تلگرام سایت تحقیق
امروز : 9 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 3982 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 19

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - بانکداری اصولی هماهنگی با اصول اساسی باسل و سلامت بانکهااین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Banking on the principles
  تعداد صفحه : 41 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - موجودیت تجارت- یک رویکرد SOA برای بازسازی بانکداری پیشرفتهاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Business Entities
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - هدایت بازبینی دانشاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Conducting the Knowledge Audit
  تعداد صفحه : 18 صفحه
  قیمت : 18000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ابتلاء كنترل شده يا تحت كنترل گسترش و پخش پيامك برند از طريق بازاريابي ويروسياین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Controlled infection! Spreading the brand message
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل هزینه و منفعتاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. cost benefit analysis
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ارزش حاصلهاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Earned Value Management
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی سازی و رشد در کشورهای کم¬درآمد آفریقا با تحلیل چندبعدیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Globalization and growth in the low income African countries with the extreme
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - معرفي كيفيت خدمات (Q O S)این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. introduction to QOS
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ایجاد یک بانک شاخص برای اصلاح، خلاصه¬سازی و کامپیوتری نمودن علائم گزارش شده در مواین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Item banking to improve, shorten and computerize self-reported fatigue
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک نقدینگی و اوراق قرضه بانکی در یک سیستم مالی بدون تضمین سپردهاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Liquidity risk and bank portfolio management in a financial system without
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ساخت مواد كامپوزيتي حاوي تركيبات آلومينيمي غني شده با ذرات AL2O3این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Manufacturing of aluminium matrix composite materials reinforced
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی رضایت مشتری در بانکداری اینترنتیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. measuring consumer SATISFACTION
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - NPVاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. NPV
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدل بهینه سازی سهام قرضه مبتنی بر هم¬پوشانی ریسک سهام افزایشی و موجوداین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Optimization Model of Incremental Loan Portfolio based on
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پیش¬بینی کاربرد دولت الکترونیک و پشتیبانی عمومی دسترسی و آموزش کاماین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Predicting E-Government Use and Public Support for Computer Access
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدلسازی سیاست تعریف، طبقه بندی و ارزیابیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. PolicymodelingDefinition,classificationand
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - رضایت از جنبه های شغلیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Satisfaction with job aspects
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مطابق بودن با اصول درسهایی از مطالعه هزینه¬های توافقات نامرتبط در بانکداری اسپانیااین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Staying Close to the Core
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تولید کنندگان و همکاراناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Suppliers & Partners
  تعداد صفحه : 33 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش و کاربرد تکنولوژی RFID بر کارآیی زنجیره تامین SCM ))این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Surveying role and application of RFID technology on function of Supply Chain (SCM) by
  تعداد صفحه : 44 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017