تلگرام سایت تحقیق
امروز : 9 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 7527 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 18

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - میکرو کلیما صحراي پلايا ارزیابی سالیانه براورد مولفه های تابش انرژی و اباین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. MICROCLIMATE OF A DESERT PLAYA
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - عروسی موسمیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. monsoon wedding
  تعداد صفحه : 26 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تغذیه وبهداشت ماهیاناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Nutrition and health of fish1
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - واحد یک به ازای قیمت دو:یک روند هماهنگ و وحد برای پوشش دادن تقریبی مسائلاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. One for the Price of Two: a Unified Approach
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مرور و بررسی Zabbixاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Overview of Zabbix
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - پریتونیتاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Peritonitis
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ذات الریهاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Pneumonia
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - کارخانه برقاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Power station
  تعداد صفحه : 6 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - افت کیفیت در گلهای رز بسته بندی شده به لحاظ آلودگیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Quality loss in packed rose flowers due to Botrytis cinema
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جذب کار کنان با ارزشاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Retain Valuable Employees
  تعداد صفحه : 7 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انتشار شایعات در شبکه¬های اجتماعیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Spreading gossip in social networks
  تعداد صفحه : 28 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر همسویی بر موفقیت پیاده سازی یک سیستم اطلاعاتیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The Influence of Alignment on the Post-
  تعداد صفحه : 9 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نقش¬هاي سازماني بازاريابي و مديران بازاريابياین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The organizational roles
  تعداد صفحه : 19 صفحه
  قیمت : 19000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مباني تئوريك مديريت دانشاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. The theoretical foundations of knowledge management
  تعداد صفحه : 24 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تئور¬ی¬های مدیریت فراینداین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Theories of Process Management
  تعداد صفحه : 26 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - به سوی یک مدل ارجاعی ادراکی برای سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروﮊهاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Towards a conceptual reference model for project
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - دوازده راهی که رؤسا باعث شکست مدیران می¬شونداین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Twelve Ways Leaders Fail New Managers
  تعداد صفحه : 5 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - زابیکساین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Zabbix
  تعداد صفحه : 4 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - طرح طبقه بندی ژنومی برای سیستم های اطلاعات مدیریت زنجیره ی تأمیناین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. A genomic classification schem
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 16000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - يك الگوريتم كارآمد در استخراج مجموعه آيتم¬ها از جريان¬هاي اطلاعاتياین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. An Efficient Algorithm for Mining Closed Frequent Itemsets in Data Streams
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 14000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017