تلگرام سایت تحقیق
امروز : 1 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 1901 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 2

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - بیماری روانیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیماری روانی
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - سئوال و جواب فارسی و انگلیسیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. سئوال و جواب فارسی و انگلیسی
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خوب فکر کن بعد کارت را عوض کناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. خوب فکر کن بعد کارت را عوض کن
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - علوم وراثت در میکروبهااین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. علوم وراثت در میکروبها
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بازیهای سنتیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بازیهای سنتی
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه زمین لرزه - بیمه زلزلهاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. بیمه زمین لرزه - بیمه زلزله
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تدریس کردن در کلاس ابتداییاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. تدریس کردن در کلاس ابتدایی
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جامعه شناسی حسابداری مدرناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. جامعه شناسی حسابداری مدرن
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری بیمهاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. حسابداری بیمه
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - باکتریها bacteriaاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. باکتریها bacteria
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جریان الکتریکی - کموتاتور - رشته برقاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. جریان الکتریکی - کموتاتور - رشته برق
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - خون bloodاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. خون blood
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رسانه های جمعیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. رسانه های جمعی
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روده bowel obstructionاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. روده bowel obstruction
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - زبان شناسی - زباناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. زبان شناسی - زبان
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قارج fungusاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. قارج fungus
  تعداد صفحه : 1 صفحه
  قیمت : 1000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قلب heartاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. قلب heart
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مغز brainاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. مغز brain
  تعداد صفحه : 2 صفحه
  قیمت : 2000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مهندسی عمراناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. مهندسی عمران
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلزاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017