تلگرام سایت تحقیق
امروز : 4 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 7862 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 529
ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی تجربی. نقش وظایف یکنواخت و خلاقانه 15

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. An experimental examination. The role of dull and creative tasks 9
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی بیرونی 43

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The External Assessment 29
تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر قضاوت های حسابرس از نفوذ CEO بر استقلال کمیته حسابرسی 26

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The Impact on Auditor Judgments of CEO Influence on Audit Committee Independence 20
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر اعتماد بر روی نوآوری و عملکرد زنجیره های تامین 30

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The impactoftrustoninnovativenessandsupplychainperformance 12
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر تشخیص هویت سازمانی بر مدیریت دانش سازمانی 25

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The influence of organizational identification on organizational knowledge management 14
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی صرفه جویی در محدوده مقیاس و گوناگونی 20

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The measurement of scope, scale and diversification economies 28
تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش واسطه گرفتار شهروندان سازمانی 28

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The mediating role of organizational citizenship behavior 11
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر تعدیلی هوش هیجانی بر واکنشهای کورتیزول آزاد نسبت به استرس 22

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The moderating impact of emotional intelligence on free cortisol responses to stress 14
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - هنجارها و پایداری معیارهای چند بُعدی ساخت تصویر بدنی 6

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The norms and stability of new measures of the multidimensional body image construct 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مقیاس مقبولیت اجتماعی اوهایو 8

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. THE OHIO SOCIAL ACCEPTANCE SCALE 4
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه مشاركت بين اقتصاد دانشگاهي و محيط تجاري ، اجزاء جهت گيري بازاريابي دانشگاهي مدرن 13

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The partnership relationship between economic academic and business environment, component of modern university marketing orientation 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای یک کد اجرایی اخلاقیات و هویت سازمانی اخلاقی 12

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Enacting a living code of ethics and ethical organizational identity 17
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 17000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش آلبومین (سفیده تخم مرغ) در اندازه ذرات کنترل شده و رفتار رسانایی الکتریکی ریزذرات اکسید روی 9

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The role of albumen (egg white) in controlled particle size and electrical conductivity behavior of zinc oxide nanoparticles 4
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش استعاره ها در زبان بانکداری سرمایه گذاری 16

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The role of metaphors in the language of investment banking 17
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 17000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مفهوم ارزش زمانی پول در سرمایه گذاری اسلامی 23

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The Time Value of Money Concept in Islamic Finance 24
تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 24000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از میزان فرصت در طول دوازده فرهنگ 15

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. LEISURE TIME USE ACROSS TWELVE CULTURES 7
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تیم های مدیریت درجه یک(تاپ) مطابق(در) شرکت های چندملیتی 30

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. TOP MANAGEMENT TEAMS WITHIN multinational corporations 20
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - رشد فاکتور کل بهره وری در صنعت ارتباطات از راه دور اگاندا 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Total factorproductivitygrowthinUganda’s telecommunicationsindustry 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - گردشگری و مهمان نوازی 30

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Tourism and Hospitality 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - دسترسی بازار تجاری به تکنولوژی؟ محرک¬های مالیاتی، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و مازاد تولید در چین 24

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Trading market access for technology? Tax incentives foreign direct investment and productivity spillovers in china 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 529

ترجمه مقاله تحقیق - یک بررسی تجربی. نقش وظایف یکنواخت خلاقانه 15 ترجمه مقاله تحقیق - ارزیابی بیرونی 43 ترجمه مقاله تحقیق - تأثیر قضاوت حسابرس نفوذ CEO استقلال کمیته حسابرسی 26 ترجمه مقاله تحقیق - تاثیر اعتماد روی نوآوری عملکرد زنجیره تامین 30 ترجمه مقاله تحقیق - تأثیر تشخیص هویت سازمانی مدیریت دانش سازمانی 25 ترجمه مقاله تحقیق - ارزیابی صرفه جویی محدوده مقیاس گوناگونی 20 ترجمه مقاله تحقیق - نقش واسطه گرفتار شهروندان سازمانی 28 ترجمه مقاله تحقیق - تاثیر تعدیلی هوش هیجانی واکنشهای کورتیزول آزاد نسبت استرس 22 ترجمه مقاله تحقیق - هنجارها پایداری معیارهای چند بُعدی ساخت تصویر بدنی 6 ترجمه مقاله تحقیق - مقیاس مقبولیت اجتماعی اوهایو 8 ترجمه مقاله تحقیق - رابطه مشاركت بين اقتصاد دانشگاهي محيط تجاري ، اجزاء جهت گيري بازاريابي دانشگاهي مدرن 13 ترجمه مقاله تحقیق - اجرای یک کد اجرایی اخلاقیات هویت سازمانی اخلاقی 12 ترجمه مقاله تحقیق - نقش آلبومین (سفیده تخم مرغ) اندازه ذرات کنترل شده رفتار رسانایی الکتریکی ریزذرات اکسید روی 9 ترجمه مقاله تحقیق - نقش استعاره زبان بانکداری سرمایه گذاری 16 ترجمه مقاله تحقیق - مفهوم ارزش زمانی پول سرمایه گذاری اسلامی 23 ترجمه مقاله تحقیق - استفاده میزان فرصت طول دوازده فرهنگ 15 ترجمه مقاله تحقیق - تیم مدیریت درجه یک(تاپ) مطابق(در) شرکت چندملیتی 30 ترجمه مقاله تحقیق - رشد فاکتور کل بهره وری صنعت ارتباطات راه دور اگاندا 14 ترجمه مقاله تحقیق - گردشگری مهمان نوازی 30 ترجمه مقاله تحقیق - دسترسی بازار تجاری تکنولوژی؟ محرک¬های مالیاتی، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی مازاد تولید چین 24 ;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018