تلگرام سایت تحقیق
امروز : 9 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 1897 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 15

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - طرح انبارداده ای در ارتباط با بازمهندسی فرآیند مراقبت های پزشکی35این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Proposal of data warehouse in the context of healthcare process reengineering23
  تعداد صفحه : 58 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Public Schools as Public Infrastructure Roles for Planning Researchers5
  تعداد صفحه : 22 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - معرفي كيفيت خدمات 29این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. quality of service7
  تعداد صفحه : 36 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - معرفي كيفيت خدمات27 (Q O S)این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Quality of servise - QOS 7
  تعداد صفحه : 34 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - امنيت در محيط آموزش الكترونيك آنلاین21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. security in tne online E-learning environment23
  تعداد صفحه : 44 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - گام برداشتن به سوی تصور احتمالات جدید24این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. stepping back to envision19
  تعداد صفحه : 43 صفحه
  قیمت : 19000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تأثير بي ثباتي تورم بر روي تورم - ناپايداري تصادفي در مدل ميانگين21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Stochastic volatility in mean model within a dynamic framework 6
  تعداد صفحه : 27 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک و عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Strategic human resource practices and innovation performance — The 9
  تعداد صفحه : 30 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استعداد استراتژیک - یک بررسی و اهداف مورد بحث تحقیق 24این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Strategic talent management - A review and research agenda9
  تعداد صفحه : 33 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ستراتژي – كاربردهاي فناوري اطلاعات در برنامه ريزي و كنترل ، و عملكرد شركت 25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Strategy, IT applications for planning and contro10
  تعداد صفحه : 35 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی، ساختار سازمان و موفقیت در صنعت مسکن14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Strategy, organization structure and success in the lodging industry 6
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - اطمینان ساختاری با استفاده از متد اصل محدود 18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. STRUCTURAL RELIABILITY USING THE FINITE 11
  تعداد صفحه : 29 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ساختن شبکه های نظیر به نظیر بدون ساختار 15این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Structuring Unstructured Peer-to-Peer Networks 10
  تعداد صفحه : 25 صفحه
  قیمت : 10000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مطالعه منطقه تایگا8این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Taiga 6
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - داستان قوزپشت 5این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Tales from the6
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تیم راهبردها و ابزار برای افزایش کارآیی و ایمنی بیمار19این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Teams communicating through STEPPS4
  تعداد صفحه : 23 صفحه
  قیمت : 4000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بر زمان دوره ای دریافتی NPD استراتژی تولید و فرایندهای - npd تأثیر استراتژی 28این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. the impact of npd strategy, product strategy and npd process on perceived cycle time 12
  تعداد صفحه : 40 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی درونی محتوا، فرایند، خط مشی ها، تأثیرات و چالش ها18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. the inside scoop on content, process , polocies , impact and challenges 12
  تعداد صفحه : 30 صفحه
  قیمت : 12000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - چالش هاي مديريت آگاه و علم مديريت 30این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. the knowledge leadership challenge 23
  تعداد صفحه : 53 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - توهم جهانی سازی 18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. the myth of globalization 8
  تعداد صفحه : 26 صفحه
  قیمت : 8000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017