تلگرام سایت تحقیق
امروز : 10 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 10896 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 31

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - تأیید اعتبار بیومتریک افراد با استفاده از حالات ضربه کلیداین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Biometric personal authentication using keystroke dynamics
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ورود نوآوری و فن¬آوری به بوردروماین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Bringing Technology and Innovation into the Boardroom
  تعداد صفحه : 31 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فرآیند تجاریاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Business Process
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحمل فشار کادمیوم در محصولات گیاهیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Cadmium stress tolerance in crop plants
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - كپسيوماین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. capsicum
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - محکم سازی و تعمیر تیرچه های rc با بتن تقویت شده ی فیبراین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Strengthening and repair of RC beams with fiber reinforced concrete
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چالش های بازاریابی استراتژیک مقاصد توریستی تحت شرایط بحراناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. CHALLENGES OF STRATEGIC MARKETING OF TOURIST DESTINATION UNDER THE CRISIS CONDITIONS
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روانشناسی رشد و تکامل کودکاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. child development and evolutionary psychology
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسه مجموعه ویژگی های گفتار خود جوش یا انگیزشی با توجه به شناخت احساس خودکاراین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. COMPARING FEATURE SETS FOR ACTED AND SPONTANEOUS SPEECH IN VIEW OF AUTOMATIC EMOTION RECOGNITION
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی مبادلات به وسیله واگن بار با هزینه ثابت در یک تاسیسات لنگرگاهی متقاطع با زمان هایورود واگن ها به صورت نامعلوماین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Cost-stable truck scheduling at a cross-dock facility with unknown truck arrivals
  تعداد صفحه : 21 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترااین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Data dimensionalityestimation methods: a survey
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Design of a scatter search method for a novel multi-criteria group scheduling problem in a cellular manufacturing system
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طراحي آزمايش هااین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. DESIGN OF EXPERIMENTS
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارائه مدلی برای تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی براساس استراتژی رقابتی تمایز در صنعت کانی غیرفلزیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Designing a model for determinants of export performance based on differentiation strategy in nonmetal mineral industry
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - كاهش ابعاد از طريق متغيرهاي مهماین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Dimension reduction via principal variables
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حدود اقتصاد اواخر دوران باستان و اوایل اسلاماین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. economic boundaries late antiquity and early islam
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیرات تعامل خدماتی مثبت مشتری با مشتریاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. effects of positive customer - to- customer service interaction
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مرحله انتقال چین به سیستم¬های انرژی سبز : جنبه¬ی اقتصادی آب گرم¬کن¬های خورشیدی خانگی و تعمیم آن¬ها در شهر Dezhouاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. China’s transitiontogreenenergysystems:Theeconomicsofhomesolar water heatersandtheirpopularizationinDezhoucity
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تأثیر محیطی طرح¬ریزی کاربری زمین درباره معدن سنگ آهک اجاره¬ای با استفاده از تکنیک¬های دریافت از راه دوراین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. environmental impact assessment of land use planing
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ERP ارزیابی عملکرد اجرایی شرکت تامین کننده برق بر مبنای مثلث خاکستری سفید کردن تابعاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ERP Implement Performance Evaluation of Power Supply Company Based on Gray Triangle Whiten Function
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017