تلگرام سایت تحقیق
امروز : 4 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 5811 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 29

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه های نانو: الگوی ارتباطاتی جدید 52این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Nanonetworks: A new communication paradigm 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پیرامون تئوری¬های درجه شیب کشش اول در قابلیت ارتجاعی خطی 30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ON FIRST STRAIN-GRADIENT THEORIES IN LINEAR ELASTICITY 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شناخت فرصت 19این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Opportunity Recognition 15
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سازمان و مدیریت در حضور دولت 53این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Organization and Management in the Embrace of Government 53
  تعداد صفحه : 53 صفحه
  قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدل اداره : تعریف ، دسته¬بندی و ارزیابی 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Policymodeling:Definition,classificationand evaluation 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تولیدات پالایشگاهی 19این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Refinery Products 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دسته¬بندی جوی و منطقه¬ای فرهنگهای اجتماعی 68این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. regional and climate clustering of societal cultures 38
  تعداد صفحه : 38 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه¬ی بین هزینه دارایی خالص و افشاگری صنفی داوطلبانه 32این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Relationship between Cost of Equity Capital And Voluntary Corporate Disclosures 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رهبر خدمتگزار به عنوان پیشایند اعتماد در سازمان 31این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Emerald Article: Servant leadership as antecedent of trust in organizations 22
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شبیه سازی ترانزیستورهای میدانی نانوریبون گرافن 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Simulation of Graphene Nanoribbon Field-Effect Transistors 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دیوارهای صفحه فولادی در آینده نزدیک 2010 تجهیزات زمین لرزه AISC و استاندارد S16 کانادایی سال 2009 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Steel Plate Shear Walls in the Upcoming 2010 AISC Seismic Provisions and 2009 Canadian Standard S16 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تنظیم استراتژیک مراحل پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) 29این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Strategic alignment of ERP implementation stages: An empirical investigation 9
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تکنولوژی و مدیریت بازرگانی 30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Technology and Business Management 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی سیستم اطلاعات مدیریت مشتری 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Design of Customer Information Management System 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاریخچه چاپ 4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The history of print 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه میان استراتژی سازمانی ، مدیریت کیفیت منابع (TQM) 31این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The relationship between organization strategy, total quality management (TQM), and organizationperformance––the mediating role of TQM 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت کیفیت کل به عنوان طلایه دار (پیشرو) ظرفیت نوآوری تجاری 32این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Total quality management as a forerunner of businessinnovation capability 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و انحراف شرکت بین المللی 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Transfer Pricing and International Corporate Deviance 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اطمینان به سخنان سیاستمداران 18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Trusting Politicians’ Words 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت رفتار نوع A 21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Type a behavior management 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017