنوان یک منبع ابررسانای جریانهای بالا 45



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Niobium aluminide as a source of high-current superconductors 25
  تعداد صفحه : 70 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مطالعات بر روی ماهیان آبسنگی در آبهای مرجانی جزایر ایران در خلیج فارس 2



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Observation on reef fishes in the coastal waters off some 1
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحولات سازمانی در انجمن محلی 18



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Organisational change in a regional, local council 11
  تعداد صفحه : 29 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قابلیت تغییر سازمانی گسترش سیستماتیک یک شاخص 21



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Organizational change capacity the systematic development 11
  تعداد صفحه : 32 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - عملکرد مسیر یابی در شبکه نظیر به نظیر 14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. peer to peer network routing 7
  تعداد صفحه : 21 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ويژگي هاي عملكردي حسابرسان داخلي 26



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Performance Attributes of Internal Auditors A Cross-Cultural Study 15
  تعداد صفحه : 31 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه های مشبک28



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Mesh Networks18
  تعداد صفحه : 46 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طرح انبارداده ای در ارتباط با بازمهندسی فرآیند مراقبت های پزشکی35



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Proposal of data warehouse in the context of healthcare process reengineering23
  تعداد صفحه : 58 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Public Schools as Public Infrastructure Roles for Planning Researchers5
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - معرفي كيفيت خدمات 29



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. quality of service7
  تعداد صفحه : 36 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - معرفي كيفيت خدمات27 (Q O S)



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Quality of servise - QOS 7
  تعداد صفحه : 34 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - امنيت در محيط آموزش الكترونيك آنلاین21



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. security in tne online E-learning environment23
  تعداد صفحه : 44 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - گام برداشتن به سوی تصور احتمالات جدید24



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. stepping back to envision19
  تعداد صفحه : 43 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأثير بي ثباتي تورم بر روي تورم - ناپايداري تصادفي در مدل ميانگين21



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Stochastic volatility in mean model within a dynamic framework 6
  تعداد صفحه : 27 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک و عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Strategic human resource practices and innovation performance — The 9
  تعداد صفحه : 30 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استعداد استراتژیک - یک بررسی و اهداف مورد بحث تحقیق 24



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Strategic talent management - A review and research agenda9
  تعداد صفحه : 33 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ستراتژي – كاربردهاي فناوري اطلاعات در برنامه ريزي و كنترل ، و عملكرد شركت 25



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Strategy, IT applications for planning and contro10
  تعداد صفحه : 35 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی، ساختار سازمان و موفقیت در صنعت مسکن14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Strategy, organization structure and success in the lodging industry 6
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اطمینان ساختاری با استفاده از متد اصل محدود 18



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. STRUCTURAL RELIABILITY USING THE FINITE 11
  تعداد صفحه : 29 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ساختن شبکه های نظیر به نظیر بدون ساختار 15



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Structuring Unstructured Peer-to-Peer Networks 10
  تعداد صفحه : 25 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مطالعه منطقه تایگا8



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Taiga 6
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - داستان قوزپشت 5



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Tales from the6
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تیم راهبردها و ابزار برای افزایش کارآیی و ایمنی بیمار19



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Teams communicating through STEPPS4
  تعداد صفحه : 23 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بر زمان دوره ای دریافتی NPD استراتژی تولید و فرایندهای - npd تأثیر استراتژی 28



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. the impact of npd strategy, product strategy and npd process on perceived cycle time 12
  تعداد صفحه : 40 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی درونی محتوا، فرایند، خط مشی ها، تأثیرات و چالش ها18



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. the inside scoop on content, process , polocies , impact and challenges 12
  تعداد صفحه : 30 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چالش هاي مديريت آگاه و علم مديريت 30



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. the knowledge leadership challenge 23
  تعداد صفحه : 53 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - توهم جهانی سازی 18



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. the myth of globalization 8
  تعداد صفحه : 26 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جهش ساختاری در طراحی سازمانی نشأت گرفته از منظر دانش20



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THE PARADIGMATIC SHIFT IN ORGANIZATIONAL DESIGN10
  تعداد صفحه : 30 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تمايل به ادغام و يكپارچه سازي در صنعت داروسازي25



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Urge to Merge in the Pharmaceutical Industry 7
  تعداد صفحه : 32 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اكوسيستم تندرا 14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Tundra Ecosystems14
  تعداد صفحه : 28 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - درک نیاز به تنظیم مقررات در سراسر جهان 24



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Understanding Worldwide Regulatory Requirements16
  تعداد صفحه : 40 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آب و هوا در آرهاس3



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Weather In Aarhus3
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستمهای خبره کاربردی 17



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Web-services classification using intelligent techniques 6
  تعداد صفحه : 23 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چه زمانی باید از پيشگيري از زخم استرس در بخش مراقبتهای ویژه استفاده می شود 19



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. When should stress ulcer prophylaxis be used in the ICU 4
  تعداد صفحه : 23 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - معمار زاها حدید 19



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Zaha Hadid13
  تعداد صفحه : 32 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پیش بینی انرژی ذرت طبیعی و معمولی از روی ترکیب بندی شیمیایی خود در اردکهای چینی بالغ 13



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Predicting Metabolizable Energy of Normal Corn from its Chemical 5
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگی های اصطکاکی و سایشی خشک فیبر کوتاه 27



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Dry wear and fliction properties 10
  تعداد صفحه : 37 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - داروهای گیاهی در درمان بیماران آلزایمر 11



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Herbal medicine in the treutment 7
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی از بازاریابی رابطه ی سهام دار در چین 14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. an evalution of stakeholder relationship marketing in china 11
  تعداد صفحه : 25 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ANALYSIS OF LSB BASEDIMAGE STEGAOGRAPHY THCHNIQUES 3
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل بانک اطلاعات متنی، از طریق داده کاوی به منظور فعال سازی سریع فرایند بهبود - توسعه - محصول 30



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Analyzing textual databases using data mining to enable 9
  تعداد صفحه : 39 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - معاملات با تجارت الکترونیک Eu استفاده از ارزش افزوده مالیات 30



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Application of the EU Value Added Tax to E-Commerce Transactions 16
  تعداد صفحه : 46 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزشیابی 14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Assessment 10
  تعداد صفحه : 24 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تولید ویتامین های B از طریق باکتری های محرک رشد اسیدلاتیک 21



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. B- Group vitamins production by probitic lactic 17
  تعداد صفحه : 38 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - متعادل سازي اولويت ها : تصميم گيري در موديريت عرضه پايدار 38



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Balancing priorities:Decision-makinginsustainablesupplychainmanagement 13
  تعداد صفحه : 51 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - همدلی زیستی 14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Bio-Empathy 7
  تعداد صفحه : 21 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دیسک 9



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Blu-ray Disc 5
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارتباطات 11



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. communication 12
  تعداد صفحه : 23 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسه تصمیمات مناسب حمایت کننده ازروش های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با استفاده از الگوی 33DEA/AHP



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Comparing appropriate decision support of human resource practices 10
  تعداد صفحه : 43 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر تجارت الکترونیک بر انعطاف پذیری سازمانی 34



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. E business impact on organizational 9
  تعداد صفحه : 43 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - يك مدل فازی براي محاسبه اعتماد به جريان كار با استفاده داده هاي اصلی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Fuzzy Model for Calculating Workflow Trust using Provenance Data
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رویکردي جدید برای حل مشکل مسیر بحرانی فازی با استفاده از تجزیه و تحلیل حوادث



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A new approach for solving fuzzy critical path problem using analysis of events
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رویکرد پنهان سازي تصویر بديع بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی برای بیومتریک هاي چندنمايي امن



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A novel image hiding approach based on correlation analysis for secure multimodal biometrics
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پیرامون شبکه های مشبک بی سیم



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Survey on Wireless Mesh Networks
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگی های کیفی ممیزی ، اندازه مشتری و هزینه دارائي خالص



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Audit quality attributes, client size and cost of equity capital
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل رنگ در صحنه¬ای از یک فیلم



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Color Analysis In A Scene Of A Movie
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انواع اسکلت بندی ساختمان



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. compare types of building structures
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بازایابی مستقیم



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Direct marketing
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر میزان کاهش PH شکمبه ای بر تخمیر شکمبه ای در یک سیستم کشت پیوسته و با جریان دو طرفه



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Effect of the magnitude of the decrease of rumen pH on rumen fermentation
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیرون ریزش



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Diverticulum
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ICT در برنامه آموزشی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ICT in the Curriculum
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پردازش و مدیریت اطلاعات یک رویکرد اکتشافی سرپرستی نشده برای جلوگیری از تکرار داده¬های غیرنمادین کتابشناسی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. information processing and management
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روزنامه بين المللي مديريت مهمان نوازيروزنامه بين المللي مديريت مهمان نوازي



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. International Journal of Hospitality Management
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پیرامون ایمنی و سلامتی کارکنان



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Issues in Employee Health & Safety
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت تولید ژاپنی: یک موفقیت آمیخته با تحول



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Japanese production management
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استراتژی در سازمان



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Managing Strategy in the organization
  تعداد صفحه : 26 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مقادیر انرژی قابل سوخت و ساز تعیین شده با جوجه خروسهای طبیعی و ماشینی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Metabolizable Energy Values Determined with Intact
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - میکرو کلیما صحراي پلايا ارزیابی سالیانه براورد مولفه های تابش انرژی و اب



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. MICROCLIMATE OF A DESERT PLAYA
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - عروسی موسمی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. monsoon wedding
  تعداد صفحه : 26 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تغذیه وبهداشت ماهیان



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Nutrition and health of fish1
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - واحد یک به ازای قیمت دو:یک روند هماهنگ و وحد برای پوشش دادن تقریبی مسائل



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. One for the Price of Two: a Unified Approach
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مرور و بررسی Zabbix



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Overview of Zabbix
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پریتونیت



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Peritonitis
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ذات الریه



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Pneumonia
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کارخانه برق



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Power station
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - افت کیفیت در گلهای رز بسته بندی شده به لحاظ آلودگی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Quality loss in packed rose flowers due to Botrytis cinema
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جذب کار کنان با ارزش



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Retain Valuable Employees
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انتشار شایعات در شبکه¬های اجتماعی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Spreading gossip in social networks
  تعداد صفحه : 28 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر همسویی بر موفقیت پیاده سازی یک سیستم اطلاعاتی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Influence of Alignment on the Post-
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نقش¬هاي سازماني بازاريابي و مديران بازاريابي



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The organizational roles
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مباني تئوريك مديريت دانش



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The theoretical foundations of knowledge management
  تعداد صفحه : 24 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تئور¬ی¬های مدیریت فرایند



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Theories of Process Management
  تعداد صفحه : 26 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - به سوی یک مدل ارجاعی ادراکی برای سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروﮊه



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Towards a conceptual reference model for project
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دوازده راهی که رؤسا باعث شکست مدیران می¬شوند



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Twelve Ways Leaders Fail New Managers
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - زابیکس



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Zabbix
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طرح طبقه بندی ژنومی برای سیستم های اطلاعات مدیریت زنجیره ی تأمین



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A genomic classification schem
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - يك الگوريتم كارآمد در استخراج مجموعه آيتم¬ها از جريان¬هاي اطلاعاتي



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An Efficient Algorithm for Mining Closed Frequent Itemsets in Data Streams
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بانکداری اصولی هماهنگی با اصول اساسی باسل و سلامت بانکها



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Banking on the principles
  تعداد صفحه : 41 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - موجودیت تجارت- یک رویکرد SOA برای بازسازی بانکداری پیشرفته



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Business Entities
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - هدایت بازبینی دانش



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Conducting the Knowledge Audit
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ابتلاء كنترل شده يا تحت كنترل گسترش و پخش پيامك برند از طريق بازاريابي ويروسي



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Controlled infection! Spreading the brand message
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل هزینه و منفعت



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. cost benefit analysis
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ارزش حاصله



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Earned Value Management
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی سازی و رشد در کشورهای کم¬درآمد آفریقا با تحلیل چندبعدی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Globalization and growth in the low income African countries with the extreme
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - معرفي كيفيت خدمات (Q O S)



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. introduction to QOS
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ایجاد یک بانک شاخص برای اصلاح، خلاصه¬سازی و کامپیوتری نمودن علائم گزارش شده در مو



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Item banking to improve, shorten and computerize self-reported fatigue
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک نقدینگی و اوراق قرضه بانکی در یک سیستم مالی بدون تضمین سپرده



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Liquidity risk and bank portfolio management in a financial system without
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ساخت مواد كامپوزيتي حاوي تركيبات آلومينيمي غني شده با ذرات AL2O3



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Manufacturing of aluminium matrix composite materials reinforced
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی رضایت مشتری در بانکداری اینترنتی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. measuring consumer SATISFACTION
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - NPV



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. NPV
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدل بهینه سازی سهام قرضه مبتنی بر هم¬پوشانی ریسک سهام افزایشی و موجود



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Optimization Model of Incremental Loan Portfolio based on
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پیش¬بینی کاربرد دولت الکترونیک و پشتیبانی عمومی دسترسی و آموزش کام



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Predicting E-Government Use and Public Support for Computer Access
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدلسازی سیاست تعریف، طبقه بندی و ارزیابی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. PolicymodelingDefinition,classificationand
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رضایت از جنبه های شغلی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Satisfaction with job aspects
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مطابق بودن با اصول درسهایی از مطالعه هزینه¬های توافقات نامرتبط در بانکداری اسپانیا



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Staying Close to the Core
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تولید کنندگان و همکاران



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Suppliers & Partners
  تعداد صفحه : 33 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش و کاربرد تکنولوژی RFID بر کارآیی زنجیره تامین SCM ))



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Surveying role and application of RFID technology on function of Supply Chain (SCM) by
  تعداد صفحه : 44 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خطر سیستمیک منابع اقتصاد کلان در بخش بانکی در پنج کشور جدید عضو اتحادیه اروپا



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The macroeconomic sources of systemic risk in the banking sectors of five new
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نقش جهت گیری بین¬المللی تیم مدیریت ارشد در تصمیم گیری استراتژیک بین¬المللی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The role of top management team international orientation in international
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THE USE OF EARNED VALUE ANALYSIS (EVA) IN THE COSTTHE USE OF EARNED VALUE ANALYSIS (EVA) IN THE COST
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رضایت از پذیرش خدمات دولت الکترونیک توسط کاربران تجاری



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The willingness of e-Government service adoption by business u
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - به¬كارگيري تكنيك BSC در صنعت برق به¬منظور شناسايي و



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Using BSC in electronic industry to identify and rank i
  تعداد صفحه : 30 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شوينده¬ها



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. washers
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چه زماني موضوع شايعات الكترونيكي انجام مي



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. When does electronic word-of-mouth matter
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک نظر سنجی پیرامون ارزیابی الگوریتم های توزیع 48



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Survey of Estimation of Distribution Algorithms 23
  تعداد صفحه : 23 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک نظریه در مورد روسپیگری 9



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Theory of Prostitution 35
  تعداد صفحه : 35 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ترکیبات زمینه آلومینیوم تقویت شده با سوزنهای آلومینیوم- آلومین فازهای درهم پیچیده CO پیوسته: 13



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Aluminium Matrix Composites Reinforced with Co-continuous Interlaced Phases Aluminium-alumina Needles 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزيابي حركتي مركز توده طي راه رفتن – بررسی بیومکانیکی با کفش مخصوص 18



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Ambulatory Estimation of Center of Mass Displacement During Walking 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحليل كدها و ضابطه هاي حرفه اي اخلاقيات در صنعت مهمان نوازي 19



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An analysis of professional codes of ethicsin the hospitality industry 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدل نگرشي برای تعیین قصد صادرات تولید کنندگان کوچک و غیر صادراتی 25



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An Attitudinal Model toDetermine the ExportIntention of Non-Exporting,Small Manufacturers 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پردازش و مدیریت اطلاعات یک رویکرد اکتشافی سرپرستی نشده برای جلوگیری از تکرار داده های غیرنمادین کتابشناسی 32



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. an unsupervised heuristic- based approach for bibliograqhic metadata deduplication 13
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سلول های مصنوعی 6



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Artificial Cells 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - هجدهمین کنفرانس تخصصی بین المللی ساختارهای فولادسرد 20



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Buckling analysis of cold-formed steel members using CUFSM: conventional and constrained finite strip methods 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تعارض بین افراد 11



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Conflict between individual 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل هزینه و منفعت 9



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. تحلیل هزینه و منفعت 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بازایابی مستقیم 13



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Direct marketing 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - در پزشکی 2



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Diverticulum 2
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تنش خشکی، عاملِ کاهش عملکرد سیلوی ذرت نسبت به کیفیت آن 5



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Drought Stress Reduces Corn Silage Yield More Than Quality 2
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ارزش حاصله 8



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Earned Value Management 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی¬های اقتصادی و مدیریتی برای پرورش ماهی خاکی (sandfish) در ویتنام 8



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Economics and management strategies forrestocking sandfi sh in Vietnam 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاثيرات يكپارچگي بازاریابی در زمان توسعه محصول جدید و مزیت رقابتی 40



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Effects of marketing-manufacturing integration on new productdevelopment time and competitive advantage 15
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستمهای مسکن سازی مولد انرژی 8



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ENERGY-GENERATING HOUSING SYSTEMS 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جهت¬گيري كارآفرينانه در شركت¬هاي خانوادگي و غيرخانوادگي ؛ نشانه اي مستند از كشور بلغارستان 22



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Entrepreneurial orientation in family and non-family firms:evidence from Bulgaria 19
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش کارآفرینی: دستورالعمل هایی برای توسعه الگوی پورتوریکوی دانشگاه 7



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. AN INSTITUTION FOR DEVELOPMENT UNIVERSITY OF PUERTO RICO S MODEL 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استمرار رفتاری : موضوعات بنیادی 23



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Evolutionary Theorizing in Economics 24
  تعداد صفحه : 24 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فستیوال به عنوان یک هدف خلاق 42



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. FESTIVAL AS CREATIVE DESTINATION 24
  تعداد صفحه : 24 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سفسطه های بازاریابی مالی 11



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Financial marketing falls short 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی 23



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. GLOBALIZATION AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رشد و هورمونهای گیاهی 10



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Growth and Plant Hormones 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت کارآمد از طریق مدیریت به وسیله¬ی فرایند و رهبری 11



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. High Performance Management through Management by Process and Leadership 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چگونه در بازی هگز برنده شویم 6



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. How to win at Hex the general story 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خط کشتی رانی تجاری هیوندا به استناد شبکه منفرد برای پیوند با فعالیت های جهانی 3



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Hyundai Merchant Marine Relies on Single Network to Link its Global Operations 2
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پیاده سازی و شبیه سازی، واحد منطقی محاسباتی انتقال دهنده و ضرب کننده در فناوری ماشینهای خودکار سلولی کوانتومی 14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Implementation and simulation of arithmetic logic unit shifter and Multiplier in Quantum cellular automata technology. 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ابتکارات و مهارتها 6



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Initiation and the Crafts 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اتصال منفي یکپارچه ، پيوند هم پتاسیل و حفاظت از صاعقه در شبکه های هوشمند و ساختمان های هوشمند - یک رویکرد چند روصفحه 8



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Integrated Grounding, Equipotential Bonding and Lightning Protection in Smart Grids and Smart Buildings A Multi-Faced Approach 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - درون بینی 38



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Introspection 29
  تعداد صفحه : 29 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی اثبخشی طنز در تبلیغات میان فرهنگی 9



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Investigating the Effectiveness of Humour in Cross-Cultural Advertising 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پیرامون ایمنی و سلامتی کارکنان 9



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Issues in Employee Health & Safety 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت تولید ژاپنی: یک موفقیت آمیخته با تحول 32



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Japanese production management An evolution With mixed success 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - راه حل های مشترک برا ی خطوط هواپیمایی و فرودگاهها 9



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Joint solution for airports and airlines 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت تنش خشکی در ذرت 10



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Managing Drought Stressed Corn 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قتل غیرعمد و محدودیت های دفاع شخصی 10



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Manslaughter and the Limits of Self-Defence 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ساخت مواد كامپوزيتي حاوي تركيبات آلومينيمي غني شده با ذرات 6



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Manufacturing of aluminium matrix composite materials reinforced by Al2O3 particles 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شیوه های استدلال حسابی ( ریاضی ) یک بررسی تجربی 13



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. MATHEMATICAL THINKING STYLES – AN EMPIRICAL STUDY 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - برآورد حداکثر درست نمایی جریمه شده برای مدلهای ترکیبی مستقل و وابسته مارکفی 21



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Maximum-Penalized-Likelihood Estimation for Independe and Markov-Dependent Mixture Models 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اندازه گیری و مدل روگذري موج بر روی یک ساحل طبیعی 4



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. measured and modeled wave overtopping on a natural beach 2
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شناخت غیرنمادین اختلال ذهنی و اندیشیدن در نشانه¬های پس از استرس 24



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Metacognition memory disorganization and rumination in posttraumatic stress symptoms 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تغذیه وبهداشت ماهیان 16



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Nutrition and health of fish 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. On a decomposition method for finding winning strategy in Hex game 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - واحد یک به ازای قیمت دو:یک روند هماهنگ و وحد برای پوشش دادن تقریبی مسائل 9



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. One for the Price of Two: a Unified Approach for Approximating Covering Problems1 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط بهينه سازي مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی 36



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Optimality conditions for linear programming problems with fuzzy coefficients 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مروری بر وضعیت فعلی امنیت جاده ای درمالزی 14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. OVERVIEW OF CURRENT ROAD SAFETY SITUATION IN MALAYSIA 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مرور و بررسی زابیکس - نرم افزار شبکه 10



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Overview of Zabbix 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ترفتالات پلی اتیلن 14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. polyethylene terephthalate 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دوره های نوری، گیرنده های نوری اندام کاجی و عملکرد ملاتونین به عنوان سیگنال دوره های نوری در تنظیم تولید مثل جنس ماهی 28



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. PHOTOPERIOD, PINEAL PHOTORECEPTORS AND MELATONIN AS THE SIGNAL OF PHOTOPERIOD IN THE REGULATION OF REPRODUCTION IN FISH 15
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قیمت و کیفیت در جهانگردی بین المللی 23



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Price and Quality in International Tourism 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - افت کیفیت در گلهای رز بسته بندی شده به لحاظ آلودگی 9



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Quality loss in packed rose flowers due to Botrytis cinema infection as related to temperaturere regimes and packaging design 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - از بین بردن COD و رنگ از فاضلاب صنایع نساجی با استفاده از سنگ آهک و کربن فعال شده 19



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. REMOVAL OF COD AND COLOUR FROM TEXTILE WASTEWATER USING LIMESTONE AND ACTIVATED CARBON 43
  تعداد صفحه : 43 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جذب کار کنان با ارزش 7



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Retain Valuable Employees 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بازانديشي طراحي سازماني : 25



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Rethinking organizational design 18
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدرسه شبانه روزی هندی سانتافه (به همراه پلان خوابگاه ) 14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Santa Fe Indian School 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دانش و سیاست نوآوری 14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Science and Innovation Policy 56
  تعداد صفحه : 56 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Social practices and the management of knowledge in project environments 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تنش پیش فشردگی خاک : ب. مقایسه ای از آزمایشات تراکم های مختلف و وضع جابجایی تنش خاک در طول چرخش 24



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Soil precompression stress: II. A comparison of different compaction tests and stress–displacement behaviour of the soil during wheeling 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی از طریق آشفتگی چرا بودجه افزایشی هنوز هم پابرجا است 24



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Still budgeting by muddling through: Why disjointed incrementalism lasts 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی ثابت طبق مرتب کردن کارها: علت دوام توسعه گرایی گسسته 23



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Still budgeting by muddling through: Why disjointed incrementalism lasts
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نظارت استراتژیک: چگونه اثربخشی هیئت مدیره را در هدایت اجرای استراتژی ارزیابی نماییم 19



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Strategic Governance: how to assess board effectiveness in guiding strategy execution 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استرس در محیط کار - روبرویی با این چالش 13



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. stress in the workplace 19
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - زنجیره تامین در زیمنس 1



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Supply Chain at Siemens 2
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حمایت توسعه دموکراتیک پس از تنش 40



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Supporting Post-conflict Democratic Development External Promotion of Participatory Budgeting in El Salvador 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مقاومت کوفتگی استخوان متراکم در پیچ خوردگی 13



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The fatigue strength of compact bone in torsion 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - BROUWER بازی هگز و قضیه نقطه ثابت 17



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. the game of hex and the bruwer fixed point theorem 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Game of Hex: The Hierarchical Approach 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر دانش و توانمند سازی بر فعالیت هوشمندانه و فعالیت های دشوار : نقش متعادل کننده تجربه 34



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. the impact of knowledge and empowerment on working 15
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مديريت استراتژیک ، بازار مقصد و بهترین راه برای رسیدن به این بازار در این مرحله ، تصمیم گیری مي باشد. 67



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The strategic direction, the target market 33
  تعداد صفحه : 33 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت 16



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THE USE OF EARNED VALUE ANALYSIS (EVA) IN THE COST MANAGEMENT OF CONSTRUCTION PROJECTS 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تئوری محدودیت 5



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Theory of Constraints 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اثرات سمی تولیون بر رشد باکتری لجن فعال شده 10



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Toxic e€ects of toluene on the growth of activated sludge bacteria 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تغییر فن آوری و نمونه طراحی ظرفیت های فنی یا تکنولوژیک 8



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. TRANSFER OF TECHNOLOGY AND TECHNOLOGICAL CAPACITY BUILDING 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - درک توسعه یک سیستم آموزشی جامع بخش آموزش دانشگاه منچستر – انگلستان 7



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. understanding the development of inclusive education system 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چه کسی برنده مایزر هگز است؟ 5



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Who Wins Misère Hex 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قلعه ویندسور 4



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Windsor Castle 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - زابیکس 5



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Zabbix 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک الگوریتم امپدانس برای تقویت فاصله¬ای در یک خط انتقال 24



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A New Fault-Impedance Algorithm for Distance 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهشی درخصوص تأثیر ترکیبات مختلف کودهای زیستی برمحصول، مؤلفه های آن و شاخصهای رشد ذرت تحت شرایط فشار کم آبی 13



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A study on the effects of different biofertilizer combinations on yield, its components and growth indices of corn (Zea mays L.) under drought stress condition. 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحقیق و بررسی سرمایه¬ی رفتاری 100



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A SURVEY OF BEHAVIORAL FINANCE 78
  تعداد صفحه : 78 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - موتورهاي الكتريكي AC 4



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ac electric motors 2
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بيانيه شماره 4كميته اصول حسابداري (APB) 4



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. APB Statement 4 2
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Best Management Practices 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تغییرات جوی و کشاورزی 26



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Climate change and agriculture 22
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تفسير جامعه (گروه ها) 22



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Community interpreting 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تدوين فیلم 25



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Composition 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کارایی خلاقانه: یک پژوهش مداخله¬ای 21



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Creative self-efficacy: An intervention study 21
  تعداد صفحه : 21 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کارآمدی فردی خلاق - پتانسیل اولیه و رابطه آن با عملکرد خلاق 21



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. CREATIVE SELF-EFFICACY: POTENTIAL ANTECEDENTS AND RELATIONSHIP TO 29
  تعداد صفحه : 29 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - معیار مردم برای انتخاب یک بانکداری اسلامی 6



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. customers criteria for selecting an islamic bank 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آيا وضعيت مديريت رشد،منجر به تغيير الگوي رشد شهري ميشود؟ 30



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Does state growth management change the pattern of urban growth? 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - هنر و معماری مسیحیان اوليه 5



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Early Christian art and architecture 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رشد فعالیت¬های تجاری آمریکا در زمینه فناوری سبز 18



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Growing U.S. Trade in Green Technology 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - لحاظ نمودن ارزیابی¬های آینده در صورت وضعیت مالی امروز 25



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Including Estimates of the Future in Today’s Financial Statements 15
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شرکت اینتل ازچهار برد رومیزی برای کاربران چند رسانه ای و معمولی رو نمایی کرد . 5



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. INTEL UNVEILS FOUR DESKTOP BOARDS FOR MAINSTREAM AND MULTIMEDIA CONSUMERS 3
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مقدمه¬ای بر مالیات بر ارزش افزوده 32



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Introduction of the value added tax 27
  تعداد صفحه : 27 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات مطرح شده در حسابداری بین الملل 9



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Issues in International Accounting 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - منابع انسانی در پذیرش و گردشگری 17



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - درسهايي از معجزات رشد جهان و فجايع اقتصادي 14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Lessons from the World’s Growth Miracles and Economic Disasters 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. international accounting 30
  تعداد صفحه : 30 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قتل غیرعمد و محدودیت های دفاع شخصی 9



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Manslaughter and the Limits of Self-Defence 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - امکانات، تجهیزات، ابزارهای اندازه گیری و مواد تعمیرات 25



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Overhaul facilities, fixtures, measurement tools and materials 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کارایی برآورد رله دیستانس در خط انتقال با UPFC 9



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Performance of Distance Relay Estimation in Transmission Line with UPFC 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تئوری حسابرسی مثبت: هزینه¬های سیاسی و تحلیل¬های افشاگر 29



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. POSITIVE ACCOUNTING THEORY, POLITICAL COSTS AND SOCIAL DISCLOSURE ANALYSES 21
  تعداد صفحه : 21 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روابط میان مراحل الگوی رفتار مصرف کننده در گردشگری 10



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Relationship between Stages of Consumer Behaviour Model in Tourism 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تعمیر دستی لوکوموتیو 17



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Repair Manual of DF8BI Locomotive 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رباتیک و ساخت کامپیوتر های یکپارچه 19



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بخش بندی 20



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. segmentation 13
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Social practices and the management of knowledge in project environments 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کارآفرینی در ورزش 17



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Sport-based entrepreneurship 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خلق ایده¬های سیستماتیک 9



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. SYSTEMATIC FOCUSED IDEA GENERATION 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خدمات از راه دور 25



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Teleworking 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کار از راه دور و توسعه¬ی محصول جدید 18



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Teleworking and new product development 13
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدل های سنجش کیفیت خدمات 11



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Testing Models .f service quality 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چالشهای بازاریابی بوتیک هتلهای مستقل 8



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Challenge of Marketing Independent Boutique Hotels 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیرات تفاهم نامه درمان و تسریع رده بندی درمانی بدون در نظر گرفتنشمار و زمان انتظار بیماران اورژانسی در یک اورژانس نظامی 10



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The effects of an Acclerated Triage and treatment 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدل پنج عاملی 12



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Five Factor Model 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ضرورت به كارگيري CRM 3



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The necessity of using crm 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نقش بیوسنتز موضعی آکسین و سیتوکینین در رشد گیاهی 12



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The role of local biosynthesis of auxin and cytokinin in plant development 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - منحنی اقتصاد سایه¬ای کوزنتز 25



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Shadow Economy Kuznets’s Curve 21
  تعداد صفحه : 21 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ژنراتور راه انداز 14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Start-up Generator 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سبک¬های تفکر و مفهوم خلاقیت دربین دانشجویان دانشگاهها 20



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Thinking styles and conceptions of creativity among university students 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت کیفیت جامع 64



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Total Quality Management 35
  تعداد صفحه : 35 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیوتکنولوژی ( زیست فن آوری ) چیست ؟ 5



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. What is biotechnology? 3
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدافعه مسئول در ارتباط عمومی چیست ؟ 4



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. What is Responsible Advocacy in Public Relations? 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سندکار راجع به کمسیون هدایتگر 20



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. WORKING DOCUMENT 22
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رویکرد فازی (نادقیق) در جهت گزینش سهام پروژه¬ی تحقیق و توسعه (R&D) 13



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A fuzzy approach to R&D projectportfolio selection 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدل کلاس پنهان به همراه وابستگی پنهان مارکوف برای داده های کاریوتیپ مولکولی 15



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Latent Class Model with Hidden Markov Dependence for Array CGH Data 23
  تعداد صفحه : 23 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A new method for measuring in situ concrete elastic constants using horizontally polarized conical transducers19
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک چارچوب مشترک برای ارزیابی بهبود فرایند بازرگانی 19



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Synergistic Framework for Evaluating Business Process Improvements 35
  تعداد صفحه : 35 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جایگاههای تشخیص ABA و جستجو برای گیرنده ها 19



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ABA recognition sites and the search for the receptors 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل و پیش گیری تصادف(سانحه) 20



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Accident Analysis and Prevention 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مراحل بازيافت سولفور 17



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Supporting Processes 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - يك باز نگري از نانو تكنولو‍ژي 23



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An Overview of Nanotechnology 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل و بررسی محیط خارجی یک شرکت 48



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Analyzing the External Environment of the Firm 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد MUSIC,ESPRIT,ROOT MUSIC در تخمین DOA 11



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Application of MUSIC, ESPRIT and ROOT MUSIC in DOA Estimation 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بکار بردن روشهای ANP و DNA مبهم در کارمند گزینی 20



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Applying ANP and fuzzy DEA approaches to personnel selection 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اسپرگیلوس نیگر 17



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Aspergillus niger 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انتخاب متعادل در اسب های لهستانی عربی 13



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Balancing selection in Polish Arabian horses 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مزایای گیاه اسطو خودوس 2



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Benefits of Lavender plant 2
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پیوند الگوها در بررسی حسابداری مدیریت: نقش رویکرد روشهای ترکیبی 11



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Bridging the paradigm divide in management accounting research: The role of mixed methods approaches 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خط اتصال تقسیم نمونه درپؤوهش حسابداری مدیریت 13



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Bridging the paradigm divide in management accounting research 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تغییر استراتژى تحویل پروژه - یک چارچوب اجرایی 28



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. CHANGING PROJECT DELIVERY STRATEGY 21
  تعداد صفحه : 21 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدلهاي پيچيده - مديريت همزمان پارادوكسهاي تناقض هاي استراتژيك 24



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Complex Business Models:Managing Strategic Paradoxes Simultaneously 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فشار جفتی مبنی بر تئوری درجه کشش برای قابلیت ارتجاعی 25



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Couple stress based strain gradient theory for elasticity 13
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استخراج داده¬ها در مدارک پزشکی به منظور ارتقاء تصمیمات استراتژیک 15



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. DATA MINING IN MEDICAL RECORDS FOR THE ENHANCEMENT OF STRATEGIC DECISIONS 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تقاضا برای کالا و عرضه کار و سرمایه 61



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. demand for goods and supply of labor and capital 32
  تعداد صفحه : 32 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی سیستم گراندینگ ایستگاه فرعی 10



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Design of Substation Grounding System 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - محاسبات تقاضای واردات و صادرات دریایی 18



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Determinants of the demand for maritime imports and exports 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - توسعه بیانیه دورنما و تبلیغی 17



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Developing Vision and Mission Statements 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انجام بهترینی که در توان داریم. 83



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. doing the best we can 37
  تعداد صفحه : 37 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط اقتصادی در بازار کار و بازار مالی 57



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Economic circumstances in labor and financial markets 26
  تعداد صفحه : 26 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش و پرورش در ایالات متحده آمریکا 7



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Education in the United States 3
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل بالقوه الکتروشیمیایی شناور 25



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Electrochemical potential controlling flotation 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تغییر سازگاری پس از رونویسی در ژن های Hox از طریق تنظیم MicroRNA و پلی آدنیلاسیون ثانوی در 12 ژنوم مگس سرکه 16



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Evolution of Hox Post-Transcriptional Regulation by Alternative Polyadenylation and MicroRNA Modulation Within 12 Drosophila Genomes 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رنگ فونت 6



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Font Colors 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - از سیستمهای متخصص تا سیستمهای دستیار هوشمند مبتنی بر محتوا 13



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. From expert systems to context-based intelligent assistant systems 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و تجارت 19



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Globalization and Trade 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تغذیه توسط تک یاختگان به عنوان یک فاکتور انتخابی برای باکتری لجن زی فعال شده 17



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Grazing by Protozoa as Selection Factor for Activated Sludge Bacteria 13
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مالیات سبز 18



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Green Taxation 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی عمق سوراخ های زمین 13



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ground investigation boreholes 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیشینه دمای ابر بی¬درو برای شعله¬های پایدار شده در میان لایه لخت متخلخل 21



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. heat transfer of aqueous suspensions of carbon nanotubes 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مشکلات رطوبت در ساختمان 8



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. مشکلات رطوبت در ساختمان 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ¬پردازش آبي و پردازش پسماند 19



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Hydroprocessing and Resid Processing 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تشخیص پیامدهای واقعی و اندازه گیری سایر عملکردها 7



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. IDENTIFYING REAL OUTCOMES AND OTHER PERFORMANCE MEASURES 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اثر مکانیزم های ورودی مرتعش و تعدیل شعاع بر واکنش سد قوسی 28



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Influence ofseismicinputmechanismsandradiationdampingon archdamresponse 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش ارتباطی جریان نقدینگی وارقام حسابداری 28



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. INFORMATION ASYMMETRIES AND THE VALUE-RELEVANCE OF CASH FLOW AND ACCOUNTING FIGURES 25
  تعداد صفحه : 25 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش اقتصادی مدیران 38



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Investigating the economic role of mergers 36
  تعداد صفحه : 36 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش در سازمانهای بخش عمومی 21



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Learning in public sector organizations 19
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ساختمان مجمع مقاله ی آمریکا 11



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Manhattan Skyscrapers 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اندازه¬گیری تأثیرات درگاه و جریان حنجره¬ای بر امپدانس حنجره¬ای 9



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. MEASUREMENTS ON THE EFFECTS OF GLOTTAL OPENING AND FLOW 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. MULTI-ATTRIBUTE CONTRACTORS RANKING METHOD BY APPLYING ORDERING OF FEASIBLE ALTERNATIVES OF SOLUTIONS IN TERMS OF PREFERABILITY TECHNIQUE 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه های نانو: الگوی ارتباطاتی جدید 52



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Nanonetworks: A new communication paradigm 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پیرامون تئوری¬های درجه شیب کشش اول در قابلیت ارتجاعی خطی 30



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ON FIRST STRAIN-GRADIENT THEORIES IN LINEAR ELASTICITY 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شناخت فرصت 19



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Opportunity Recognition 15
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سازمان و مدیریت در حضور دولت 53



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Organization and Management in the Embrace of Government 53
  تعداد صفحه : 53 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدل اداره : تعریف ، دسته¬بندی و ارزیابی 11



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Policymodeling:Definition,classificationand evaluation 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تولیدات پالایشگاهی 19



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Refinery Products 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دسته¬بندی جوی و منطقه¬ای فرهنگهای اجتماعی 68



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. regional and climate clustering of societal cultures 38
  تعداد صفحه : 38 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه¬ی بین هزینه دارایی خالص و افشاگری صنفی داوطلبانه 32



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Relationship between Cost of Equity Capital And Voluntary Corporate Disclosures 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رهبر خدمتگزار به عنوان پیشایند اعتماد در سازمان 31



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Emerald Article: Servant leadership as antecedent of trust in organizations 22
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شبیه سازی ترانزیستورهای میدانی نانوریبون گرافن 8



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Simulation of Graphene Nanoribbon Field-Effect Transistors 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دیوارهای صفحه فولادی در آینده نزدیک 2010 تجهیزات زمین لرزه AISC و استاندارد S16 کانادایی سال 2009 12



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Steel Plate Shear Walls in the Upcoming 2010 AISC Seismic Provisions and 2009 Canadian Standard S16 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تنظیم استراتژیک مراحل پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) 29



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Strategic alignment of ERP implementation stages: An empirical investigation 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تکنولوژی و مدیریت بازرگانی 30



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Technology and Business Management 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی سیستم اطلاعات مدیریت مشتری 9



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Design of Customer Information Management System 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاریخچه چاپ 4



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The history of print 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه میان استراتژی سازمانی ، مدیریت کیفیت منابع (TQM) 31



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The relationship between organization strategy, total quality management (TQM), and organizationperformance––the mediating role of TQM 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت کیفیت کل به عنوان طلایه دار (پیشرو) ظرفیت نوآوری تجاری 32



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Total quality management as a forerunner of businessinnovation capability 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و انحراف شرکت بین المللی 22



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Transfer Pricing and International Corporate Deviance 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اطمینان به سخنان سیاستمداران 18



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Trusting Politicians’ Words 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت رفتار نوع A 21



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Type a behavior management 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انواع و مدل های استراتژی های HRM 15



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. 1- Types and Models of HRM Strategies 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از قيمت گذاري فعاليت مدار براي مديريت كارآمدتر 44



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Using Activity-Based Costing to Manage More Effectively 36
  تعداد صفحه : 36 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مالیات¬های بر ارزش افزوده در کشورهای رو به توسعه و ناپایدار 37



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Value- Added Taxes in Developing and Transitiona 32
  تعداد صفحه : 32 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مهندسي ارزش 20



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. VALUE ENGINEERING 13
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چشم اندازی رو به فردا 20



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Vision for the Future 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش کیفیت زندگی کاری 13



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Working out the quality of work life 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خرده فروشی خوار و بار از طریق اینترنت



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. To be or not to be on the shelf - Grocery retailing through the Internet
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رویکرد مکمل بیوانفورماتیک شناسایی بالقوه ژن‌های رمزگذاری شده گلیکوسیل ترانسفوراز دیواره سلولی گیاهان



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Complementary Bioinformatics Approach to Identify Potential Plant Cell Wall Glycosyltransferase-Encoding Genes
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک الگوریتم جی.آر.ای.اس.پی برای انتخاب زیرگروه پیوند سریع (لفاف فیلتر) در مجموعه داده ها با بعد بالا



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A GRASP algorithm for fast hybrid (filter-wrapper) feature subset selection in high-dimensional datasets
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جدول توالی مراحل جهت بهبود عملکرد واحدهای صنعتی H2-PSA پتروشیمی جم (Jam)



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A New Steps Sequence Table to Improve the Performance of the Jam Petrochemical H2-PSA Industrial Plant
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک مدل عملی برای کنترل رسیک های پیاده سازی ERP



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A practical model on controlling the ERP implementation risks
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای موفق ائی.آر.پی در یک شرکت اتیوپیایی (حبشه): یک بررسی موردی در زمینه اجرای ائی در مهندسی صنعتی مسفاین، سهامی خاص



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Successful ERP Implementation in an Ethiopian Company
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چارچوب تطبیقی برای تکنیک داده کاوی به منظور بهبود سیستم پشتیبانی تصمیم در وضعیت ناپدار



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Adapted Framework for Data Mining Technique to Improve Decision Support System in an Uncertain Situation
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اختلالات سازگاری: جدیدترین دستاوردها



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. adjustment disorder with anxiety. assessment, treament, treament and follow up: a case report
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر نگرش قضات در ارزیابی مسئولیت



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ایرباس



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. airbas
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک رویکرد مرز کارآیی برا طراحی سیستم های تولیدی سلولی در یک محیط



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An efficiency frotier approach for the design of cellular manufacturing
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قابلیت اجرایی انتقال ژن به خط های جنینی در پروش ماهی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Applicability of gene transfer into the germinal line in fi sh culture
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حمله



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Attack
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بازارها ، تاجران و تجارت در ایران باستان



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. bazaars, merchants, and trade in late antique iran
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأیید اعتبار بیومتریک افراد با استفاده از حالات ضربه کلید



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Biometric personal authentication using keystroke dynamics
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ورود نوآوری و فن¬آوری به بوردروم



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Bringing Technology and Innovation into the Boardroom
  تعداد صفحه : 31 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فرآیند تجاری



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Business Process
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحمل فشار کادمیوم در محصولات گیاهی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Cadmium stress tolerance in crop plants
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - كپسيوم



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. capsicum
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - محکم سازی و تعمیر تیرچه های rc با بتن تقویت شده ی فیبر



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Strengthening and repair of RC beams with fiber reinforced concrete
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چالش های بازاریابی استراتژیک مقاصد توریستی تحت شرایط بحران



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. CHALLENGES OF STRATEGIC MARKETING OF TOURIST DESTINATION UNDER THE CRISIS CONDITIONS
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روانشناسی رشد و تکامل کودک



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. child development and evolutionary psychology
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسه مجموعه ویژگی های گفتار خود جوش یا انگیزشی با توجه به شناخت احساس خودکار



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. COMPARING FEATURE SETS FOR ACTED AND SPONTANEOUS SPEECH IN VIEW OF AUTOMATIC EMOTION RECOGNITION
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی مبادلات به وسیله واگن بار با هزینه ثابت در یک تاسیسات لنگرگاهی متقاطع با زمان هایورود واگن ها به صورت نامعلوم



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Cost-stable truck scheduling at a cross-dock facility with unknown truck arrivals
  تعداد صفحه : 21 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Data dimensionalityestimation methods: a survey
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Design of a scatter search method for a novel multi-criteria group scheduling problem in a cellular manufacturing system
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طراحي آزمايش ها



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. DESIGN OF EXPERIMENTS
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارائه مدلی برای تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی براساس استراتژی رقابتی تمایز در صنعت کانی غیرفلزی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Designing a model for determinants of export performance based on differentiation strategy in nonmetal mineral industry
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - كاهش ابعاد از طريق متغيرهاي مهم



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Dimension reduction via principal variables
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حدود اقتصاد اواخر دوران باستان و اوایل اسلام



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. economic boundaries late antiquity and early islam
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیرات تعامل خدماتی مثبت مشتری با مشتری



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. effects of positive customer - to- customer service interaction
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مرحله انتقال چین به سیستم¬های انرژی سبز : جنبه¬ی اقتصادی آب گرم¬کن¬های خورشیدی خانگی و تعمیم آن¬ها در شهر Dezhou



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. China’s transitiontogreenenergysystems:Theeconomicsofhomesolar water heatersandtheirpopularizationinDezhoucity
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تأثیر محیطی طرح¬ریزی کاربری زمین درباره معدن سنگ آهک اجاره¬ای با استفاده از تکنیک¬های دریافت از راه دور



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. environmental impact assessment of land use planing
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ERP ارزیابی عملکرد اجرایی شرکت تامین کننده برق بر مبنای مثلث خاکستری سفید کردن تابع



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ERP Implement Performance Evaluation of Power Supply Company Based on Gray Triangle Whiten Function
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگی های اساسی نظام سیاسی اسلام



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. essential features of the islamic political system
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اخلاقیات و تجارت بین الملل



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ethics and international business
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پرومکانیک های تجربی مقاومت استخوان میله ای : نقش فشار موثر ترزاقی و نوسانات سطح بافتی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Experimental poromechanics of trabecular bone strength : Role of Terzaghi’s effective stress and of tissue level stress fluctuations
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدارک بیشتر برای کالاهای آسیای مرکزی از خلیج فارس



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. FURTHER EVIDENCE FOR CENTRAL ASIAN MATERIALS FROM THE ARABIAN GULF
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - هشدار جهانی و انقراض گونه های بومی از مناطق متنوع زیست محیطی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Global Warming and Extinctions of Endemic Species from Biodiversity Hotspots
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری دولتی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. GOVERNMENT ACCOUNTING
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طیف رسم در علوم کامپیوتری



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Graph spectra in Computer Science
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - صدای قلب بصورت بیومتریک



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Heart sound as a biometric
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Historical Research Methods
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم گرمایش مرکزی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Home heating systems
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزشهای انسانی برای مدیران هندی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. human values for indian manegar
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیرات اندازه ی DG بر نوسان ولتاژ و کاهش ولتاژ در سیستم های تابشی توزیع شده



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Impacts of Size of DG on Voltage Flicker and Voltage Sag in Radial Distributed Systems
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انجام سیستم های تولید شبکه ای در طراحی زنجیره عرضه



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Incorporating cellular manufacturing into supply chain design
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم رباتیک صنعتی با کنترل انطباقی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Industrial robotic system with adaptive control
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیرگذاری بر رفتار مشتریان آنلاین



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Influencing the online consumer’s behavior
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تاثیر مولفه های مرکب بازاریابی روی رضایت گردشگران



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Investigating the Impact of Marketing Mix Elements on Tourists Satisfaction
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روانشناسی اقتصادی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. investing self-efficacy
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ایزوله و تشریح ژن اکسیدان آدلید 2



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Isolation and Characterization of the Aldehyde Oxidase2
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طبقه بندی سبک یادگیری یادگیرنده با توجه به IQ و استرس برمبنای EEG



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Learners’ Learning Style Classification related to IQ and Stress based on EEG
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تشکیل ماسیل و CMC سور فاکتانتهای توام



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Micelle formation and CMC of gemini surfactants
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدل سازی نقاط قوت تنوع زیستی اس. ائس.ای و برنامه ریزی کاربری زمین



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Modeling biodiversity strengthens SEA and land use planning
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - هنر مدرن



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Modern art
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روشی احیایی جدید در سنتز نانو مس جهت اصلاح سطحي کالاي پلي استر



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. New revival method to sensitize nano - copper in order to surface correction of polyester product
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارتباط غير كلامي



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Nonverbal Communication
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شواهد باستان شناسی از عربستان شرقی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. On the eve of Islam archaeological evidence from Eastern Arabia
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی های الحاقی بهینه در واحد های برنامه ریزی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Optimal Bidding Strategies for Thermal and Generic Programming Units in the Day-Ahead Electricity Market
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رئوس کلی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Overview
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نحوه بیان و بحث والدین در مورد احساس در خانواده چند زبانه



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Parents’ Expression and Discussion of Emotion in the Multilingual Family
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی لرزه ای مبتنی بر عملکرد از قاب های فولادی با استفاده از بهینه سازی کلنی مورچه



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Performance-based seismic design of steel frames using ant colony optimization
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فیزیولوژیک



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. phisiyologhical
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فتوسنتز گیاهان



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. PHOTOSYNTHESIS
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تکنیک های درمان ناتوانی گیاه در برابر آلودگی آفت کش ها



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. phytoremediation
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پرسش و پاسخ با پائولينا ماسيدا، مشاور ارشد دفتر مشاوره عمومي قربانيان در ICC



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Q & A with paolina massidda
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سرمایه گذاری های RD در شرکت خانوادگی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. R&D investments in family and founder firms An agency perspective
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قیمت¬های Ramsey



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Ramsey prices
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فعالیت تحقیق و توسعه و بازده مورد انتظار در انگلستان



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Research and Development Activity and Expected Returns in the United Kingdom
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد فرسودگی تحصیلی دانشجویان چینی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Research on the Academic Burnout of Chinese University Students
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی امنیت کلید های بیومتریک ( مبتنی بر زیست سنجی )



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Security evaluation of biometric keys
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فیشینگ اجتماعی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Social Phishing
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. SOURCES OF CONFLICTS WITHIN ORGANIZATIONS AND METHODS OF CONFLICT RESOLUTION
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - وضعیت و امکانات انرژیهای تجدید پذیر در استان یزد واقع در ایران



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Status and potentials of renewable energies in Yazd Province-Iran
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - واکنش بازار بورس به آگهی¬های سود سهام : مدرک به دست آمده از بازار بورس یونان



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Stock market reaction to dividend announcements: Evidence from the Greek stock market
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قبایل و سیاستهای بکربن وایل در شمال شرقی عربستان در عصر اسلام



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THE BAKR B. WAIL TRIBES AND POLITICS IN NORTHEASTERN ARABIA ON THE EVE OF ISLAM
  تعداد صفحه : 35 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - «انحطاط شرق عربستان در دوره ساسانیان»



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The decline of eastern Arabia in the Sasanian period
  تعداد صفحه : 37 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قانون کسری فیک برای فرایندهای غیر محلی حامل



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The fractional Fick’s law for non-local transport processes
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کشاورزی مدرن



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. modern agriculture
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزشها و شیوه¬های زندگی فردگرایان و گروه¬گرایان مطالعه¬ی مصرف¬کنندگان چینی ، ژاپنی ، بریتانیایی و آمریکایی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Values and lifestyles of individualists and collectivists: a study on Chinese, Japanese, British and US consumers
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از گروه های تمرکز (گروههای کانونی) برای ارزشیابی آموزشی دانش آموزان



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Using Focus Groups for Student Evaluation of Teaching
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رویکرد دو مرحله ای برای گروه بندی بخش ماشینی و مشکلات در آرایش سلولی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Two-stage approach for machine-part grouping and cell layout problems
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شب دوازدهم



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Twelfth Night
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - گذار کربید ها ، نیترید ها و فسفید های فلزی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Transition Metal Carbides, Nitrides, and Phosphides
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - گزارش گري و تنوع زيستي



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. tourism and biodiversity
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سه بعد بازخوردرسمی و غیررسمی در تهیه حساب جهت مدیران



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Three dimensions of formal and informal feedback in management accounting
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کمبود نظریه درحسابداری



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Theory Deficit in Accounting
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نقش بازارشناسی و یادگیری موقعیت بازار در بهبود ابتکار و راه اندازی تجارتهای کوچک و متوسط



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Role of Market Orientation and Learning Orientation in Improving Innovativeness and Performance of Small and Medium Enterprises
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روابط بین ویژگی های مشکل و رفتارهای مرتبط با موفقیت و پیشرفت تحصیلی در یادگیری مبتنی بر مسأله



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The relationships between problem characteristics achievement-related behaviors, and academic achievement in problem-based learning
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین حسابرسی داخلی و امنیت اطلاعات: تحقیقات اکتشافی



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The relationship between internal audit and information security: An exploratory investigation
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سازمان شبکیه چشم و سیستم بینایی بصری برانگیخته پتانسیل



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Organization of the Retina and Visual System Visually Evoked Potentials
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ادغام دو حوزه ارزی در اوایل اسلام



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THE MERGER OF TWO CURRENCY ZONES IN EARLY ISLAM
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم کدگذاری بعدهای کشش – واکنشی یک سیستم کلی برای فعل و انفعال زوجها



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Interactional Dimensions Coding System: A Global System for Couple Interactions
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اهمیت اعتبار پیش¬بینی (پیشگویانه) و اعتبار صوری در گزینش کارمند و شیوه¬های بیشینه¬سازی آنها



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Importance of Predictive and Face Validity in Employee Selection and Ways of Maximizing Them
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاريخ و ماقبل تاريخ صيد مرواريد در خليج فارس



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THE HISTORY AND PREHISTORY OF PEARLING IN THE PERSIAN GULF
  تعداد صفحه : 71 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سه سیاست گذاری از طریق افزودگی گرایی منفصل 37



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. 3Policy Making through Disjointed Incrementalism 18
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش فنی و حرفه ای در ترکیه 14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. technical and vocational education in Turkey 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک برآورد وضعیت چند منطقه ای توزیع شده 36



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Distributed Multiarea State Estimation 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رویکردی تازه برای تحریر سؤال چندگزینه ای: نمونه ، شفاف ، و تنوع 19



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A New Approach to Multiple-Choice Question Writing: Example, Transparency, and Variation 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک رویکرد جدید برای تحلیل مؤلفه ای اصلی مقاوم 4



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A New Approach to Robust Principal Component Analysis 3
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک شاخص ترکیبی جدید از تامین منبع انرژی در سیستم های صنعتی دارای ساختار تولیدی توزیع شده 22



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A new composite index of reliability of supply in the industrial systems with distributed generation 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک الگوریتم نقطه مقابله بدون وقفه برای سیستم های توزیع شده 17



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Non-blocking Checkpointing Algorithm for Distributed Systems 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک شکل دهی ریخته گری جدید برای سرامیک با استفاده از ژلاتین و تجزیه آنزیم 10



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A novel casting forming for ceramics by gelatine and enzyme catalysis 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی 28



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Post-SOX Examination of Factors Associated with the Size of Internal Audit Functions 26
  تعداد صفحه : 26 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک خط سیر ساده برای ترکیب و توصیف صفات اختصاصی نانوکریستال های CoAl2O4 از طریق متد های احتراق با استفاده از سفیده ی تخم مرغ (اُوالبومین ) به عنوان یک سوخت جدید 12



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A simple route to synthesis and characterization of CoAl2O4 nanocrystalline via combustion method using egg white (ovalbumine) as a new fuel 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک خط سیر ساده برای ترکیب نانوذرات نیکل فریت (NiFe2O4) با استفاده از سفیده ی تخم مرغ 9



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A simple route to synthesize nickel ferrite (NiFe2O4) nanoparticles using egg white 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Study of the Systemic Relationship Between Worker Motivation and Productivity 3
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - توضیحی برای خطاهای داده¬ای کشف شده از یک بررسی در رگرسیون خطی چند گانه 26



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Accounting for Data Errors Discovered from an Audit in Multiple Linear Regression 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم های اطلاعات حسابداری 6



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Accounting Information Systems 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شکاف انتظارات از نرم افزار حسابداری بر مبنای ویژگی های سیستم های اطلاعات حسابداری 8



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Accounting Software Expectation Gap Based on Features of Accounting Information Systems 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رهبری زیبایی 34



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Aesthetic leadership 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بسط و تکمیل جدول رهبری زیبایی شناختی مدیران مدرسه 20



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Development and implementation of aesthetic leadership scale of the school directors 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - الگوریتم هایی برای زمانبندی موارد کاربرد به منظور محاسبه ی موازی 25



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Algorithms for scheduling with applications to parallel computing 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تزریق آلومینا بر پایه ی انعقاد ژلاتین 11



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Alumina Casting Based on Gelation of Gelatine 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک مدل GARCH-in-Mean پیشنهادی: ساختار و برآورد 23



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An Alternative GARCH-in-Mean Model: Structure and estimation 18
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نیرویی در حال ظهور برای شکستن سقف شیشه ایی (تبعیض های کاری جنسی و نژادی) 13



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. an emerging force to break the glass ceiling 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک پژوهش تجربی درباره تاثیرات شرایط اجرایی و بازاری بر روی کارایی بندر حمل و نقل کانتینری کالا و ارزیابی آن 29



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An empirical study of the impacts of operating and market conditions on container-port efficiency and benchmarking 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رویکردی در گاشت برای بهینه سازی فاصله گذاری حد فاصل جهت مدلسازی رودخانه ای 32



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An entropy approach for the optimization of cross-section spacing for river modelling 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اضطراب 4



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Anxiety 3
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد فرضیه بازار کسری برای تحلیل دنباله زمانی اقتصاد عظیم 67



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Application of the Fractal Market Hypothesis for Macroeconomic Time Series Analysis 22
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نگاهی اجمالی بر استفاده از ریزذرات در زیست شناسی و پزشکی 15



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Applications of nanoparticles in biology and medicine 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - به عنوان نیروی محرکه انرژی تجدید پذیر برای توسعه پایدار در ترکیه 25



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. As a renewable energy hydropower for sustainable development in Turkey 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بهینه سازی تولید بیو دیزل (سوخت دیزلی زیستی) ناهمگن از روغن نخل با کمک امواج مافوق صوت 19



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. assisted heterogeneous biodiesel production from palm oil 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - محدودیت ها و گونه های سازه های سبز در استرالیا و نیوزلند 24



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Barriers and drivers to green buildings in Australia and New Zealand 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - واكنش بيوتكنولوژيكي 9



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Biotechnology based Vaccine 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدل بوسی‎نسک برای موج‎های شکستنی پرانرژی در حضور صخره‎های زیرآب چین‎خورده 35



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Boussinesq-type model for energetic breaking waves in fringing reef environments 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پر کردن شکاف چارچوب نظری ( پارادایم ) در پژوهش های مربوط به حسابداری مدیریت 11



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Bridging the paradigm divide in management accounting research 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل ویدئوهای تلویزیونی ورزشی محوطه-تور با استفاده از مدلسازی دوربین سه بعدی سریع 32



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Broadcast Court-Not Sport video analysis using Fast 3-D camera Modeling 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی در عصر اطلاعات 18



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Budgeting in the information age 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کمپیلوباکتر 15



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Campylobacter 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - گربه 3



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Cat 2
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Survey of Firms Funded by Industrial and Commercial Development Corporation in Kenya 15
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت پست بازرسی با افزونگی واحد مستقل دوگانه مبنی بر احتمال تکمیل 20



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Checkpoint Management with Double Modular Redundancy Based on the Probability of Task Completion 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انتخاب یک تست: یک کلید 16



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Choosing a test: a key 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم تخصصی برای تشخیص بیماریهای چشمی بوسیله CLIPS و 16



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. AN EXPERT SYSTEM FOR DIAGNOSING EYE DISEASES USING CLIPS 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آنالیز مقایسه¬ای در مدل¬های AHP و AHP Fuzzy برای طبقه¬بندی موجودی چند ضابطه-ای و چندمعیاری 12



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. COMPARATIVE ANALYSIS OF AHP AND FUZZY AHP MODELS FOR MULTICRITERIA INVENTORY CLASSIFICATION 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - هماهنگ سازی لیمیتر تحریک مضاعف، حفاظت اضافه جریان میدانی و کنترل ژنراتور 10



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Coordination of Overexcitation Limiter, Field Overcurrent Protection and Generator Control 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سرمایه گذاری شرکتی در بازارهای نوظهور آسیا 22



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Corporate Investments in Asian Emerging Markets 26
  تعداد صفحه : 26 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فرهنگ و فرصت و فراغت 12



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Culture and leisure 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رویکردرایج استراتژیهای HR : درون – بیرون در مقابل بیرون – درونی 20



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Current Approaches to HR Strategies: Inside-Out vs. Outside-In 24
  تعداد صفحه : 24 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - زوال عقل 12



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Dementia 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تراکم، اتدازه و توزیع روزنه ها در 35 گونه درختان جنگلی مناطق گرم و پرباران آمازون مرکزی 7



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Density, size and distribution of stomata in 35 rainforest tree species in Central Amazonia 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تعیین سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزم، روی و آهن در نمونه های شکلات امولسیون شده از طریق طیف سنجی جذب اتمی شعله 15



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. determination of sodium, potassium, calcium, magnesium, zinc and iron in emulsified chocolate samples by flame atomic absorption spectromety 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تعیین اثر نقره در نمونه های سنگ معدن پلی متالیک از طریق طیف نگاری جذبی اتمی تابشی پس از استخراج حالت جامد با استفاده از یک ستون حاوی غشاء پوست تخم مرغ 16



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Determination of Trace Silver in Polymetallic Ore Samples by Flame Atomic Absorption Spectrometry after Solid-Phase Extraction Using a Microcolumn Comprising Eggshell Membrane 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - توسعه مهارت های گوش دادن موسیقی با استفاده روشهای یادگیری فعال در دبیرستان 18



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Developing music listening skills using active learning methods in secondary education 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تکنولوژی های ریخته گری مستقیم 6



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. direct casting technologies transcending 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یادداشت مدیر 31



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Director’s Note 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خشکسالی 10



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. drought 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اکراه 17



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. duress 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - درونیابی هرمیت دوتایی در مش چهارضلعی 38



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Dyadic hermite in terpolation on a rectangular mesh 29
  تعداد صفحه : 29 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Dynamic evolution control for synchronous buck DC–DC converter 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر محلول نمک و شاخص پلاستیسیته بر توان برش خاک رس 12



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Effect of Salt Solution and Plasticity Index on undrain Shear Strength of Clays 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر آگهی واگذاری سهام بر عملکرد سهام شرکتهای فراموش شده از بازار 23



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Effect of Stock Split Announcement on Stock Performance of Neglected Firms from the Polish Capital Market 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد موثر پردازش ابری در موسسات آموزشی 10



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Effective use of cloud computing in educational institutions 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأملات در خصوص متدولوژی ارزیابی و سنجش پیشرفت ویژگی های «خود گردانی» 26



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. reflections on the methodology of assessing the development of traits of self- regulation 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سفیده تخم مرغ به عنوان رنگ پایه ای کم هزینه و موافق با محیط برای ریخته گری ژلاتینی سرامیک 9



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Egg White as an Environmentally Friendly Low-Cost Binder for Gelcasting of Ceramics 3
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تغییر شکل موج در ساختار ی با نقطه اوج (پوشش) پایین 33



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Evolution of wave shape over a low-crested structure 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی ابعاد و ارزیابی دانش دریافت شده توسط کاربر و کیفیت اطلاعات در بافت KMS (سیستم ارزیابی دانش) 28



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Examining the dimensionality and measurement of user-perceived knowledge and information quality in the KMS context 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش کشور و نوع شرکت در ارزیابی ریسک‎های حسابرسی شرکت و تصمیم‎گیری برنامۀ حسابرسی 18



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Exploring the role of country and client type on the auditor’s client risk assessments and audit planning decisions 24
  تعداد صفحه : 24 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت عملیات های فرودگاه 41



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Airport operations management 19
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تصور زنان در مورد برابری در استخدام: آیا سقف شیشه ای در حال شکستن است؟ 17



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. FEMALE PERCEPTIONS ON EMPLOYMENT EQUITY: IS THE GLASS CEILING CRACKING? 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تصمیم گیری مالی در فضای تجاری 5



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. FINANCIAL DECISION MAKING IN A BUSINESS CONTEXT 3
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیرات ساختاربندی و تصمیم گیری مالی 15



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Framing Effects and Financial Decision Making 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. fuzzy AHP-based safety risk assessment methodology for tower crane 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ریخته گری ژلاتین اجزای سازنده سرامیک 14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Gelatin gelcasting of ceramic components 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ریخته گری ژلی کاشی سازی آلومین با استفاده از شیوه ی ملاط پروتئین سفیده تخم مرغ 14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. GELCASTING OF ALUMINA CERAMICS USING AN EGG WHITE PROTEIN BINDER SYSTEM 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - الگوریتم تکوینی با نمایش دو گانه زمان های روشن و خاموش کردن واحد تولیدی برای حل مشکل تعهد واحد 22



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Genetic algorithm with binary representation of generating unit start-up and shut-down times for the unit commitment problem 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل ژنتیکی برخی ترکیبات محصول دهنده و کیفیت دانه در ذرت شیرین 16



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. GENETIC ANALYSIS OF SOME YIELD COMPONENTS AND KERNEL QUALITY IN SWEET CORN 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - زنجیره¬گذاری ژنوم 12



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. GENOME SEQUENCING 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - به حداقل رساندن اثر جبرانی گروه MCDM تصمیم گیری تجمع افزودنی با استفاده از "مفهوم حق وتو" 20



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Minimizing the Compensatory Effect of MCDM Group Decision Additive Aggregation Using the Veto Concept 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - درک زیبایی شناسی چگونه با رهبری ارتباط می یابد؟ مروری بر ادبیات 18



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. International Journal of Education & the Arts 18
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت منابع انسانی با اصول و قوانین مدیریت اسلامی : روشی برای انتشار معکوس در مدیریت 6



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Human Resource Management with Islamic Management Principles 23
  تعداد صفحه : 23 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بشر و جادوی قانون تابعیت خانوادگی 21



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Human Rights and the Magic of Jus Cogens 18
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شناسایی عوامل حیاتی در تولرانس خطای چندگانه مبتنی بر ایجاد نقطه مقابله برای سیستم توزیع شده 13



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Identification of Critical Factors in Checkpointing Based Multiple Fault Tolerance for Distributed System 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بهبود کارایی سیستم های خبره مبتنی بر قاعده از طریق فعالیت دستور 13



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Improving the Efficiency of Rule-Based Expert Systems by Rule Activation 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. in search of a second act 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فناوری کاربردی سرامیک (سفالسازی) / توسعه و تجاری کردن محصول سرامیک 21



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Influence of Slurry Characteristics on Porosity and Mechanical Properties of Alumina Foams 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نوآوری در شرکت های اقتصاد اجتماعی 15



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Innovation in social economy firms 13
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - عملکرد سرمایه ی فکری(سرمایه معنوی/آی سی) در بخش بانکداری ارزیابی بانک های خصوصی استرالیا (بانکهای به مالکیت استرالیایی ها) 18



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Intellectual capital performance in the banking sector An assessment of Australian owned banks 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اتحادیه های کارگری وبهره وری، یک تحلیل تجربی بااستفاده از داده های موجود درسطح شرکتی ژاپنی 23



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Labor unions and productivity: An empirical analysis using Japanese firm-level data 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مفهوم لی تورد از تعالی 13



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Lyotard’s Concept of the Sublime 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت 7



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ئشدشلثئثدف 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تصميم گيري مديريت و اطلاعات حسابداري مالي 22



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Managerial decision-making and financial accounting information 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت توسعه تولید جدید : یک چارچوب تکاملی 46



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Managing new product 32
  تعداد صفحه : 32 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگیهای مواد پنلهای ساندویچی FRP 3-D 14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Material Characteristics of 3-D FRP Sandwich Panels 33
  تعداد صفحه : 33 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش و ارزيابي ضرر بهره وري (بازدهي) به علت بهداشت ضعيف 26



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Measuring and valuing productivity loss due to poor health 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - احتراق ذرات فلز و فناوری نانو 39



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Metal particle combustion and nanotechnology 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کاهش بی عدالتی در شبکه های پیر تو پیر 37



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Mitigating Unfairness in Locality-Aware Peer-to-Peer Networks 19
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - الگوریتم¬های MM (کمینه و بیشینه¬سازی) برای توزیع چند متغیری گسسته 14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. MM Algorithms for Some Discrete Multivariate Distributions 21
  تعداد صفحه : 21 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدلسازی رفتارهای نامنظم در بازارهای مالی 10



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. modeling chaotic behaviours in financial markets 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدل سازی تغییر شکل امواج در اثر موج شکن زیر آب 28



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Modelling wave deformation due to submerged breakwaters 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انگیزه 71



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. motivation 86
  تعداد صفحه : 86 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی 34



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Multidimensional assessment of organizational performance: 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسات تصویر بدنی چند بُعدی دربین بیماران مبتلا به اختلالات غذایی ، اختلال نامزمن بدن ، و کنترل های بالینی 11



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Multidimensional body image comparisons among patients with eating disorders body dysmorphic disorder, and clinical controls 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی و سرمایه¬گذاری اسلامی و چالش¬های آن در مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Murabaha-an Islamic Financial Tool and Chalanges vis a vis the International Accounting Standards 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نانو سیلور (نقره ) : یک ماده نانو در کاربرد پزشکی 25



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Nanosilver: A nanoproduct in medical application 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تولید پنبه ردیف- باریک تحت محیط آبیاری شده و محیط آبیاری نشده 17



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Narrow-Row Cotton Production under Irrigated and Non-irrigated Environment 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مواد افزودنی طبیعی در فرایند انعقاد و آهکی نمودن پروتئین برای بهبود قابلی کنترل ریز ساختاری سرامیک های سلولی 18



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Natural additives in protein coagulation casting process for improved microstructural controllability of cellular ceramics 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کشتیرانی 91



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. navigation 43
  تعداد صفحه : 43 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگیهای جدید در SAS چیست 19



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. New Features in SAS/OR 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - الکتروسنتز یک مرحله ای نانوتیوب کربنی چند جداره ای/لایه کامپوزیت پلی ارتو آمینوفل و بررسی ویژگی های الکتروکاتالیستی آن 7



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. One-step electrosynthesis of multi-walled carbon nanotube/poly-ortho-aminophenol composite film and investigation of its electrocatalytic properties 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تشریح یک نظریه رفتاری شرکت کارآفرینی 35



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Outlines of a behavioral theory of the entrepreneurial firm 23
  تعداد صفحه : 23 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ترکیب غیر مستقیم آوا لبومین از Mn3o4 (بلورهای نمک) 11



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Ovalbumin mediated synthesis of Mn3O4 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تصورات از تأثیرات فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش در شرکت های ساخت و ساز 30



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Perceptions of the impacts of organizational culture and information technology on knowledge sharing in construction 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کارائی مهندسی باد و زلزله برای برج های دوقلوی 60 طبقه در مانیل 13



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. PERFORMANCE BASED SEISMIC AND WIND ENGINEERING FOR 60 STORY TWIN TOWERS IN MANILA 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پیرامون خواص ساختاری و مغناطیسی جایگزین فریت NiCuZn آماده شده با استفاده از سفیده تخم مرغ 12



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Performance of NiCu ferrite fine particles and ceramics synthesized using egg white 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحقیق عملیاتی پارچه ی پلی استر که توسط نانوتیتانیوم تولید شده است دی اکسید (نانو- Tio2) اندود ضد فرابنفش 12



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Performance Research of Polyester Fabric Treated by Nano Titanium Dioxide (N ano-TiO2) Anti-ultraviolet Finishing 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دوزیمتری فیزیکی و بیولوژیکی برای تشخصی ریسک در حفاظت از تشعشعات رادیویی 8



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. physical and biological dosimetry for risk perception in radioprotection 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مقدمه و مرور اجمالی بر ترکیبات یونی چندظرفیتی 25



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Introduction and General Overview of Polyvalent Iodine Compounds 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پتانسیل‎های نهفته در معماری رایانش ابری 9



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Potential of Cloud Computing Architecture 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فقر در ايالات متحده 7



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Poverty in the United States 2
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارائه اظهار نامه مالی 24



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Presentation of financial statements 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شکل دادن پروتئین – تکنیک جدید شکل دهی سرامیک 19



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Protein forming Ð a novel shaping technique for ceramics 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدل ارزیابی کیفیت برای دانش حوزه KADS و 30



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Quality measurement model for KADS- Domain knowldge 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قالب دهی دوباره نقش دانشگاه ها در ارتقاء سیستم های نوآوری منطقه 24



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Reframing the role of universities in the development of regional innovation systems 29
  تعداد صفحه : 29 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جداکردن کروم شش ظرفیتی ( هگزا والنت ) از فاضلاب با استفاده از ضایعات آهن 9



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Removal of Hexavalent Chromium from Wastewater by Use of Scrap Iron 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پتانسیل جایگزین های انرژی تجدید پذیر در استرالیا 28



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Potential of renewable energy alternatives in Australia 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انرژی تجدیدپذیر در هند: وضعیت کنونی و پتانسیل¬های آینده 23



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Renewable energy in India: Current status and future potentials 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انرژی قابل تمدید:پیشرفت از بین بخش انرژی. 20



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Renewable energy: Progressing towards a net zero energy island, the case of Reunion Island 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بازبینی مجدد 25



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. RI Revisited 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت خطر(ریسک)بودجه بندی سرمایه ،وسیاست ساختار سرمایه و دارایی برای موسسات مالی 49



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Risk management, capital budgeting, and capital structure policy for financial institutions 28
  تعداد صفحه : 28 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تشخیص گفتار صریح با استفاده از نظریه مشخصه ی غایب در حوزه ی copstral یا LAD باشد 14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Robust Speech Recognition Using Missing Feature Theory in the Cepstral or LDA Domain 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل برنامه زمانی حمایت ناظر و تعهدکاری :ترکیبی جذاب برای کارگران در مشاغل ساعتی؟ 33



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Schedule control, supervisor support and work engagement: A winningcombination for workers in hourly jobs 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اسکیزوفرنی 11



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Schizophrenia 15
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - محکم سازی چارچوب های بتنی تقویت شده شکل ناپذیر در برابر زلزله با استفاده از پایه های آلومینیومی به عنوان ابزارهایی برای پراکنده سازی انرژی 23



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Seismic strengthening of non-ductile reinforced concrete frames using aluminum shear links as energy-dissipation devices 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پشم خودپاك كن و آب دوست با استفاده از نانو تركيبات TiO2/SiO2 و 14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Self-cleaning and superhydrophilic wool by TiO2/SiO2 nanocomposite 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اعتماد به نفس 6



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. SELF-CONFIDENCE 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انزوای اجتماعی و جنسیت 9



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Social Isolation and Gender 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدلسازی موج طیفی در محیط های ریف های حاشیه ای 28



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Spectral wave modeling in fringing reef environments 13
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آتروفی عضلات نخاعی 5



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Spinal muscular atrophy 3
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مقاله ای جهت انتقاد از دیدگاه استگلیتز 46



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Critique of the Stiglitz Perspective 33
  تعداد صفحه : 33 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها 38



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Strategic Planning and Organisational Effectiveness in Jordanian Hotels 15
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کوچکتر 16



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Strategic planning in smaller enterprises 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی, ساختار و عملکرد : جامعه شناسی استراتژی سازمانی 21



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Strategy, Structure, and Performance The Sociology of Orga n izational Strategy 30
  تعداد صفحه : 30 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سکته 3



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Stroke 2
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خانواده درمانی ساختاری 16



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Structural Family Therapy 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سنتز ترکیب های چند چرخه ای که حاوی ژرمانیوم و نیتروژن به صورت هترو اتم های II هستند 8



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Synthesis of heterocyclic compounds containing germanium and nitrogen as hetero - atoms 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سنتز LiMn2O4 از ماتریکس اوالبومین ژلاتینی 9



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Synthesis of LiMn2O4 from a gelled ovalbumin matrix 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سنتز اکسید آلومینیوم نانو کریستال با استفاده از سفیده تخم مرغ 7



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Synthesis of Nanocrystalline Alumina Using Egg White 2
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دیدگاه سیستم ها به انتخاب مدیران 6



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. systems approach to the selection of managers 3
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تفکر سیستمی 60



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Systems thinking 39
  تعداد صفحه : 39 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آزمایش فاصله¬گذاری مقطع عرضی مختلف در مدلسازی هیدرولیک ID : یک مطالعه موردی در مورد رودخانه جوهور ، مالزی 13



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Testing different cross-section spacing in 1D hydraulic modelling: A case study on Johor River, Malaysia 18
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد مدیریت علمی در ارتقاءعملکرد دانشگاه های مالزی 25



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Application of Knowledge Management in Enhancing the Performance of Malaysian Universities 13
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - هنر و فن مراقبت تکاملی در NICU : تجزیه و تحلیل یک ایده کلی 22



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. the art of developmental care in the NICU 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک دیدگاه SIM تحلیل مانع در اجرای مدیریت زنجیره ی تامین سبز 32



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An ISM approach for the barrier analysis in implementing green supply chain management 15
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارتباط بین اعتماد و مدیریت دانش : مفاهیم این ارتباط برای عملکرد و کارایی تیمی چیست 22



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The connection between trust and knowledge management: what are its implications for team performance 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انتقال آموزش در حین کار از دیدگاه اقتصادی 22



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The transfer of on-the-job training from the perspective of economics 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی تجربی. نقش وظایف یکنواخت و خلاقانه 15



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An experimental examination. The role of dull and creative tasks 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی بیرونی 43



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The External Assessment 29
  تعداد صفحه : 29 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر قضاوت های حسابرس از نفوذ CEO بر استقلال کمیته حسابرسی 26



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Impact on Auditor Judgments of CEO Influence on Audit Committee Independence 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر اعتماد بر روی نوآوری و عملکرد زنجیره های تامین 30



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The impactoftrustoninnovativenessandsupplychainperformance 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر تشخیص هویت سازمانی بر مدیریت دانش سازمانی 25



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The influence of organizational identification on organizational knowledge management 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی صرفه جویی در محدوده مقیاس و گوناگونی 20



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The measurement of scope, scale and diversification economies 28
  تعداد صفحه : 28 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نقش واسطه گرفتار شهروندان سازمانی 28



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The mediating role of organizational citizenship behavior 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر تعدیلی هوش هیجانی بر واکنشهای کورتیزول آزاد نسبت به استرس 22



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The moderating impact of emotional intelligence on free cortisol responses to stress 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - هنجارها و پایداری معیارهای چند بُعدی ساخت تصویر بدنی 6



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The norms and stability of new measures of the multidimensional body image construct 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مقیاس مقبولیت اجتماعی اوهایو 8



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THE OHIO SOCIAL ACCEPTANCE SCALE 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه مشاركت بين اقتصاد دانشگاهي و محيط تجاري ، اجزاء جهت گيري بازاريابي دانشگاهي مدرن 13



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The partnership relationship between economic academic and business environment, component of modern university marketing orientation 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 3500 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای یک کد اجرایی اخلاقیات و هویت سازمانی اخلاقی 12



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Enacting a living code of ethics and ethical organizational identity 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نقش آلبومین (سفیده تخم مرغ) در اندازه ذرات کنترل شده و رفتار رسانایی الکتریکی ریزذرات اکسید روی 9



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The role of albumen (egg white) in controlled particle size and electrical conductivity behavior of zinc oxide nanoparticles 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نقش استعاره ها در زبان بانکداری سرمایه گذاری 16



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The role of metaphors in the language of investment banking 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مفهوم ارزش زمانی پول در سرمایه گذاری اسلامی 23



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Time Value of Money Concept in Islamic Finance 24
  تعداد صفحه : 24 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از میزان فرصت در طول دوازده فرهنگ 15



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. LEISURE TIME USE ACROSS TWELVE CULTURES 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تیم های مدیریت درجه یک(تاپ) مطابق(در) شرکت های چندملیتی 30



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. TOP MANAGEMENT TEAMS WITHIN multinational corporations 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رشد فاکتور کل بهره وری در صنعت ارتباطات از راه دور اگاندا 14



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Total factorproductivitygrowthinUganda’s telecommunicationsindustry 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - گردشگری و مهمان نوازی 30



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Tourism and Hospitality 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دسترسی بازار تجاری به تکنولوژی؟ محرک¬های مالیاتی، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و مازاد تولید در چین 24



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Trading market access for technology? Tax incentives foreign direct investment and productivity spillovers in china 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تبدیل رقابتی بودن به منافع اقتصادی : آیا گردشگری رشد اقتصادی را در مقاصدگردشگری رقابتی تر بر می انگیزد 8



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Transforming competitiveness into economic benefits: Does tourism stimulate economic growth in more competitive destinations 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مثلث بندی اسناد حسابرسی در ارزیابی ریسک تقلب 30



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Triangulation of audit evidence in fraud risk assessments 13
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اطمینان و عدم اطمینان در روابط تجاری بلند مدت 30



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Trust and Distrust in Long-Term Business Relationships 18
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استراتژیک منابع انسانی 9



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. STRATEGIC HR MANAGEMENT 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Influence of feasibility constrains on the bidding strategy selection in a day-ahead electricity market session 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اثر یکپارچگی اقتصادی بر قابلیت قیاس حسابرسی،شواهدی از پذیرش یورو 29



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Effect of Economic Integration on Accounting Comparability: Evidence from the Adoption of the Euro 35
  تعداد صفحه : 35 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اختلال کم توجهی- بیش فعالی (ADHD) در کودکان 13



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in Children 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت پایداری با حمایت از هوش کسب و کار : ادغام شاخص های اجتماعی – محیطی و بافت سازمانی 8



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Managing sustainability with the support of business intelligence 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی حامی اجرایی 33



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. EXECUTIVE SPONSOR APPRAISAL 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی مزایده ایستگاه تولید در بازار نیرو و با استفاده از نظریه تصمیم شکاف اطلاعاتی (IGDT) 24



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Optimal bidding strategy of generation station in power market using information gap decision theory (IGDT) 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژیک کردن سیستم¬های اطلاعاتی ، زیر جوامع سازمان ، و لزوم یک استراتژی پایدار 44



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Information systems strategizing, organizational sub-communities, and the emergence of a sustainability strategy 18
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - افزایش کارایی منابع انسانی در فرآیند تولید 12



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Increasing human resource efficiency in the production process 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اقتصاد سیاسی تحریم های اقتصادی آمریکا بر علیه کره ی شمالی : گذشته، حال و آینده 30



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. POLITICAL ECONOMY OF THE U.S. ECONOMIC SANCTIONS AGAINST NORTH KOREA: PAST, PRESENT AND FUTURE 22
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - امر به معروف و نهی از منکر 4



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Enjoining the Good and Forbidding the Evil 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ایجاد وفاداری برندی(مارکی) از طریق مدیریت تعهد جامعه برندی 30



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. builiding brand loyalty through managing brand community commitment 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی عملکرد سدهای سنگریزه ای با هسته آسفالتی و با رویه بتنی در مقابل زلزله از طریق آزمایشات بستر لرزان در مقیاس بزرگ 20



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Seismic performanceofearth-coreandconcrete-facedrock-fill dams bylarge-scaleshakingtabletests 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی لابراتوار ارزیابی و تصمیم گیری فازی در خصوص مدل پذیرش تکنولوژی 24



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Analysis of fuzzy Decision Making Trial and Evaluation Laboratory on technology acceptance model 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ای کاربردی در مدیریت منابع انسانی جهت برآورده سازی الزامات تمایز و نوآوری در تجارت: مدیریت استعداد 26



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An application in human resources management for meeting differentiation and innovativeness requirements of business: talent management 15
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بهبود رویت پذیری با استفاده از تعیین محل بهینه ی واحدهای اندازه گیری فازور 3



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Improving observability using optimal placement of phasor measurement units 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پاسخ لرزه نگاری دیواره های نگاه دارنده ی خاک تقویت شده ی چندلایه ای 23



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Seismic responseofmulti-tieredreinforcedsoilretainingwalls 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش 26



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Monte Carlo Data Envelopment Analysis with Genetic Algorithm for Knowledge Management performance measurement 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مجله بین المللی مهندسی مکانیک برنامه¬های کامپیوتری 18



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Design and Stress Analysis of a Mixed Flow Pump Impeller 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تخمین وضعیت معادل پویا برای سیستم های برق چند حوزه ای با واحد های اندازه گیری فازور همگام شده 3



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Dynamic equivalent state estimation for multi-area power systems with synchronized phasor measurement units 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تخمین هزینه های راه اندازی نیروگاه برق در عملکرد دوره ای 32



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Estimating power plant start costs in cyclic operation 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تسخیر جامدات 64



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. solids capture 30
  تعداد صفحه : 30 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - توازن بین بازرسی و بازاریابی 29



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. balance between auditing and marking 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جایگذاری و گسترش شبکه های حسگر بی سیم با تحمل خطا برای نظارت بر سلامت ساختاری 37



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Deploying Wireless Sensor Networks with Fault Tolerance for Structural Health Monitoring 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جنبش نیروی هیدراته کردن استیلن در تولید اتیلن 26



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Kinetics of Front-End Acetylene Hydrogenation in Ethylene Production 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حل مسئله ریاضیاتی :چشم انداز های بین المللی در آموزش ریاضیات 45



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شو