تلگرام سایت تحقیق
امروز : 6 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 1546 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 30

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - انواع و مدل های استراتژی های HRM 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. 1- Types and Models of HRM Strategies 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از قيمت گذاري فعاليت مدار براي مديريت كارآمدتر 44این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Using Activity-Based Costing to Manage More Effectively 36
  تعداد صفحه : 36 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مالیات¬های بر ارزش افزوده در کشورهای رو به توسعه و ناپایدار 37این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Value- Added Taxes in Developing and Transitiona 32
  تعداد صفحه : 32 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مهندسي ارزش 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. VALUE ENGINEERING 13
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چشم اندازی رو به فردا 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Vision for the Future 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش کیفیت زندگی کاری 13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Working out the quality of work life 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خرده فروشی خوار و بار از طریق اینترنتاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. To be or not to be on the shelf - Grocery retailing through the Internet
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رویکرد مکمل بیوانفورماتیک شناسایی بالقوه ژن‌های رمزگذاری شده گلیکوسیل ترانسفوراز دیواره سلولی گیاهاناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Complementary Bioinformatics Approach to Identify Potential Plant Cell Wall Glycosyltransferase-Encoding Genes
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک الگوریتم جی.آر.ای.اس.پی برای انتخاب زیرگروه پیوند سریع (لفاف فیلتر) در مجموعه داده ها با بعد بالااین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A GRASP algorithm for fast hybrid (filter-wrapper) feature subset selection in high-dimensional datasets
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جدول توالی مراحل جهت بهبود عملکرد واحدهای صنعتی H2-PSA پتروشیمی جم (Jam)این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A New Steps Sequence Table to Improve the Performance of the Jam Petrochemical H2-PSA Industrial Plant
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک مدل عملی برای کنترل رسیک های پیاده سازی ERPاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A practical model on controlling the ERP implementation risks
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای موفق ائی.آر.پی در یک شرکت اتیوپیایی (حبشه): یک بررسی موردی در زمینه اجرای ائی در مهندسی صنعتی مسفاین، سهامی خاصاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Successful ERP Implementation in an Ethiopian Company
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چارچوب تطبیقی برای تکنیک داده کاوی به منظور بهبود سیستم پشتیبانی تصمیم در وضعیت ناپداراین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Adapted Framework for Data Mining Technique to Improve Decision Support System in an Uncertain Situation
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اختلالات سازگاری: جدیدترین دستاوردهااین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. adjustment disorder with anxiety. assessment, treament, treament and follow up: a case report
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر نگرش قضات در ارزیابی مسئولیتاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ایرباساین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. airbas
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک رویکرد مرز کارآیی برا طراحی سیستم های تولیدی سلولی در یک محیطاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An efficiency frotier approach for the design of cellular manufacturing
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 19000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قابلیت اجرایی انتقال ژن به خط های جنینی در پروش ماهیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Applicability of gene transfer into the germinal line in fi sh culture
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حملهاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Attack
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بازارها ، تاجران و تجارت در ایران باستاناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. bazaars, merchants, and trade in late antique iran
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017