تلگرام سایت تحقیق
امروز : 7 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 5658 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 33

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل سازی نقاط قوت تنوع زیستی اس. ائس.ای و برنامه ریزی کاربری زمیناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Modeling biodiversity strengthens SEA and land use planning
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - هنر مدرناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Modern art
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روشی احیایی جدید در سنتز نانو مس جهت اصلاح سطحي کالاي پلي استراین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. New revival method to sensitize nano - copper in order to surface correction of polyester product
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارتباط غير كلامياین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Nonverbal Communication
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شواهد باستان شناسی از عربستان شرقیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. On the eve of Islam archaeological evidence from Eastern Arabia
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی های الحاقی بهینه در واحد های برنامه ریزیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Optimal Bidding Strategies for Thermal and Generic Programming Units in the Day-Ahead Electricity Market
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رئوس کلیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Overview
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نحوه بیان و بحث والدین در مورد احساس در خانواده چند زبانهاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Parents’ Expression and Discussion of Emotion in the Multilingual Family
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی لرزه ای مبتنی بر عملکرد از قاب های فولادی با استفاده از بهینه سازی کلنی مورچهاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Performance-based seismic design of steel frames using ant colony optimization
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فیزیولوژیکاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. phisiyologhical
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فتوسنتز گیاهاناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. PHOTOSYNTHESIS
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تکنیک های درمان ناتوانی گیاه در برابر آلودگی آفت کش هااین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. phytoremediation
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پرسش و پاسخ با پائولينا ماسيدا، مشاور ارشد دفتر مشاوره عمومي قربانيان در ICCاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Q & A with paolina massidda
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سرمایه گذاری های RD در شرکت خانوادگیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. R&D investments in family and founder firms An agency perspective
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قیمت¬های Ramseyاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Ramsey prices
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فعالیت تحقیق و توسعه و بازده مورد انتظار در انگلستاناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Research and Development Activity and Expected Returns in the United Kingdom
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد فرسودگی تحصیلی دانشجویان چینیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Research on the Academic Burnout of Chinese University Students
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی امنیت کلید های بیومتریک ( مبتنی بر زیست سنجی )این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Security evaluation of biometric keys
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فیشینگ اجتماعیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Social Phishing
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارضاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. SOURCES OF CONFLICTS WITHIN ORGANIZATIONS AND METHODS OF CONFLICT RESOLUTION
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017