تلگرام سایت تحقیق
امروز : 30 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 1431 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 532
ترجمه مقاله و تحقیق - توضیحی برای خطاهای داده¬ای کشف شده از یک بررسی در رگرسیون خطی چند گانه 26

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Accounting for Data Errors Discovered from an Audit in Multiple Linear Regression 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم های اطلاعات حسابداری 6

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Accounting Information Systems 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - شکاف انتظارات از نرم افزار حسابداری بر مبنای ویژگی های سیستم های اطلاعات حسابداری 8

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Accounting Software Expectation Gap Based on Features of Accounting Information Systems 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - رهبری زیبایی 34

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Aesthetic leadership 17
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 17000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بسط و تکمیل جدول رهبری زیبایی شناختی مدیران مدرسه 20

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Development and implementation of aesthetic leadership scale of the school directors 12
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - الگوریتم هایی برای زمانبندی موارد کاربرد به منظور محاسبه ی موازی 25

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Algorithms for scheduling with applications to parallel computing 9
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تزریق آلومینا بر پایه ی انعقاد ژلاتین 11

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Alumina Casting Based on Gelation of Gelatine 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - یک مدل GARCH-in-Mean پیشنهادی: ساختار و برآورد 23

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. An Alternative GARCH-in-Mean Model: Structure and estimation 18
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نیرویی در حال ظهور برای شکستن سقف شیشه ایی (تبعیض های کاری جنسی و نژادی) 13

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. an emerging force to break the glass ceiling 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - یک پژوهش تجربی درباره تاثیرات شرایط اجرایی و بازاری بر روی کارایی بندر حمل و نقل کانتینری کالا و ارزیابی آن 29

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. An empirical study of the impacts of operating and market conditions on container-port efficiency and benchmarking 10
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - رویکردی در گاشت برای بهینه سازی فاصله گذاری حد فاصل جهت مدلسازی رودخانه ای 32

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. An entropy approach for the optimization of cross-section spacing for river modelling 12
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اضطراب 4

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Anxiety 3
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد فرضیه بازار کسری برای تحلیل دنباله زمانی اقتصاد عظیم 67

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Application of the Fractal Market Hypothesis for Macroeconomic Time Series Analysis 22
تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 22000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نگاهی اجمالی بر استفاده از ریزذرات در زیست شناسی و پزشکی 15

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Applications of nanoparticles in biology and medicine 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - به عنوان نیروی محرکه انرژی تجدید پذیر برای توسعه پایدار در ترکیه 25

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. As a renewable energy hydropower for sustainable development in Turkey 7
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بهینه سازی تولید بیو دیزل (سوخت دیزلی زیستی) ناهمگن از روغن نخل با کمک امواج مافوق صوت 19

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. assisted heterogeneous biodiesel production from palm oil 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - محدودیت ها و گونه های سازه های سبز در استرالیا و نیوزلند 24

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Barriers and drivers to green buildings in Australia and New Zealand 16
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - واكنش بيوتكنولوژيكي 9

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Biotechnology based Vaccine 4
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل بوسی‎نسک برای موج‎های شکستنی پرانرژی در حضور صخره‎های زیرآب چین‎خورده 35

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Boussinesq-type model for energetic breaking waves in fringing reef environments 20
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پر کردن شکاف چارچوب نظری ( پارادایم ) در پژوهش های مربوط به حسابداری مدیریت 11

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Bridging the paradigm divide in management accounting research 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 532

ترجمه مقاله تحقیق - توضیحی خطاهای داده¬ای کشف شده یک بررسی رگرسیون خطی چند گانه 26 ترجمه مقاله تحقیق - سیستم اطلاعات حسابداری 6 ترجمه مقاله تحقیق - شکاف انتظارات نرم افزار حسابداری مبنای ویژگی سیستم اطلاعات حسابداری 8 ترجمه مقاله تحقیق - رهبری زیبایی 34 ترجمه مقاله تحقیق - بسط تکمیل جدول رهبری زیبایی شناختی مدیران مدرسه 20 ترجمه مقاله تحقیق - الگوریتم هایی زمانبندی موارد کاربرد منظور محاسبه ی موازی 25 ترجمه مقاله تحقیق - تزریق آلومینا پایه ی انعقاد ژلاتین 11 ترجمه مقاله تحقیق - یک مدل GARCH-in-Mean پیشنهادی: ساختار برآورد 23 ترجمه مقاله تحقیق - نیرویی حال ظهور شکستن سقف شیشه ایی (تبعیض کاری جنسی نژادی) 13 ترجمه مقاله تحقیق - یک پژوهش تجربی درباره تاثیرات شرایط اجرایی بازاری روی کارایی بندر حمل نقل کانتینری کالا ارزیابی 29 ترجمه مقاله تحقیق - رویکردی گاشت بهینه سازی فاصله گذاری حد فاصل جهت مدلسازی رودخانه ای 32 ترجمه مقاله تحقیق - اضطراب 4 ترجمه مقاله تحقیق - کاربرد فرضیه بازار کسری تحلیل دنباله زمانی اقتصاد عظیم 67 ترجمه مقاله تحقیق - نگاهی اجمالی استفاده ریزذرات زیست شناسی پزشکی 15 ترجمه مقاله تحقیق - عنوان نیروی محرکه انرژی تجدید پذیر توسعه پایدار ترکیه 25 ترجمه مقاله تحقیق - بهینه سازی تولید بیو دیزل (سوخت دیزلی زیستی) ناهمگن روغن نخل کمک امواج مافوق صوت 19 ترجمه مقاله تحقیق - محدودیت گونه سازه سبز استرالیا نیوزلند 24 ترجمه مقاله تحقیق - واكنش بيوتكنولوژيكي 9 ترجمه مقاله تحقیق - مدل بوسی‎نسک موج‎های شکستنی پرانرژی حضور صخره‎های زیرآب چین‎خورده 35 ترجمه مقاله تحقیق - پر کردن شکاف چارچوب نظری ( پارادایم ) پژوهش مربوط حسابداری مدیریت 11;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018