تلگرام سایت تحقیق
امروز : 27 دی سال 1395
بازدید امروز : 2833 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 32

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگی های اساسی نظام سیاسی اسلاماین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. essential features of the islamic political system
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اخلاقیات و تجارت بین المللاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ethics and international business
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پرومکانیک های تجربی مقاومت استخوان میله ای : نقش فشار موثر ترزاقی و نوسانات سطح بافتیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Experimental poromechanics of trabecular bone strength : Role of Terzaghi’s effective stress and of tissue level stress fluctuations
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدارک بیشتر برای کالاهای آسیای مرکزی از خلیج فارساین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. FURTHER EVIDENCE FOR CENTRAL ASIAN MATERIALS FROM THE ARABIAN GULF
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - هشدار جهانی و انقراض گونه های بومی از مناطق متنوع زیست محیطیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Global Warming and Extinctions of Endemic Species from Biodiversity Hotspots
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری دولتیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. GOVERNMENT ACCOUNTING
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طیف رسم در علوم کامپیوتریاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Graph spectra in Computer Science
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - صدای قلب بصورت بیومتریکاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Heart sound as a biometric
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Historical Research Methods
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم گرمایش مرکزیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Home heating systems
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزشهای انسانی برای مدیران هندیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. human values for indian manegar
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیرات اندازه ی DG بر نوسان ولتاژ و کاهش ولتاژ در سیستم های تابشی توزیع شدهاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Impacts of Size of DG on Voltage Flicker and Voltage Sag in Radial Distributed Systems
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انجام سیستم های تولید شبکه ای در طراحی زنجیره عرضهاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Incorporating cellular manufacturing into supply chain design
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم رباتیک صنعتی با کنترل انطباقیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Industrial robotic system with adaptive control
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیرگذاری بر رفتار مشتریان آنلایناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Influencing the online consumer’s behavior
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تاثیر مولفه های مرکب بازاریابی روی رضایت گردشگراناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Investigating the Impact of Marketing Mix Elements on Tourists Satisfaction
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روانشناسی اقتصادیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. investing self-efficacy
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ایزوله و تشریح ژن اکسیدان آدلید 2این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Isolation and Characterization of the Aldehyde Oxidase2
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طبقه بندی سبک یادگیری یادگیرنده با توجه به IQ و استرس برمبنای EEGاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Learners’ Learning Style Classification related to IQ and Stress based on EEG
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تشکیل ماسیل و CMC سور فاکتانتهای تواماین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Micelle formation and CMC of gemini surfactants
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017