تلگرام سایت تحقیق
امروز : 4 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 5795 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 23

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - از بین بردن COD و رنگ از فاضلاب صنایع نساجی با استفاده از سنگ آهک و کربن فعال شده 19این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. REMOVAL OF COD AND COLOUR FROM TEXTILE WASTEWATER USING LIMESTONE AND ACTIVATED CARBON 43
  تعداد صفحه : 43 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جذب کار کنان با ارزش 7این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Retain Valuable Employees 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بازانديشي طراحي سازماني : 25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Rethinking organizational design 18
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدرسه شبانه روزی هندی سانتافه (به همراه پلان خوابگاه ) 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Santa Fe Indian School 14
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دانش و سیاست نوآوری 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Science and Innovation Policy 56
  تعداد صفحه : 56 صفحه
  قیمت : 30000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Social practices and the management of knowledge in project environments 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تنش پیش فشردگی خاک : ب. مقایسه ای از آزمایشات تراکم های مختلف و وضع جابجایی تنش خاک در طول چرخش 24این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Soil precompression stress: II. A comparison of different compaction tests and stress–displacement behaviour of the soil during wheeling 17
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی از طریق آشفتگی چرا بودجه افزایشی هنوز هم پابرجا است 24این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Still budgeting by muddling through: Why disjointed incrementalism lasts 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی ثابت طبق مرتب کردن کارها: علت دوام توسعه گرایی گسسته 23این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Still budgeting by muddling through: Why disjointed incrementalism lasts
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نظارت استراتژیک: چگونه اثربخشی هیئت مدیره را در هدایت اجرای استراتژی ارزیابی نماییم 19این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Strategic Governance: how to assess board effectiveness in guiding strategy execution 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استرس در محیط کار - روبرویی با این چالش 13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. stress in the workplace 19
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 19000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - زنجیره تامین در زیمنس 1این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Supply Chain at Siemens 2
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حمایت توسعه دموکراتیک پس از تنش 40این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Supporting Post-conflict Democratic Development External Promotion of Participatory Budgeting in El Salvador 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مقاومت کوفتگی استخوان متراکم در پیچ خوردگی 13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The fatigue strength of compact bone in torsion 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - BROUWER بازی هگز و قضیه نقطه ثابت 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. the game of hex and the bruwer fixed point theorem 10
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Game of Hex: The Hierarchical Approach 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر دانش و توانمند سازی بر فعالیت هوشمندانه و فعالیت های دشوار : نقش متعادل کننده تجربه 34این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. the impact of knowledge and empowerment on working 15
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مديريت استراتژیک ، بازار مقصد و بهترین راه برای رسیدن به این بازار در این مرحله ، تصمیم گیری مي باشد. 67این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The strategic direction, the target market 33
  تعداد صفحه : 33 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت 16این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THE USE OF EARNED VALUE ANALYSIS (EVA) IN THE COST MANAGEMENT OF CONSTRUCTION PROJECTS 11
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تئوری محدودیت 5این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Theory of Constraints 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017