تلگرام سایت تحقیق
امروز : 2 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 5775 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 529
پرسشنامه رهبری تحولی برنز

تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه مشارکت شهروندان در ورزش همگانی

تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه نقشهای جنسیتی

تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه نگرش جامعه شناختی دانشجویان به سالمندی

تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه تأثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام jit

تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه خود مهارگری تانجني و همکاران

تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی

تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سه سیاست گذاری از طریق افزودگی گرایی منفصل 37

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. 3Policy Making through Disjointed Incrementalism 18
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 18000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش فنی و حرفه ای در ترکیه 14

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. technical and vocational education in Turkey 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - یک برآورد وضعیت چند منطقه ای توزیع شده 36

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A Distributed Multiarea State Estimation 12
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - رویکردی تازه برای تحریر سؤال چندگزینه ای: نمونه ، شفاف ، و تنوع 19

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A New Approach to Multiple-Choice Question Writing: Example, Transparency, and Variation 17
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 17000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - یک رویکرد جدید برای تحلیل مؤلفه ای اصلی مقاوم 4

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A New Approach to Robust Principal Component Analysis 3
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - یک شاخص ترکیبی جدید از تامین منبع انرژی در سیستم های صنعتی دارای ساختار تولیدی توزیع شده 22

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A new composite index of reliability of supply in the industrial systems with distributed generation 8
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - یک الگوریتم نقطه مقابله بدون وقفه برای سیستم های توزیع شده 17

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A Non-blocking Checkpointing Algorithm for Distributed Systems 9
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - یک شکل دهی ریخته گری جدید برای سرامیک با استفاده از ژلاتین و تجزیه آنزیم 10

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A novel casting forming for ceramics by gelatine and enzyme catalysis 5
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی 28

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A Post-SOX Examination of Factors Associated with the Size of Internal Audit Functions 26
تعداد صفحه : 26 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - یک خط سیر ساده برای ترکیب و توصیف صفات اختصاصی نانوکریستال های CoAl2O4 از طریق متد های احتراق با استفاده از سفیده ی تخم مرغ (اُوالبومین ) به عنوان یک سوخت جدید 12

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A simple route to synthesis and characterization of CoAl2O4 nanocrystalline via combustion method using egg white (ovalbumine) as a new fuel 6
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - یک خط سیر ساده برای ترکیب نانوذرات نیکل فریت (NiFe2O4) با استفاده از سفیده ی تخم مرغ 9

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A simple route to synthesize nickel ferrite (NiFe2O4) nanoparticles using egg white 4
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A Study of the Systemic Relationship Between Worker Motivation and Productivity 3
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 529

پرسشنامه رهبری تحولی برنز پرسشنامه مشارکت شهروندان ورزش همگانی پرسشنامه نقشهای جنسیتی پرسشنامه نگرش جامعه شناختی دانشجویان سالمندی پرسشنامه تأثیر برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولید اجرای سیستم تولید هنگام jit پرسشنامه خود مهارگری تانجني همکاران پرسشنامه مدیریت ارتباط مشتری الکترونیکی پرسشنامه اعتماد مشتریان خدمات بانکداری اینترنتی ترجمه مقاله تحقیق - سه سیاست گذاری طریق افزودگی گرایی منفصل 37 ترجمه مقاله تحقیق - آموزش فنی حرفه ای ترکیه 14 ترجمه مقاله تحقیق - یک برآورد وضعیت چند منطقه ای توزیع شده 36 ترجمه مقاله تحقیق - رویکردی تازه تحریر سؤال چندگزینه ای: نمونه ، شفاف ، تنوع 19 ترجمه مقاله تحقیق - یک رویکرد جدید تحلیل مؤلفه ای اصلی مقاوم 4 ترجمه مقاله تحقیق - یک شاخص ترکیبی جدید تامین منبع انرژی سیستم صنعتی دارای ساختار تولیدی توزیع شده 22 ترجمه مقاله تحقیق - یک الگوریتم نقطه مقابله بدون وقفه سیستم توزیع شده 17 ترجمه مقاله تحقیق - یک شکل دهی ریخته گری جدید سرامیک استفاده ژلاتین تجزیه آنزیم 10 ترجمه مقاله تحقیق - یک بررسی پسا SOX عوامل مرتبط اندازه نقش حسابرسی داخلی 28 ترجمه مقاله تحقیق - یک خط سیر ساده ترکیب توصیف صفات اختصاصی نانوکریستال CoAl2O4 طریق متد احتراق استفاده سفیده ی تخم مرغ (اُوالبومین ) عنوان یک سوخت جدید 12 ترجمه مقاله تحقیق - یک خط سیر ساده ترکیب نانوذرات نیکل فریت (NiFe2O4) استفاده سفیده ی تخم مرغ 9 ترجمه مقاله تحقیق - پژوهش مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018