تلگرام سایت تحقیق
امروز : 3 خرداد سال 1397
بازدید امروز : 2159 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 529
ترجمه مقاله و تحقیق - یک مدل عملی برای کنترل رسیک های پیاده سازی ERP

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A practical model on controlling the ERP implementation risks
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 11000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای موفق ائی.آر.پی در یک شرکت اتیوپیایی (حبشه): یک بررسی موردی در زمینه اجرای ائی در مهندسی صنعتی مسفاین، سهامی خاص

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A Successful ERP Implementation in an Ethiopian Company
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - چارچوب تطبیقی برای تکنیک داده کاوی به منظور بهبود سیستم پشتیبانی تصمیم در وضعیت ناپدار

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Adapted Framework for Data Mining Technique to Improve Decision Support System in an Uncertain Situation
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اختلالات سازگاری: جدیدترین دستاوردها

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. adjustment disorder with anxiety. assessment, treament, treament and follow up: a case report
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 6000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر نگرش قضات در ارزیابی مسئولیت

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ایرباس

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. airbas
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 15000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - یک رویکرد مرز کارآیی برا طراحی سیستم های تولیدی سلولی در یک محیط

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. An efficiency frotier approach for the design of cellular manufacturing
تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 19000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - قابلیت اجرایی انتقال ژن به خط های جنینی در پروش ماهی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Applicability of gene transfer into the germinal line in fi sh culture
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 13000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - حمله

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Attack
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 13000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بازارها ، تاجران و تجارت در ایران باستان

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. bazaars, merchants, and trade in late antique iran
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تأیید اعتبار بیومتریک افراد با استفاده از حالات ضربه کلید

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Biometric personal authentication using keystroke dynamics
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ورود نوآوری و فن¬آوری به بوردروم

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Bringing Technology and Innovation into the Boardroom
تعداد صفحه : 31 صفحه
قیمت : 25000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - فرآیند تجاری

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Business Process
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 20000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تحمل فشار کادمیوم در محصولات گیاهی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Cadmium stress tolerance in crop plants
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 8000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - كپسيوم

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. capsicum
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - محکم سازی و تعمیر تیرچه های rc با بتن تقویت شده ی فیبر

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Strengthening and repair of RC beams with fiber reinforced concrete
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - چالش های بازاریابی استراتژیک مقاصد توریستی تحت شرایط بحران

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. CHALLENGES OF STRATEGIC MARKETING OF TOURIST DESTINATION UNDER THE CRISIS CONDITIONS
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 9000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - روانشناسی رشد و تکامل کودک

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. child development and evolutionary psychology
تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 22000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسه مجموعه ویژگی های گفتار خود جوش یا انگیزشی با توجه به شناخت احساس خودکار

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. COMPARING FEATURE SETS FOR ACTED AND SPONTANEOUS SPEECH IN VIEW OF AUTOMATIC EMOTION RECOGNITION
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 4000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی مبادلات به وسیله واگن بار با هزینه ثابت در یک تاسیسات لنگرگاهی متقاطع با زمان هایورود واگن ها به صورت نامعلوم

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Cost-stable truck scheduling at a cross-dock facility with unknown truck arrivals
تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 21000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 529

ترجمه مقاله تحقیق - یک مدل عملی کنترل رسیک پیاده سازی ERP ترجمه مقاله تحقیق - اجرای موفق ائی.آر.پی یک شرکت اتیوپیایی (حبشه): یک بررسی موردی زمینه اجرای ائی مهندسی صنعتی مسفاین، سهامی خاص ترجمه مقاله تحقیق - چارچوب تطبیقی تکنیک داده کاوی منظور بهبود سیستم پشتیبانی تصمیم وضعیت ناپدار ترجمه مقاله تحقیق - اختلالات سازگاری: جدیدترین دستاوردها ترجمه مقاله تحقیق - تاثیر نگرش قضات ارزیابی مسئولیت ترجمه مقاله تحقیق - ایرباس ترجمه مقاله تحقیق - یک رویکرد مرز کارآیی برا طراحی سیستم تولیدی سلولی یک محیط ترجمه مقاله تحقیق - قابلیت اجرایی انتقال ژن خط جنینی پروش ماهی ترجمه مقاله تحقیق - حمله ترجمه مقاله تحقیق - بازارها ، تاجران تجارت ایران باستان ترجمه مقاله تحقیق - تأیید اعتبار بیومتریک افراد استفاده حالات ضربه کلید ترجمه مقاله تحقیق - ورود نوآوری فن¬آوری بوردروم ترجمه مقاله تحقیق - فرآیند تجاری ترجمه مقاله تحقیق - تحمل فشار کادمیوم محصولات گیاهی ترجمه مقاله تحقیق - كپسيوم ترجمه مقاله تحقیق - محکم سازی تعمیر تیرچه rc بتن تقویت شده ی فیبر ترجمه مقاله تحقیق - چالش بازاریابی استراتژیک مقاصد توریستی تحت شرایط بحران ترجمه مقاله تحقیق - روانشناسی رشد تکامل کودک ترجمه مقاله تحقیق - مقایسه مجموعه ویژگی گفتار خود جوش یا انگیزشی توجه شناخت احساس خودکار ترجمه مقاله تحقیق - برنامه ریزی مبادلات وسیله واگن بار هزینه ثابت یک تاسیسات لنگرگاهی متقاطع زمان هایورود واگن صورت نامعلوم;

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2018