تلگرام سایت تحقیق
امروز : 3 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 2156 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 529
ترجمه مقاله و تحقیق - دوزیمتری فیزیکی و بیولوژیکی برای تشخصی ریسک در حفاظت از تشعشعات رادیویی 8

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. physical and biological dosimetry for risk perception in radioprotection 7
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مقدمه و مرور اجمالی بر ترکیبات یونی چندظرفیتی 25

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Introduction and General Overview of Polyvalent Iodine Compounds 20
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پتانسیل‎های نهفته در معماری رایانش ابری 9

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Potential of Cloud Computing Architecture 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - فقر در ايالات متحده 7

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Poverty in the United States 2
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 2000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ارائه اظهار نامه مالی 24

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Presentation of financial statements 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - شکل دادن پروتئین – تکنیک جدید شکل دهی سرامیک 19

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Protein forming Ð a novel shaping technique for ceramics 9
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل ارزیابی کیفیت برای دانش حوزه KADS و 30

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Quality measurement model for KADS- Domain knowldge 14
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - قالب دهی دوباره نقش دانشگاه ها در ارتقاء سیستم های نوآوری منطقه 24

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Reframing the role of universities in the development of regional innovation systems 29
تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - جداکردن کروم شش ظرفیتی ( هگزا والنت ) از فاضلاب با استفاده از ضایعات آهن 9

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Removal of Hexavalent Chromium from Wastewater by Use of Scrap Iron 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پتانسیل جایگزین های انرژی تجدید پذیر در استرالیا 28

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Potential of renewable energy alternatives in Australia 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - انرژی تجدیدپذیر در هند: وضعیت کنونی و پتانسیل¬های آینده 23

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Renewable energy in India: Current status and future potentials 9
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - انرژی قابل تمدید:پیشرفت از بین بخش انرژی. 20

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Renewable energy: Progressing towards a net zero energy island, the case of Reunion Island 17
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 17000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بازبینی مجدد 25

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. RI Revisited 12
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت خطر(ریسک)بودجه بندی سرمایه ،وسیاست ساختار سرمایه و دارایی برای موسسات مالی 49

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Risk management, capital budgeting, and capital structure policy for financial institutions 28
تعداد صفحه : 28 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تشخیص گفتار صریح با استفاده از نظریه مشخصه ی غایب در حوزه ی copstral یا LAD باشد 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Robust Speech Recognition Using Missing Feature Theory in the Cepstral or LDA Domain 4
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل برنامه زمانی حمایت ناظر و تعهدکاری :ترکیبی جذاب برای کارگران در مشاغل ساعتی؟ 33

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Schedule control, supervisor support and work engagement: A winningcombination for workers in hourly jobs 12
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اسکیزوفرنی 11

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Schizophrenia 15
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - محکم سازی چارچوب های بتنی تقویت شده شکل ناپذیر در برابر زلزله با استفاده از پایه های آلومینیومی به عنوان ابزارهایی برای پراکنده سازی انرژی 23

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Seismic strengthening of non-ductile reinforced concrete frames using aluminum shear links as energy-dissipation devices 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پشم خودپاك كن و آب دوست با استفاده از نانو تركيبات TiO2/SiO2 و 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Self-cleaning and superhydrophilic wool by TiO2/SiO2 nanocomposite 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اعتماد به نفس 6

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. SELF-CONFIDENCE 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 529

ترجمه مقاله تحقیق - دوزیمتری فیزیکی بیولوژیکی تشخصی ریسک حفاظت تشعشعات رادیویی 8 ترجمه مقاله تحقیق - مقدمه مرور اجمالی ترکیبات یونی چندظرفیتی 25 ترجمه مقاله تحقیق - پتانسیل‎های نهفته معماری رایانش ابری 9 ترجمه مقاله تحقیق - فقر ايالات متحده 7 ترجمه مقاله تحقیق - ارائه اظهار نامه مالی 24 ترجمه مقاله تحقیق - شکل دادن پروتئین – تکنیک جدید شکل دهی سرامیک 19 ترجمه مقاله تحقیق - مدل ارزیابی کیفیت دانش حوزه KADS 30 ترجمه مقاله تحقیق - قالب دهی دوباره نقش دانشگاه ارتقاء سیستم نوآوری منطقه 24 ترجمه مقاله تحقیق - جداکردن کروم شش ظرفیتی ( هگزا والنت ) فاضلاب استفاده ضایعات آهن 9 ترجمه مقاله تحقیق - پتانسیل جایگزین انرژی تجدید پذیر استرالیا 28 ترجمه مقاله تحقیق - انرژی تجدیدپذیر هند: وضعیت کنونی پتانسیل¬های آینده 23 ترجمه مقاله تحقیق - انرژی قابل تمدید:پیشرفت بین بخش انرژی. 20 ترجمه مقاله تحقیق - بازبینی مجدد 25 ترجمه مقاله تحقیق - مدیریت خطر(ریسک)بودجه بندی سرمایه ،وسیاست ساختار سرمایه دارایی موسسات مالی 49 ترجمه مقاله تحقیق - تشخیص گفتار صریح استفاده نظریه مشخصه ی غایب حوزه ی copstral یا LAD باشد 14 ترجمه مقاله تحقیق - کنترل برنامه زمانی حمایت ناظر تعهدکاری :ترکیبی جذاب کارگران مشاغل ساعتی؟ 33 ترجمه مقاله تحقیق - اسکیزوفرنی 11 ترجمه مقاله تحقیق - محکم سازی چارچوب بتنی تقویت شده شکل ناپذیر برابر زلزله استفاده پایه آلومینیومی عنوان ابزارهایی پراکنده سازی انرژی 23 ترجمه مقاله تحقیق - پشم خودپاك كن آب دوست استفاده نانو تركيبات TiO2/SiO2 14 ترجمه مقاله تحقیق - اعتماد نفس 6;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018