تلگرام سایت تحقیق
امروز : 31 فروردین سال 1397
بازدید امروز : 4109 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 527
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش 26

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Monte Carlo Data Envelopment Analysis with Genetic Algorithm for Knowledge Management performance measurement 11
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مجله بین المللی مهندسی مکانیک برنامه¬های کامپیوتری 18

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Design and Stress Analysis of a Mixed Flow Pump Impeller 7
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تخمین وضعیت معادل پویا برای سیستم های برق چند حوزه ای با واحد های اندازه گیری فازور همگام شده 3

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Dynamic equivalent state estimation for multi-area power systems with synchronized phasor measurement units 7
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تخمین هزینه های راه اندازی نیروگاه برق در عملکرد دوره ای 32

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Estimating power plant start costs in cyclic operation 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تسخیر جامدات 64

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. solids capture 30
تعداد صفحه : 30 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - توازن بین بازرسی و بازاریابی 29

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. balance between auditing and marking 11
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - جایگذاری و گسترش شبکه های حسگر بی سیم با تحمل خطا برای نظارت بر سلامت ساختاری 37

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Deploying Wireless Sensor Networks with Fault Tolerance for Structural Health Monitoring 9
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - جنبش نیروی هیدراته کردن استیلن در تولید اتیلن 26

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Kinetics of Front-End Acetylene Hydrogenation in Ethylene Production 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - حل مسئله ریاضیاتی :چشم انداز های بین المللی در آموزش ریاضیات 45

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. international perspectives on mathematics education 27
تعداد صفحه : 25 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - چگونه مهندسی معکوس فرایند کاری بر سرمایه تکنولوژی اطلاعات وعملکرد کارکنان تحت شرایط سنجش متفاوت تاثیر میگذارد؟ 17

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. how business process reengineering affects information technology investment and employee performance under different performance measurment 12
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری بی¬بهره چیست؟ 19

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. حسابداری بی¬بهره چیست؟ 9
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - خود بیمار انگاری 7

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Hypochondriasis 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - آیا سن نمایندگی agency در اصلاحات سازمانی مهم است 28

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Does agency age matter in administrative reform 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - دسته بندی انطباقی کنترل شده ایستگاه پایه برای Qos در شبکه های حسگر بی سیم 17

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Base Station Controlled Adaptive Clustering for Qos in Wireless Sensor Networks 9
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - درک محرک متعصب روان و تن شناسی از علایم اضطراب جسمی در کودکان و نوجوانان اجتماع پریش 28

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Psychophysiological arousal and biased perception of bodily anxiety symptoms in socially anxious children and adolescents 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - دیده بانی پایداری ولتاژ سیستم نیرو با استفاده از شبکه¬های عصبی مصنوعی با مجموعه¬ای کاهش یافته از ورودی¬ها 35

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Power system voltage stability monitoring using artificial neural networks with a reduced set of inputs 11
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تاثیرات سیستم های هوش کسب و کار : رابطه بین فرآیند تجاری و عملکرد سازمانی 35

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Measuring the effects of business intelligence systems The relationship between business process and organizational performance 19
تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 19000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه دستمزد با مدیریت کارآمد منابع انسانی در یک دوره بحران 12

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Relevance of Wage for an Efficient Human Resource Management in a Period of Crisis 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - رفتار و اثرات نشت نفت در محیط زیست آبی 10

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The Behavior and Effects Of Oil Spills In Aquatic Environments 4
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سرعت و ایمنی 37

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. speed and safety 20
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 527

ترجمه مقاله تحقیق - تحلیل پوششی داده مونت کارلو همراه الگوریتم تکوینی اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش 26 ترجمه مقاله تحقیق - مجله بین المللی مهندسی مکانیک برنامه¬های کامپیوتری 18 ترجمه مقاله تحقیق - تخمین وضعیت معادل پویا سیستم برق چند حوزه ای واحد اندازه گیری فازور همگام شده 3 ترجمه مقاله تحقیق - تخمین هزینه راه اندازی نیروگاه برق عملکرد دوره ای 32 ترجمه مقاله تحقیق - تسخیر جامدات 64 ترجمه مقاله تحقیق - توازن بین بازرسی بازاریابی 29 ترجمه مقاله تحقیق - جایگذاری گسترش شبکه حسگر بی سیم تحمل خطا نظارت سلامت ساختاری 37 ترجمه مقاله تحقیق - جنبش نیروی هیدراته کردن استیلن تولید اتیلن 26 ترجمه مقاله تحقیق - حل مسئله ریاضیاتی :چشم انداز بین المللی آموزش ریاضیات 45 ترجمه مقاله تحقیق - چگونه مهندسی معکوس فرایند کاری سرمایه تکنولوژی اطلاعات وعملکرد کارکنان تحت شرایط سنجش متفاوت تاثیر میگذارد؟ 17 ترجمه مقاله تحقیق - حسابداری بی¬بهره چیست؟ 19 ترجمه مقاله تحقیق - خود بیمار انگاری 7 ترجمه مقاله تحقیق - آیا سن نمایندگی agency اصلاحات سازمانی مهم است 28 ترجمه مقاله تحقیق - دسته بندی انطباقی کنترل شده ایستگاه پایه Qos شبکه حسگر بی سیم 17 ترجمه مقاله تحقیق - درک محرک متعصب روان تن شناسی علایم اضطراب جسمی کودکان نوجوانان اجتماع پریش 28 ترجمه مقاله تحقیق - دیده بانی پایداری ولتاژ سیستم نیرو استفاده شبکه¬های عصبی مصنوعی مجموعه¬ای کاهش یافته ورودی¬ها 35 ترجمه مقاله تحقیق - ارزیابی تاثیرات سیستم هوش کسب کار : رابطه بین فرآیند تجاری عملکرد سازمانی 35 ترجمه مقاله تحقیق - رابطه دستمزد مدیریت کارآمد منابع انسانی یک دوره بحران 12 ترجمه مقاله تحقیق - رفتار اثرات نشت نفت محیط زیست آبی 10 ترجمه مقاله تحقیق - سرعت ایمنی 37;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018