تلگرام سایت تحقیق
امروز : 7 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 5631 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 27

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - مراحل بازيافت سولفور 17



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Supporting Processes 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - يك باز نگري از نانو تكنولو‍ژي 23



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An Overview of Nanotechnology 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل و بررسی محیط خارجی یک شرکت 48



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Analyzing the External Environment of the Firm 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد MUSIC,ESPRIT,ROOT MUSIC در تخمین DOA 11



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Application of MUSIC, ESPRIT and ROOT MUSIC in DOA Estimation 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بکار بردن روشهای ANP و DNA مبهم در کارمند گزینی 20



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Applying ANP and fuzzy DEA approaches to personnel selection 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اسپرگیلوس نیگر 17



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Aspergillus niger 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انتخاب متعادل در اسب های لهستانی عربی 13



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Balancing selection in Polish Arabian horses 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مزایای گیاه اسطو خودوس 2



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Benefits of Lavender plant 2
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پیوند الگوها در بررسی حسابداری مدیریت: نقش رویکرد روشهای ترکیبی 11



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Bridging the paradigm divide in management accounting research: The role of mixed methods approaches 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خط اتصال تقسیم نمونه درپؤوهش حسابداری مدیریت 13



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Bridging the paradigm divide in management accounting research 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تغییر استراتژى تحویل پروژه - یک چارچوب اجرایی 28



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. CHANGING PROJECT DELIVERY STRATEGY 21
  تعداد صفحه : 21 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدلهاي پيچيده - مديريت همزمان پارادوكسهاي تناقض هاي استراتژيك 24



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Complex Business Models:Managing Strategic Paradoxes Simultaneously 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - فشار جفتی مبنی بر تئوری درجه کشش برای قابلیت ارتجاعی 25



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Couple stress based strain gradient theory for elasticity 13
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استخراج داده¬ها در مدارک پزشکی به منظور ارتقاء تصمیمات استراتژیک 15



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. DATA MINING IN MEDICAL RECORDS FOR THE ENHANCEMENT OF STRATEGIC DECISIONS 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تقاضا برای کالا و عرضه کار و سرمایه 61



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. demand for goods and supply of labor and capital 32
  تعداد صفحه : 32 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی سیستم گراندینگ ایستگاه فرعی 10



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Design of Substation Grounding System 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - محاسبات تقاضای واردات و صادرات دریایی 18



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Determinants of the demand for maritime imports and exports 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - توسعه بیانیه دورنما و تبلیغی 17



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Developing Vision and Mission Statements 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انجام بهترینی که در توان داریم. 83



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. doing the best we can 37
  تعداد صفحه : 37 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط اقتصادی در بازار کار و بازار مالی 57



این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Economic circumstances in labor and financial markets 26
  تعداد صفحه : 26 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017