تلگرام سایت تحقیق
امروز : 2 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 96 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 26

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - کار از راه دور و توسعه¬ی محصول جدید 18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Teleworking and new product development 13
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدل های سنجش کیفیت خدمات 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Testing Models .f service quality 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چالشهای بازاریابی بوتیک هتلهای مستقل 8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Challenge of Marketing Independent Boutique Hotels 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیرات تفاهم نامه درمان و تسریع رده بندی درمانی بدون در نظر گرفتنشمار و زمان انتظار بیماران اورژانسی در یک اورژانس نظامی 10این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The effects of an Acclerated Triage and treatment 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدل پنج عاملی 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Five Factor Model 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ضرورت به كارگيري CRM 3این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The necessity of using crm 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نقش بیوسنتز موضعی آکسین و سیتوکینین در رشد گیاهی 12این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The role of local biosynthesis of auxin and cytokinin in plant development 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - منحنی اقتصاد سایه¬ای کوزنتز 25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Shadow Economy Kuznets’s Curve 21
  تعداد صفحه : 21 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ژنراتور راه انداز 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Start-up Generator 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سبک¬های تفکر و مفهوم خلاقیت دربین دانشجویان دانشگاهها 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Thinking styles and conceptions of creativity among university students 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت کیفیت جامع 64این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Total Quality Management 35
  تعداد صفحه : 35 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیوتکنولوژی ( زیست فن آوری ) چیست ؟ 5این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. What is biotechnology? 3
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدافعه مسئول در ارتباط عمومی چیست ؟ 4این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. What is Responsible Advocacy in Public Relations? 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سندکار راجع به کمسیون هدایتگر 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. WORKING DOCUMENT 22
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رویکرد فازی (نادقیق) در جهت گزینش سهام پروژه¬ی تحقیق و توسعه (R&D) 13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A fuzzy approach to R&D projectportfolio selection 20
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدل کلاس پنهان به همراه وابستگی پنهان مارکوف برای داده های کاریوتیپ مولکولی 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Latent Class Model with Hidden Markov Dependence for Array CGH Data 23
  تعداد صفحه : 23 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A new method for measuring in situ concrete elastic constants using horizontally polarized conical transducers19
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 19000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک چارچوب مشترک برای ارزیابی بهبود فرایند بازرگانی 19این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Synergistic Framework for Evaluating Business Process Improvements 35
  تعداد صفحه : 35 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جایگاههای تشخیص ABA و جستجو برای گیرنده ها 19این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. ABA recognition sites and the search for the receptors 12
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل و پیش گیری تصادف(سانحه) 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Accident Analysis and Prevention 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017