تلگرام سایت تحقیق
امروز : 3 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 2076 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 529
ترجمه مقاله و تحقیق - گذار کربید ها ، نیترید ها و فسفید های فلزی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Transition Metal Carbides, Nitrides, and Phosphides
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - گزارش گري و تنوع زيستي

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. tourism and biodiversity
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سه بعد بازخوردرسمی و غیررسمی در تهیه حساب جهت مدیران

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Three dimensions of formal and informal feedback in management accounting
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 13000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کمبود نظریه درحسابداری

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The Theory Deficit in Accounting
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش بازارشناسی و یادگیری موقعیت بازار در بهبود ابتکار و راه اندازی تجارتهای کوچک و متوسط

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The Role of Market Orientation and Learning Orientation in Improving Innovativeness and Performance of Small and Medium Enterprises
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - روابط بین ویژگی های مشکل و رفتارهای مرتبط با موفقیت و پیشرفت تحصیلی در یادگیری مبتنی بر مسأله

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The relationships between problem characteristics achievement-related behaviors, and academic achievement in problem-based learning
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین حسابرسی داخلی و امنیت اطلاعات: تحقیقات اکتشافی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The relationship between internal audit and information security: An exploratory investigation
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سازمان شبکیه چشم و سیستم بینایی بصری برانگیخته پتانسیل

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The Organization of the Retina and Visual System Visually Evoked Potentials
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ادغام دو حوزه ارزی در اوایل اسلام

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. THE MERGER OF TWO CURRENCY ZONES IN EARLY ISLAM
تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 19000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم کدگذاری بعدهای کشش – واکنشی یک سیستم کلی برای فعل و انفعال زوجها

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The Interactional Dimensions Coding System: A Global System for Couple Interactions
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 14000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اهمیت اعتبار پیش¬بینی (پیشگویانه) و اعتبار صوری در گزینش کارمند و شیوه¬های بیشینه¬سازی آنها

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The Importance of Predictive and Face Validity in Employee Selection and Ways of Maximizing Them
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تاريخ و ماقبل تاريخ صيد مرواريد در خليج فارس

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. THE HISTORY AND PREHISTORY OF PEARLING IN THE PERSIAN GULF
تعداد صفحه : 71 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت زناشویی همراه با شیوه نمره گذاری

تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
General Health Questionnaire پرسشنامه سلامت عمومی

تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
GHQ پرسشنامه سلامت عمومی

تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
NEO-FFI پرسشنامه شخصیتی همراه با روایی و پایایی

تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه آزمون خودپنداره ساراسوت و آزمون مقیاس اضطراب کتل همراه با روایی و پایایی

تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه استرس شغلی

تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی ساختار قدرت زنان در خانواده

تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
پرسشنامه بررسی سرمایه اجتماعی

تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 529

ترجمه مقاله تحقیق - گذار کربید ، نیترید فسفید فلزی ترجمه مقاله تحقیق - گزارش گري تنوع زيستي ترجمه مقاله تحقیق - سه بعد بازخوردرسمی غیررسمی تهیه حساب جهت مدیران ترجمه مقاله تحقیق - کمبود نظریه درحسابداری ترجمه مقاله تحقیق - نقش بازارشناسی یادگیری موقعیت بازار بهبود ابتکار راه اندازی تجارتهای کوچک متوسط ترجمه مقاله تحقیق - روابط بین ویژگی مشکل رفتارهای مرتبط موفقیت پیشرفت تحصیلی یادگیری مبتنی مسأله ترجمه مقاله تحقیق - رابطه بین حسابرسی داخلی امنیت اطلاعات: تحقیقات اکتشافی ترجمه مقاله تحقیق - سازمان شبکیه چشم سیستم بینایی بصری برانگیخته پتانسیل ترجمه مقاله تحقیق - ادغام دو حوزه ارزی اوایل اسلام ترجمه مقاله تحقیق - سیستم کدگذاری بعدهای کشش – واکنشی یک سیستم کلی فعل انفعال زوجها ترجمه مقاله تحقیق - اهمیت اعتبار پیش¬بینی (پیشگویانه) اعتبار صوری گزینش کارمند شیوه¬های بیشینه¬سازی ترجمه مقاله تحقیق - تاريخ ماقبل تاريخ صيد مرواريد خليج فارس پرسشنامه رضایت زناشویی همراه شیوه نمره گذاری General Health Questionnaire پرسشنامه سلامت عمومی GHQ پرسشنامه سلامت عمومی NEO-FFI پرسشنامه شخصیتی همراه روایی پایایی پرسشنامه آزمون خودپنداره ساراسوت آزمون مقیاس اضطراب کتل همراه روایی پایایی پرسشنامه استرس شغلی پرسشنامه بررسی ساختار قدرت زنان خانواده پرسشنامه بررسی سرمایه اجتماعی;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018