تلگرام سایت تحقیق
امروز : 9 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 1916 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 34

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - وضعیت و امکانات انرژیهای تجدید پذیر در استان یزد واقع در ایراناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Status and potentials of renewable energies in Yazd Province-Iran
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - واکنش بازار بورس به آگهی¬های سود سهام : مدرک به دست آمده از بازار بورس یوناناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Stock market reaction to dividend announcements: Evidence from the Greek stock market
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قبایل و سیاستهای بکربن وایل در شمال شرقی عربستان در عصر اسلاماین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THE BAKR B. WAIL TRIBES AND POLITICS IN NORTHEASTERN ARABIA ON THE EVE OF ISLAM
  تعداد صفحه : 35 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - «انحطاط شرق عربستان در دوره ساسانیان»این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The decline of eastern Arabia in the Sasanian period
  تعداد صفحه : 37 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قانون کسری فیک برای فرایندهای غیر محلی حاملاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The fractional Fick’s law for non-local transport processes
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کشاورزی مدرناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. modern agriculture
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزشها و شیوه¬های زندگی فردگرایان و گروه¬گرایان مطالعه¬ی مصرف¬کنندگان چینی ، ژاپنی ، بریتانیایی و آمریکاییاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Values and lifestyles of individualists and collectivists: a study on Chinese, Japanese, British and US consumers
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از گروه های تمرکز (گروههای کانونی) برای ارزشیابی آموزشی دانش آموزاناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Using Focus Groups for Student Evaluation of Teaching
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 19000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رویکرد دو مرحله ای برای گروه بندی بخش ماشینی و مشکلات در آرایش سلولیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Two-stage approach for machine-part grouping and cell layout problems
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شب دوازدهماین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Twelfth Night
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - گذار کربید ها ، نیترید ها و فسفید های فلزیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Transition Metal Carbides, Nitrides, and Phosphides
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - گزارش گري و تنوع زيستياین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. tourism and biodiversity
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سه بعد بازخوردرسمی و غیررسمی در تهیه حساب جهت مدیراناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Three dimensions of formal and informal feedback in management accounting
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کمبود نظریه درحسابداریاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Theory Deficit in Accounting
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نقش بازارشناسی و یادگیری موقعیت بازار در بهبود ابتکار و راه اندازی تجارتهای کوچک و متوسطاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Role of Market Orientation and Learning Orientation in Improving Innovativeness and Performance of Small and Medium Enterprises
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روابط بین ویژگی های مشکل و رفتارهای مرتبط با موفقیت و پیشرفت تحصیلی در یادگیری مبتنی بر مسألهاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The relationships between problem characteristics achievement-related behaviors, and academic achievement in problem-based learning
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین حسابرسی داخلی و امنیت اطلاعات: تحقیقات اکتشافیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The relationship between internal audit and information security: An exploratory investigation
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سازمان شبکیه چشم و سیستم بینایی بصری برانگیخته پتانسیلاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Organization of the Retina and Visual System Visually Evoked Potentials
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ادغام دو حوزه ارزی در اوایل اسلاماین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THE MERGER OF TWO CURRENCY ZONES IN EARLY ISLAM
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 19000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم کدگذاری بعدهای کشش – واکنشی یک سیستم کلی برای فعل و انفعال زوجهااین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Interactional Dimensions Coding System: A Global System for Couple Interactions
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017