تلگرام سایت تحقیق
امروز : 3 اسفند سال 1395
بازدید امروز : 3264 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی

ترجمه آماده صفحه 14

تعداد کل صفحات 46
مجموع ترجمه های موجود در سایت :
ترجمه مقاله و تحقیق - اجرا و تحقق الگوریتم QOS بر ای کاربردهای زمان واقعی در شبکه ی 12Diff Serv – aware MPLSاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Implement a QoS Algorithm for Real-Time Applications in the 5
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 5000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انجماد سریع و اختصاصی مواد غذایی 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. INDIVIDUAL QUICK FREEZING 9
  تعداد صفحه : 23 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - انجماد سریع و اختصاصی مواد غذایی 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. INDIVIDUAL QUICK FREEZING 9
  تعداد صفحه : 23 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات 11این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Interface investigations of alumina and aluminosilicate shortfiber reinforced 6
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 6000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مقدمه برمواد هیبریدی 64این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Introduction to Hybrid Materials 48
  تعداد صفحه : 112 صفحه
  قیمت : 25000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات روبرو شده با OD و آینده آن 25این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Issues Facing OD and Its Future 9
  تعداد صفحه : 34 صفحه
  قیمت : 9000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل شغلی در مورد یک محیط کار در حال تغییر 32این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Job analysis for a changing workplace 13
  تعداد صفحه : 45 صفحه
  قیمت : 13000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - آزادسازی انرژی راه انداز 17این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Liberating Enterpeneurial Energy 24
  تعداد صفحه : 41 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - جایگزین هاي شیوه زندگی برای باكتري ريزوبيوم : همزیستی ، انگل شناسی ، و چشم پوشي از همزیستی 20این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Lifestyle alternatives for rhizobia: mutualism, parasitism, 7
  تعداد صفحه : 27 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شاخص های مدیریتی برای ارزیابی و سنجش عملکرد مسئولیت عمومیاین تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. management caveats for measuring and assessing 17
  تعداد صفحه : 37 صفحه
  قیمت : 17000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ادغام دو شرکت و کسب سود در صنایع تکنوزیستی و داروسازی 34این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Mergers and Acquisitions in the Pharmaceutical and Biotech Industries 25
  تعداد صفحه : 59 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه های عصبی مبانی استفاده از mattab جعبه ابزار شبکه عصبی 45این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. NEURAL NETWORKS - Basics using MATLAB - Neural Network Toolbox 28
  تعداد صفحه : 73 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - نيويورك به عنوان مدلي در بررسي شهرسازي 5این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. New York as model for the study of urbanization 3
  تعداد صفحه : 8 صفحه
  قیمت : 3000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نیوبیُم آلومینید به عنوان یک منبع ابررسانای جریانهای بالا 45این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Niobium aluminide as a source of high-current superconductors 25
  تعداد صفحه : 70 صفحه
  قیمت : 20000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - مطالعات بر روی ماهیان آبسنگی در آبهای مرجانی جزایر ایران در خلیج فارس 2این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Observation on reef fishes in the coastal waters off some 1
  تعداد صفحه : 3 صفحه
  قیمت : 1000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - تحولات سازمانی در انجمن محلی 18این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Organisational change in a regional, local council 11
  تعداد صفحه : 29 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - قابلیت تغییر سازمانی گسترش سیستماتیک یک شاخص 21این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Organizational change capacity the systematic development 11
  تعداد صفحه : 32 صفحه
  قیمت : 11000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - عملکرد مسیر یابی در شبکه نظیر به نظیر 14این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. peer to peer network routing 7
  تعداد صفحه : 21 صفحه
  قیمت : 7000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - ويژگي هاي عملكردي حسابرسان داخلي 26این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Performance Attributes of Internal Auditors A Cross-Cultural Study 15
  تعداد صفحه : 31 صفحه
  قیمت : 15000 تومان


ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه های مشبک28این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود

. Mesh Networks18
  تعداد صفحه : 46 صفحه
  قیمت : 18000 تومان


تعداد کل صفحات 46
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
2007 - 2017