تلگرام سایت تحقیق
امروز : 6 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 2235 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 20

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - خطر سیستمیک منابع اقتصاد کلان در بخش بانکی در پنج کشور جدید عضو اتحادیه اروپااین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The macroeconomic sources of systemic risk in the banking sectors of five new
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نقش جهت گیری بین¬المللی تیم مدیریت ارشد در تصمیم گیری استراتژیک بین¬المللیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The role of top management team international orientation in international
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساختاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. THE USE OF EARNED VALUE ANALYSIS (EVA) IN THE COSTTHE USE OF EARNED VALUE ANALYSIS (EVA) IN THE COST
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رضایت از پذیرش خدمات دولت الکترونیک توسط کاربران تجاریاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The willingness of e-Government service adoption by business u
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - به¬كارگيري تكنيك BSC در صنعت برق به¬منظور شناسايي واین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Using BSC in electronic industry to identify and rank i
  تعداد صفحه : 30 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شوينده¬هااین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. washers
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چه زماني موضوع شايعات الكترونيكي انجام مياین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. When does electronic word-of-mouth matter
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک نظر سنجی پیرامون ارزیابی الگوریتم های توزیع 48این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Survey of Estimation of Distribution Algorithms 23
  تعداد صفحه : 23 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - یک نظریه در مورد روسپیگری 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A Theory of Prostitution 35
  تعداد صفحه : 35 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ترکیبات زمینه آلومینیوم تقویت شده با سوزنهای آلومینیوم- آلومین فازهای درهم پیچیده CO پیوسته: 13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Aluminium Matrix Composites Reinforced with Co-continuous Interlaced Phases Aluminium-alumina Needles 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزيابي حركتي مركز توده طي راه رفتن – بررسی بیومکانیکی با کفش مخصوص 18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Ambulatory Estimation of Center of Mass Displacement During Walking 7
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحليل كدها و ضابطه هاي حرفه اي اخلاقيات در صنعت مهمان نوازي 19این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An analysis of professional codes of ethicsin the hospitality industry 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدل نگرشي برای تعیین قصد صادرات تولید کنندگان کوچک و غیر صادراتی 25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An Attitudinal Model toDetermine the ExportIntention of Non-Exporting,Small Manufacturers 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پردازش و مدیریت اطلاعات یک رویکرد اکتشافی سرپرستی نشده برای جلوگیری از تکرار داده های غیرنمادین کتابشناسی 32این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. an unsupervised heuristic- based approach for bibliograqhic metadata deduplication 13
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سلول های مصنوعی 6این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Artificial Cells 5
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - هجدهمین کنفرانس تخصصی بین المللی ساختارهای فولادسرد 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Buckling analysis of cold-formed steel members using CUFSM: conventional and constrained finite strip methods 16
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تعارض بین افراد 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Conflict between individual 6
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل هزینه و منفعت 9این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. تحلیل هزینه و منفعت 4
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بازایابی مستقیم 13این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Direct marketing 8
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - در پزشکی 2این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Diverticulum 2
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017